تحقیق رایگان با موضوع محبت خداوند، قرآن کریم، کنترل اجتماعی، جامعه پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

بودن
نجات دهندة مؤمنان از دست دشمنان
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، نعمت خدا را بر خود، یاد کنید: آن گاه که قومی آهنگ آن داشتند که بر شما دست یازند، و [خدا] دستشان را از شما کوتاه داشت.
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، نعمت خدا را بر خود، یاد کنید: آن گاه که قومی آهنگ آن داشتند که بر شما دست یازند، و [خدا] دستشان را از شما کوتاه داشت. و از خدا روا دارید، و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند732
4-12-2- کد گذاری محوری
پس از انجام كدگذاري باز، در مرحله كدگذاري محوري، مفاهيم مشابه و همجنس از نظر معنايي در قالب مقولات عمده طبقه بندي مي‌شوند. اين مقولات از سطح بالاتري از انتزاع برخوردارند و دومين مرحله در جهت «رويش نظريه» هستند. در جدول شماره دو، اين مقولات عمده و مؤلفه هاي تشكيل دهنده آنها آورده شده است.
جدول شمارة 2(مقبولیت ناظران و دعوت کننده گان به بازگشت از کجروی)
مؤلفه ها
کد محوری
برخورداری از نعمت های خداوند؛ خالق انسانها ؛ پرورش دهندة انسانها ؛ مأموریت پیامبر(ص) در بیان نعمت های پروردگار؛ خلق کردن همسر برای انسان؛ قرار دهندة مودت و رحمت میان زن و شوهر؛ اعطای پسران و نوادگان به انسان؛ ایجادکننده الفت میان مؤمنان؛ دادن ابزار شناخت به انسان؛ آموزش دادن به انسانها؛ بخشنده چیزهای حلال به انسان؛ برخورداری از حمایت خداوند؛ نجات دهندة مؤمنان از دست دشمنان؛ برخوردار ساختن انسانها از نعمت غذا و امنیت؛ محبت و دوستی خداوند به انسان ها؛ لزوم اطاعت از خداوند؛ لزوم اجابت خداوند؛ قرار ندادن سختی در دین برای انسان ها ؛ فرستادن باران؛ رام کننده زمین برای انسانها؛ رام کننده چاریایان برای استفاده انسانها؛ فراهم آورندة ابزار آتش برای انسان؛ غذا دادن به انسان ها؛ لزوم تعظیم و تکریم خداوند؛ حیات معنوی بخش بودن خداوند و پیامبر(ص)؛ پیامبر(ص) رها کنندة انسانها از قید و بند؛ پیامبر(ص) آمر به معروف و ناهی از منکر و بیان کنندة هنجارها
مدیون خداوند و پیامبر(ص)
مهربان و رحمتگر بودن؛ مهربان و دوستدار بودن؛ توبه پذیر و مهربان ؛ نیکوکار مهربان؛ تفضل داشتن به انسانها؛ برخورداری از محبت خداوند؛ قرار دهنده مودت و رحمت میان زن و شوهر؛ دلسوز و مهربان بودن پیامبر(ص) نسبت به انسانها؛ محبت پیامبر(ص) به انسان ها؛ اصرار شدید پیامبر(ص) بر اصلاح کجروان؛ رحمت بودن پیامبر(ص) برای جهانیان
محبت خداوند و پیامبر(ص) به انسانها

ایجاد تغيير در رفتار دیگران با درخواست مستقيم، که منجر به متابعت فرد از درخواست کننده می شود، مبتنى بر عناصری مانند محبت، تعهد و رابطه متقابلْ است. معمولاً اشخاص درخواست‌هاي نزديكان و كساني را كه دوستشان دارند، بيشتر اجابت مي‌كنند تا افرادی كه علاقه اي به آنان ندارند. همچنین اشخاص از درخواست كساني كه قبلاً لطفي در حق او كرده يا امتيازي به او داده‌اند، بيشتر متابعت مي‌كند. به عبارت ديگر، احساس مي‌كند، در مقابل كاري كه ديگران براي او انجام داده‌اند، بايد كاري برايشان انجام دهد و درخواستشان را اجابت كند.علاوه بر این، احتمال اجابت درخواست افرادي كه صاحب قدرت مشروع و قانوني هستند، بيشتر است(آذربایجانی و همکاران، 1390، ص 379-380).
4-21-2-1- مدیون خدا و پیامبر بودن
قران کریم انسانها را از جهات مختلف مدیون خداوند می داند و به همین سبب به پیامبر(ص) مأموریت می دهد که نعمت های خداوند را برای مردم بازگو کند: و از نعمت پروردگار خویش [با مردم] سخن گوى733. از دیدگاه قرآن، موارد زیر را می توان از عوامل مدیون بودن انسان به خداوند دانست:
الف. مخلوق خداوند بودن: قرآن کریم با بیان اینکه انسانها حیات خود را از خداوند دارند، همه انسانها را از این چهت مدیون خداوند می داند: ای مردم، پروردگارتان را که شما، و کسانی را که پیش از شما بوده‌اند آفریده است، پرستش کنید باشد که به تقوا گرایید734. و نیز می فرماید: چگونه خدا را منکرید؟ با آنکه مردگانی بودید و شما را زنده کرد735.
