تحقیق رایگان با موضوع مناطق روستایی، رشد جمعیت، توزیع جمعیت، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

دوزان
36
44
48
58
7/5
7/5
9/3
2/3
4
چماچار
73
84
105
123
3/5
4/5
3/5
9/3
5
برگسرا
63
70
63
65
3/6
3/5
4/4
09/3
6
قران
104
106
140
163
6/5
8/4
9/3
6/3
7
ملک جهان
48
52
80
72
4/6
5
4
2/4
8
توسه سرا
75
79
134
187
6
2/5
2/4
8/3
9
دلیجان
75
76
95
119
8/5
9/4
2/4
5/3
10
سیاه دوله
81
104
141
146
1/5
9/4
6/3
5/3
11
میر محله
95
129
114
106
6/5
8/4
9/3
5/3
12
پیرسرا
125
151
180
185
3/5
7/4
5/3
2/3
13
خلور جان
34
43
53
66
5/5
4/4
4/3
1/3
14
کوره جان
72
80
80
82
4/5
4/3
4/3
2/3
15
اسطلح زیر
129
163
218
233
8/5
1/5
7/3
5/3
16
گرمسر


23
25


3
¾
جمع
1195
1393
1702
1869
6/5
5
9/3
5/3
ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سالهای 65، 75 و 85و90

براساس جدول (3-11) مجموع تعداد خانوار در دهستان شیخ نشین در سالهای 65، 75 و85و90 به ترتیب دارای 1195، 1393 و 1702و1869 خانوار و بعد خانوار 6/5و5 و9/3و5/3 بوده استکه نمودارهای تعداد جمعیت و بعد خانوار در روستاهای دهستان شیخ نشین، سالهای 90- 65 در زیر آمده است.
جدول 3-13- جدول تعداد خانوار دهستان شیخ نشین(90- 1365)
ردیف
تعداد خانوار

1365
1375
1385
1390
دهستان شیخ نشین
1195
1393
1702
1869
ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385

نمودار 3-11- تعداد جمعیت در روستاهای دهستان شیخ نشین(90- 1365)

جدول 3-14- جدول بعد خانوار دهستان شیخ نشین(90- 1365)
ردیف
بعد خانوار

1365
1375
1385
1390
دهستان شیخ نشین
6/5
5
9/3
5/3

ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385
نمودار 3-12-بعد خانوار در روستاهای دهستان شیخ نشین(90- 1365)

3-2-1-4 -توزیع و تراکم جمعیت
توزیع جمعیت بر حسب گروههای سنی را ساختار سنی و یا ترکیب سنی جمعیت گویند، که یکی از خصوصیات و ویژگیهای کمی ساختمان جمعیتها می باشد(جوان، 1380، ص142).در برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی،آموزشی و بهداشتی، آگاهی از ویژگیهای طبقات سنی جمعیت الزامی است. این آگاهیها سبب می گردد تا برنامه ریزان در آینده نیاز به تعداد مشاغل را مشخص نموده و از قبل به ایجاد مشاغل مورد نیاز برای جوانانی که وارد بازار کار می شوند، مبادرت ورزند.
3-2-1-5- ترکیب سنی جمعیت
ترکیب سنی جمعیت نشان دهنده روند تکوین جمعیت در آینده می باشد(مطیعی لنگرودی، 1374، ص47).بررسی وضعیت گروههای عمده سنی در بخش شاندرمن در سال 1385 نشان می دهد که از کل جمعیت 17772 نفری مناطق روستایی این بخش 65/39 درصد در گروه سنی کمتر از 15 ساله و 33/55 درصد در گروه سنی 64-15 ساله و 02/5 درصد در گروه سنی 65 ساله و بیشتر قرار داشته اند.
جدول 3-15، گروههای عمده سنی جمعیت بخش شاندرمن (1385)
گروههای سنی
تعداد به نفر
درصد
15ساله
7046
65/39
64-15ساله
9833
33/55
65 ساله وبیشتر
892
02/5
ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس مسکن ،1385
نمودار 3-13، جمعیت مناطق روستایی بخش شاندرمن به تفکیک گروههای عمده سنی(1385)

