تحقیق رایگان با موضوع مرتبه سازی، ساختمان های بلند مرتبه، ترافیک شهری

دانلود پایان نامه ارشد

مرتبه سازی و توسعه فضایی در ارتفاع به عنوان محصول رشد جمعیت و همچنینین کمبود زمین مناسب جهت ساخت و ساز دهه های اخیر در شهرهای جهان به ویژه شهرهای بزرگ رواج یافته است. آپارتمان نشینی را می توان از مهم ترین تحولات در فرایند اسکان بشر در شهرها دانست که به فرم مسکن شهری در دوران معاصر تبدیل شده است.
ايده ی بلند مرتبه سازی نخست به منظور بهره برداری از زمين های مرکز شهر و در پی توجه به اقتصاد شهر مطرح گرديد. زيرا از سويی گرايش به تراکم و تمرکز واحد های اقتصادی، تقاضا برای زمين در مرکز شهر را به شدت افزايش داده بود و از سوی ديگر عرضه زمين در اين منطقه شهر محدود بود. در نتيجه افزايش تراکم ساختمانی به عنوان راه حلی برای افزايش سطح زيربنای مورد بهره برداری ارائه شد(گلابچی، 53:1380).
استفاده فراگير از اين روش، به تدريج افزون بر کاربريهای اقتصادی مانند کاربری های صنعتی، اداری و تجاری دامنگير کاربری های مسکونی نيز گشت و به مناطق پيرامونی شهر نيز گسترش يافت، ليکن به مانند هر راه حل ديگری، اين راه حل دارای تبعات و آثار منفی نيز بوده و مشکلات نوينی را برای شهروندان پديد آورد که از آن جمله می توان به افزايش ازدحام و تراکم، افزايش آلودگی های زيست محيطی، کاهش دسترسی شهروندان به هوای آزاد و نور خورشيد و افزايش مزاحمت های شهری اشاره کرد( منعام-ضرابیان،102:1386).
پديده بلندمرتبه سازي گرچه در طول حيات خود همواره از سوي انديشمندان گوناگون مسائل اجتماعي، اقتصادي وشهرسازي مورد انتقاد واقع شده وبه كاربران با شك وترديد نگريسته شده اما همواره بنا به ضرورت نتوانسته است حضور دائمي خويش را به اثبا ت برساندوبر عرصه فعاليت خود بيافزايد.بلندمرتبه سازي در جهان پديده ايست كه از اواخر قرن 19واوايل قرن 20چهره خود را به ثبت رساندو نخستين گامها‌ در توليد آسمان خراش‌ها از حدود سال 1880تا1900در شيكاگو برداشته شد.اما در کشور ما آغاز حرکت بسوی بلند مرتبه سازی را می توان به سال 1328 ه.ش دانست.
تا پیش از 1328 بلند ترین ساختمانهای ایران و تهران را می توان ساختمان باشگاه افسران دانست که مشتمل بر 4 طبقه بود(فرهودی و صالحی،72:1380).
با وقوع انقلاب اسلامی بلندمرتبه سازی در پی افزایش قیمت زمین و افزایش تراکم آغاز شد. در سالهای پایانی دهه 60 موج جدید بلند مرتبه سازی در طی افزایش قیمت زمین و افزایش تراکم آغاز گردید و کم کم سراسر شهرهای ایران را در بر گرفت (شاکری و صمدی واقفی، 1380).
با توجه به مشکلاتی که در اراستای اجرای این برنامه ها به وجود امد ، طرح مسکن مهر از سال 87 از سوی دولت بر مبنای سه اصل تخصیص زمین به هزینه صفر، اعطای تسهیلات ساخت، تبدیل واسطه مالکیتی به مدیریتی در راستای سیاست افزایش تولید و عرضه مسکن طراحی شدو عملیات اجرایی ان از سال 89 به صورت جدی وارد فاز اجرا و ساخت شد.
باتوجه به این که طی سال های اخیر درشهر قائمشهراحداث ساختمان های بلند مرتبه افزایش یافته است باعث بروز مشکلاتی از قبیل افزایش تراکم انسانی و ساختمانی، کاهش سرانه خدماتی(فضای سبز،بازی،اموزشی و …)،افزایش حجم ترافیک،فشار بیش از حد بر روی شبکه های مختلف شهر از قبیل اب ،برق،گاز و،عدم وجود فاضلاب شهری در بعضی نقاط و … شده است.
لذا در این تحقیق تلاش خواهیم کرد تا ضمن ارزیابی روند بلند مرتبه سازی در قائمشهر، به بررسی تاثیراحداث ساختمان های بلند در قائم شهراز نظر کاربری های شهری بپردازیم و سعی شود به سوالات زیر پاسخ داده شود:
-آیابلندمرتبه سازی بر کاربری زمین مسکونی در قائم شهرتاثیر می گذارد؟
-آیا بلند مرتبه سازی بر کاربری خدمات شهری تاثیرمی گذارد؟
-آیا بلند مرتبه سازی بر کاربریمعابر و شبکه ترافیک شهری تاثیر می گذارد؟
1-2- فرضيات تحقيق
بلند مرتبه سازی بر کاربری زمین مسکونی در شهرقائمشهر تاثیر می گذارد.
بلند مرتبه سازی با توجه به افزایش جمعیت شهری در کاربری خدماتی شهر تاثیر گذار است.
وجود ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری معابر و شبکه ترافیک شهری قائم شهر تاثیر گذار است

