تحقیق رایگان با موضوع مرتبه سازی، توسعه پاید، توسعه پایدار

دانلود پایان نامه ارشد

زمین برای کشاورزی ازاد باشد و هم محل دلپذیر و دور از الودگی برای انسان تدارک ببینیم (صدوقیانزاده،28:1375).

2-4-4- مکتب امایش انسانی (انسان گرایی):
این مکتب در تقابل با دیدگاه فن گرایی است، پیروان ان معتقدند که در تفکر معماران مدرن ترجیحات انسانی به اندازه لازم در نظر گرفته نشده است.جین جیکوپ از نظریه پردازان این دیدگاه می باشد.به اعتقاد وی یک تراکم سنگین همزمان با یک بافت شهری فشرده برای تأمین تنوع و عملکرد شهر مورد نیاز است. همچنین به نظر ایشان ، شالوده یک ی بپردازیم که تنوع شهر در امیختگی عملکردها نهفته است و ما نمی توانیم به رمز شالوده ای ان نزدیک شویم مگر انکه به شرایط ان را سبب شده است (شوای ،377:1375).بدین ترتیب دو اصل تراکم و اختلاط کاربری را در ساماندهی شهری مورد تأکیدقرار می دهد.

2-4-5- مکتب پست مدرنیسم (فرانوگرایی):
اهم اصول این مکتب عبارتند از :”تأکید بر ساماندهی بخشی شهرعا به جای طراحی کل ان، اهمیت دادن به اختلاط کاربری ها، تشویق حرکت پیاده و کنترل نسبی خودروها در فضای شهری، بها دادن به تداوم تاریخی فضای شهری و در نهایت تأکید بر اهمیت خیابان، میدان و ساختمان های کم ارتفاع”(مدنی پور، 288:1379).

2-4-6- توسعه پایدار شهری:
واژه توسعه پایدار ،اولین بار به طور رسمی توسط برانت لند در سال 1987 در گزارش سازمان ملل تحت عنوان “اینده مشترک ما”مطرح شد.ا ازصول توسعه پایدار در سطح شهری، فشردگی بافت شهری،کاهش ترافیک خیابان ها،افزایش تراکم مناطق حومه ای، توسعه مساکن چهار طبقه و وضوح و جذابیت شهری می باشد (1999:235¸Edwards).بدین ترتیب توسعه شهری پایدار، فرایندی است که ضمن بهبود سلامت اجتماعی – اقتصادی و اکولوژیکی شهرها زمینه تداوم انرا برای نسل های اتی فراهم می سازد(صرافی ، 1379،13).

2-4-7-رويكرد پايداري
آنتوني وود 1در قالب جدولي مطابق جدول 2- 1بطور كلي معايب و محاسن بلندمرتبه سازي را با شيوهاي تطبيقي مطرح مينمايد كه علاوه برمعايبي كه دراين جدول به آن اشاره شده است،ميتوان به ايجادسايه و نيز جلوگيري از دسترسي به تابش آفتاب به ساختمانهاي مجاور بناهاي بلندمرتبه و همچنين اثرات ايجادجزايرگرمايي در بافتهاي شهري با فشردگي زياد نيزاشاره نمود.

