تحقیق رایگان با موضوع محبت خداوند، رحمت الهی، قرآن کریم، تخفیف مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

مهربانم. 711
وظایف کجرو
درخواست بخشش
درخواست حذف بخشش و رحمت از خداوند
… و از ما درگذر و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور سرور ما تویی پس ما را بر گروه کافران پیروز کن. 712
وظایف کجرو
درخواست بخشش
گفتند: «پروردگارا، گناهان ما و زیاده‌روی ما، در کارمان را بر ما ببخش
و سخن آنان جز این نبود که گفتند: «پروردگارا، گناهان ما و زیاده‌روی ما، در کارمان را بر ما ببخش، و گامهای ما را استوار دار، و ما را بر گروه کافران یاری ده.» 713
4-11-2-کد گذاری محوری
پس از انجام كدگذاري باز، در مرحله كدگذاري محوري، مفاهيم مشابه و همجنس از نظر معنايي در قالب مقولات عمده طبقه بندي مي‌شوند. اين مقولات از سطح بالاتري از انتزاع برخوردارند و دومين مرحله در جهت«رويش نظريه» هستند. در جدول زير اين مقولات عمده و مؤلفه هاي تشكيل دهنده آنها آورده شده است:
جدول شماره 2 (کد گذاری محوری)
مؤلفه ها
کد محوری
آمرزش گناهان؛ برخوردار شدن از بهشت؛ برخوردار شدن از باران رحمت و افزایش توانایی؛ برخورداری از باران پی در پی و باغها و نهرها ؛ حمایت شدن به اموال و پسران؛ نجات از عذاب؛ نزول رحمت الهی؛ بازگشتن به سوی خداوند؛ برخورداری از دوستی خداوند؛ برداشته شدن عذاب همگانی؛ بهرمندی از نعمت های خوب؛ تبدیل شدن بدیها به خوبی؛ قرار گرفتن در جایگاه ارجمند؛ معاف بودن از عذاب جهنم
تشویق کجروان برای بازگشت از کجروی
تأخیر نیداختن بازگشت تاهنگام مرگ؛ تأخیر نیداختن بازگشت تاهنگام نزول عذاب؛ سریع بازگشتن؛ انجام دادن کجروی از روی جهالت؛ عدم پذیرش ایمان بعد از نزول عذاب؛ تکرار نکردن کجروی
شرایط پذیرش
بشارت؛ انذار؛ بشارت و انذار؛ تقدم استراتژی بشارت بر انذار؛ برانگیختن عواطف و احساسات کجروان؛ وابستگی منذر با مردم از نظر عاطفی؛ برخورد مشفقانه و ترحم آمیز؛ بی توجهی به زنان برای اصلاح شدن؛ بی توجهی به کجروان؛ بیان سخن رسا و مؤثر؛ ترساندن از عذاب اخروی؛ ترساندن از مجازات؛ تنبیه؛ تنبیه بدنی؛ تقدم پاداش بر تنبيه؛ توبیخ کجروان؛ رابطه عاطفی با کجرو؛ صراحت و بدون ابهام بودن پیام؛ طرد کردن کجروان؛ معرفی الگو از کجروانی که بر اثر آگاهی، از کجروی بازگشتند؛ موعظه
روش بازگرداندن کجروان از کجروی
سرمایه گذاری و دلسوزی نکردن برای اشخاص حق گریز و هدایت ناپذیر؛ بی تأثیر بودن انذار برای برخی کجروان؛ توجه به زمینه های ارزشی متناسب با پیام برای اثرگذاری آن؛ توجه به مقاومت کجروان در برابر نصیحت؛ دعا نکردن در حق کجروان غیر قابل بازگشت؛ غیر قابل تغییر بودن برخی کجروان؛ غیر قابل برگشت بودن برخی کجروان حتی پس از مجازات؛ دعا نکردن در حق کجروان غیر قابل بازگشت؛ مشکل بودن تغییر ساختار ذهنی و شخصیتی انسان ها؛ مقاومت برخی کجروان در برابر تذکر؛ واسطه نشدن برای تخفیف مجازات قطعی شدة ظالمان