1-3-روش تحقیق
این پژوهش بنا به ماهیت، موضوع و اهدافی که برای آن پیش بینی شده است از نوع توصیفی – تحلیلی و در زمره تحقیقات کاربردی است. از آنجائیکه در این پژوهش از ابزار پرسشنامه و مصاحبه برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است، بنابراین از زاویه دیگر میتوان این پژوهش را یک تحقیق پیمایشی (میدانی) (survey research) نیز قلمداد کرد.
برای پاسخگویی به سوالات تحقیق و آزمون فرضیات این پژوهش از دو نوع متغیر استفاده خواهد شد.
متغیر وابسته:
بلند مرتبه سازی
متغیرهای مستقل :
متوسط سطح تفکیک زمین در قطعات مسکونی
سرانه فضای باز واحدهای مسکونی
شرایط تراکم واحدهای مسکونی
تناسب کاربری های خدماتی با طرح های شهری
شرایط کاربری خدماتی
شرایط کاربری معابر
اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش به دو صورت جمع اوری خواهد شد:
الف ـ اطلاعات اسنادي (كتابخانه‌اي): كه با مراجعه به كتابها و مقالات و آرشيو دستگاه‌هاي مرتبط همچون: دانشگاهها، سازمان مسکن و شهرسازی، دفتر فنی و معاونت برنامه ریزی استانداری و شهرداری جمع‌آوري خواهد شد.
ب ـ روش ميداني : كه با توجه به اهداف و سوالات اساسي تحقيق با استفاده از ابزار پرسشنامه، اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز شده است. با توجه به اینکه حدود 2/24 درصد از ساختمان های بلند مرتبه در ناحیه دو قرار دارند(طرح تفصیلی شهر قائم شهر، 1385) و بیش ترین تراکم ساختمانی در این ناحیه قرار دارد، این ناحیه به عنوان واحد نمونه انتخاب شده است.
روش انتخاب نمونه در این تحقیق، روش انتخاب احتمالی یا اتفاقی می گویند که از ان به روش تصادفی نیز تعبیر می شود.رعایت اصل احتمال و شانس مساوی برای هر یک از افراد جامعه باعث می شود که نمونه منتخب معرف جامعه باشد و از ارزش علمی برخوردار بوده و صفات ان با صفات جامعه همخوانی و یکنواختی داشته باشد (حافظ نیا، 122:1388).
جامعه اماری در این پژوهش کلیه واحدهای اپارتمانی در ناحیه مورد نظر که.حدود 3635 واحد می باشد.سپس تعیین تعداد نمونه های خانوار با استفاده از فرمول کوکران از میان نمونه های آپارتمانی تعیین شده است.

