تحقیق رایگان با موضوع نعمت الهی

دانلود پایان نامه ارشد

شدن آل فرعون به خشکسالی و کمبود محصولات
و در حقیقت، ما فرعونیان را به خشکسالی و کمبود محصولات دچار کردیم باشد که عبرت گیرند
الانعام/124
خوار شدن (3)
دچار خواری شدن مجرمان نزد خداوند
و چون آیتی برایشان بیاید، می‌گویند: «هرگز ایمان نمی‌آوریم تا اینکه نظیر آنچه به فرستادگان خدا داده شده است به ما [نیز] داده شود.خدا بهتر می‌داند رسالتش را کجا قرار دهد. به زودى، کسانی را که مرتکب گناه شدند، به [سزای] آنکه نیرنگ می‌کردند، در پیشگاه خدا خواری و شکنجه‌ای سخت خواهد رسید.
آل‌عمران/112

خوار و ذلیل شدن در دنیا (2)
دچار خواری شدن در دنیا
هر کجا یافته شوند، به خواری دچار شده‌اند- مگر آنکه به پناه امان خدا و زینهار مردم [روند]- و به خشمی از خدا گرفتار آمدند، و [مُهر] بینوایی بر آنان زده شد. این بدان سبب بود که به آیات خدا کفر می‌ورزیدند و پیامبران را بناحق می‌کشتند.[و نیز] این [عقوبت] به سزای آن بود که نافرمانی کردند و از اندازه درمی‌گذرانیدند.
البقرة/174
خوردن آتش در دنیا
تجسم واقعی حرام خواری، خوردن آتش است
کسانی که آنچه را خداوند از کتاب نازل کرده، پنهان می‌دارند و بدان بهای ناچیزی به دست می‌آورند، آنان جز آتش در شکمهای خویش فرو نبرند. و خدا روز قیامت با ایشان سخن نخواهد گفت، و پاکشان نخواهد کرد، و عذابی دردناک خواهند داشت.
البقرة/93
خوشایند شدن کجروی برای کجروان
خوشایند شدن کجروی برای کافران
و آن گاه که از شما پیمان محکم گرفتیم، و [کوه] طور را بر فراز شما برافراشتیم، [و گفتیم:] «آنچه را به شما داده‌ایم به جد و جهد بگیرید، و [به دستورهای آن] گوش فرا دهید.گفتند: «شنیدیم و نافرمانی کردیم.و بر اثر کفرشان، [مِهر] گوساله در دلشان سرشته شد. بگو: «اگر مؤمنید [بدانید که] ایمانتان شما را به بد چیزی وامی‌دارد.
المائدة/14
دچار اختلاف و دشمنی شدن(3)
کسانی که اندرزهای الهی را فراموش کرده اند دچار اختلاف و دشمنی با یکدیگر می شوند
و از کسانی که گفتند: «ما نصرانی هستیم»، از ایشان [نیز]پیمان گرفتیم، و [لی] بخشی از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند فراموش کردند، و ما [هم] تا روز قیامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم، و به زودی خدا آنان را از آنچه می‌کرده‌اند [و می‌ساخته‌اند] خبر می‌دهد.
آل‌عمران/151
دچار ترس شدن (3)
افکندن ترس در دلهای ظالمان
به زودی در دلهای کسانی که کفر ورزیده‌اند بیم خواهیم افکند، زیرا چیزی را با خدا شریک گردانیده‌اند که بر [حقانیت] آن، [خدا]دلیلی نازل نکرده است. و جایگاهشان آتش است، و جایگاه ستمگران چه بد است.
المائدة/060
دچار خشم خدا شدن
مورد خشم خدا قرار گرفتن و مسخ شدن مشرکان
بگو: «آیا شما را به بدتر از [صاحبانِ] این کیفر در پیشگاه خدا، خبر دهم؟ همانان که خدا لعنتشان کرده و بر آنان خشم گرفته و از آنان بوزینگان و خوکان پدید آورده، و آنان که طاغوت را پرستش کرده‌اند. اینانند که از نظر منزلت، بدتر، و از راه راست گمراه‌ترند.