غیر قابل بازگشت بودن برخی کجروان
استفاده از دستورالعمل برای بازگشت از کجروی؛ استفاده از زمانهای تعیین شده برای بازگشت و جبران کجروی؛ استفاده از مکانهای مقدس برای توبه؛ اصلاح شدن و باقی ماندن بر تغییر و مقاومت در برابر مشکلات؛اعتراف به خطا کاری؛ اقرار به گناه و درخواست از پدر برای استغفار کردن برای انسان؛ به دنبال جبران خطا بودن؛ پافشاری نکردن بر کجروی؛ پایبندی به هنجارها بعد از بازگشت از کجروی ؛ ناامید نبودن از بخشش خداوند؛ جبران بدی با خوبی؛ افراط نکردن در پایبندی به ارزش های قومی مانع بازگشت از کجروی؛ پیروی نکردن ازخواسته های نفسانی
وظایف کجرو
توجیه استدلالی کجروان؛ نشان دادن قدرت خداوند به کجروان؛ استغفار کردن برای فرزندان؛ امیدوار ساختن کجروان به اصلاح؛ ایجاد امید به مغفرت و رحمت الهی در دل کجروان؛ آگاه سازی از توبه پذیر بودن خداوند؛ آگاه سازی کجروان به روش بازگشت از کجروی؛ بخشش کجروان در صورت بازگشت؛ برخورد با زمينه‌هاي ايجاد انحراف؛ پیشداوری نکردن در خصوص اشخاص آماده برای بازگشت از کجروی؛ تعقل و تدبر در کنش های خویش؛ توجه به احتمال تکرار کجروی پس از مجازات؛ توصیه به بخشش کجروان در موارد قصاص؛ داشتن محبت و روحیه ترحم نسبت به کجروان؛ درخواست بخشش برای کجروان از خداوند؛ دعوت کجروان به بازگشت از کجروی؛ رابطه عاطفی جامعه دینی با کجروان برای باز بودن راه بازگشت؛ صرف نظر از مجازاتِ بازگشته از کجروی؛ عفو خطاکاران؛ فراهم کردن ابزار بازگشت از کجروی؛ لزوم اصلاح خود قبل از دعوت دیگران به بازگشت از کجروی؛ لزوم پذیرش کجروان در جمع همنوایان پس از توبه؛
وظایف دیگران

4-11-2-1- باز گشت از کجروی
یکی از مهم ترین راهبردهای قرآن کریم، تشویق اشخاص به جبران کجروی و بازگشت داوطلبانه از کجروی است. خداوند با توبه پذیر خواندن خود، سعی در ایجاد امید برای اصلاح در دل کجروان دارد. به همین سبب پاداش های فراوانی را برای این گروه از انسانها در نظر گرفته است و به دیگران هم توصیه کرده است که این گروه از افراد را در جمع همنوایان بپذیرند. محورهای عمده ای که در این آیات مطرح شده است، وظایفی است که برعهده خود کجرو و دیگران گذاشته شده است. محورها و مؤلفه های آن در کدگذاری محوری و نیز نمودار آن نشان داده شده است. مکانیزم های اثر گذاری راهکارهای بازگشت از کجروی بر کنترل کجروی نیازمند تحقیق مستقلی است.