n=((t^2 pq)/d^2 )/(1+1/N((t^2 pq)/d^2 -1))
در نتیجه با توجه به این فرمول ، حجم نمونه 160 بدست می اید.
پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS به روش آزمون های آماری کای اسکویر( ) و کولموگروف – اسمیرنوف اقدام به تحلیل روابط بین متغیرهای تحقیق خواهد شد .همچنین برای نمایش نتایج داده های تحلیلی و توصیفی از انواع نمودارها، دیاگرامها، نقشه ها، منحنی ها و … نیز استفاده می شود.

1-4- اهميت وضرورت تحقيق
 يکی از پديده هايی که شهر های امروز جهان و به ويژه شهرهای بزرگ با ان مواجه اند بلند مرتبه سازی است.
ايده ی بلند مرتبه سازی نخست به منظور بهره برداری از زمين های مرکز شهر و در پی توجه به اقتصاد شهر مطرح گرديد. زيرا از سويی گرايش به تراکم و تمرکز واحد های اقتصادی، تقاضا برای زمين در مرکز شهر را به شدت افزايش داده بود و از سوی ديگر عرضه زمين در اين منطقه شهر محدود بود. در نتيجه افزايش تراکم ساختمانی به عنوان راه حلی برای افزايش سطح زيربنای مورد بهره برداری ارائه شد.استفاده فراگير از اين روش، به تدريج افزون بر کاربريهای اقتصادی مانند کاربری های صنعتی، اداری و تجاری دامنگير کاربری های مسکونی نيز گشت و به مناطق پيرامونی شهر نيز گسترش يافت، ليکن بهمانند هر راه حل ديگری، اين راه حل دارای تبعات و آثار منفی نيز بوده و مشکلات نوينی را برای شهروندان پديد آورد که از آن جمله می توان به افزايش ازدحام و تراکم، افزايش آلودگی های زيست محيطی، کاهش دسترسی شهروندان به هوای آزاد و نور خورشيد و غيره اشاره کرد ( منعام و ضرابیان، 102:1386).
آخرين دهه های قرن نوزدهم با آغاز رشد عمومی ساختمانها (بلند مرتبه سازی) در غرب همراه بودهاست. پديده ی بلند مرتبه سازی در طی حيات خود اگرچه همواره از سوی انديشمندان گوناگون مسائل اجتماعی، اقتصادی و شهرسازی مورد انتقاد واقع شده و به کاربرد آن با شک وترديد نگريسته اند اماهمواره بنا به ضرورت ها، نتوانسته است حضور دائمی خويش را به اثبات رساند و بر عرصه فعاليت خود بيافزايد.
لذا با توجه به چالش هاي مطرح شده، اين تحقيق در صدد بر آمده است تا با تحلیل ادراکی – محیطی، تاثیر بلند مرتبه سازی را بر روی کاربری های شهری قائم شهر بعنوان یکی از پرتراکم ترین نقاط شهری شمال کشور مورد بررسي قرار داده و راهكارهاي مناسبي در جهت ساماندهي و کاهش تبعات این پدیده ارائه نمايد.

