تحقیق رایگان با موضوع محل سکونت، رضایتمندی، توسعه نیافتگی، توسعه یافتگی

دانلود پایان نامه ارشد

سنی 60ساله وبیشتر برابربا 5.61 درصد است.
جدول4-2- تعداد و درصد پاسخ گویان براساس سن
درصد
تعداد
سن
10.23
31
20ساله وکمتر
31.36
95
ساله 40-20
52.80
160
ساله 65-40
5.61
17
60ساله وبیشتر
100
303
جمع

ماخذ: مطالعات میدانی ،1393
نمودار 4-2- تعداد پاسخ گویان براساس سن

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
4-1-3- ترکیب پاسخ گویان برحسب سواد
سواد از جمله مهمترین شاخص هایی است که نقش اساسی را در توسعه جامعه انسانی دارد.بنابراین می بایستی در انتخاب جامعه اماری و پاسخ گویان به این نکته اساسی دقت لازم صورت پذیرد به عبارتی هرچقدر جامعه اماری از سواد لازم برخورداربوده باشندبه همان اندازه نیزپاسخ علمی ترو نتایج حاصله نیز سنجیده تر و کاربردی تر خواهد بود بر همین اساس از کل پاسخ گویان 303 نفر که 98.34درصد را افراد باسواد تشکیل داده اند.
جدول 4-3- تعداد پاسخ گویان براساس سواد
درصد
تعداد
سطح سواد
1.66
5
بی سواد
98.34
298
باسواد
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393

نمودار 4-3- تعداد پاسخ گویان بر اساس سواد

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
4-1-4- ترکیب پاسخ گویان برحسب تحصیلات
به منظور اگاهی از سطح سواد و میزان تحصیلات پاسخ دهندگان شاخص سواد در پرسشنامه به تفکیک کمتر از دیپلم ، دیپلم ، کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد و بالاتر)امده است. و به دلیل مهاجرت نیروی جوان که اغلب از جوانان تحصیلکرده می باشند به همین دلیل از مجموع 303 پرسشنامه 43 درصد دیپلم به بالا و 57 درصد کمتر از دیپلم را تشکیل داده اند.
جدول 4-4- تعداد ودرصد پاسخ گویان براساس تحصیلات
درصد
تعداد
سطح تحصیلات
57.42
174
کمتر از دیپلم
31.68
96
دیپلم
4.62
14
کاردانی
5.61
17
کارشناسی
0.67
2
کارشناسی ارشد وبالاتر
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
نمودار 4-4- تعداد پاسخ گویان براساس تحصیلات

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
4-1-5- ترکیب پاسخ گویان برحسب اشتغال
در این زمینه جامعه اماری به دو گروه شاغل و بیکار تقسیم بندی شده است از مجموع 303 پاسخ دهندگان 218 نفر که حدود 71.95 درصد بیکار و 28.05 درصد شاغل می باشند.

جدول 4-5- تعداد ودرصد پاسخ گویان براساس اشتغال
درصد
تعداد
اشتغال
28.05
85
شاغل
71.95
218
بیکار
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393

نمودار 4-5- تعداد پاسخ گویان براساس اشتغال

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
4-1-6- ترکیب پاسخگویان بر حسب محل تولد
از کل پاسخ دهندگان روستاهای پیرامونی 98.68 درصد محل تولد انها در روستا بوده و فقط 1.32درصد در شهر به دنیا امده اند.

جدول 4-6 – تعداد و درصد پاسخگویان بر اساس محل تولد
درصد
تعداد
محل تولد
32/1
4
شهر
68/98
299
روستا
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393

نمودار 4-6- تعداد پاسخگویان بر اساس محل تولد

4-1-7- ترکیب پاسخگویان بر حسب محل سکونت
4-1-7- ترکیب پاسخگویان بر حسب محل سکونت
از مجموع 303 پاسخ دهندگان از روستاهای پیرامونی 97.69 درصد محل سکونت انها در همان روستاهای پیرامونی بوده است و فقط 2.31 درصد پاسخ دهندگان در شهر ساکن بوده اند.
جدول 4-7- تعداد ودرصد پاسخگویان بر اساس محل سکونت
درصد
تعداد
محل زندگی
2.31
7
شهر
97.69
296
روستا
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393