نمودار شماره 10: بازگرداندن کجرو از کجروی بدون مجازات
نتایج
مؤلفه ها
فرایندها
بازگرداندن کجرو از کجروی
تشویق کردن کجروان به بازگشت از کجروی
استفاده از روش های مناسب برای بازگرداندن کجروان از کجروی
توجه داشتن به غیر قابل بازگشت بودن برخی کجروان
تعین وظایف کجرو برای بازگشت از کجروی
همکاری کجرو در بازگشتن از کجروی
مسئولیت پذیر بودان دیگران در برابر کجرو و تلاش برای بازگرداندن او از کجروی
جامعه پذیری مجدد

4-12- مقبولیت دعوت کننده گان به بازگشت از کجروی
در مراجعه به همة آیات قرآن کریم، برای آگاهی از دیدگاه قرآن دربارة ویژگیهای دعوت کننده گان به بازگشت از کجروی، آیات مرتبط با این مفاهیم، استخراج و بررسی شد. در نهايت مجموعة «آیات مرتبط با این عناوین»، مطالعه و كدگذاري شد و برای مجموع آنها، کد گزینشی «مقبولیت دعوت کننده گان به بازگشت از کجروی» انتخاب گردید. نتایج را میتوان در سه مرحلة کدگذاری به شرح ذیل تجزیه و تحلیل کرد:
4-12-1- کدگذاری اولیه
از بررسي داده‌ها در مرحله كدگذاري اوليه يا كدگذاري باز، با استفاده از 377 آیة قرآن، تعداد 36 مفهوم به دست آمد. اين مفاهيم بيانگر ديدگاه قرآن در رابطه با « مقبولیت دعوت کننده گان به بازگشت از کجروی» است. نتايج كدگذاري اولیه (باز) در جدول شماره يك ارائه شده است.
جدول شماره 1(کدگذاری اولیه)
کد محوری
کد اولیه
متن انتخابی
متن آیه
محبت پیامبر(ص) به انسانها
اصرار شدید پیامبر (ص) بر اصلاح کجروان
پس مبادا به سبب حسرتها [ی گوناگون] بر آنان، جانت [از کف] برود قطعاً خدا به آنچه می‌کنند داناست.
آیا آن کس که زشتىِ کردارش برای او آراسته شده و آن را زیبا می‌بیند [مانند مؤمن نیکوکار است]؟ خداست که هر که را بخواهد بی‌راه می‌گذارد و هر که را بخواهد هدایت می‌کند. پس مبادا به سبب حسرتها [ی گوناگون] بر آنان، جانت [از کف] برود قطعاً خدا به آنچه می‌کنند داناست714.
محبت خداوند به انسانها
خداوند دوستدار مؤمنان
خداوند آمرزنده و دوستدار مؤمنان است
و اوست آن آمُرزنده دوستدارِ [مؤمنان]. 715
محبت خداوند به انسانها
آمرزنده و مهربان
خداوندآمرزنده و مهربان
… پس بدانید که خدا آمرزنده مهربان است716.
محبت خداوند به انسانها
مهربان بودن خداوند
خدا همواره با شما مهربان است.
…و خودتان را مکشید، زیرا خدا همواره با شما مهربان است717.
محبت و دلسوزی پیامبر(ص) به انسان ها
اندوه پیامبر از ایمان نیاوردن انسانها
شاید، اگر به این سخن ایمان نیاورند، تو جان خود را از اندوه، در پیگیرىِ [کار] شان تباه کنى
شاید، اگر به این سخن ایمان نیاورند، تو جان خود را از اندوه، در پیگیرىِ [کار] شان تباه کنى. 718
محبت و دوستی پیامبر(ص) به انسان ها
محبت پیامبر به انسان ها
پیامبری که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید، به [هدایت] شما حریص، و نسبت به مؤمنان، دلسوز مهربان است
قطعاً، برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید، به [هدایت] شما حریص، و نسبت به مؤمنان، دلسوز مهربان است. 719
مدیون پیامبر(ص) بودن
پیامبر آمر به معروف، ناهی از منکر؛ هنجارگذار و رها کنندة انسانها از قید و بند
[همان پیامبری که] آنان را به کار پسندیده فرمان می‌دهد، و از کار ناپسند باز می‌دارد، و برای آنان چیزهای پاکیزه را حلال و چیزهای ناپاک را بر ایشان حرام می‌گرداند، و از [دوش] آنان قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است برمی‌دارد
همانان که از این فرستاده، پیامبر درس نخوانده… پیروی می‌کنند [همان پیامبری که] آنان را به کار پسندیده فرمان می‌دهد، و از کار ناپسند باز می‌دارد، و برای آنان چیزهای پاکیزه را حلال و چیزهای ناپاک را بر ایشان حرام می‌گرداند، و از [دوش] آنان قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است برمی‌دارد.720
مدیون خداوند بودن
بزرگوار بودن خداوند نسبت به انسان
ای انسان، چه چیز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته
ای انسان، چه چیز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته721
مدیون خداوند بودن
اعطای پسران و نوادگان به انسان
و از همسرانتان برای شما پسران و نوادگانی نهاد
و از همسرانتان برای شما پسران و نوادگانی نهاد و از چیزهای پاکیزه به شما روزی بخشید. آیا [باز هم] به باطل ایمان می‌آورند و به نعمت خدا کفر می‌ورزند؟722
مدیون خداوند بودن
بخشنده چیزهای حلال به انسان
از چیزهای پاکیزه به شما روزی بخشید.