1-5-اهداف تحقيق

اهدف اصلی تحقیق :
بررسی تاثیرساختمان های بلند بر تراکم ساختمانی و مصرف زمین در قائم شهر
2-بررسی تأثير افزایش جمعیت شهری و عدم نامناسب خدمات در قائمشهر
3-ارائه راهکارهای اصولی و منطقی به مسئولان شهري محلي به منظوررعايت ضوابط بلندمرتبه سازی در قائم شهر
اهداف فرعی تحقیق :
استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهرها برای اسکان جمعیت
تامین فضای باز و محیط زیست بهتر
استفاده از ظرفیت های افزایش تراکم ساختمانی
آشنايي با ادبيات جهاني در باره كم و كيف بلند مرتبه سازي

1-6- پيشينه تحقيق
آخرين دهه هاي قرن نوزدهم ، با آغاز رشد عمودي ساخمان ها (بلند مرتبه سازي) در غرب همراه بوده است . از آن زمان تاكنون ، پديده «بلندمرتبه سازي» به عنوان يكي از اشكال غرب ، در صحنه معماري و شهرسازي جهان ، چهره خود را به ثبت رسانده است. حضور اين پديده در صحنه كالبدي شهرها ، از كشورهاي آمريكائي و اروپائي آغاز گرديد و به مرور در ساير كشورهاي جهان ظهور يافت .
رشد ناگهانی شهرهای ایران از سالهای آغاز قرن حاضر، باعث انقطاع روند تغییرات کالبدی- فضایی شهرها در تداوم منطقی با گذشته گردید. این تغییرات با ورود واژگانی جدید همچون آپارتمان همراه بود که تغییرات شگرفی بر الگوی مسکن در شهرهای ایران گذاشت(عزیزی و ملک محمد نژاد، 1386: 30).با مطرح شدن موضوع مرتبه سازی، اين مقوله کم و بيش در طرح ها، برنامه ها و سياست هاي اجرايي کشورهاي مختلف از جمله ایران مورد توجه قرار گرفت که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.
بلند مرتبه سازی از جمله پدیده هائی در معماری و  شهرسازی محسوب می شود كهتاریخچه‌ی آن به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بر می‌گردد. در واقع رشد وشروع بلند مرتبه سازی در اواخر قرن نوزدهم در شیكاگو شروع شد. بعد از آتش سوزی بزرگدر شیكاگو به دنبال تقاضای بالا برای تجارت در مركز شهر، كمبود زمین و رشد و پشرفتتكنولوژی و سازه ها تفكر بلند مرتبه ها و رشد ساخت و ساز عمودی شكل گرفت. در آنزمان اساس این بلند مرتبه ها برای دفاتر اداری و تجاری به دنبال تقاضای بالا وكمبود زمین در مركز شهر شیكاگو بود. اما بلند مرتبه سازی و سازه های عمودی به همین جا ختم نشدند و به علت پاسخگویی به تقاضای بالای زمین در كشورهای دیگر از جمله ایران مورد توجه واقع شدند (آبادی، 1374: 11-9).
آغازحركت به سمت بلندمرتبه سازي درايران راميتوان سال1328هجري شمسي دانست .
تاپيش ازسال1328،بلندترين ساختمانهاي ايران وتهران راميتوان ساختمانب اشگاه افسران دانست كه مشتمل بر 4طبقه بود .
اولين ساختمان بلندايران درشهرتهران ودر10طبقه درخيابان جمهوري،درطي سالهاي 30-1328احداث گرديد. .
سپس در سال های 41-1339 ساختمان16طبقه پلاسكو و دو سال بعد در سال 1343 ساختمان 13 طبقه آلومينيوم احداث گرديد (فرهودی و صالحی، 72:1380) .
باوقوع انقلاب اسلامي بلندمرتبه سازي تقريبا به مدت بيش از10سال متوقف شدودراين سالها ساخت وساز اين نوع ساختمانها به تكميل مجموعه هاي مسكوني نيمه تمام محدود ماند. . درسالهاي پاياني دهه60 موج جديدبلندمرتبه سازي درپي افزايش قيمت زمين درتهران وآغازفروش تراكم ازسوي شهرداري تهران آغاز گرديد و كم كم سراسر شهرهاي ايران رادربرگرفت.
با مطرح شدن موضوع بلند مرتبه سازی، اين مقوله کم و بيش در طرح ها

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع مرتبه سازی، توزیع فراوانی، کاربری اراضی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع مرتبه سازی، شهر اصفهان، میزان استفاده