تحقیق رایگان با موضوع میزان صادرات، یادگیری سازمانی، عملکرد نوآورانه، گرایش کارآفرینانه

دانلود پایان نامه ارشد

میزان صادرات شرکت های کوچک و متوسط صادراتی استان تهران تاثیرگذار است؟ همچنین آیا دو عامل ظرفیت های یادگیری سازمانی و عملکرد نوآورانه بر این رابطه تاثیر معناداری میگذارد؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
چشم انداز افزایش صادرات غیر نفتی، سال هاست که از سوی دولت مردان ارائه داده می شود. هر چند دولت ها همواره کوشیده اند به این چشم انداز جامعه عمل بپوشانند، اما مقایسه آمار صادرات غیر نفتی کشور با سایر کشورها نشان می دهد که موفقیت چندانی به دست نیانده و نیاز به برنامه ریزی بیشتری است. این خود نشان دهنده این است که مدیران در عمل و برای انجام صادراتی بهتر عوامل موثر بر آن را نتوانسته اند به خوبی شناسایی کنند(نهاوندیان، 1380). در این بین کارآفرینی یکی از عواملی است که توسط محققین به آن توجه زیادی شده است. اما مساله اساسی در این حوزه آن است که مهارت های کارآفرینی به صورت ذاتی در فرد و یک سازمان وجود دارد و یا شرایط محیطی اجازه رشد و توسعه آن را می دهد. پاسخ به این سوال سبب شده تا در چند سال اخیر محققین به متغیرهای میانجی که سبب می شود تا کارآفرینی در سازمان جاری و ساری گردد و شرکت را در اهداف خود یاری رساند، مورد بررسی قرار بگیرد(دهشتی شاهرخ، 1386). یکی از این متغیرهای میانجی، ظرفیت یادگیری سازمانی است؛ چرا که در شرایط رقابتی امروزه، شرکت ها(مخصوصا شرکت های کوچک که منابع مالی محدودی دارند) امکان انجام اشتباهات مکرر را ندارند. لذا باید به سرعت از واکنش های بازار، اشتباهات رقبا و واکنش مصرف کننده به برنامه های خود، عکس العمل نشان دهند. لذا می توان مدعی شد که در صورتی گرایش کارآفرینانه که بالطبع آن ریسک پذیری و پیش فعال بودن شرکت را توسعه می دهد، سبب رسیدن شرکت به اهداف خود می شود که از ظرفیت و توان یادگیری سازمانی بالایی برخوردار باشند(فرناندز میسا، آلگری، 2014). از طرفی یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد مزیت رقابتی، نوآوری در محصولات و خدمات شرکت می باشد که سبب می شود تا گرایش کارآفرینانه یک شرکت به نحو احسنت بر اهداف(از جمله اهداف صادراتی) شرکت موثر واقع شود. چرا که ریسک پذیری در ارائه یک محصول مشابه در یک بازار اشباع شده، چیزی جز شکست را برای شرکت به همراه نخواهد داشت(بردبار و خانی، 1391). از نظر تحقیقات صورت گرفته نیز، در این بخش تنها به بررسی کارآفرینی(در ابعاد و مدل های مختلف آن) بر اهداف و عملکرد صادراتی پرداخته شده است و کمتر تحقیقی به متغیرهای میانجی که سبب موثر واقع شدن های گرایش کارآفرینی یک شرکت می شود، توجه شده است. لذا محقق قصد دارد تا با انجام این پژوهش، شکاف این حوزه را تا اندازه ای در کشور پر نماید.

1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف های کلی تحقیق

تعیین اثر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات
تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات
تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات

1-4-2- اهداف ویژه

تعیین اثر پیش فعال بودن بر میزان صادرات
تعیین اثر نوآوری بر میزان صادرات
تعیین اثر تمایل به رقابت بر میزان صادرات
تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات
تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات
تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات
تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات
تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان صادرات
تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان
1-5- فرضیات تحقیق
1-5-1- فرضیات کلی تحقیق

گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات تاثیر معناداری دارد.
ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات نقش معناداری دارد.

1-5-2- فرضیات ویژه تحقیق

تعیین اثر پیش فعال بودن بر میزان صادرات تاثیر معناداری دارد.
تعیین اثر نوآوری بر میزان صادرات تاثیر معناداری دارد.
تعیین اثر تمایل به رقابت بر میزان صادرات تاثیر معناداری دارد.
تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان صادرات نقش معناداری دارد.

