تحقیق رایگان با موضوع قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد

[عقوبت] خود می‌ترساند، و بازگشتِ [همه] به سوی خداست. 400
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
کافران
ممنوعیت همنشینی با کافران
و البتّه [خدا] در کتاب [قرآن] بر شما نازل کرده که: هر گاه شنیدید آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار می‌گیرد، با آنان منشینید تا به سخنی غیر از آن درآیند، چرا که در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند، منافقان و کافران را همگی در دوزخ گرد خواهد آورد. 401
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
کافران
ممنوعیت دوست گرفتن کافران
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به جای مؤمنان، کافران را به دوستی خود مگیرید. آیا می‌خواهید علیه خود حجّتی روشن برای خدا قرار دهید 402
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
کافران
دوست نگرفتن کسانی که دین خدا را به ریشخند می گیرند
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، کسانی را که دین شما را به ریشخند و بازی گرفته‌اند [چه] از کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و [چه از] کافران، دوستان [خود] مگیرید، و اگر ایمان دارید از خدا پروا دارید. 403
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
کافران
اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجیح دهند [آنان را] به دوستی مگیرید
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجیح دهند [آنان را] به دوستی مگیرید، و هر کس از میان شما آنان را به دوستی گیرد، آنان همان ستمکارانند. 404
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
کافران
ای پسرک من، با ما سوار شو و با کافران مباش.»
و آن [کِشتی] ایشان را در میان موجی کوه‌آسا می‌بُرد، و نوح پسرش را که در کناری بود بانگ درداد: «ای پسرک من، با ما سوار شو و با کافران مباش.» 405
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
کافران
اگر بر شما دست یابند، دشمن شما باشند و بر شما به بدی دست و زبان بگشایند و آرزو دارند که کافر شوید.
اگر بر شما دست یابند، دشمن شما باشند و بر شما به بدی دست و زبان بگشایند و آرزو دارند که کافر شوید. 406
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
کسانی که دین اسلام را ریشخند و باریچه می گیرند
کسانی را که دین شما را به ریشخند و بازی از دوستان [خود] مگیرید
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، کسانی را که دین شما را به ریشخند و بازی گرفته‌اند [چه] از کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و [چه از] کافران، دوستان [خود] مگیرید، و اگر ایمان دارید از خدا پروا دارید. 407
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
گمراهان
از پی هوسهای گمراهان و گمراه کننده گان، نروید
بگو: «ای اهل کتاب، در دین خود بناحق گزافه‌گویی نکنید، و از پی هوسهای گروهی که پیش از این گمراه گشتند و بسیاری [از مردم] را گمراه کردند و [خود] از راه راست منحرف شدند، نروید.» 408
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
یهودیان و مسیحیان
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، یهود و نصاری‌ را دوستانِ [خود] مگیرید
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، یهود و نصاری‌ را دوستانِ [خود] مگیرید [که] بعضی از آنان دوستان بعضی دیگرند. و هر کس از شما آنها را به دوستی گیرد، از آنان خواهد بود. آرى، خدا گروه ستمگران را راه نمی‌نماید409.
ممانعت از همنشینی فرزند با کجروان
درخواست نوح از فرزندش برای همراهی نکردن او با کافران
و نوح پسرش را که در کناری بود بانگ درداد: «ای پسرک من، با ما سوار شو و با کافران مباش.»
و آن [کِشتی] ایشان را در میان موجی کوه‌آسا می‌بُرد، و نوح پسرش را که در کناری بود بانگ درداد: «ای پسرک من، با ما سوار شو و با کافران مباش.» 410
ممنوعیت همنشینی با کجروان
غیر قابل قبول بودن روابط عاطفی و دوستانه با کافران
آیا ندیده‌ای کسانی را که قومی را که مورد خشم خدایند به دوستی گرفته‌اند؟
آیا ندیده‌ای کسانی را که قومی را که مورد خشم خدایند به دوستی گرفته‌اند؟ آنها نه از شمایند و نه از ایشان، و به دروغ سوگند یاد می‌کنند و خودشان [هم] می‌دانند. 411
ممنوعیت همنشینی با کجروان
غیر قابل قبول بودن روابط عاطفی و دوستانه با کافران
قومی را نیابی که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند [و] کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت کرده‌اند- هر چند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره آنان باشند- دوست بدارند
قومی را نیابی که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند [و] کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت کرده‌اند- هر چند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره آنان باشند- دوست بدارند. در دل اینهاست که [خدا] ایمان را نوشته و آنها را با روحی از جانب خود تأیید کرده است، و آنان را به بهشتهایی که از زیر [درختان] آن جویهایی روان است در می‌آورد همیشه در آنجا ماندگارند خدا از ایشان خشنود و آنها از او خشنودند اینانند حزب خدا. آرى، حزب خداست که رستگارانند412.