نمودار 4-7- تعداد پاسخگویان بر اساس محل سکونت

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
4-1-8- ترکیب پاسخگویان بر حسب افراد خانوار
سابقه تاریخی نشان می دهد که روستایی معمولا از تعداد خانوارهای بیشتری نسبت جامعه شهری دارا می باشد چنانچه تعداد خانوارهای روستایی که دارای 2 نفر جمعیت می باشند از سهم کمتری برخوردار است که 2.97 درصد را تشکیل می دهد. که بالاترین ان 4 نفر که 47.85 درصد را به خود اختصاص داده است.

جدول 4-8- تعداد و درصد پاسخگویان بر اساس افراد خانوار
درصد
تعداد
تعداد فرزند
2.97
9
2نفر وکمتر
26.40
80
3نفر
47.85
145
4نفر
22.78
69
5نفر وبیشتر
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
نمودار 4-8- تعداد پاسخگویان براساس افراد خانوار

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
4-2- اثرات روابط شهر با روستاهای پیرامونی
4-2-1- تاثیر تبدیل شاندرمن به شهر بر روستاهای پیرامون
پیوندهای گوناگونی برحسب شرایط و بسترهای اقتصادی و اجتماعی بین روستاها و شهرها برقرار است که این پیوندها می تواند اثرات توسعه ای و یا توسعه نیافتگی برای هرکدام از فضاهای شهری و یا روستایی ( بویژه روستاها ) را بدنبال داشته باشد. بر این اساس هدف مهم این تحقیق ان است که روابط و مناسبات بین روستا با شهر و سطح توسعه یافتگی روستاها را تبیین نماید . برخی از نظریه های منفی نگر مناسبات روستا با شهر را باعث توسعه نیافتگی و برخی دیگر مناسبات را عامل توسعه یافتگی میدانند.
تبدیل شاندرمن به شهر در روستاهای پیرامونی تاثیر پذیر بوده است . که 87.78 درصد تاثیرات از متوسط به بالا بوده است.

جدول 4-9- تعداد و درصد تاثیر تبدیل شاندرمن به شهر بر روستاهای پیرامون
درصد
تعداد
تاثیر شاندرمن بر روستاهای اطراف
6.93
21
بسیار زیاد
37.95
115
زیاد
42.90
130
متوسط
7.60
23
کم
4.62
14
بسیار کم
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ،1393

نمودار 4-9- تعداد تاثیر تبدیل شاندرمن به شهر بر روستاهای پیرامون

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393

4-2-2- ارتباط شهر شاندرمن با روستاهای پیرامون
فضاهای شهری با هر اندازه ومقیاس به عنوان یک نظام اقتصادی و اجتماعی دارای یک حوزه نفوذ و عملکرد هستند و حوزه عملکرد انها معمولا شامل چندین فضای روستایی میگردد. شهرها وبویژه شهرهای کوچک نقش حامل اقتصادی ، فیزیکی،اجتماعی و فرهنگی
بین شهر های منطقه ای و نواحی روستایی خود ایفا مینمایند ( 41 :1997 tuerah)
شهر با روستا های پیرامون یک نوع رابطه مثبت ونیکو و یا رابطه ی استثماری است.
از استخراج پرسشنامه می توان نتیجه گرفت که شهر شاندرمن 91 درصد با روستاهای پیرامون خود در ارتباط می باشد.

جدول 4-10- تعداد و درصدارتباط شهر شاندرمن با روستاهای پیرامونی
درصد
تعداد
ارتباط شاندرمن با روستا
28.38
86
بسیار زیاد
30.70
93
زیاد
32.34
98
متوسط
8.58
26
کم
0.00
0
بسیار کم
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393

