تحقیق رایگان با موضوع مرتبه سازی، شهر اصفهان، میزان استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

، برنامه ها و سياست هاي اجرايي کشورهاي مختلف از جمله ایران مورد توجه قرار گرفت که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.
در پروژه برج قرن در توكيو معمار بنا نورمن فاستر ، برج را يك ساختمان كاملا ژاپني اعلام مي كند و آن را در ادامه بناهاي شهری ژاپني مي شمرد به طوري كه خود فاستر نيز مي گويد براي او خط آسمان شهر ، سبك بناها و اماكن مهم اطراف ، طبيعت و بافت شهری ، سبك و دوره هايي معماري ساختمانهاي همجوار و مسائل ديگر اهميت دو چنداني دارند .
در پروژه اداري ـ مسكوني سيدني پيانو براي بنا نمايي از جنس شيشه به صورت سطحي ممتد كه جداره اي نسبتا نامرئي را ايجاد مي كند استفاده كرده است. نماشرقي مجموعه با شبكه بندي زيباي شيشه آن بياني هنرمندانه از برج در يك فضاي شهري است كه خود پيانو آنرا مجسمه متحرك توصيف مي كند .آنها سعي نمودند تا در طراحي بلند مرتبه اثرات آن را بر محيط پيراموني بررسي نمايند.
الف- تحقیقات داخلی:
– محمدرضا منعام و ضرابيان در مقاله اي تحت عنوان بررسي اثرات كالبدي –فضايي بلندمرتبه سازي درشهر (نمونه مطالعاتي شهرهمدان)عنوان ميدارند كه نخستين ساختمان بلند مرتبه شهر همدان با نام فعلي 110در پيش از انقلاب ساخته شد.پس از آن در دهه 70خورشيدي برج پاستور در با كاربري تجاري ساخته شد.تاسال1380ديگر برجي در همدان ساخته نشد.امايكباره روندبرج سازي شكل صعودي به خود گرفت به گونه اي كه اكنون در حدود 7برج در سطح شهر در حال ساخت است.ايشان در اين مقاله اثرات بلنمرتبه سازي را بر سيماي شهر، عوارض زيست محيطي، شبكه هاي ارتباطي، دسترسي به خدمات شهري و…مورد بررسي قرار دادند(منعام – ضرابیان، 102:1386).
– داود رهبردر مقاله تحت عنوان ضرورت ارزيابي اثرات زيست محيطي تراكم و بلند مرتبه سازي در تهرانعنوان مي داردمسئله تراكم و بلند مرتبه سازي درتهران با پيچيدگي خاص خودكه مدتهاست فكرو زمان شهروندان ، برنامه ريزان ، سياست گزاران، تصميم گيران اقتصادي ، اجتماعي و دست اندركاران مديريت شهري را به خود مشغول نموده پيامدها و آثار گوناگون مثبت و منفي به دنبال داشته است . در اين رهگذر آ‌نچه كه از اهميت ويژه اي برخوردار است در واقع ايمان به اين اصل است كه موضوع تراكم وبلند مربته سازي بايد در چا‌رچوب رعايت ملاحظات زيست محيطي به همراه ويژگيهاي كالبدي و معناي مشخص و متناسب با آن در برخي مناطق به منظور ساماندهي و نوسازي شهر و صرفه جوئي د ر تغيير كاربري اراضي ، توزبع عادلانه ثروت و غيره مورد توجه قرارگيرد (رهبر،36:1387).
-. اسلامي و ايرواني طی تحقیقی در مورد تراکم ساختماني و توسعه درون زا (نمونه موردي: شهر اصفهان)؛ وضعيت موجود شهر اصفهان را با مدل توسعه درون زا و با استفاده از روش تحليلي مورد بررسي قرار دادند که نتيجه بدست آمده حاکي از عدم همسويي روند رشد شهري اصفهان با مفهوم توسعه درون زا و پايدار است. در انتها راه حلي بنام مدل امتيازي جهت بهبود مشکل تراکم ساختماني با رويکرد توسعه درون زا پيشنهاد گردیده است (اسلامی – ایروانی،56:1382).