جدول شماره2-1-مقايسه تطبيقي مزايا و معايب بلندمرتبه سازي
مزایای بلند مرتبه سازی (+)
معایب بلند مرتبه سازی(-)
شهرهای فشرده تر = کاهش حمل و نقل
مصرف زیاد انرژی و مصالح برای ساخت در ارتفاع
کاربرد بهینه زمین با توجه به تمرکز جمعیت= کاهش توسعه حومه شهری و کاهش آسیب وارده به محیط
مصرف زیاد انرژی جهت بالابرها (15٪ مصرف انرژی کل ساختمان)
شهرهای متمرکز= کاهش حجم شبکه های زیربنائی شهری
مصرف زیاد انرژی جهت نگهداری و نظافت ساختمان
مسافرت درون شهری کمتر = اتلاف وقت کمتر
تأثیرات منفی در مقیاس شهری (طوفانهای باد، سایه اندازی وسیع، ایجاد مانع نورگیری)
توان بالقوه و امکان ایجاد ساختمان با کاربر مختلط
تراکم جمعیتی زیاد در مکانهای مشخص و ویژه (کمبود فضاهای باز، فضاهای تفریحی و …)
سرعت بیشتر باد در ارتفاع (توان بالقوه بیشتر برای بهره وری از انرژی باد)
بارهای زیاد ناشی از باد در ارتفاع (تأثیر بر روی سایز و ابعاد المانهای سازه ای و نما)
طبقات کم عرض وکشیده در ارتفاع = پتانسیل و امکان نورگیری طبیعی فضا
فضاهای بسته و ایزوله در ارتفاع (نیاز بیشتر به تهویه هوا)
فضا در آسمان= امکان خلق فضاهای دنج و آرام و بدور از شلوغی شهر؛ چشم انداز شهری
مشکلات ایمنی و امنیت در ارتفاع (در حین ساخت، برای کاربران)
مأخذ: , 2007Wood
ازآنجا كه بطور معمول اينگونه ساختماني مقادير زيادي ازمنابع را چه در حين ساخت و چه در زمان بهره برداري مصرف ميكند وحتي زماني كه به پايان عمرخود ميرسند و تخريب ميگردند نيز تلفات انرژي زيادي دارند ،لذا اساساً با اهداف پايداري درتناقض هستند.
اما با توجه به ضرورت هايي كه در زمان حاضر رواج بلندمرتبه سازي را به دنبال داشته و خواهدداشت،لازم است تا طراحان و دست اندركاران ساخت،درجستجوي تعديل تأثيرات منفي آن بر محيط از يكسو و افراد وکاربران از سوئي ديگر باشند (Yeang, 2007:411) دراين راستا پژوهش ها و نظريات مختلفی درسراسردنياپيرامون نحوه محقق نمودن اهداف پايداري در اينگونه ساختماني انجام گرفته است. ازجملةاين فعاليتها ،پژوهشي است ك با عنوان» ساختمانهاي بلند و پايداري سال 2002توسط سه شركت مشاور به اتمام رسيد(.(Pank et al, 2002
دربخش ها ي آغازين اين نوشتار ،تعاريفي از پايداري و اهداف آن به صورت كلي مطرح شده و د رادامه با معرفي ساختمانهاي بلندپيشرو دراين حيطه،راهكارهاي به كارگرفته شده رامورد بررسي قرار ميدهد . كنيانگ2 نيز از مشهورترين معماران و نظريه پردازاني است كه سعي در به كارگيري اصول معماري پايدار و معماري سبزدرساختمانهاي بلندمرتبه نموده است،هرچندتعداداندكي از طرح و ياجرا شده است اما انديشه ها و آراء وافقهاي جديدي را براي طراحان ساختمانهاي بلند گشوده است.
يانگ در مقالة خود به سال 2007با عنوان »طراحي آسمانخراشهاي زيست محيطي «اينگونه ساخت و ساز رااساساً يكي از غير زيست بومي ترين شيوه هاي ساختماني معرفي مينمايد ولي در ادامه به ارائه راهكارهائي جهت تعديل تأثيرات منفي زيست محيطي و ارتقاء كيفيت فعاليت كاربران مي پردازد و راهبردهائي را در قالب سه نوع سيستم غيرفعال3،اختلاطي4و تركيبي5براي ساختمانهاي بلندمرتبه پيشنهادمينمايد(.(Yeang, 2007:415
علاوه براثرات زيستمحيطي زيانبار،اين ساختمانها از لحاظ روانشناختي نیز آثارسوء و مخربي در كاربران ميتواند ايجاد نمايد ؛لذا پيگيري و مبنا قراردادن اهداف پايداري درطراحي ساختمانهاي بلندمرتبه از اهميت بسزائي برخوردار است و ميتواند تاحدي آسايش رواني نسبي رابراي كاربران فراهم نمايد . نقش بالقوه ساختمانهاي پايدار درارتقاي سلامت كاربران خوداز طريق ايجاد محيط هاي طبيعي بيشتر و در نتيجه بهبود كيفيت فضاهاي داخلي،مشخص و روشن است (.(Wener et.al, 2006: 158- 159
دراين راستا ،ساختمانهاي بلندمرتبه اي كه اصول پايداري در فرآيند طراحي آنها مورد توجه قرار ميگيرد ،ميتوانند موقعيت منحصر به فردي را جهت مداخله عناصرمثبت طبيعي به درون محدودةيك بناي بلند معمول ايجاد نمايند . به علاوه از طريق ايجاد نور طبيعی بيشتر ،تهويه طبيعي مناسب،عدم كاربرد مصالح سمي،چشم انداز طبيعي وپوشش گياهي و فضاي سبز در محيط هاي داخلي،سلامت فردي – اجتماعي كاربران نيز ارتقاءمي يابد.