ممنوعیت همنشینی با کجروان
غیر قابل قبول بودن روابط عاطفی و دوستانه با کافران
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی برمگیرید [به طوری] که با آنها اظهار دوستی کنید
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی برمگیرید [به طوری] که با آنها اظهار دوستی کنید، و حال آنکه قطعاً به آن حقیقت که برای شما آمده کافرند [و] پیامبر [خدا] و شما را [از مکّه] بیرون می‌کنند که [چرا] به خدا، پروردگارتان ایمان آورده‌اید، اگر برای جهاد در راه من و طلب خشنودی من بیرون آمده‌اید. [شما] پنهانی با آنان رابطه دوستی برقرار می‌کنید در حالی که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشکار نمودید داناترم. و هر کس از شما چنین کند، قطعاً از راه درست منحرف گردیده است. 413
ممنوعیت همنشینی با کجروان
غیر قابل قبول بودن روابط عاطفی و دوستانه با کافران
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، مردمی را که خدا بر آنان خشم رانده، به دوستی مگیرید.
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، مردمی را که خدا بر آنان خشم رانده، به دوستی مگیرید. آنها واقعاً از آخرت سلب امید کرده‌اند، همان گونه که کافرانِ اهل گور قطع امید نموده‌اند. 414
ممنوعیت همنشینی با کجروان
همنشین نشدن با ظالمان
پس از توجّه، [دیگر] با قوم ستمکار منشین.
و چون ببینی کسانی [به قصد تخطئه] در آیات ما فرو می‌روند از ایشان روی برتاب، تا در سخنی غیر از آن درآیند و اگر شیطان تو را [در این باره] به فراموشی انداخت، پس از توجّه، [دیگر] با قوم ستمکار منشین. 415
همنشینی با خوبان پاداش همنوایی
همنشینی با پیامبران، صدیقین و شهداء و صالحین؛ پاداش اطاعت از خدا و پیامبر
کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند، در زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند.
و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند، در زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند. 416
4-8-2-کد گذاری محوری
پس از انجام كدگذاري باز، در مرحله كدگذاري محوري، مفاهيم مشابه و همجنس از نظر معنايي در قالب مقولات عمده طبقه بندي مي‌شوند. اين مقولات از سطح بالاتري از انتزاع برخوردارند و دومين مرحله در جهت«رويش نظريه» هستند. در جدول شماره 2 اين مقولات عمده و مؤلفه هاي تشكيل دهنده آنها آورده شده است:
جدول شماره 2: کدکذاری محوری
مؤلفه ها
کد محوری
اثرگذاری همکیشان بد بر یکدیگر؛ توجه به اثرگذاری همنشین؛ اثرگذاری کافر بر همنشین خود؛ اثرگذاری پیشوایان گمراه در گمراهی مردم؛ آمال و آرزوهای آدمی زمینه ساز وساوس همنشینان بد؛ توجه به اثرگذاری تبهکاران؛ اثرگذاری بزرگان قوم بر رفتار توده مردم؛ اثرگذاری والدین بر فرزندان در خانواده؛ فرزند ناصالح زمینه ساز گرایش والدین به کجروی؛ تأثیر همنشین در شکل گیری نوع باورها و کنش ها؛ ؛ اثرگذاری منفی شهوت طلبان بر دیگران؛
آگاه سازی از اثرگذاری همنشین بد
اثر پذیری فرزند از والدین؛ عدم تبعیت از والدین در اعتقادات باطل؛ همشکلی با کافران به سبب همنشینی با آنان.؛ اثرپذیری مرد از زن نامحرم؛ اثرپذیری والدین از فرزند؛ توجه به اثر پذیری از همنشین بد؛ ممنوعیت همنشینی با کجروان ؛ غیر قابل قبول بودن روابط عاطفی و دوستانه با کافران؛ همنشین نشدن با ظالمان؛ درخواست نوح از فرزندش برای همراهی نکردن او با کافران؛ جهت گيري ارزشي مثبت در انتخاب همنشين؛ همنشین نشدن با ظالمان؛ مواظبت هنگام همنشینی با زن مطلقه ؛ درخواست از خداوند برای جدا شدن و نجات از کافران ؛ توبیخ دوستی با اشخاص مورد غضب خداوند؛ خوش نامی و بلند آوازگی پاداش جدا شدن از کجروان؛ آگاه سازی به خطرات همنشین کجرو