-. فرهودي و محمدي طی تحقیقاتی در مورد تاثير احداث ساختمان هاي بلندمرتبه بر كاربري هاي شهري مطالعه موردي: مناطق 1، 2 و 3 شهر تهران به این نتیجه رسیدند که؛ بررسي هاي انجام شده در مورد ساختمان هاي بلند ساخته شده در سطح شهر تهران نيز حاكي از وجود مسائل و مشكلات عديده اي در تعداد قابل توجهي از آنهاست كه اين امر خود معلول عدم رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي در خصوص مكانيابي و احداث اينگونه بناها در سطح شهر مي باشد(فرهودی – محمدی ،102:1380).
-داعي پور طی تحقیقاتی در مورد برج سازي در قرن بيستم اینگونه اذغان نموده است کهپديده برج سازي زاييده تحولات اجتماعي – اقتصادي مغرب زمين است. اين پديده بيش از آن كه رشد حجمي و ارتفاعي خود را مرهون معماران باشد، مديون دستاوردهاي صنعتي است. معماران در جهت خلق فضاهايي بودند كه از كسالت فرم هاي اوليه بكاهد و در حين ايجاد تنوع، به نيازهاي مدام در تغيير و تحول صنوف مختلف پاسخ دهد. در اين جهت سه حركت اصلي صورت پذيرفت كه هر يك پيرواني يافت. اين حركت ها در سير پيشرفت خود باعث تحولات مهمي شد و برج سازي را در مسير جديدي قرار داد، به طوري كه پاره اي معماران تلفيقي از اين مجموعه را در طرح هاي خود به كار بردند.
جرقه هاي اوليه ساخت آتريوم در برج ها از جرج اچ وايمن ساطع شد و ظهور آن بيشتر ناشي از تغيير زمينه هاي اجتماعي و طبقاتي بود. اولين نمونه تكميل شده برج هاي آتريوم دار، ساختمان لاركين بود كه فرانك لويدرايت در سال 1904 اجرا كرد. بعد از گذشت حدود يك قرن، هنوز هم الهام از آتريوم و سامان دهي ارتباطات عمودي ساختمان لاركين در برج هاي معاصر ادامه دارد.
دومين سنت شكني در برخورد با برج هاي اداري، مربوط به خلق آسمانخراش هاي شيشه اي ميس وان دروهه است كه اولين آن ها را در 1919 در برلين بنا نهاد ولي نمونه كاملا شكل يافته آن ساختمان لورهاوس است كه در سال 1952 بنا شد و به لحاظ استفاده از سيستم تهويه مطبوع ابداعي توجيه پذير و اجراشدني در هر شرايط آب و هوايي بود كه با سيماي متفاوت خود (كاملا شيشه اي) و صفحات نازك عمودي و افقي روحيه انقلابي مدرنيسم را بيان مي كرد.
سومين سنت شكني بزرگ، كه از ديدگاهي مهم ترين اتفاق در سير تحول برج سازي در قرن بيستم به حساب مي آيد، در برج بانك تجارت ملي جده آشكار مي شود؛ بنايي كاملا درون گرا كه از معماري منطقه الهام گرفته است. اين بنا آغازگر حركتي متفاوت بود. توجه به بوم گرايي و شرايط آب و هوايي منطقه در اين نمونه به خوبي خود را نشان مي دهد. فضاي مركزي روباز اين بنا الهام گرفته از حياط هاي مركزي سنتي است. گوردن بانس هاف فضاي باز و باغ گونه مياني را در چند سطح و با چرخش نسبت به هم قرار مي دهد و از تقابل سنت و مدرنيته، به كمك چاشني خلاقيت، بهترين نتيجه را به دست مي آورد. طرح اين بنا اساس و پايه بسياري از بناهاي حياط دار مركزي پر از گل و گياه، چه در مشرق زمين و چه در مغرب زمين، با توجيه بوم گرايي و همخواني با اقليم و غيره و آغازگر حركتي از شرق به سمت غرب شد.