البقرة/90
دچار خشم خداوند شدن
گرفتار خشم خدا شدن کافران
وه که به چه بد بهایی خود را فروختند که به آنچه خدا نازل کرده بود از سر رشک انکار آوردند، که چرا خداوند از فضل خویش بر هر کس از بندگانش که بخواهد [آیاتی] فرو می‌فرستد. پس به خشمی بر خشم دیگر گرفتار آمدند. و برای کافران عذابی خفت‌آور است.
الاعراف/152
دچار خشم و غضب خداوند شدن
دروغ پردازان، دچار خشم و غضب خداوند می شوند
آرى، کسانی که گوساله را [به پرستش] گرفتند، به زودی خشمی از پروردگارشان و ذلّتی در زندگی دنیا به ایشان خواهد رسید و ما این گونه، دروغ‌پردازان را کیفر می‌دهیم.
آل‌عمران/112
دچار خواری و بینوایی و خشم خدا شدن
دچار خشم و غضب خداوند شدن
هر کجا یافته شوند، به خواری دچار شده‌اند- مگر آنکه به پناه امان خدا و زینهار مردم [روند]- و به خشمی از خدا گرفتار آمدند، و [مُهر] بینوایی بر آنان زده شد. این بدان سبب بود که به آیات خدا کفر می‌ورزیدند و پیامبران را بناحق می‌کشتند.[و نیز] این [عقوبت] به سزای آن بود که نافرمانی کردند و از اندازه درمی‌گذرانیدند.
البقرة/85
دچار خواری و ذلت شدن
خواری در زندگی دنیا مجازات کافران به بعض کتاب و ایمان آورندگان به بعض دیگر است
‏[ولی] باز همین شما هستید که یکدیگر را می‌کشید، و گروهی از خودتان را از دیارشان بیرون می‌رانید، و به گناه و تجاوز، بر ضدّ آنان به یکدیگر کمک می‌کنید، و اگر به اسارت پیش شما آیند، به [دادن] فدیه، آنان را آزاد می‌کنید، با آنکه [نه تنها کشتن، بلکه] بیرون کردن آنان بر شما حرام شده است. آیا شما به پاره‌ای از کتاب [تورات] ایمان می‌آورید، و به پاره‌ای کفر می‌ورزید؟ پس جزای هر کس از شما که چنین کند، جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود، و روز رستاخیز ایشان را به سخت‌ترین عذابها باز برند، و خداوند از آنچه می‌کنید غافل نیست.‏
البقرة/61
دچار خواری و ناداری شدن
خواری و ناداری در دنیا مجازات کافران و قاتلان پیامبران و سرکشان
و چون گفتید: «ای موسى، هرگز بر یک [نوع] خوراک تاب نیاوریم، از خدای خود برای ما بخواه تا از آنچه زمین می‌رویاند، از [قبیل] سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز، برای ما برویاند.[موسی] گفت: «آیا به جای چیز بهتر، خواهان چیز پست‌ترید؟ پس به شهر فرود آیید، که آنچه را خواسته‌اید برای شما [در آنجا مهیا]ست.و [داغ] خواری و ناداری بر [پیشانی] آنان زده شد، و به خشم خدا گرفتار آمدند چرا که آنان به نشانه‌های خدا کفر ورزیده بودند، و پیامبران را بناحق می‌کشتند این، از آن روی بود که سرکشی نموده، و از حد درگذرانیده بودند
الاعراف/152
دچار ذلت شدن در دنیا
دروغ پردازان، دچار ذلت در دنیا می شوند
آرى، کسانی که گوساله را [به پرستش] گرفتند، به زودی خشمی از پروردگارشان و ذلّتی در زندگی دنیا به ایشان خواهد رسید و ما این گونه، دروغ‌پردازان را کیفر می‌دهیم.
