تحقیق رایگان با موضوع مناطق روستایی، نهاد خانواده، مدارس متوسطه، توسعه روستا

دانلود پایان نامه ارشد

502
652
709
6
بروج راه
31
47
24

7
بی تم
418
388
377
332
8
لچور
280
149
4

9
پاشکم
1251
1388
852
906
10
پشد
215
159
189
187
11
پلنگسرا
197
203
179
174
12
پنگاپشت
87
86
257
221
13
تلابدره
189
168
323
327
14
چاله سرا
570
691
816
924
15
چای خاله
8
48
66

16
چیه زاد
479
504
552
516
17
چور کموزان
127
64
26
13
18
چیتین
22
124
97
100
19
حاجی بیجاروجاس نرگس
260
75
45
22
20
خرف کوره
417
500
488
527
210
خشکه دریا

6
5

22
دران
654
673
797
974
23
رزین دول
172
150
95
123
24
زرابچه
209
169
176
191
25
زرد دول
90
71
55

26
سیاه کوه
127
108
15
23
27
سیاه مرد
1773
2158
819
914
28
شالکه
495
578
405
437
29
عنبر ادول
499
35
12
28
30
کفود
234
181
213
221
31
کفود مژده
246
590
390
473
32
کوبن

55
41
28
33
کیش خاله
211
214
224
278
34
گسکمینجان
409
574
558
658
35
گلوووکوه

68
15

36
لتشت

37
5

37
لل کن

50
25

38
مشه که
91
97
113
115
39
معاف

478
495
600
40
نیلاش
659
780
684
1368
41
وزمتر
258
295
400
376
جمع
12910
13915
11227
12496
ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن،سالهای 65، 75 و 85, 90

نمودار3-6، تعدادجمعیت روستاهای دهستان شاندرمن (90- 1365)

براساس اطلاعات جدول (3-7) می توان به این نتیجه رسید که در روستاهای دهستان شاندرمن درسال85 کمترین جمعیت راداریم وعلت آنرا می توان درمهاجرت جمعیت به مرکز بخش ومرکز شهرستان ماسال دراثر جاذبه های شهری آموزش بهتر وخدمات متنوع که باعث زندگی راحت تر واستفادهار امکانات بیشتر وهمچنین کاهش انگیزه های روستا نشینی دراثر فقدان بعضی امکانات رفاهی آموزشی شغل های مختلف می توان جستجو نمودو 6جمعیت بخش شاندرمن در دوره آماری 1375 بیشترین جمعیت دارد ودرسال85 کمترین جمعیت وهمچنین نرخ رشد جمعیت براساس این جدول دربخش شاندرمن دردوره آماری 65-75 مثبت یعنی جمعیت نسبت به سال 75 در حال افزایش واین دهستان درسال 75-85 دارای نرخ رشد منفی می باشد که نشان دهنده کاهش چشمگیر جمعیت درسال 85 می باشذد که یکی ازدلایل آنرا به افزایش مهاجرت به مرکز بخش ومرکز شهرستان به علت امکانات رفاهی وآموزشی وافزایش ساخت وسازها رامی توان ذکر نمود دردهستان شیخ نشین به صورت می توان ذکرنمود واگرنرخ رشد 20ساله آن دقت شود می بینیم که درسال75 نرخ رشد مثبت داشته ایم ودلیل آنرا می توان به پایان جنگ تحمیلی و آرامش نسببی درروستاهای کشور ومنطقه مورد مطالعه وهمچنین به رویکرد دولتها دراین سال به توسعه و بازسازی روستاهای کشور اشاره نمود.

جدول 3-7، تعداد جمعیت روستاهای دهستان شیخ نشین (90- 1365)
ردیف
نام روستا
جمعیت 65
جمعیت 75
جمعیت 85
جمعیت90
1
شیخ نشین
846
920
790
775
2
ملک گور
89
104
82
63
3
چموش دوزان
206
252
191
187
4
چماچار
388
457
455
484
5
برگسرا
403
376
278
266
6
قران
586
514
559
589
7
ملک جهان
310
260
323
306
8
توسه سرا
455
415
569
717
9
دلیجان
435
378
401
419
10
سیاه دوله
419
518
520
521
11
میر محله
541
632
450
374
12
پیرسرا
670
711
650
595
13
خلور جان
188
191
185
211
14
کوره جان
389
351
277
270
15
اسطلح زیر
755
832
815
831
16
گرمسر