مقاله فوق پس از شرح سه تحول اساسي برج سازي، نمونه هاي هر يك را توصيف و در نهايت اين سوال را مطرح مي كند كه چرا پس از طي اين تحولات، هنوز برج هايي طراحي مي شود كه در تمام دنيا – با هر فرهنگ و قوميتي – بدون كوچك ترين تغيير به صورتي تقريبا يكسان به اجرا در مي آيد؟(داعی پور،65:1380).
ب-تحقیقات خارجی:
1-ال کین (EIKin) : دیدگاه وی در مورد بلندمرتبه سازی به شرح زیر می باشد: اول؛ بلندمرتبه؟
سازی موجب کاهش گسترش های فیزیکی و در نتیجه مصرف کمتر زمین و منابع دیگر می شود. دوم؛
بلند مرتبه سازی امکان سکونت تعداد بالایی از جمعیت در منطقه ای محدود را فراهم ساخته و موجب افزایش برخوردهای اجتماعی می گردد.
سوم؛ در این فرایند مصرف سوخت و خروج گازهای مضر کمتر شده و فضای شهری از لحاظ مصرف انرژی کارامدتر می شود.چهارم؛ دولت ها در تراکم های بالا می توانند سرویس های اساسی را با کارایی بیشتری ارائه داده و اتلاف منابع را به حداقل برسانند 2000:153),Kumar).
2-بروتن (Burton): وی رابطه بلندمرتبه سازی با عدالت اجتماعی را در چند شهر مختلف مورد بررسی قرار داده و نتایج انرا به شرح زیر بیان کرده است: جنبه های مثبت بلندمرتبه سازی عبارتند از بهبود سیستم های حمل و نقل عمومی، کاهش میزان مرگ و میر ناشی از امراض روانی، کاهش جدایی و انفکاک اجتماعی، و دسترسی بهتر به تسهیلات و خدمات شهری.
در مقابل،جنبه های نامطلوب بلندمرتبه سازی در شهرها به صورت کاهش فضای مسکونی،کمبود مسکن قابل تهیه، ضعف دسترسی به فضای سبز، افزایش میزان جرم وجنایت، افزایش میزان مرگ و میر ناشی از امراض تنفسی (198ٍ :1997¸Burton).
3-نیومن و کن ورتی: بر اساس مطالعات این در محقق رابطه بسیار قوی بین میزان استفاده از اتومبیل، مصرف انرژِی و بلندمرتبه سازی وجود دارد و با افزایش بلندمرتبه سازی از میزان استفاده از اتومبیل در حمل و نقل شهری کاسته می شود.
وی این رابطه را با استفاده از روش رگرسیون نشان داده است به طوری که کاهش شیب رگرسیون تا تراکم 100 نفر در هکتر نسبتأ زیاد و بعد از ان شیب مذکور ملایمتر می شود بطوریکه در تراکم های بالای 200 نفر کاهش شیب عملأ قابل توجه نیست(113: 2000¸Kenworthyand Newman).
4-مثنوی: مثنوی چهار شهر را با توجه به چهار مشخصه تراکم، پراکندگی، کاربری مختلط و کاربری یکنواخت مورد بررسی قرار داده و نتایج زیر را بدست اورده است:
از نظر شرایط زندگی ؛ محیطهایی با کاربری یکنواخت وضعیت بهتری نسبت به محیطهای غیر یکنواخت دارند.
از لحاظ محیط زیست ؛ محیطهای کم تراکم به علت وجود فضای سبز ، فضای بازو پارک ها، کیفیت بهتری را ارائه می دهند.
از لحاظ دسترسی؛ در محیطهای فشرده اتکا به استفاده از سیستم های پیاده ودر محیطهای پراکنده استفاده از اتومبیل در اولویت می باشد.