الاعراف/94
دچار سختی و رنج شدن
دچار سختی و رنج شدن اشخاص
و در هیچ شهرى، پیامبری نفرستادیم مگر آنکه مردمش را به سختی و رنج دچار کردیم تا مگر به زاری درآیند.
الاعراف/162
دچار عذاب آسمانی شدن

دچار شدن ظالمان به عذاب آسمانی
پس، کسانی از آنان که ستم کردند، سخنی را که به ایشان گفته شده بود به سخن دیگری تبدیل کردند. پس به سزای آنکه ستم می‌ورزیدند، عذابی از آسمان بر آنان فرو فرستادیم.
هود/94
دچار عذاب آسمانی شدن
دچار شدن ظالمان به عذاب آسمانی
و چون فرمان ما آمد، شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده بودند، به رحمتی از جانب خویش نجات دادیم، و کسانی را که ستم کرده بودند، فریاد [مرگبار] فرو گرفت، و در خانه‌هایشان از پا درآمدند.
غافر/84
دچار عذاب آسمانی شدن
دچار شدن مشرکان به عذاب آسمانی
پس چون سختی [عذاب] ما را دیدند گفتند: «فقط به خدا ایمان آوردیم و بدانچه با او شریک می‌گردانیدیم کافریم.
فصّلت/13
دچار عذاب آسمانی شدن
دچار شدن قوم عاد و ثمود به صاعقه
پس اگر روی برتافتند بگو: «شما را از آذرخشی چون آذرخش عاد و ثمود بر حذر داشتم.
الفتح/6
دچار غضب خداوند شدن
مشمول غضب خداوند شدن منافقان و مشرکان
و [تا] مردان و زنان نفاق‌پیشه و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد برده‌اند، عذاب کند بَدِ زمانه بر آنان باد. و خدا بر ایشان خشم نموده و لعنتشان کرده و جهنّم را برای آنان آماده گردانیده و [چه] بد سرانجامی است
آل‌عمران/153
دچار غم و اندوه شدن
مغموم شدن فرار کننده گان از جنگ در دنیا
‏[یاد کنید] هنگامی را که در حال گریز [از کوه] بالا می‌رفتید و به هیچ کس توجه نمی‌کردید و پیامبر، شما را از پشت سرتان فرا می‌خواند. پس [خداوند] به سزای [این بی‌انضباطی] غمی بر غمتان [افزود]، تا سرانجام بر آنچه از کف داده‌اید و برای آنچه به شما رسیده است اندوهگین نشوید، و خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است.
النحل/112
دچار گرسنگی و ترس شدن
چشاندن گرسنگی و ترس به کفران کننده گان نعمت الهی
و خدا شهری را مثل زده است که امن و امان بود [و] روزیش از هر سو فراوان می‌رسید، پس [ساکنانش] نعمتهای خدا را ناسپاسی کردند، و خدا هم به سزای آنچه انجام می‌دادند، طعم گرسنگی و هراس را به [مردم] آن چشانید.
الاعراف/186
رها شدن در گمراهی (5)
سرگردان در طغیان خود، مجازات تکذیب کننده گان
هر که را خداوند گمراه کند، برای او هیچ رهبری نیست، و آنان را در طغیانشان سرگردان وا می‌گذارد.
القصص/42
زشت رو شدن در قیامت
زشت رو شدن در قیامت
و در این دنیا لعنتی بدرقه [نامِ] آنان کردیم و روز قیامت [نیز] ایشان از [جمله] زشت‌رویانند.‏
الليل/8
سخت شدن انجام دادن کارها
سخت شدن انجام دادن کارها، مجازات بخیلان و دروغگویان
و امّا آنکه بخل ورزید و خود را بی‌نیاز دید؛ و [پاداش] نیکوتر را به دروغ گرفت؛ بزودی راهِ دشواری به او خواهیم نمود.
طه/124
سختی معیشت
مجازات رویگردان از یاد خدا، زندگی سخت در دنیا است
و هر کس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت، زندگىِ تنگ [و سختی] خواهد داشت، و روز رستاخیز او را نابینا محشور می‌کنیم.
