تحقیق رایگان با موضوع منابع سازمان، چشم انداز سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

پايرِز و داکاستا فيلهو ، 2008؛ سان و همکاران، 2009) …………………………………….32
شکل 4-2) تاثير شاخص آمادگي فناوري بر مدل پذيرش فناوري (پاراسورامن و کالبي، 2001)………………………………………33
شکل 5-2 ) مدل عوامل حياتي موفقيت براي پياده سازي ERP(هلند و لايت، 1999)…………………………………………………52
شکل 6-2 ) طبقه بندي عوامل حياتي موفقيت پياده سازي ERP(جارار و همکاران، 2000)………………………………………..53
شکل 7-2) چارچوب پياده سازي عوامل حياتي موفقيت (استوس و پاستور، 2000)……………………………………………………….54
شکل 8-2) چارچوب تحليل عوامل حياتي موفقيت مبتني بر مخاطرات احتمالي و چرخه حيات (اولري، 2000)……..54
شکل 9-2 ) طبقه بندي عوامل حياتي موفقيت در چرخه حيات پروژه ERP( ناه و همکاران، 2001 )………………………..56
شکل 10-2 ) چارچوب طبقه بندي عوامل حياتي موفقيت براي پياده سازي ERP (هوانگ و پالويا، 2001)………………57
شکل 11-2) مدل عوامل حياتي موفقيت سازماني ERP از چشم انداز سازماني (هنگ و کيم، 2002) …………………………58
شکل 12-2 ) مدل عوامل حياتي موفقيت سازماني براي پياده سازي ERP ( ژنگ و همکاران، 2005 )………………………60
شکل 13-2 ) مدل پوياي موفقيت ERP ( کينگ و برگز، 2006 ) …………………………………………………………………………………61
شکل 14-2 ) مدل عوامل حياتي موفقيت براي پياده سازي ERP( اِن گي و همکاران، 2008 )…………………………………..62
شکل 15-2) چارچوب طبقه بندي عوامل حياتي موفقيت (دزدار و سليمان، 2009) ………………………………………………… 64
شکل 16-2) چارچوب ماتريسي BEST براي پياد سازي سيستم هاي سازماني …………………………………………………………67
شکل 17-2) نمونه نمودار عنکبوتي توليد شده توسط چارچوب ارزيابي BEST ………………………………………………………..68
شکل 18-2 ) مدل ارزيابي آمادگي پياده سازي ERP (رزمي و همکاران، 2009) …………………………………………………………69
شکل 19-2 ) مهارت هاي کاربران کليدي ERP (مريم مهدويان، 1388) ……………………………………………………………………….71
شکل 20-2 ) مثلث توليد خدمت (آلبرتچ و زمکي، 1985) ………………………………………………………………………………………………..75
شکل 21-2 ) چارچوب ارزيابي آمادگي سازمان براي پياده سازي ERP ………………………………………………………………………..80
شکل 22-2) ماتريس پيشنهادي طبقه بندي CSF ها …………………………………………………………………………………………………….81
شکل 1-3) مدل شماتيک مراحل فرآيند پژوهش (برگرفته از پياز فرآيند دانايي فرد و همکاران، 1387) ………………………….83
شکل 2-3) نمودار تشکيلاتي سازمان جهاد کشاورزي مورد مطالعه………………………………………………………………………………105
شکل الف-3-3) تعريف مجموعه افراد قد بلند بصورت مجموعه قطعي ………………………………………………………………………..107
شکل ب-3-3) تعريف مجموعه افراد قد بلند بصورت مجموعه فازي……………………………………………………………………………107
شکل الف-4-3) – نمايش عدد معمولي a……………………………………………………………………………………………………………………..108
شکل ب-4-3) – نمايش عدد فازي b …………………………………………………………………………………………………………………………108
شکل 5-3) تابع عضويت مقادير ليکرت استفاده شده در تحقيق …………………………………………………………………………………..112
شکل 6-3) ميزان تعلق i امين عامل حياتي موفقيت به نواحي………………………………………………………………………………………113
شکل 7-3) مقايسه تصويري روش هاي تصريح سازي COA ، MoM و COM……………………………………………………….117
نمودار 1-4) مقايسه وضعيت مطلوب عوامل حياتي موفقيت)…………………………………………………………………………………………123
نمودار 2-4) نمودار جعبه اي وضعيت مطلوب عوامل حياتي موفقيت…………………………………………………………………………..124
نمودار 3-4) مقايسه تراکم عوامل حياتي موفقيت با شکاف تجميعي توليد شده در نواحي راهبردي
و تاکتيکال به تفکيک انواع مخاطرات ممکنه……………………………………………………………………………………………………………………148
شکل 1-4 ) اولويت بندي نواحي شکاف (با استناد به دو روش قطعي سازي COAو ROM ) ……………………………….149
نمودار 4-4 ) نمودار عنکبوتي وضعيت شکاف ناحيه اي عوامل حياتي موفقيت به تفکيک نواحي ششگانه
ماتريس ارزيابي (شکاف غير وزني)…………………………………………………………………………………………………………………………………..155
نمودار 5-4 ) نمودار عنکبوتي وضعيت شکاف وزني عوامل حياتي موفقيت در نواحي ششگانه
ماتريس ارزيابي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….156