از لحاظ رضایتمندی؛ تفاوت معناداری بین جهار محیط مذذکور وجود نداشت.بر اساس این تحقیق شهر فشرده (افزایش ساختمان های بلندمرتبه) استفاده از اتومبیل شخصی تا 70 درصد و در مورد سفرهای غیرکاری تا 75 درصد در مقایسه با شهر کم تراکم کاهش می هد(72:2000¸Masnavi).
در پایان این بخش ذکر این نکته ضروری است که بررسی موضوع بلند مرتبه سازی از جنبه کالبدی جزء موضوعاتی است که کمتر مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است لذا پیشینه ای در مورد این موضوع در پایانامه ها و مقالات یافت نشده است.

1-7-كاربرد نتايج تحقيق
با توجه به اينکه تحقيق جنبه کاربردي دارد لذا مي تواند براي سازمان ها و نهاد هايي از قبيل؛ سازمان مديريت وبرنامه ريزي،سازمان مسكن وشهرسازي، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداريها که به نحوي با مسائل شهري درگيرند، مفيد واقع شود. همچنين نتايج تحقيق قابل استفاده براي طرح ها، برنامه ها و سياست هاي ملي، منطقه اي و محلي مي باشد و مي تواند به عنوان يک منبع علمي از سوي محققين و دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد.

فصل دوم :
مبانی نظری تحقیق

مقدمه
روندروبه رشدجمعيت شهري،شاخص مهمي دربررسي ساختاراجتماعي و اقتصادي انسان درسدة۲۱است. ازديدگاه جهاني،درسال تنها۲۹٪جمعيت جهان درشهرها زندگي ميكردند كه اين رقم درسال۱۹۹۰ به ۴۵٪ رسيد و اكنون از مرز۵۰٪ فراتررفته است وپيش بيني مي شود كه در سال۲۰۲ ۰ميلادي۶۲٪ جمعيت جهان راشهرنشينان (بويژه دركشورهاي درحال توسعه) تشكيل دهند (پاك،۱۳۸۳: 16).
مسائلي از، قبيل افزايش جمعيت،نياز به اسكان بيشتر مردم در شهرها، ضرورت استفاده بيشتر از زمين در مراكز پرتراكم شهرها ،ضرورت بازسازي و نوسازي در مناطق شهري ،تقاضاي مردم براي سكونت و يا كار در مراكز شهرها و ضرورت كاهش هزينه هاي ناشي از گسترش افقي شهرها جزء عواملي بوده است كه ساخت بناهاي بلند را به عنواني كه ضرورت در شهرهاي بزرگ جهان مطرح نموده است(گلابچي،1380: 9).
انديشه بلند مرتبه سازي و برجسازي طي حيات خود، همواره از سوي صاحبنظران مسائل اقتصادي ،اجتماعي وكالبدي مورد تحليل وانتقاد واقع شده است . با اين حال حضور اين پديده تداوم داشته و به عرصه فعاليت خود افزوده است (عزيزي،1378: 36).
در کشور ما نیز همانند دیگر کشورهای جهان، با افزایش روز افزون جمعیت ، پدیده بلند مرتبه سازی مورد توجه قرار گرفته است که در پی گسترش این ایده بسیاری از شهرها با مسائل و مشکلات متعددی مواجه شدند که شماری از آنها در سطح جهان گریبانگیر بسیاری از شهرهاست. از این رو با توجه به مشکلات متعدد، مفهوم “بلند مرتبه سازی” در شهر قائم شهر حول محورهای متعددی قابل بررسی است كه دراين فصل به مفاهيم، نظرات و مسائل متعدد پیرامون این موضوع پرداخته می شود.

2-1- تعریف مفاهيم
2-1-1- مفهوم ساختمان بلند
بلند بودن ساختمان يك امر نسبي است و از جنبه هاي مختلف تعاريف گوناگوني براي ساختمانهاي بلندمرتبه ارائه شده است:
به عنوان مثال « شورای ساختمانهای بلند و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع مرتبه سازی، ساختمان های بلند مرتبه، ترافیک شهری Next Entries تحقیق رایگان با موضوع مرتبه سازی، سازمان ملل، مجتمع های مسکونی