ب. اعطای نعمت های محتلف و فراوان به انسان: قرآن کریم در بیش از 160 آیه به نعمتهای اعطایی خداوند به انسانها، اشاره کرده است: و از آن کس که شما را به آنچه می‌دانید مدد کرد پروا دارید: شما را به [دادنِ] دامها و پسران مدد کرد،؛ و به [دادن] باغها و چشمه‌ساران736.
علاوه بر آن قرآن کریم اعطای نعمتهای زیر را از عوامل مدیون بودن انسان به خداوند می داند:
* اعطای فرزندان: و از همسرانتان برای شما پسران و نوادگانی نهاد و از چیزهای پاکیزه به شما روزی بخشید. آیا [باز هم] به باطل ایمان می‌آورند و به نعمت خدا کفر می‌ورزند؟737
* ایجاد الفت و دوستی میان مسلمانان: و میان دلهایشان الفت انداخت، که اگر آنچه در روی زمین است همه را خرج می‌کردی نمی‌توانستی میان دلهایشان الفت برقرار کنى، ولی خدا بود که میان آنان الفت انداخت، چرا که او توانای حکیم است738.
* برخوردار ساختن مسلمانان از نعمت غذا و امنیت: پس باید خداوند این خانه را بپرستند؛ همان [خدایی] که در گرسنگی غذایشان داد، و از بیم [دشمن] آسوده‌خاطرشان کرد739.
* پرورش دهندة جهانیان: بگو: «آیا این شمایید که واقعاً به آن کسی که زمین را در دو هنگام آفرید، کفر می‌ورزید و برای او همتایانی قرار می‌دهید؟ این است پروردگار جهانیان.»‏ 740 و نیز می فرماید: ستایش خدا را که پروردگار جهانیان است741.
* قرار دادن مودت و رحمت میان زن و شوهر: و از نشانه‌های او اینکه از [نوع]خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید، و میانتان دوستی و رحمت نهاد.آرى، در این [نعمت] برای مردمی که می‌اندیشند قطعاً نشانه‌هایی است742.‏
* برخوردار ساختن از ابزار شناخت: ما انسان را از نطفه‌ای اندر آمیخته آفریدیم تا او را بیازماییم و وی را شنوا و بینا گردانیدیم743.
* فراهم ساختن ابزار آتش برای انسان: آیا آن آتشی را که برمی‌افروزید ملاحظه کرده‌اید؛ آیا شما [چوبِ] درختِ آن را پدیدار کرده‌اید، یا ما پدیدآورنده‌ایم؛ ما آن را [مایه] عبرت و [وسیله] استفاده برای بیابانگردان قرار داده‌ایم. پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوى744.
* کوتاه کردن دست دشمنان از مسلمانان: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، نعمت خدا را بر خود، یاد کنید: آن گاه که قومی آهنگ آن داشتند که بر شما دست یازند، و [خدا] دستشان را از شما کوتاه داشت. و از خدا پروا دارید، …745.
* فرستادن پیامبران و کتاب برای هدایت انسانها: و آن گاه که [یهودیان]گفتند: «خدا چیزی بر بشری نازل نکرده»، بزرگی خدا را چنان که باید نشناختند. بگو: «چه کسی آن کتابی را که موسی آورده است نازل کرده؟ [همان کتابی که] برای مردم روشنایی و رهنمود است، [و] آن را به صورت طومارها درمی‌آورید.[آنچه را] از آن [می‌خواهید] آشکار و بسیاری را پنهان می‌کنید، در صورتی که چیزی که نه شما می‌دانستید و نه پدرانتان، [به وسیله آن] به شما آموخته شد.» بگو: «خدا [همه را فرستاده]» آن گاه بگذار تا در ژرفای [باطل] خود به بازی [سرگرم] شوند746.
* برخوردار شدن از نعمتهای خوب: و از چیزهای پاکیزه به شما روزی بخشید. آیا [باز هم] به باطل ایمان می‌آورند و به نعمت خدا کفر می‌ورزند؟747
* فراهم کردن غذای انسان: بگو: «آیا غیر از خدا- پدیدآورنده آسمانها و زمین- سرپرستی برگزینم؟ و اوست که خوراک می‌دهد، و خوراک داده نمی‌شود748‏ .
* حمایت از مسلمانان در جنگ: و یقیناً خدا شما را در [جنگ] بدر- با آنکه ناتوان بودید- یاری کرد. پس، از خدا پروا کنید، باشد که سپاسگزاری نمایید749.
* فرستادن باران برای رویاندن درختان: همان [خدایی] که زمین را برای شما فرشی [گسترده]، و آسمان را بنایی [افراشته] قرار داد و از آسمان آبی فرود آورد و بدان از میوه‌ها رزقی برای شما بیرون آورد پس برای خدا همتایانی قرار ندهید، در حالی که خود می‌دانید750.
