تحقیق رایگان با موضوع مهارت های ارتباطی، ارتباط فردی، تلفن همراه

دانلود پایان نامه ارشد

دارای چهار بخش است :
آشکار ، پنهان ، کور و تاریک
شخصیت آشکار :
بسیاری از خصوصیات ما ، مانند رفتار ، کردار و گفتار در اثر نزدیکی با همکاران و نزدیکان قابل تعریف است . آنهایی که در محیط کار ، خانواده و جامعه دارای تلاش و خلاقیت مداومند ، اعتماد جامعه ، اداره و نزدیکان خود را می توانند به سادگی حاصل کنند شخصیت و پشتکار افراد در نتیجه تلاش آنها آشکار شده و انسان با هدف و فعال کسی است که با انجام کارهای بزرگ ، کارش دارای نتایج مطلوب و مفید باشد .

شخصیت پنهان :
ممکن است یک شخص صاحب استعداد ، لیاقت و توانایی باشد ، اما بر مبنای عوامل روانی ، نتواند نتایج تجارب خود را به دیگران نمایش دهد لذا شخصیت او از دیگران پنهان بماند بنابراین جهت آزمون لیاقت و استعداد او باید پنجره های خاصی را باز کرد درمحیط کار عرصه را برایش مهیا و با استفاده از روشهای ایجاد انگیزه و تفویض صلاحیت ، لیاقت و استعداد او را به تجربه گرفت تا بدین وسیله صفات پنهان او آشکار گردد.
شخصیت کور:
برخی انسانها نسبت به فعالیت اکثر مردم متعرض و منتقدند ، اما توانایی دید مشکلات خود را ندارند لذا در صورتیکه به کار و فعالیت عملی مبادرت کنند ، آهسته آهسته ابعاد بخش کور شخصیتشان روشن شده و بدین وسیله می توانند خود را از گرداب گرفتاری تنگ نظری و عقده های محرومیت نجات دهند .
شخصیت تاریک:
زمانیکه عرصه پنجره کور وسعت یافت ، انسان به نفی اندیشی و بد بینی دیگران معتاد شده و یک بخش مهم شخصیت انسان هم به خودش و هم به جامعه تاریک می گردد. شاید این مرحله به یک روانشناسی جدی نیاز داشته و ممکن است این مرحله مرز دیوانگی وهشیاری باشد. در صورتیکه عرصه تاریک و کور اصلاح شود و عرصه آشکار وسعت یابد ، به طور آهسته اعمال و رفتار منفی اش هم به خودش و هم به دیگران معلوم شده و به این وسیله از وهم و گمراهی نجات می یابد

مدل پژوهشی :
مدل‌ها برای سازمان‌دهی افکار به‌کار می‌آیند . مدل می‌تواند مجموعه‌ای از گزاره‌ها، یک نمودار ، ساختاری مادی ، یک فرمول ریاضی و ساده‌شده یا کوچک‌شده شیء واقعی باشد . مدل‌های ارتباطی معمولاً بازنمود تصویری یا چکیده یک نظریه هستند. هر مدل ، با برجسته‌سازی حوزه‌های خاص مورد توجّه‌اش و پدیدار ساختن چیزی از چشم‌اندازی خاص ، نقش خاص خود را ایفا می‌کند . برخی مدل‌ها می‌کوشند با گرد هم آوردن جنبه‌های گوناگون ، نظریه عام ارتباط را به نمایش بگذارند .