آگاه سازی به اثرپذیرفتن از همنشین بد
اشخاص مورد خشم خداوند؛ باریچه گرفته گان دین و فریفته شدگان به دنیا؛ بی ایمان و تابع خواسته های نفسانی؛ پیشوایان کجرو؛ تبهکاران؛ تخطئه کننده گان دین و ظالمان؛ جنگ کننده گان با مسلمانان؛ دشمنان خدا و مسلمانان؛ ستمکاران؛ غیر مسلمانان؛ کافران؛ کسانی که دین اسلام را ریشخند و باریچه می گیرند؛ گمراهان؛ یهودیان و مسیحیان
معرفی الگوهای نامناسب برای همنشینی
افراد با ایمان ؛ افراد باتقوا
معرفی الگوهای مناسب برای همنشینی
توجه به همنشینی شیطان؛ آمال و آرزوهای آدمی زمینه ساز وساوس شیطان
آگاهی از همنشینی شیطان با انسان
ارضای نیاز خودشکوفایی بدون نیاز به کجروان؛ اعتماد به حمایت مالی خداوند و احساس بی نیازی از کجروان ؛ ممانعت از بازگرداندن زنان با ایمان نزد کفار ؛ ازدواج نکردن با کافران
از بین بردن عوامل و دلایل همنشینی با کجروان
4-8-2-1- همنشینی
قرآن کريم، اثرگذار بودن همنشيني‌ها و همنشينان را پذيرفته و در موارد بسياري بدان توجه داده‌اند: همانطور که گذشت آيات 27 تا 29 سورة فرقان از روزي خبر مي‌دهند که ستمکار دستهاي خود را مي‏گَزد و مي‏گويد: کاش فلاني را دوست نگرفته بودم؛ او بود که پس از هدايت، مرا به گمراهي کشيد417. همچنین قران همنشيناني را مطرح می کند که از جهاني ديگرند؛ اما در اين‌جهان با انسان همنشين مي‌شوند و بر او اثر مي‌گذارند: «و هر که از ياد [خداي‏] رحمان دل بگرداند، بر او شيطاني مي‏گماريم تا همنشينش باشد»418.
قران کریم براي کنترل همنشيني‌هاي کجروانه و آثار آنها، افراد را به پاداشها و تنبيه‌هاي ماورای طبيعي، وعده مي‌دهد: « و به آنان که ستم کرده‏اند، ميل و اعتماد نداشته باشيد که آتش [دوزخ‏] به شما خواهد ‏رسيد؛ و در برابر خدا براي شما دوستاني نخواهد بود؛ و سرانجام ياري نخواهيد شد»419.
همچنین قرآن کريم، زنان و مردان مسلمان را پرهيز ‌داده‌است که با مردان و زنان مشرک پيوند زناشويي نبندند: «و با زنان مشرک ازدواج نکنيد، تا زماني که ايمان بياورند. … و به مردان مشرک زن ندهيد تا هنگامي که ايمان بياورند. …» 420. همچنین قرآن، مؤمنان را نهي کرده است که از ميان غير خود، محرم اسرار نگيرند: «اي کساني که ايمان آورده‏ايد، از غير خودتان، [دوست و] همراز مگيريد …» 421. علاوه بر این، قرآن کریم، همنشيني با افراد يا گروههايي را که رفتارهاي کجروانة خاصي دارند، اينگونه نهي ‌کرده است: «… هرگاه شنيديد آيات خدا، انکار و ريشخند مي‏شود، با آنان منشينيد تا به سخني غير از آن درآيند. به‌راستي که در غير اين صورت شما هم مثل آنان خواهيد بود …» 422.
بدین ترتیب قرآن کریم ضمن هشدار دادن انسانها به اثرگذاری همنشینان بد بر انسان، اشخاص را از همنشینی با بدان منع می کند و توصیه می کند که با انسانهای با تقوا و مؤمن همنشین شوند. گروه هایی خاص در قرآن به عنوان همنشینان بد معرفی شده اند که در کد گذاری محوری و نمودار نشان داده شده است. بنا بر این یکی از راهکارهای پیشگیری از کجروی از دیدگاه قرآن دوری گزیدن از همنشینی با کجروان و یا مواظبت کردن برای اثر نپذیرفتن از آنها در هنگام همنشینی است423.

نمودار شماره 7: آگاهی از آثار همنشینی با کجروان
نتایج
مؤلفه ها
زمینه ها
کنترل کجروی
بازگرداندن کجرو از کجروی
آگاه سازی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع کنترل اجتماعی، مسجد الحرام، قرآن کریم Next Entries تحقیق رایگان با موضوع اجرای عدالت، امر به معروف، نهی از منکر، قرآن کریم