1-6- قلمروی تحقیق

یکی از ویژگی های هر تحقیق، تحدید کردن آن است تا معلوم گردد تحقیق به جای نگرش کلی، به حل یک مساله خاص در یک موضوع و مکان خاص می پردازد. لذا این تحقیق نیز در قلمروهای زیر تحدید گردیده است:
قلمروی موضوعی: این تحقیق در حوزه بازاریابی بین الملل، بازاریابی صادراتی می باشد.
قلمروی زمانی: این تحقیق در محدوده زمانی مهر1393 تا اردیبهشت ماه1394 انجام گرفته است.
قلمروی مکانی: این تحقیق در میان شرکت های کوچک و توسط استان تهران انجام گرفته است.

1-7- تعریف متغیرهای تحقیق
1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق

گرایش کارآفرینانه: گرایش کارآفرینانه را گرایش شرکت برای ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره‌گيري از فرصتها تعریف کرده اند(احمد پوردارياني، 1384).
ظرفیت یادگیری سازمانی: مجموعه ای از اقدامات سازمانی مانند کسب دانش، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه که به صورت آگاهانه و یا غیر آگاهانه بر تحول مثبت سازمانی اثر می گذارد(تمپلوتون، 2002).
عملکرد نوآورانه: عملکرد نوآورانه را پیشرفت هایی که شرکت ها به مدد بهبود و اجرای فعالیت های نوآورانه کسب می کنند، تعریف کرده اند(فرناندز میسا، آلگری، 2014).
نوآوري: نوآوري هاي سازماني عبارتست از ارائه منبع فوري مزيت رقابتي از سوي سازمان که تاثير قابل توجهي بر عملکرد کسب و کار با توجه به بهره‌وري، زمان محلي، کيفيت و انعطاف پذيري دارد(کووين و سلوين، 1989).
پیش فعال بودن: پيشگامي اندازه اي است که سازمانها در مواردي مانند حوزه‌هاي کليدي تجاري، هنگام معرفي محصولات و خدمات، به کارگيري تکنولوژي‌ها و تکنيک‌هاي اداري سعي در رهبري رقبا دارند تا پيروي از آنها؛ به عبارتي پيشگامي به تمايل مديريت در افزايش رقابت اشاره دارد(کووين و سلوين، 1989).
رقابت تهاجمي: رقابت تهاجمي، تمايل سازمان در به چالش درآوردن يا رقابت کردن با رقبا تعريف شده است(کووين و سلوين، 1989).

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

گرایش کارآفرینانه: در این تحقیق گرایش کارآفرینانه بر اساس مدل کوین و سلوین(1996) که شامل 3 بعد پیش فعال بودن، نوآوری و رقابت تهاجمي تعریف شده است.
ظرفیت یادگیری سازمانی: در این تحقیق، ظرفیت یادگیری سازمانی بر اساس مدل چیوا و آلگری(2009) که شامل 5 بعد آزمایش، ریسک پذیری، تعامل با محیط خارجی، گفتمان و تصمیم‌گیری مشارکتی می باشد، تعریف شده است.
عملکرد نوآورانه: در این تحقیق، عملکرد نوآورانه بر اساس مدل فرناندز میسا، آلگری(2014) که شامل 3 بعد کارایی نوآوری در محصول، کارایی نوآوری در فرایند و اثربخشی نوآوری تعریف شده است.
نوآوري: در این تحقیق، نوآوری، ارائه محصولات/خدمات جدید و نوآورانه به بازار.
پیش فعال بودن: در این تحقیق منظور از پیش فعال بودن؛ تغییر مستمر در محصولات، ابداع در شیوه های بازاریابی، نظارت و بهبود جدی در رویکرد به بازاریابی می باشد.
رقابت تهاجمي: در این تحقیق منظور از رویکرد تهاجمی؛ ایجاد حالت رقابتی نسبت به رقبا، حذف رقبای خود و گرفتن سهم بازار آن ها و نشان دادن ضعف های رقبا در تبلیغات و مذاکرات است.