مدل شماره 2-4مدل پژوهشی که توسط محقق ساخته شده

با توجه به تحقیقاتی که در این زمنیه صورت گرفته به طور قطع ما نمی توانیم بگوییم که استفاده از رسانه های فردی به طور کل تاثیر مثبت یا منفی بر روی ارتباطات چهره به چهره دارد چرا که عوامل مختلفی در این زمینه وجود دارد و همچنین نظرات مختلفی در این مورد وجود دارد. وقتی فردی از وسایل ارتباط فردی استفاده میکند نسبت به قبل از به وجود آمدن وسایل ارتباط فردی میتواند با افراد بیشتری در ارتباط باشد چرا که این وسایل مهمترین مساله یعنی کاهش زمان برای ارتباط برقرار کردن را برای ما فراهم نموده و نسبت به قبل سرعت ارتباط برقرار کردن ما با دیگران را افزایش داده وقتی بتوان با افراد بیشتری در ارتباط بود مسلما اطلاعات بیشتری بدست می آوریم لیکن داشتن یک ارتباط مستلزم داشتن اطلاعات در مورد موضوع مورد بحث است و این خود عاملی برای ارتباط برقرار کردن فرد با جمع میشود . از طرفی اگر بخواهیم نوع ارتباط و مجرای ارتباطی که افراد با دیگران رابطه برقرار میکنند را در نظر بگیریم در ارتباط از طریق رسانه های فردی نسبت به ارتباطات چهره به چهره نواقصی وجود دارد .
در ارتباط چهره به چهره وجود ارتباط کلامی ، غیر کلامی ، گوش دادن و مهمترین عامل یعنی وجود احساسات و حس هایی که در ارتباطات چهره به چهره وجود دارد کامل بودن این نوع ارتباط بنا بر نظر اکثر محققان نسبت به ارتباط از طریق رسانه های فردی وجود دارد . مانند : دست دادن که در ارتباط از طریق رسانه های فردی وجود ندارد . این عوامل یعنی ارتباط کلامی ، غیر کلامی و گوش دادن را تاثیر پذیر کرده بنابراین استفاده از رسانه های فردی موجب کاهش این عوامل میشود . مثلا ما به جای اینکه دوستمان را به صورت حضوری ببینیم به او اس ام اس میدهیم و یا اینکه هنگامی که در جمع هستیم به جای گوش دادن به صحبت های دوستانمان با تلفن همراهمان در اینترنت سرج میکنیم . و مساله دیگر در مورد ارتباط غیر کلامی همان طور که با ظهور تلویزیون حضور مردم در سینما نسبت به قبل کمتر شد با به وجود آمدن رسانه های فردی ارتباطات غیر کلامی هم رو به کمرنگ شدن است . چرا که با کاهش ارتباط کلامی ارتباط غیر کلامی هم کم میشود .

شاخص های بر گرفته از نظریات
ایده های مشترک بین نظریه ها
نکات مهم نظریه
نظریه پرداز(ان)

که هم برای خودمان و هم برای دیگران شناخته شده است .

که برای خودمان ناشناخته و برای دیگران شناخته شده است.

که برای خودمان شناخته شده و برای دیگران ناشناخته است.

که هم برای خودمان و هم برای دیگران ناشناخته باقی مانده است.

خود عمومی

خود کور

خود خصوصی

خود ناشناخته

جوزف لوفت و هری اینگهام

تواتر ارائه پیام ، با پاداش و بدون پاداش

رقابت محرکی مفروض با محرک ها و پاسخ های دیگر

میزان پاداشی که در پی پاسخ به دست می آید

فاصله زمانی دادن پاسخ و گرفتن پاداش

میزان تلاشی که گیرنده فکر می کند ،برای پاسخ مطلوب باید صرف کند

ارتباط موثر

دیوید ک . برلو

متغییر ها ، مقیاس هاو گویه های تحقیق

گویه ها
متغییر های خرده مقیاس
متغییر های کلان
مقیاس ها
رفتار، کردار، گفتار
آشکار
شخصیت
استعداد ،لیاقت و توانایی
پنهان

معترض به فعالیت مردم و عدم توانایی دید مشکلات
کور

بدبین به دیگران و عدم شناخت خود
تاریک

پنج نوع ارتباط کلامی وجود دارد دونوع از مهارتهای رمز گذاری: نوشتن وگفتن دو نوع آن ها رمز خوانی خواندن و شنیدن پنجمبن مهارت فکر وتعقل مربوط است.
مهارت های ارتباطی
منبع
نگرش نسبت به خود:بر رفتار منبع ارتباط تاثیر می گذارد
نگرش

نگرش نسبت به مطلب خود: وقتی نویسنده مطلبی را بیان می کند نگرش او از میان پیامش فهمیده می شود .