…و از چیزهای پاکیزه به شما روزی بخشید. آیا [باز هم] به باطل ایمان می‌آورند و به نعمت خدا کفر می‌ورزند؟723
مدیون خداوند بودن
برخوردار ساختن انسانها از نعمت غذا و امنیت
خداوند از گرسنگی آنان را سیر کرد و از بیم دشمن آسوده خاطرشان ساخت
پس باید خداوند این خانه را بپرستند؛ همان [خدایی] که در گرسنگی غذایشان داد، و از بیم [دشمن] آسوده‌خاطرشان کرد. 724
مدیون خداوند بودن
برخورداری از نعمت های خداوند
و از آن کس که شما را به آنچه می‌دانید مدد کرد پروا دارید
و از آن کس که شما را به آنچه می‌دانید مدد کرد پروا دارید: شما را به [دادنِ] دامها و پسران مدد کرد،؛ و به [دادن] باغها و چشمه‌ساران(132-134) 725
مدیون خداوند بودن
پرورش دهنده انسانها
این است پروردگار جهانیان.»‏
بگو: «آیا این شمایید که واقعاً به آن کسی که زمین را در دو هنگام آفرید، کفر می‌ورزید و برای او همتایانی قرار می‌دهید؟ این است پروردگار جهانیان. 726»‏
مدیون خداوند بودن
خالق انسانها بودن خداوند
خداوند خالق انسانها
ای مردم، پروردگارتان را که شما، و کسانی را که پیش از شما بوده‌اند آفریده است، پرستش کنید باشد که به تقوا گرایید. 727
مدیون خداوند بودن
خلق کردن همسر برای انسان
خدا برای شما از خودتان همسرانی قرار داد
و خدا برای شما از خودتان همسرانی قرار داد، …. آیا [باز هم] به باطل ایمان می‌آورند و به نعمت خدا کفر می‌ورزند؟728
مدیون خداوند بودن
دادن ابزار شناخت به انسان
و وی را شنوا و بینا گردانیدیم.
ما انسان را از نطفه‌ای اندر آمیخته آفریدیم تا او را بیازماییم و وی را شنوا و بینا گردانیدیم. 729
مدیون خداوند بودن
رام کننده چاریایان برای استفاده انسانها
آنها را برای ایشان رام گردانیدیم. از برخی‌شان سواری می‌گیرند و از بعضی می‌خورند.‏
و آنها را برای ایشان رام گردانیدیم. از برخی‌شان سواری می‌گیرند و از بعضی می‌خورند.‏ و از آنها سودها و نوشیدنیها دارند. پس چرا شکرگزار نیستید؟730
مدیون خداوند بودن
مأموریت پیامبر در بیان نعمت های پروردگار
از نعمت پروردگار خویش [با مردم] سخن گوى.
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
و از نعمت پروردگار خویش [با مردم] سخن گوى. 731
مدیون خداوند

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع تخفیف مجازات، رحمت الهی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع محبت خداوند، قرآن کریم، کنترل اجتماعی، جامعه پذیری