70
86
جمع
6680
6911
6545
6694
ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سالهای 65 و 75 و 85 و 90
نمودار 3-7، تعداد جمعیت روستاهای دهستان شیخ نشین (90- 1365)

بر اساس آمارسالهای 85،75و65و90روستاهای دهستان شیخ نشین به ترتیب دارای 6680،6911، 6545و6694 نفر جمعیت می باشد واین گویای این است که جمعیت این دهستان درسال 75 بیشترین تعداد جمعیت را داشته است.
براساس این جدول جمعیت دهستان شیخ نشین درسال 85 کاهش چشمگیری را دارد ودلایل آنرا می توان درساخت سازهای زیادی که در مرکز بخش شاندرمن وجوددارد وکمبود امکانات رفاهی از قبیل نبود مدارس متوسطه وگازرسانی وغیره باعث گریده که جمعیعت این دهستا در مرکز بخش ودرسطح شهرستان و مهاجرت به سایر شهرهای استان ومرکز استان برای کار وادامه تحصیلات را می توان ذکر نمود که باعث کاهش جمعیت دراین دوره گردیده است وازایش چشمگیر جمعیت درسال75 همان طور که بیان شد درصفحات قبل مربوط به کاهش مهاجرت وپایان یافتن جنگ وماندگاری بعضی از مهاجران بعلت آرامش نسبی دربخش شاندرمن وتوجه دولت دربازسازی وخدمات رسانی به روستاها وارج نهادن نهاد خانواده وبالا رفتن شاخص های بهداشتی وخدماتی وغیره که همه این عوامل باعث افزایش جمعیت درااین دوره آماری درکل کشور به خصوص بخش شاندرمن شده است.

جدول 3-8، تعداد جمعیت، خانوار و بعد خانوار بخش شاندرمن(90-1365)
نام دهستان
تعدادخانوار
تعدادجمعیت
بعدخانوار

سال65
سال75
سال85
سال90
سال65
سال75
سال85
سال90
سال65
سال75
سال85
سال90
دهستان شاندرمن
2365
2869
2746
3347
12910
1359
11227
12496
5/5
1/5
96/3
73/3
دهستان شیخ نشین
1195
1393
1702
1869
6680
6911
6545
6694
6/5
5
9/3
5/3
جمع
3560
4262
4448
5216
19590
21474
17772
19190
5/5
5
9/3
67/3
مآخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای 65، 75 و 85و90

نمودار 3-8، تعداد خانوار مناطق روستایی بخش شاندرمن (90- 1365)

بر اساس آمار سالهای 65، 75 و85و90 مناطق روستایی بخش شاندرمن به ترتیب دارای 3560، 4262 و 4448و5216 خانوار بوده است . بعد خانوار نیز طی سالهای فوق به ترتیب 5/5 و5 و 9/3و67/3 نفر بدست آمده است ..
باتوجه به اطلاعات جدول( 3-9) می توان دریافت که تعداد خانوار درطی سالهای آماری 65-75-85-90 روبه افزایش است واین نشان دهنده آن است که دراین دوره ها براساس سیاست هاوبرنامه ریزی های کلان کشور که توجه خاصی به توسعه روستاها وفعالیتهای کشاورزی که درروستاها انجام می گیرد می باشد بعد خانوار (تعداد افراد خانواده) به افزایش بهداشت وآموزش های عمومی وتشویق دولت به فرزند کمتر برای کاهش جمعیت باعث شده که درطی سالهای آماری 65-75-85 به ترتیب 5/5نفردرسالهای 65و75 به 96/3نفردرداخل خانواده برسد که این نوثید بخش بالا رفتن شاخص های توسعه ی جمعیتی ونشان روند روبه افزایش توسعه کشور ومنطقه مورد مطالعه باشد.
جدول 3- 9، تعدادجمعیت و بعد خانوار روستاهای دهستان شاندرمن (90- 1365)
ردیف
نام روستا
تعداد خانوار
بعد خانوار

65
75
85
90
65
75
85
90
1
ارنچپا
10
4


1/5
3/6

2
امامزاده شفیع
71
102
105
105
2/6
9/5
¼
6/3
3
انجیلان
36
46
53
56
7/5
1/5
9/3
8/3
4
بنه سرا
72
106
22
41
5/5
1/5
4
8/3
5
اولم
56
98
161
195
0/6
1/5
4
7/3
6
بروج راه
6
8
5


