تحقیق رایگان با موضوع نفت و گاز، اقتصاد انرژی، جذب سرمایه گذاری، روابط عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

خارجی، چالش‌های ایران در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 1384.
101 . ذباح، لیلا، چالش‌های قانونی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز، بررسی مسائل اقتصاد انرژی، 1387، صص137-159.
102 . ذباح، لیلا، چالش‌های قانونی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز، بررسی مسائل اقتصاد انرژی، پیشین، صص137-159.
103 . مواد 104، 105و107 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن.
104 . ذباح، لیلا، چالش‌های قانونی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز، بررسی مسائل اقتصاد انرژی، پیشین، صص137-159.
105 . شیروی، عبدالحسین، حقوق و تجارت بین‌الملل، پیشین، ص 438.
106 . شیروی ع، امین امجد، فاطمه، سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالا دستی نفت و گاز، پیشین، صص34-5.
107 . شیروی ع، امین امجد، فاطمه، سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالا دستی نفت و گاز، پیشین، صص34-5.
108 . غفارپور د، الزاماتی در جذب، توسعه و حمایت از سرمایه گذاری. اخباراقتصاد و دارایی، 1391، ص 362.
109 . آقازاده ع، نفت و خلیج فارس، پیشین، 1368، صص50-66
110 . اقبالی، حسن، مقدمه‌ای بر پالایش نفت، روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، چاپ اول، 1389.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع شرکت ملی، خلیج فارس، بیع متقابل، صنعت نفت ایران Next Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق زنان، حقوق طبیعی، حقوق بشر، نظریه سیاسی