فصل اول: کليات تحقيق

کليات تحقيق

1-1) مقدمه
محيط فوق رقابتي امروزه، نه تنها بر ساختار رقابتي اجزاء آن، که بر ساختار مديريتي سازمان ها نيز فشار فزاينده اي را وارد مي سازد؛ چالش هايي که شرکت ها را وادار مي سازد به کاهش هزينه در طول زنجيره تامين بپردازند؛ زمان کلي توليد و ميزان موجودي ها را کاهش دهند؛ انتخاب محصولات و تنوع آن را گسترش دهند؛ زمان تحويل مطمئن تري را فراهم نمايند؛ کيفيت و کارآيي را بهبود داده و تقاضا، عرضه و توليد را هماهنگ سازند. اين خود، شرکت ها را به مدل هاي همکاري و رقابت هاي مبتني بر آن ترغيب مي کند. در اين راستا شرکت ها بايستي بطور فزاينده اي اطلاعات داخلي خود را با تامين کنندگان، توزيع کنندگان و مشتريان تسهيم نموده و در عين حال از ريسک هاي مرتبط با چنين اشتراکي پرهيز نمايند. بمنظور تحقق اين اهداف، سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني1 بصورت روزافزون مورد کاربرد شرکت ها و سازمان هاي مختلف در سراسر جهان، واقع مي شود. اگر چه دليل عمده کاربرد اين سيستم ها يکپارچه سازي و مديريت مالي بهتر پروژه هاي سازماني است؛ منتهي دلايل ديگري همچون پردازش بلادرنگ2 اطلاعات و افزايش گستره بازه زماني ارائه خدمات و توليد بصورت 24 ساعت در شبانه روز و 7 روزکاري در هفته؛ از جمله عللي هستند که اقبال شرکت ها را به پذيرش اين سيستم ها افزايش داده است. عليرغم چنين اقبالي، ميزان شکست پروزه هاي پياده سازي ERP ها در سازمان بالاست و گزارشات متعددي در اين خصوص وجود دارد. لِنجين والتر (2000) گزارش مي کند که ميزان شکست پروژه هاي پياده سازي ERP را مي توان در دامنه ي 40 تا 60 درصد و بالاتر در نظر گرفت. آميل و آميل (2002) عنوان مي کند که بين 50 تا 75 درصد شرکت هاي امريکايي به نوعي شکست در پياده سازي ERP را تجربه کرده اند. ماسکاتلو و پارنت (2006) نرخ شکست پروژه هاي پياده سازي را در مجموع بالغ بر 50 درصد ؛ وَنگ و همکاران (2007) اين نرخ را 70 درصد و شرکت مشاورين پانوراما (2011) اين نرخ را در سال 2010 بالغ بر 60 درصد گزارش کرده اند.