3-2-1-6- ترکیب جنسی جمعیت
مقدماتی ترین پژوهش در ساختار جمعیتها، توجه به ترکیب جنسی هر جمعیت است، چرا که عدم تعادل در ترکیب جنسی جمعیت نه تنها در روند تکامل جمعیت اثر می گذارد، بلکه در آمایش نواحی و سطح توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه نیز کم تاثیر نمی باشد(فرید، 1381، ص32).جمعیت هر سرزمین، از دو گروه مردان و زنان تشکیل گردیده است. فزونی یا کاستی هر یک از این دو گروه مشکلاتی را برای آن سرزمین به همراه دارد. کمبود مردان نسبت به زنان انجام اموری را که به آنها مربوط می گردد با مشکل مواجه می سازد. عکس آن نیز در مورد زنان وجود خواهد داشت. در صورت کمبود زنان تکوین جمعیتی و تولید نسل در آن جامعه با مشکل مواجه می گردد. بنابراین حالت مطلوب آن است که نسبت جنسی هر سرزمین، حالت تعادل و توازن را دارا باشد(مطیعی لنگرودی، 1374، ص43).در مطالعات جمعیتی شاید مسئله ای که بعد از قدر مطلق جمعیت مورد توجه قرار گیرد، ترکیب جنسی جمعیت است. هدف از آن، بررسی وضعیت جمعیت از نظر جنس و تشخیص فزونی یکی از دو جنس نسبت به هم می باشد. سنجش این مسئله بوسیله نسبت جنسی امکانپذیر می گردد(جوان،1380، ص134). در واقع نسبت جنسی منعکس کننده شرایط اجتماعی- اقتصادی حاکم بر هر سرزمین، و ابزار مفیدی از نقطه نظر تجزیه تحلیل هر منطقه است(نظری، 1368، ص43).

جدول 3-16، جمعیت دهستانهای بخش شاندرمن به تفکیک جنس ونسبت جنسی سال 1390
ردیف
نام دهستان
مرد
زن
نسبت جنسی
1
دهستان شاندرمن
6165
6331
37/97
2
دهستان شیخ نشین
3261
3433
95
3
جمع
9426
9764
97
ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390.

نمودار 3-14، جمعیت دهستانهای بخش شاندرمن به تفکیک جنس ونسبت جنسی سال 1390

بنابراین نسبت جنسی، نسبت مردان را در هر 100 نفر زن نشان می دهد و اغلب به صورت درصد بیان می شود. (مهدوی، 1381، ص136).آخرین اطلاعات و آمار مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 نشان می دهد که از کل جمعیت مناطق روستایی بخش شاندرمن شهرستان ماسال
تعداد 9426 نفر مرد و 9767 نفر زن بوده اند. و نسبت جنسی جمعیت در این سال 97 نفر بدست آمده است، یعنی به ازاء هر صد نفر زن، 97 نفر مرد وجود دارد. آنچه از نظر جمعیت شناسی اهمیت دارد اینست که، مطالعه نسبتهای جنسی بین زن و مرد در ایران و تعیین آن در شهر و روستا برای پی بردن به میزان فعالیت اقتصادی است.

جدول3-17- دو برابرشدن و پیش بینی جمعیت روستاهای دهستان شاندرمن درسال 1400
دوبرابر شدن جمعیت
پیش بینی جمعیت سال 1400
رشد جمعیت 85- 90
نام ابادی

ارنجپا

313
6/1-
امامزاده شفیع
1750
209
04/0
انجیلان
12
264
5/5
بنه سرا
87
767
8/0
اولمبروج راه

294
2/1-
بی تملچور
116
961
6/0
پاشکم

185
1/0-
پشد

170
2/0-
پلنگ سرا

191
4/1-
پنگاپشت
700
330
1/0
تلابدره
58
1041
2/1
چاله سراچای خاله

485
6/0-
چپه زاد

7
6/6-
چورکموزان
233
103
3/0
چیت بن

11
9/6-
حاجی بیجار وجاس نرگس
100

565
7/0
خرف کوره
دوبرابر شدن جمعیت
پیش بینی جمعیت سال 1400
رشد جمعیت 85- 90
نام ابادیخشکه دریا
34
1189
02/2
دران
26
158
6/2
رزین دول
87
206
8/0
زرابچهزرددول
16
35
3/4
سیاه کوه
63
1019
1/1
سیاه مرد
100
468
7/0
شالکه
7
65
8/8
عنبرادول
233
227
3/0
کفود
36
570
9/1
کفود مزده

19
7/3-
کوبن
33
342
1/2
کیش خاله
43
771
6/1
گسکمینجانگلوه وکوهلتشتلل کن
700
116
1/0
مشه که
36
724
9/1
معاف
9
2716
1/7
نیلاش