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه

هدف این فصل مروری بر ادبیات پژوهش و ایجاد یک طرح مفهومی است. اساس انتخاب ادبیات پژوهشی زیر، کمک به پژوهش در حیطه مطالعاتی و ساخت یک چهارچوب مفهومی برای مطالعه است که ما آن را به عنوان تئوری فعلی مان مورد بررسی قرار میدهیم. لذا محقق ابتدا مبانی نظری موجود در خصوص یادگیری را مورد بررسی قرار داده است، در ادامه پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در این حوزه را مورد بررسی قرار داده است و در پایان به شناسایی دیدگاه های موجود درباره هر یک از تئوری‌های یادگیری پرداخته و به شناسایی عوامل موثر بر یادگیری سازمان در قالب چارچوب تحقیق پرداخته است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

2-2- ادبیات یادگیری
2-2-1- مفهوم یادگیری1

هنگامي كه تاريخچه يادگيري و نظراتي كه پيرامون اين مفهوم ارائه گرديده است را با دقت مورد بررسي قرار مي دهيم در مي يابيم كه يادگيري يكي از مسائل بر انگيزاننده بشر در طي قرن‌ها بوده است. دانشمندان متعددي در خصوص مفهوم يادگيري و نحوة تسهيل يادگيري به تحقيق و نظريه پردازي پرداخته اند شايد اهميت اين مفهوم را بتوان ناشي از اين واقعيت دانست كه درك شيوه يادگيري افراد به ما امكان مي دهد تا رفتارهاي آنان را به شيوه اي منا سب پيش بيني و حتي هدايت نماييم (رابینز، 1385). با ظهور انجمن يادگيري و آگاهي روزافزون دربارة يادگيري در دهه‌هاي اخير، تئوريسين‌هاي متعددي از رشته‌هاي مختلف سعي بر آن داشته اند كه تا يادگيري را از منظر خود به تصوير بكشند. متأسفانه برخي از نويسندگان مشهور دمينگ و سينگ بر اين عقيده اند كه “يادگيري” در عصر حاضر معني محوري و اصلي خود را از دست داده است. حال آنكه اهميت يادگيري و دانش در تمام ابعاد زندگي در حال ازدياد است. به نظر ميرسد كه انسان معني يادگيري را نفهميده است يا به صورت ناقص دريافت كرده است. بسياري از افراد يادگيري را به فرايند “ساده” كسب دانش جديد ارتباط مي دهند. اگر اينطور باشد شايد بي معني است كه در مورد مسائلي چون يادگيري مادامالعمر و يا ساخت سازمان يادگيرنده بحث شود و علاوه بر آن با اين دیدگاه در این سازمان‌ها افراد بیشتر ربات هستند و نه انسان (دالگارد2، 2006). معروف ترين تعريف‌ها، تعريفي است كه بوسيله كيمبل3 (1961) پيشنهاد شده است: « يادگيري به فرايند ايجاد تغيير نسبتاً پايدار، در رفتار يا توان رفتاري كه حاصل تجربه است، گفته مي شود و نمي توان آن را به حالت‌هاي موقتي بدن مانند آنچه بر اثر بيماري و يا داروها پديد مي آيد نسبت داد (رحمتی و همکاران، 1390).

2-2-2- سطوح یادگیری

به صورت کلی سه سطح متمایز را برای یادگیری می‌توان ذکر نمود: یادگیری فردی، گروهی و سازمانی(کراسان و همکاران4، 1995). بر این اساس یادگیری در این سه سطح با یکدیگر در تعامل می‌باشد. در سطح فردی سایمون، معتقد است تمامی یادگیری در ذهن انسان‌ها به وقوع می‌پیوندد. به اعتقاد وی سازمان‌ها تنها از دو طریق می‌آموزند: الف) از طریق یادگیری اعضای سازمان، یا ب) با جذب نمودن اعضای جدید که دانشی بیشتر در سازمان وجود نداشت را در اختیار دارند (سایمون5، 1991). از این منظر سازوکار یادگیری در افراد سازمان قرار دارد. با وجود آنکه تعداد فراوانی از نظریه پردازان معتقد به وقوع یادگیری در سطح فردی هستند، اما آنان به یادگیری در سطح گروهی نیز اذعان دارند. بدین معنا که دانش خلق شده توسط افراد به تنهای

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع شرکت های کوچک، یادگیری سازمانی، شرکت های کوچک و متوسط، کارآفرینی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده، تغییر سازمانی، عوامل ساختاری