2-5- بلندمرتبه سازي ومناطق متراكم وفرسوده شهري
همانطوركه در بخشهاي قبلي اشاره شد در دوران پس از انقلاب باتوجه به روح كنترل كننده و محدودكننده موجوددرمصوبات شورايعالي شهرسازي ومعماري درارتباط با بلندمرتبه سازي،اهداف و خط مشي هاي اين مصوبات برپايه بهره گيري ازويژگيهاي مثبت ساختمانهاي بلندمرتبه درجهت بهبود وساماندهي ساخت و سازهاي شهري استواربوده است . ويژگيهايي كه شامل موارد زير ميباشند (شاکری وصمدی واقفی، 1380):
– استفاده بيشتر و بهتر ازسطح زمين درشهرها براي اسكان جمعيت
– تامين فضاي باز و محيط زيست بهتر
– كاهش سطح اشغال و تجميع قطعات د رمناطق نوسازي
اين ويژگي ها باعث مي شوند كه پتانسيلهاي زير آزاد شده و امكانات جديدي بازيافت شوند. ازجمله:
– امكان ايجاد فضاي باز شهري بوجودآيد.
– امكان ايجادراههاي دسترسي و ارتباطي مناسب بوجودآيد.
– امكان ايجاد فضاي مناسب جهت بهبود تسهيلات اجتماعي و خدمات شهري بوجودآيد.
– كاهش تراكم شديد زمين از طريق توزيع تراكم در ارتفاع بوجودآيد.
– بهبود شرايط محيط زندگي و محيط زيست بوجودآيد.
اين موارد ،اهدافي هستند كه مديران شهري در برنامه هاي نوسازي و بازسازي مناطق متراكم و فرسوده آنرا جستجو كرده و در پي تحقق آنها ميباشند . در واقع ميتوان گفت كه ساختمانهاي بلندمرتبه بدليل برخورداري ازويژگيهاي خاص،ميتوانندراهكاري جهت بهبو دشرايط مناطق متراكم و فرسوده به شمارآيند .
همچنين ضوابط ومقررات فعلي شهري با حمايت از سياست تجميع قطعات در مناطق متراكم و فرسوده و ارائه تراكم تشويقي درصورت تجميع قطعات كوچك شهري، در واقع زمينه را براي مشاركت افراد در بهبود كيفي اين مناطق محيا ساخته و با توجه به اينكه تجميع قطعات مكمل استراتژي بلندمرتبه سازي است در حقيقت بستر مناسب را براي رويكرد بلندمرتبه سازي در مناطق متراكم و فرسوده شهري ايجاد نموده است.
راهكارهايي كه ميتوانند بهبود شرايط مناطق متراكم و فرسوده شهري از طريق بلندمرتبه سازي را تسهيل و تسريع سازند عبارتند از:
– جلب مشاركت مردمي
– تصويب قوانين و مقررات كارشناسانه و تسهيل كننده
– حذف و يا كاهش مراحل پيچيده اداري
– اعطاي تسهيلات حمايتي
– بهره گيري از تيم هاي مجرب طراحي،پيمانكاري ومديريت پروژه
البته بايد به اين نكته توجه داشت كه وضع مالكيت و مشكلات حقوقي ابنيه در بافتهاي متراكم و فرسوده از جمله مهمترين مشكلاتي هستند كه برنامه هاي توسعه كيفي اين مناطق راتحت الشعاع خودقرارمي دهند . مالكيت خصوصي ابنيه و اماكن در بافتهاي قديمي ،اغلب بصورت مشاعي موروثي و متعلق به چند مالك است . بخشي از واحدها موقوفه اند و بسياري از مراكز كسب و كار به علت اجاره دادن سر قفلي عملا از اختيار مالكين خارج است . همچنين وجوب حفظ ميراثهاي فرهنگي و ارزشهاي معماري در اين مناطق از اهميت خاصي برخوردار است بطوريكه قوانين و مقررات ميراث فرهنگي به عنوان يك ملاحظه جدي د ر راه نوسازي و بهسازي بخشهايي از بافت قديمي شهر بشمار ميرود . به لحاظ اجرايي نيز بلند مرتبه سازي در اينگونه مناطق با مشكلاتي روبروست ازجمله مشكلات حفاري و گودبرداري و حفظ بناهاي پيرامون گود به دليل تراكم منطقه و كثرت بناهاي قديمي وفرسوده، مشكلات و محدوديتهاي حمل مصالح و تجهيزات به محل كارگاه،مشكلات تامين انشعابات ولزوم پيش بينيهاي لازم و تامين ايمني ساكنان منطقه در طول زمان پروژه كه نيازمند توجه ويژه و اتخاذ راهكارهاي مناسب توسط تيم اجرايي اين پروژه ها ميباشد (شاکری و صمدی واقفی، 1380).