نمودار 4-10- تعداد ارتباط شهر شاندرمن با روستاهای پیرامونی

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393

4-3- اثرات روابط روستاهای پیرامونی با شهر
4-3-1- ارتباط روستاهای پیرامونی با شهر شاندرمن
دسترسی کشاورزان به مراکز بازار شهر میتواند به عنوان یک محرک برای کشاورزان عمل نموده تا میزان تولیدات خویش را افزایش دهند زیرا بازارها می تواند فرصتی برای کشاورزان فراهم نماید تا مازاد تولیدات خود را بفروش برسانند . همچنین مطالعات صورت گرفته شهرهای کوچک را به عنوان مراکزی برای رشد و توسعه و متحول ساختن واحی روستایی نشان داده است.
با استخراج پرسشنامه ارتباط روستاهای پیرامون با شهر شاندرمن 94 درصد به سمت زیاد می باشد که نشان دهنده ارتباط زیاد روستاییان با شهر شاندرمن بوده است.
جدول 4-11- تعداد و درصد ارتباط روستاهای پیرامونی با شهر
درصد
تعداد
ارتباط روستا با شهر
32.68
99
بسیار زیاد
42.24
128
زیاد
19.47
59
متوسط
5.61
17
کم
0.00
0
بسیار کم
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
نمودار 4-11-تعداد ارتباط روستاهای پیرامونی با شهر

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
4-3-2- میزان ارائه تولیدات مازاد روستاییان در شهر شاندرمن
نتایجی که از استخراج پرسشنامه به عمل امده نشان دهنده این است که 83 درصد روستاییان پیرامونی مازاد تولید خود را در شهر شاندرمن به علت وجود بازار هفتگی عرضه می کنند.
جدول 4-12- تعداد و درصد تولیدات مازاد
درصد
تعداد
ارایه تولیدات مازاد در شهر
47.52
144
بسیار زیاد
35.64
108
زیاد
15.19
46
متوسط
1.65
5
کم
0.00
0
بسیار کم
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
نمودار 4-12- تعداد تولیدات مازاد

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393

4-3-3- بیشترین مراجعات روستاهای پیرامون شهر شاندرمن
برای رفع احتیاجات بر طبق مطالعات میدانی به عمل امده 54 درصد روستاهای پیرامونی در درجه اول نیازهای اولیه خود را از شهر شاندرمن تهیه می نمایند.
جدول 4-13- تعداد و درصد بیشترین مراجعات روستاهای پیرامون برای رفع احتیاجات
درصد
تعداد
بیشترین مراجعات
54.45
165
شاندرمن
36.97
112
ماسال
6.93
21
صومعه سرا
0.66
2
فومن
0.99
3
رشت
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
نمودار 4-13- تعداد بیشترین مراجعات روستاهای پیرامون برای رفع احتیاجات

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393

4-4- میزان رضایتمندی روستاییان از خدمات در شهر شاندرمن
4-4-1- میزان رضایت از خدمات قبل از شهر شدن شاندرمن
بعد از استخراج پرسشنامه نتیجه بدست می اید که اهالی روستاهای پیرامونی از ارایه خدمات در شهر شاندرمن رضایت ندارند که 99 درصد از کمبود خدمات در این شهر گلایه داشتند.
جدول 4-14- تعداد و درصد رضایتمندی از شهر
درصد
تعداد
میزان رضایت قبل از شهر شدن
0.00
0
بسیار زیاد
0.00
0
زیاد
58.09
176
متوسط
24.42
74
کم
17.49
53
بسیار کم
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
نمودار 4-14- تعداد رضایتمندی از شهر

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
4-4-2- میزان رضایت از خدمات بعد از شهر شدن شاندرمن
بعد از شهر شدن شاندرمن رضایت مردم از خدمات این شهر به 16.5درصد رسیده است ولی همچنان نارضایتی مردم از این شهر بالا می باشد که 83.5 درصد پایین بوده است.
جدول 4-15- تعداد و درصد میزان رضایتمندی
درصد
تعداد
میزان رضایت بعد از شهر شدن
3.30
10
بسیار زیاد
12.21
37
زیاد
46.20
140
متوسط
21.79
66
کم
16.50
50
بسیار کم
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
نمودار 4- 15- تعداد میزان رضایتمندی

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
4-5- کیفیت خدمات در شاندرمن نسبت به زمانی که روستا بوده
4-5-1- کیفیت خدمات تجاری شاندرمن نسبت

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع حمل و نقل، خدمات بهداشتی، زمین داران، اصلاحات ارضی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع کیفیت خدمات، زمان گذشته، خدمات بهداشتی، توسعه شهر