تحقیق رایگان با موضوع منابع سازمان، صنعت خودرو، چند شاخصه

دانلود پایان نامه ارشد

بدليل زمان-بر بودن اين نوع پرسشنامه ها؛ تکميل آن ها ممکن است با مقاومت هايي از سوي افراد خبره سازمان روبرو شود. طراحي ابزارهاي بر خط تصميم گيري چند شاخصه الکترونيکي براي سنجش نظرات افراد خبره صنعت ERP ، بنحوي که ويژگي هاي سادگي و کاربر-پسند131 بودن آن بطور توأمان تضمين شود؛ از ديگر محدوديت هاي اين تحقيق بود که به ابزارهاي فرم-سازي موجود در سطح وب مربوط مي شود.
3- يکي ديگر از محدوديت هاي اين تحقيق به روش هاي آماري موجود باز مي گشت. اين روش ها براي کار کردن بر روي داده هاي فازي (بعنوان نمونه اعداد مثلثي) بسط نيافته اند؛ بعبارتي محققين براي انجام برخي روش هاي آماري ناگزيرند مقادير فازي را ديفازيکيت کرده و بر روي آن ها اعمال روش هاي مورد نياز آماري را نمايند. البته اين محدوديت به هر دو حوزه رياضيات فازي و علم آمار مربوط مي شود.
4- فقدان آشنايي و شناخت ويژگي هاي سازمان خدماتي دولتي مورد مطالعه توسط افراد خبره دانشگاهي يا افراد خبره شاغل در صنعت ERP، از ديگر محدوديت هايي بود که موجب گرديد استفاده از نظرات اين دسته از افراد محدود به تعيين وضعيت مطلوب CSF ها و ارزيابي روايي مدل گردد. علاوه بر اين، با توجه به تاثيري که فرآيندها و شرايط حاکم بر يک سازمان، بر نوع کسب و کار آن دارد؛ استفاده از نظرات افراد خبره ساير سازمان هاي خدماتي دولتي که فاقد هر گونه آشنايي با نحوه کسب و کار سازمان مورد مطالعه بودند؛ نمي توانست کمکي به انجام يک تحليل واقع بينانه از شرايط مطالعه موردي منجر شود.

4-5) پيشنهادات براي تحقيقات آتي
بنظر مي رسد توجه به موارد ذيل بتواند در بسط و توسعه تحقيق حاضر مفيد و اثربخش باشد:
1- با گسترش واحد تحليل به سطوح فراسازماني (دستگاه هاي خدماتي دولتيِ منطقه اي يا ملي) مي توان به مدل هاي طبقه بندي ديگري نيز دست يافت که به جاي تاکيد بر چرخه حيات پياده سازي؛ بر سطوح مديريتي تمرکز کنند. اين موضوع بخصوص زماني مفيد است که بخواهيم پروژه پياده سازي را در سطح ملي (مشتمل بر سازمان هاي استاني) تعريف کنيم و به ارزيابي آمادگي با توجه به سطوح مديريت ارشد، مياني و پايه آن بپردازيم و يا اين که استان هاي پايلوت فرآيند پياده سازي را انتخاب و اولويت بندي کنيم. طبيعي است مدل هاي جديد تر با دامنه شمول وزارت خانه ها و سطوح بالايي سازمان، مي توانند بخش بالايي زنجيره تامين132 را نيز پوشش دهند.
2- علاوه بر موارد ذکر شده در پيشنهاد اول؛ مي توان متناسب با بافت سازمان هاي خدماتي دولتي، دامنه مخاطرات را بنحوي تعريف نمود که کارکنان، مديران و ساختار (و تقسيم بندي هايي از اين دست) را شامل شود. اين نوع تفکيک زماني مفيد است که بخواهيم نواحي مخاطرات را بر اساس ذينفعان سازماني شناسايي و تحليل کنيم. برخي ازسازمان هاي دولتي عمومي همچون بيمارستان ها، براي استفاده از چنين مدل هايي مناسب ترند. اين قبيل تقسيم بندي ها در ديگر سازمان ها، ممکن است از جنبه کارکردي “مديريت رفتارهاي سياسي” در سازمان حائز اهميت باشد.
3- همان طور که در بخش محدوديت هاي تحقيق نيز اشاره شد؛ کاربرد مدل هاي تصميم گيري چند معياره در برخي بخش هاي مدل همانند تحليل وضعيت مطلوب، نوع ارزيابي ها را دقيق تر مي کند؛ هرچند ممکن است زمان ارزيابي افزايش يابد. بنابراين توصيه مي شود تا با بسط اين مدل در چارچوب هاي مبتني بر تصميم گيري چند معياره ، کيفيت ارزيابي ها را بهبود بخشيد.
4- معمولا سازمان ها، موجوديت هاي ايستايي نيستند و در طي زمان مجموعه ي پويايي از کارکردهاي و راهکارهاي بهسازي را پياده سازي مي کنند. از اين رو ممکن است در بازه زمانيِ ارزيابي آمادگي، سازمان در حال ارتقاء کيفي بخش تصميم سازي راهبردي، تقويت بخش فني، ارتقاء کيفي مديريت زنجيره تامين و يا اقداماتي از اين دست باشد. بعنوان نمونه فرض کنيد مطابق با برنامه ريزي انجام گرفته، سازمان قصد داشته باشد در طي يکسال آينده زيربخش هاي فني خود را تقويت کند. در چنين حالتي ممکن است شکاف بخش تاکتيکال-فني يا راهبردي-فني کاهش يابد. بنابراين توصيه مي شود تا بسته به نوع سازمان و ميزان تاثيرگذاري برنامه ريزي هاي آن (اعم از بلند-مدت، ميان-مدت و کوتاه-مدت) در اجزاء مدل طبقه بندي ارائه شده، نسبت به تعيين ضرايب تعديل مورد نياز اقدام شود. اين پيامد ممکن است نياز به بسط و توسعه چارچوب هاي جديد تري را ضروري سازد که در آن وضعيت آتي سازمان نيز در تحليل شکاف لحاظ شود.