354
6/0-
وزمتر

نمودار3- 15- پیش بینی جمعیت روستاهای دهستان شاندرمن در سال1400

ادامه نمودار 3-15- پیش بینی جمعیت روستاهای دهستان شاندرمن در سال 1400

ادامه نمودار3-15- پیش بینی جمعیت روستاهای دهستان شاندرمن در سال 1400

ادامه نمودار3-15- پیش بینی جمعیت روستاهای دهستان شاندرمن در سال1400

ادامه نمودار3-15- پیش بینی جمعیت روستاهای دهستان شاندرمن در سال 1400

ادامه نمودار3-15- پیش بینی جمعیت روستاهای دهستان شاندرمن در سال 1400

نمودار3- 16- پیش بینی جمعیت روستاهای دهستان شیخ نشین در سال1400

نمودار3- 16- پیش بینی جمعیت روستاهای دهستان شیخ نشین در سال1400

جدول3-18- دو برابرشدن وپیش بینی جمعیت روستاهای دهستان شیخ نشین سال1400
نام ابادی
رشد جمعیت 85- 90
پیش بینی جمعیت سال1400
دوبرابر شدن جمعیت
شیخ نشین
1/0-
767

ملک بگور
6/2-
48

چموش دوزان
2/0-
183

چماچار
6/0
513
116
برگسرا
4/0-
255

قران
5/0
619
140
ملک جهان
5/0-
291

توسه سرا
3/2
900
30
دلیجان
4/0
436
175
سیاه دوله
01/0
522
7000
میرمحله
8/1-
311

پیرسرا
8/0-
549

خلورجان
3/1
240
53
کوره جان
2/0-
264

اسطلخ زیر
1/0
839
700
گرمسر
2
104
35

ادامه نمودار3-16- پیش بینی جمعیت روستاهای دهستان شیخ نشین در سال 1400

3-2-1-7- سواد و آموزش
از میان ضوابط کیفی گوناگون جمعیت، سواد بخاطر هماهنگی متناسب با پیشرفت اجتماعی- اقتصادی یک سرزمین، جای مهمی را دارا می باشد. روندهای سواد مشخص کننده مرحله ای است که حیات و اقتصاد یک جامعه خاص به آن نایل آمده است(نظری، 1368، ص68).در دنیای کنونی، استفاده از توسعه فن آوریهای نوین، با میزان باسوادی ارتباط مستقیمی دارد. گسترش نوآوریها و استفاده بهینه از امکانات موجود و بهره وری مناسب از منابع محلی و قابل دسترس با میزان آگاهی مرتبط بوده هرچه سطح دانایی بالا باشد استفاده منابع بهتر خواهد بود (رضایی نیا، 1381، ص34).بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده از سر شماری عمومی نفوس و مسکن از کل جمعیت 6 ساله و بالاتر مناطق روستایی بخش شاندرمن در سال 1375 حدود 02/70 درصد با سواد بوده اند که این میزان با 48/0 درصد افزایش به 5/70 درصد در سال 1385 رسیده است. سکونتگاههایی که در بخش کوهستانی واقع شده اند از درصد با سوادی کمتر و آنهایی که در بخش جلگه ای قرار گرفته اند از درصد با سوادی بالاتری بهره مند اند.
جدول 3-19، جمعیت بالای 6سال و با سواد دهستانهای بخش شاندرمن در سالهای 65، 75 و 85
نام دهستان
سال65
سال75
سال 85

جمعیت بالای 6 سال
جمعیت باسواد
درصد
جمعیت بالای 6 سال
جمعیت باسواد
درصد
جمعیت بالای 6 سال
جمعیت باسواد
درصد
دهستان شاندرمن
10467
4904
85/46
12460
8587
92/68
10206
7191
4/70
دهستان
شیخ نشین
5500
3222
58/58
6089
4401
28/72
6039
4270
7/70
بخش شاندرمن شهرستان ماسال
15967
8126
89/50
18549
12988
02/70
16245
11461
5/70
ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سالهای 65، 75 و 85
نمودار 3-17، جمعیت بالای 6سال و با سواد دهستانهای بخش شاندرمن در سالهای 65، 75 و 85

باتوجه به جدول ونمودار فوق جمعیت بالای 6سال ولازم التعلیم درطی دوره های آماری65،75،85بهتدریج روبه افزایش است که حاکی از آن است که جمعیت این بخش جوان بوده وبدان باید توجه شود بخصوص به مسئله باسوادی اگر بادقت درنمودار بنگریم درمی یابیم که دردودهستان شاندرمن وشیخ نشین درصد باسوادی باهم برابر است واین بیانگرآن خواهد بود که به مسئله سواد وآموزش درهردودهستان باهم برابر شده وفاصله ها کاهش نشان می دهد ونیز باتوجه به اینکه درصد کل باسوادی دربخش شاندرمن 5/70درصد می باشد دولت به ویژه آموزش وپرورش باید خدمات خود رابرای رساندن سواد به 100درصد دراین بخش را بیشتر نماید

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع مناطق روستایی، نهاد خانواده، مدارس متوسطه، توسعه روستا Next Entries تحقیق رایگان با موضوع رشد جمعیت، بخش کشاورزی، مناطق روستایی، فعالیتهای اقتصادی