نگرش نسبت به گیرنده: نگرش مثبت یا منفی نسبت به گیرنده ، برروی پیام منبع تاثیر می گذارد

مقدار دانش یک منبع درباره موضوعش ، بر پیام او تاثیر خواهد گذاشت.
دانش

هیچ منبعی به عنوان یک فرد آزاد و بدون تاثیر از شرایط اجتماعی – فرهنگی نمی تواند ارتباط بر قرار کند .
فرهنگ و سیستم های اجتماعی

رمز ، محتوا، نحوه ارائه ،عناصر و ساخت

پیام
یک ساز و کار حسی چون شنیدن ، دیدن ، لمس کردن و غیره است .
حس هایی که رمز خوان – گیرنده می تواند یک پیامی را که از سوی یک منبع – رمز گذار رمز گذاری و منتقل شده را درک کند.
کانال
پنج نوع ارتباط کلامی وجود دارد دونوع از مهارتهای رمز گذاری: نوشتن وگفتن دو نوع آن ها رمز خوانی خواندن و شنیدن پنجمبن مهارت فکر وتعقل مربوط است.
مهارت های ارتباطی
گیرنده
نگرش نسبت به خود:بر رفتار منبع ارتباط تاثیر می گذارد
نگرش

نگرش نسبت به مطلب خود: وقتی نویسنده مطلبی را بیان می کند نگرش او از میان پیامش فهمیده می شود .

نگرش نسبت به گیرنده: نگرش مثبت یا منفی نسبت به گیرنده ، برروی پیام منبع تاثیر می گذارد

پیشینه تحقیق:
از آنجا که پژوهش حاضر یکی از نخستین تحقیقات حاضر درباره تاثیر رسانه های فردی بر ارتباطات چهره به چهره محسوب می شود طبیعی است که در میان منابع داخلی، پیشینه تحقیقاتی چندانی یافت نشد.
اما درباره تلفن همراه ، اینترنت پژوهش هایی صورت گرفته که به چند مورد اشاره خواهد شد سپس بر تحقیقات خارج از کشور می پردازیم.

تحقیقات انجام شده در داخل کشور :

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط م‍وث‍ر دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ در خ‍ان‍واده‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌ آن‍ه‍ا
پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر طب‍اطب‍ائ‍ی‌ راد مانا ،اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور سید وح‍ی‍د ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱
ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر: م‍طال‍ع‍ه‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ ارت‍ب‍اطات‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‌ در خ‍ان‍واده‌، ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ در خ‍ان‍واده‌ه‍ا ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ارت‍ب‍اط م‍وث‍ر دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ در خ‍ان‍واده‌ و م‍ی‍زان‌ اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌ آن‍ه‍ا، ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ا م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌، ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍رای‌ رف‍ع‌ م‍وان‍ع‌ ارت‍ب‍اطی‌ ب‍م‍ن‍ظور اف‍زای‍ش‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ ارت‍ب‍اط و اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ب‍ص‍ورت‌ خ‍وش‍ه‌ای‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍د. از م‍ی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ س‍طح‌ ت‍ه‍ران‌ ۵ دان‍ش‍گ‍اه‌ را ان‍ت‍خ‍اب‌ ک‍رده‌ و از ه‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ۴ دان‍ش‍ک‍ده‌ و ۴ رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ و از ه‍ر رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۰ دان‍ش‍ج‍و ب‍طور ت‍ص‍ادف‍ی‌ م‍ورد ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د روش‌ گ‍ردآوردی‌ اطلاع‍ات‌ در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ ۳۰ س‍ئ‍وال‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ۱۵ س‍ئ‍وال‌ اول‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ارت‍ب‍اط م‍وث‍ر و ۱۵ س‍ئ‍وال‌ دوم‌ در راب‍طه‌ ب‍ا اع‍ت‍م‍اد ب‍ن‍ف‍س‌ اف‍راد م‍طرح‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. روش‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ص‍ورت‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع ارتباط مؤثر، علوم اجتماعی، روابط بین فردی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع استفاده از اینترنت، مشارکت اجتماعی، تعاملات خانوادگی