2-1) تعريف موضوع، اهميت و ضرورت تحقيق
موفقيت در پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) و تحقق اهداف از پيش برنامه ريزي شده، از موضوعاتي است که توجه پژوهشگران اين حوزه را به خود معطوف داشته است. اين موضوع عمدتاً ناشي ازسرمايه گذاري بالاي بکارگيري چنين سيستم هايي درسازمان ها مي باشد. باتوجه به نرخ بالاي شکست پروژه هايERP، ارزيابي اوليه ميزان آمادگي سازمان ها در پياده سازي چنين سيستم هايي مي تواند در کنترل ريسک پياده سازي و اجتناب از شکست احتمالي پروژه تاثيرگذار باشد.
مدل هاي متنوعي در خصوص ارزيابي آمادگي سازمان براي پياده سازي ERP وجود دارد که هر يک، از رويکرد ويژه اي برخوردارند. اين رويکردها هر يک، به ارزيابي ابعاد مختلفي از جمله منابع انساني، ساختار سازمان، سيستم و زيرساختارهاي مرتبط با فناوري اطلاعات سازمان مي پردازد. با توجه به تمرکز اين مدل ها بر شرکت هاي بخش خصوصي، لزوم بازطراحي مدل هايي درجهت انطباق پذيري بهتر با شرايط محيطي و طبيعت سازمانيِ سازمان هاي خدماتي بخش دولتي بيش از پيش محسوس است. اين تحقيق تلاش دارد تا با ارائه مدلي، ضمن ارزيابي وضعيت آمادگي سازمان نواحي مسئله زا براي پياده سازي ERP را شناسايي نمايد. ازسويي وجود برخي متغيرهاي تاثيرگذار در پياده سازي اين سيستم ها، که داراي وضعيت غيرخوش-تعريف مي باشند، نياز به تبيين مدل هاي مناسب بر اساس الگوهاي فازي را دو چندان مي نمايد. برقراي پيوند ميان وضعيت ارزيابي شده سازمان و مجموعه استراتژي هاي اقتضائي قابل اخذ جهت آماده سازي سازمان، از ديگر خلأهايي است که اين تحقيق سعي در پوشش آن دارد.

3-1) فرضيه ها/سؤالات تحقيق
با توجه به اين که در اين بررسي، از ترکيبي از آزمون هاي آماري و فازي بهره گرفته شده و تحليل فازي از ماهيتي متفاوت نسبت به تحليل آماري برخوردار است؛ در نتيجه ما بجاي آزمون هاي فرض مرسوم آماري با يکسري سؤالات تحقيق مواجه ايم.
1- عوامل حياتي موفقيت پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان در سازمان هاي خدماتي دولتي کدامند و چگونه با کاربرد الگوي فازي مي توان به تحليل واقع بينانه تري از وضعيت اين متغيرها دست يافت؟
2- وضعيت موجود عوامل کليدي موفقيت شناسايي شده در سازمان جهاد کشاورزي به چه صورتي است؟
3- با توجه به وضعيت ارزيابي شده ، راهکارهاي موثر در آماده سازي سازمان جهت پياده سازي موفق سيستم برنامه ريزي منابع سازمان چه هستند؟

4-1) پيش-فرض هاي تحقيق
فرضيه عام تحقيق حاضر به اين شکل است: بنظر مي رسد سازمان هاي خدماتي دولتي با توجه به تاثيري که سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان بر عملکرد و نحوه ارائه خدمت آن ها مي گذارد؛ از پياده سازي اين سيستم ها استقبال نمايند. پيش-فرض هاي فرعي تحقيق عبارتند از:
* بنظر مي رسد عوامل حياتي موفقيت شناسايي شده بر پياده سازي ERP در سازمان هاي خدماتي دولتي نيز اثرگذار باشند.
* بنظر مي رسد وضع موجود سازمان مورد مطالعه براي پياده سازي ERP مساعد باشد.
* بنظر مي رسد با توجه به ظرفيت موجود، بتوان مجموعه اي از راهکارهاي آماده سازي سازمان براي پياده سازي ERP را يافت و اجرايي کرد.

5-1) پيشينه تحقيق
عمده مطالعات صورت گرفته در حوزه ارزيابي آمادگي سازماني، مربوط به بخش توليد و شرکت هاي خصوصي است. بخشي از اين مطالعات و پژوهش هاي بر آناليز ريسک و ميزان آمادگي براي تحقق تغيير در مرحله پيش از پياده سازي ERP تمرکز دارند. ابدينور-هلم و همکاران (2003) در ارزيابي آمادگي سازمان؛ بر تاثيرگذاري نوع نگرش کارکنا

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع عرضه کننده Next Entries تحقیق رایگان با موضوع منابع سازمان، بهبود عملکرد، عملکرد کسب وکار