الطلاق/9
سرانجام بد (3)
سرنوشت شوم و خسارت بار

تا کیفر زشت عمل خود را چشیدند، و پایان کارشان زیان بود.
المائدة/26
سرگردانی در بیابان
سرکردانی و محروم شدن از ورود به شهر مجازات فاسقان
‏[خدا به موسی] فرمود: « [ورود به] آن [سرزمین] چهل سال بر ایشان حرام شد، [که] در بیابان سرگردان خواهند بود. پس تو بر گروه نافرمانان اندوه مخور.
الانفال/18
سست شدن نیرنگ کجروان
سست کردن نیرنگ کافران
‏[ماجرا] این بود، و [بدانید که] خدا نیرنگ کافران را سست می‌گرداند.
البقرة/275
شیطان زده شدن
آشفته شدن ربا خواران توسط شیطان
کسانی که ربا می‌خورند، [از گور] برنمی‌خیزند مگر مانند برخاستنِ کسی که شیطان بر اثر تماس، آشفته‌سَرَش کرده است. این بدان سبب است که آنان گفتند: «داد و ستد صرفاً مانند رباست.و حال آنکه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام گردانیده است. پس، هر کس، اندرزی از جانب پروردگارش بدو رسید، و [از رباخواری] باز ایستاد، آنچه گذشته، از آنِ اوست، و کارش به خدا واگذار می‌شود، و کسانی که [به رباخواری] باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.
طه/126
فراموش شده در قیامت (2)
نابینا محشور شدن رویگردانان از یاد خدا
می‌فرماید: «همان طور که نشانه‌های ما بر تو آمد و آن را به فراموشی سپردى، امروز همان گونه فراموش می‌شوى.
طه/102
کبود چشم محشور شدن در قیامت
مجرمان کبود چشم محشور می شوند
‏[همان] روزی که در صور دمیده می‌شود، و در آن روز مجرمان را کبودچشم برمی‌انگیزیم.‏
الانعام/129
گرفتار حاکم ظالم شدن
ظالمان گرفتار حاکم ظالم می شوند
و این گونه برخی از ستمکاران را به [کیفر] آنچه به دست می‌آوردند، سرپرست برخی دیگر می‌گردانیم.
البقرة/61
گرفتار خشم خدا شدن
گرفتار خشم خدا شدن کافران و سرکشان
و چون گفتید: «ای موسى، هرگز بر یک [نوع] خوراک تاب نیاوریم، از خدای خود برای ما بخواه تا از آنچه زمین می‌رویاند، از [قبیل] سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز، برای ما برویاند.[موسی] گفت: «آیا به جای چیز بهتر، خواهان چیز پست‌ترید؟ پس به شهر فرود آیید، که آنچه را خواسته‌اید برای شما [در آنجا مهیا]ست.و [داغ] خواری و ناداری بر [پیشانی] آنان زده شد، و به خشم خدا گرفتار آمدند چرا که آنان به نشانه‌های خدا کفر ورزیده بودند، و پیامبران را بناحق می‌کشتند این، از آن روی بود که سرکشی نموده، و از حد درگذرانیده بودند.
النساء/62
گرفتاری دنیوی
دچار مصیبت شدن منافقان در دنیا
پس چگونه، هنگامی که به [سزاىِ] کار و کردار پیشینشان مصیبتی به آنان می‌رسد، نزد تو می‌آیند و به خدا سوگند می‌خورند که ما جز نیکویی و موافقت قصدی نداشتیم
البقرة/276
گرفته شدن برکت از زندگی
کاهش یافتن برکت ربا
خدا از [برکتِ] ربا می‌کاهد، و بر صدقات می‌افزاید، و خداوند هیچ ناسپاسِ گناهکاری را دوست نمی‌دارد.
المطفّفين/15
محجوب بودن از خداونددر قیامت
محجوب بودن از خداوند
زهی پندار، که آنان در آن

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع قدرت مطلق خداوند، مرگ و زندگی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع تجسم اعمال، قرآن کریم