همچنین قرآن، انسانها را از جهات مختلف مدیون پیامبر(ص) می داند: مواردی از قبیل امر کردن آنها به خوبی ها و نهی کردن از بدها، بیان هنجارهای مورد نیاز و رها ساختن آنان از قید و بندها: همانان که از این فرستاده، پیامبر درس نخوانده… پیروی می‌کنند [همان پیامبری که] آنان را به کار پسندیده فرمان می‌دهد، و از کار ناپسند باز می‌دارد، و برای آنان چیزهای پاکیزه را حلال و چیزهای ناپاک را بر ایشان حرام می‌گرداند، و از [دوش] آنان قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است برمی‌دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند، آنان همان رستگارانند751.
4-12-2-2-محبت خداوند و پیامبر(ص) به انسانها
خداوند کریم در قرآن، خود را دوستدار انسانها معرفی می کند و از این طریق سعی می کند تا دوستی آنان را به خود جلب کند؛ در این صورت، افراد به راحتی متعهد به اجرای هنجارهای بیان شده از طرف خداوند، خواهند بود. برای اثبات این مطلب، خداوند در ابتدای هر سوره خود را رحمتگر مهربان نامیده است: به نام خداوند رحمتگر مهربان752؛ همچنین در آیات مختلف با الفاظ متفاوت در صدد بیان این مطلب است؛ الفاظی مانند: که پروردگار من مهربان و دوستدار [بندگان] است753 ؛ و بر ما ببخشاى، که تویی توبه‌پذیر مهربان754 ؛ و خداوند آمرزنده مهربان است755 ؛ او همان نیکوکار مهربان است756 ؛ ولی خداوند نسبت به جهانیان تفضّل دارد757 ؛ خداوند، شما را از [کیفر] خود می‌ترساند، و [در عین حال] خدا به بندگان [خود] مهربان است758 ؛ تو شنونده دعایى759 ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال همدیگر را به ناروا مخورید- مگر آنکه داد و ستدی با تراضی یکدیگر، از شما [انجام گرفته] باشد- و خودتان را مکشید، زیرا خدا همواره با شما مهربان است760.
قرآن کریم برای نشان دادن محبت پیامبر(ص) به انسانها، می فرماید: قطعا براى شما پيامبرى از خودتان آمد كه بر او دشوار است ‏شما در رنج بيفتيد به [هدايت] شما حريص و نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است761.
خداوند پیامبر(ص) را رحمتی برای همة جهانیان معرفی می کند و متذکر می شود که او از عدم پذیرش هنجارهای الهی توسط انسانها به شدت رنج می کشد: و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم762. و نیز می فرماید: آیا آن کس که زشتىِ کردارش برای او آراسته شده و آن را زیبا می‌بیند [مانند مؤمن نیکوکار است]؟ خداست که هر که را بخواهد بی‌راه می‌گذارد و هر که را بخواهد هدایت می‌کند. پس مبادا به سبب حسرتها [ی گوناگون] بر آنان، جانت [از کف] برود قطعاً خدا به آنچه می‌کنند داناست763. و نیز پیامبر را چراغی تابناک و هشدار دهنده ای آشکار و دارای اخلاقی والا معرفی می کند: و دعوت‌کننده به سوی خدا به فرمان او، و چراغی تابناک764. آیا نیندیشیده‌اند که همنشین آنان هیچ جنونی ندارد؟ او جز هشداردهنده‌ای آشکار نیست765؛ و راستی که تو را خویی والاست766.
4-12-2-3- مورد اعتماد بودن پیامبر(ص)
قرآن، پیامبر اسلام را بر هدایت و راه راست معرفی می کند که دستورات الهی را از فرشتگان خدا دریافت کرده است: که قطعاً تو از [جمله]پیامبرانى، بر راهی راست.‏ ‏[و کتابت] از جانب آن عزیزِ مهربان نازل شده است767 ؛ پس به آنچه به سوی تو وحی شده است چنگ دَرْزَنْ، که تو بر راهی راست قرار دارى768. و نیز می فرماید: برای هر امتی مناسکی قرار دادیم که آنها بدان عمل می‌کنند، پس نباید در این امر با تو به ستیزه برخیزند، به راه پروردگارت دعوت کن، زیرا تو بر راهی راست قرار دارى769. و از سر هوس سخن نمی‌گوید. آن را [فرشته] شدید القوی به او فرا آموخت. ‏[سروش] نیرومندی که [مسلّط]درایستاد770.

نمودار شماره 11: مقبولیت ناظران و دعوت کننده‌گان به بازگشت از کجروی
نتایج
فرایندها
مؤلفه ها
زمینه ها
کنترل کجروی
بازگشت کجرو از کجروی
کنترل اجتماعی
جامعه پذیری مجدد
مدیون خداوند و پیامبر(ص) بودن
محبت خداوند و پیامبر(ص) به انسانها
مورد اعتماد بودن پیامبر(ص)
مقبولیت ناظران و دعوت کننده گان به بازگشت از کجروی

4-13- پاسخ به بهانه جویی کجروان در ادامه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع محبت خداوند، رحمت الهی، قرآن کریم، تخفیف مجازات Next Entries تحقیق رایگان با موضوع قرآن کریم