9/5
8/4

7
بی تم
75
78
90
84
6/5
0/5
¼
4
8
لچور
57

1


0/4
9

9
پاشکم
239
285
228
237
2/5
9/4
7/3
9/3
10
پشد
40
29
49
51
4/5
5/5
8/3
7/3
11
پلنگسرا
34
41
45
51
8/5
0/5
9/3
¾
12
پنگاپشت
14
19
64
61
2/6
5/4
4
7/3
13
تلابدره
32
31
70
78
9/5
4/5
6/4
1/4
14
چاله سرا
100
134
213
252
7/5
2/5
8/3
7/3
15
چای خاله
2
13
15

0/4
7/3
4/4

16
چپه زاد
84
96
126
144
7/5
3/5
¾
6/3
17
چورکموزان
25
14
6
4
1/5
6/4
¾
2/3
18
چیتین
4
21
22
23
5/5
9/5
4/4
3/4
19
حاجی بیجار و جاس نرگس
56
11
9
6
6/4
8/6
5
7/3
20
خرف کوره
78
97
120
150
3/5
2/5
4
6/3
21
خشکه دریا

2
4


0/3
2/1

22
دران
116
140
174
210
6/5
8/4
5/4
7/4
23
رزین دول
32
31
28
37

8/4
3/3
3/3
24
زرابچه
28
34
48
61


6/3
1/3
25
زرد دول
13
12
15
6
9/6
9/5
6/3

26
سیاه کوه
20
17
3

4/6
4/6
5

27
سیاه مرد
300
437
197
273
9/5
9/4
¼
3/3
28
شالکه
79
112
94
116
3/6
2/5
¾
8/3
29
عنبر ادول
82
5
3
8
1/6
0/7
4
6/3
30
کفود
38
33
52
68
2/6
5/5
4
2/3
31
کفود مژده
44
121
85
123
6/5
9/4
5/4
9/3
32
کوبن

11
15
7

0/5
7/2
4
33
کیش خاله
40
50
56
81

3/4
4
¾
34
گسکمینجان
75
116
126
175
5/5
9/4
4/4
8/3
35
گلوووکوه

14
4


9/5
7/1

36
لتشت

9
1


1/4
5

37
لل کن

9
4


6/5
2/6

38
مشه که
16
22
29
31

4/4
8/3
8/3
39
معاف
73
98
133
174
5/5
9/4
7/3
¾
40
نیلاش
120
149
171
342
5/5
2/5
4
4
41
وزمتر
45
57
100
97
7/5
2/5
4
9/3
جمع
2365
2869
2746
3347
5/5
0/5
9/3
35/3
مآخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سالهای 65، 75 و 85و90.

جدول 3-10- جدول تعداد خانوار دهستان شاندرمن(90- 1365)
ردیف
تعداد خانوار

1365
1375
1385
1390
دهستان شاندرمن
2365
2869
2746
3347
ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385

نمودار 3- 9، تعداد خانوار روستاهای دهستان شاندرمن (90- 1365)

جدول 3-11- جدول بعد خانوار دهستان شاندرمن(90- 1365)
ردیف
بعد خانوار

1365
1375
1385
1390
دهستان شاندرمن
5/5
5
9/3
35/3
ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385

نمودار 3- 10، بعد خانوار روستاهای دهستان شاندرمن (90- 1365)

براساس جدال فوق مجموع تعداد خانوار در دهستان شاندرمن در سالهای 65، 75 و85و90 به ترتیب دارای 2365،2869و 2746و3347خانوار و بعد خانوار5/5،5 و9/3 و35/3 نفر بوده است.
جدول 3-12- تعداد جمعیت و بعد خانوار در روستاهای دهستان شیخ نشین(90- 1365)
ردیف
نام روستا
تعداد خانوار
بعد خانوار

65
75
85
90
65
75
85
90
1
شیخ نشین
170
192
209
221
9/4
7/4
7/3
5/3
2
ملک بگور
15
20
19
18
9/5
2/5
3/4
5/3
3
چموش

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع پوشش گیاهی، رشد جمعیت، کاربری اراضی، مناطق روستایی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع مناطق روستایی، رشد جمعیت، توزیع جمعیت، توسعه اقتصادی