تحقیق رایگان با موضوع مبانی نظری، اقتصاد باز

دانلود پایان نامه ارشد

(4) در معادلهي (3)، قيمت عوامل به صورت تابعي از موجودي عوامل توليد بدست ميآيد:
W^c=W (E) (5)
قيمت عوامل توليد به طور کامل توسط موجودي عوامل در يک اقتصاد بسته تعيين ميشود. بايد توجه کرد اگر توابع توليد Fداراي بازده ثابت نسبت به مقياس باشند، اندازه اقتصاد قيمت نسبي عوامل توليد را تعيين نميکند. بعلاوه، قيمت نسبي عوامل با فراواني آنها تحت فروض بازده نزولي نسبت به مقياس و نبود رابطه مکملي بين عوامل، رابطه عکس دارد.
در يک اقتصاد باز کوچک، بردار قيمتهاي جهانيP* ، قيمت داخلي کالاهاي قابل مبادله را مشخص ميکند. تجارت بينالملل همچنين ميتواند قيمت عوامل را تحت شرايط زير مشخص کند: 1-اقتصاد در زمينهي موجوديها، در حد کفايت به بقيه دنيا شبيه است. 2- اقتصاد، تکنولوژي به اندازه کافي شبيه به ساير نقاط دنيا دارد. 3- کالاهاي غير قابل مبادله وجود ندارد. 4- حداقل به اندازه کالاها عوامل توليد وجود دارد. 5- توابع توليد همگن از درجه يک هستند. 6- پديده برگشت شدت عوامل توليد وجود ندارد. اگر شرايط بالا همگي برقرار باشند، همگرايي قيمت عوامل وجود دارد و قيمت عوامل در داخل کشور توسط قيمت جهاني کالاها تعيين ميشود:
W^o = W (P^*) (6)
اگر هر کدام از شرايط بالا نقض شوند، عامل همگرايي قيمت عوامل قابل اطمينان نخواهد بود و قيمت بينالمللي کالاها و موجودي عوامل توليد در داخل، قيمت عوامل توليد داخلي را تعيين مي‌کنند:
W^o = W (P^*,E) (7)
در يک اقتصاد جهاني يکپارچه که موجودي عوامل توليد کشورها زياد تفاوت ندارند، قيمتهاي بينالمللي توسط موجودي نسبي عوامل توليد در جهان تعيين ميشوند.همانگونه که در اقتصاد بسته اتفاق افتاد:
P^* = P^* (E^*) (8)
با جايگزين کردن روابط(6) در معادلات (4) و(5) روابط زير بدست ميآيند:
W^o = W^o (E^*) , W^o = W^o (E^*, E) (9)
اين روابط نشان ميدهند که قيمت عوامل توسط موجودي بينالمللي عوامل تعيين ميشوند اگر فروض (1) تا (6) برقرار باشند و تحت حالتهاي عموميتر موجودي عوامل در داخل هم بر قيمت کالاها اثرگذار است. موردي که در بالا بيان شد، يک حالت کلي است و واقعي نيست. به دليل اينکه در جهان تقريباً هيچ کشوري بدون تعرفه نيست. زماني که دولت ها مداخله نموده و تعرفه و ساير موانع را به تجارت تحميل مي کنند ، برابر شدن قيمت عوامل روي نمي دهد. ما T را انحراف قيمت جهاني عوامل ناميده و با اين تفاسير رابطه (7) به صورت زير در ميآيد:
W^o = W^o (T , E^*, E) (10)
در بخش قبل متغيرهاي تعيين کننده عوامل، توزيع درآمد و باز بودن يک اقتصاد مشخص شد. ارتباط بين توزيع درآمد عوامل و توزيع درآمد شخصي، ساختار مالکيت است. هر فردي ممکن است درآمد خود را از چندين عامل توليد بدست آورد به گونهايي که کل درآمد فرد i، y_i ، که جمع درآمدهاي اين فرد از همه منابع است:
Y_i = W_1 ( E^*, E, T) E_1 W_i1 + … + W_j ( E^*, E, T ) E_j W_ij (11)
i =1,……, I
E_j موجودي عامل توليدي در اقتصاد و W_ij سهم فرد iام از مالکيت عامل jام است. بنابراين
∑_(i=1)^I▒. W_ij = 1, j = 1,……, J ، W_j پرداخت به عامل j را نشان ميدهد. ما Ω را ماتريس ضرائب W_ij مي ناميم که ساختار مالکيت را توضيح مي دهد. يک شاخص ترکيبي توزيع درآمد مثل ضريب جيني، تابعي است از درآمد افراد:
Gini g(Y) = g ( E^*, E, T, Ω) (12)
رابطه (12) پايه اي براي مطالعه تجربي اين پژوهش است. اين رابطه نشان ميدهد که توزيع درآمد شخصي بستگي دارد به متغيرهايي که توزيع درآمد عوامل را تعيين مي کنند. و همچنين بستگي به ساختار مالکيت هم دارد.
اکنون به كمك ادبيات موضوع و مبانی نظری مدلي براي اقتصاد ايران كه قادر باشد جهش پولی نرخ ارز را محاسبه نماید به صورت زیر تصریح شده است:
RER= (GEG, IXMG, GAP, OILR, INGD , M2)
GINI= (HDI, LABOR, IN, OS, G)

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع توزیع درآمد، نرخ بهره Next Entries پایان نامه درمورد سود تقسیمی، ارزش سهام، هزینه سرمایه، حاکمیت شرکتی