منابع فارسي:
آذر، عادل و فهيمي، حجت (1387) علم مديريت فازي (چاپ دوم)، موسسه کتاب مهربان نشر، تهران.
ايزاک، استيفن و مايکل، ويليام ب. (1972) راهنماي جامع تحقيق و ارزيابي ، ترجمه مرضيه کريم نيا، ، انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد.
الهويرنلو، توفيق و طتهري، نرگس (1387) مجموعه فازي و خواص آن ، انتشارات دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم و تحقيقات، تهران.
پرويزي، محمد (1388) بررسي اثرات عوامل کليدي موفقيت در پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان (ERP) با توجه به مدل ان گي در شرکت چيني کرد، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات، دانشگاه شهيد بهشتي.
حافظ نيا، محمد رضا (1387) مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني (چاپ چهاردهم)، اتشارات سمت، تهران.
حنيفه زاده، حميد (1386) امکان سنجي پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) در شرکت هاي فعال ايران در شركتهاي توليدي ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري، دانشگاه شهيد بهشتي.
دانايي فرد، حسن، الواني، سيد مهدي و آذر، عادل (1387) روش شناسي پژوهش کمي در مديريت: رويکردي جامع، انتشارات صفار، تهران.
عابديني، مهدي (1384) شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر آمادگي صنعت خودروسازي ايران جهت پياده سازي سيستم ERP، پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت صنعتي، دانشگاه تهران
کارگر، مهدي (1388) بررسي عوامل موثر بر تمايل رفتاري به استفاده از سيستم برنامه ريزي منابع سازماني (ERP)، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، دانشگاه شهيد بهشتي.
کياکجوري، داود و کياکجوري، کريم (1389) روش تحقيق در مديريت، انتشارات جلوه نگار، چالوس.
مرادي، بابک (1384) بررسي سيستم هاي برنامه ريزي منابع موسسه (ERP) و امکان سنجي پياده سازي اين سيستم ها در صنعت خودرو کشور، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت صنعتي، دانشگاه شهيد بهشتي.
مهدويان، مريم (1388) بررسي تاثير مهارت هاي کاربران کليدي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان (ERP) بر موفقيت پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات، دانشگاه شهيد بهشتي.
مهرگان، محمد رضا و زالي، محمد رضا (1385) در جست و جوي فنون تعيين روايي در پژوهش هاي مديريتي، فرهنگ مديريت، شماره 14، پاييز و زمستان 1385.

منابع لاتين:

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد نقض حقوق، فرهنگ و تمدن، قانون مجازات Next Entries منبع تحقیق درمورد قانون مجازات، آداب و رسوم، حقوق مرتبط