2-6- اثر بلند مرتبه سازی در افزایش تراکم ساختمانی و زمین مسکونی
از جمله آثاری که بلند مرتبه سازی بر ساختار شهرها دارد، تأثیر بر میزان تراکم ساختمانی و کاربرد زمین در سطح شهر است. بدین معنی که با افزایش تعداد طبقات ساختمان و احداث بلند مرتبه، در مصرف زمین مسکونی صرفه جویی به عمل آمده و فضای باز بیشتری بدست می آید. به عبارت دیگر با افزایش تعداد طبقات (افزایش تراکم ساختمانی) سرانه زمین مسکونی کاهش پیدا می کند. ولی باید توجه داشت که روند افزایش فضای باز حاصل از کاهش سطح اشغال در بلند مرتبه سازی، تا ارتفاع معینی قابل ملاحظه است و از آن ارتفاع به بالا به سرعت نقصان پیدا می کند. بدین معنی که هشتاد درصد از میزان صرفه جویی در سطح اشغال، مربوط به طبقات اول تا پنجم می شود (مدنی، 1375: 306).

2-7- اثر بلند مرتبه سازی در سطح معابر و شبکه ترافیک شهری
ساختمانهای بلند مرتبه تأثیرات کمی و کیفی مهمی بر فضاهای شهری و سیستم های دسترسی دارند. از جمله، آنها حجم بزرگی از سفرهای درون شهری را تولید و جذب نموده و نیز جهت می دهند. از این رو شبکه دسترسی پیرامون بلند مرتبه ها با توجه به حجم تقاضای سفر توسط ساکنین آنها، همیشه تحت تأثیر فشار ترافیکی قرار دارند؛ لذا اگر برنامه ریزی و مکانیابی ساختمانهای مرتفع با شبکه حمل و نقل شهری هماهنگ گردد، می توان انتظار داشت که بخشی از مشکلات مربوط به حمل و نقل شهری کاهش یافته و بهره برداری بهینه از سیستم حمل و نقل عمومی امکان پذیر گردد.
بر اساس آیین نامه طراحی راههای شهری، اگر بخواهند هر نوع بنایی را به خیابانی که عملکرد آن شریانی است متصل

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع مرتبه سازی، مجتمع های مسکونی، مکتب شیکاگو Next Entries تحقیق رایگان با موضوع استان مازندران، مرتبه سازی، رشد جمعیت