تحقیق رایگان با موضوع قرآن کریم، کنترل اجتماعی، انتخاب همسر، نظام قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

به [سزای] آنکه دیدار این روزتان را از یاد بردید [عذاب را] بچشید ما [نیز] فراموشتان کردیم، و به [سزای] آنچه انجام می‌دادید عذاب جاودان را بچشید. 825
محروم شدن از دوستان در آخرت
و نه دوستی نزدیک.
و نه دوستی نزدیک. 826
محروم شدن از شفاعت کننده گان در آخرت
در نتیجه شفاعتگرانی نداریم
در نتیجه شفاعتگرانی نداریم827
محروم شدن از دوستی خداوند (16)
خداوند، ناسپاسِ گناهکار را دوست نمی‌دارد
خدا از [برکتِ] ربا می‌کاهد، و بر صدقات می‌افزاید، و خداوند هیچ ناسپاسِ گناهکاری را دوست نمی‌دارد. 828
محروم شدن از همصحبتی با خداوند
خدا روز قیامت با ایشان سخن نخواهد گفت
کسانی که آنچه را خداوند از کتاب نازل کرده، پنهان می‌دارند و بدان بهای ناچیزی به دست می‌آورند، آنان جز آتش در شکمهای خویش فرو نبرند. و خدا روز قیامت با ایشان سخن نخواهد گفت، و پاکشان نخواهد کرد، و عذابی دردناک خواهند داشت. 829
محروم شدن از توجه خداوند (3)
خدا روز قیامت به آنان نگاه نمی کند
و به ایشان نمی‌نگرد، و پاکشان نمی‌گرداند، و عذابی دردناک خواهند داشت. 830

4-15-2- کد گذاری محوری
پس از انجام كدگذاري باز، در مرحله كدگذاري محوري، مفاهيم مشابه و همجنس از نظر معنايي در قالب مقولات عمده طبقه بندي مي‌شوند. اين مقولات از سطح بالاتري از انتزاع برخوردارند و دومين مرحله در جهت«رويش نظريه» هستند. در جدول شماره دو، اين مقولات عمده و مؤلفه هاي تشكيل دهنده آنها آورده شده است.
جدول شمارة 2
مؤلفه ها
کد محوری
بی توجهی خداوند به کجروان؛ دشمنی خداوند با کافران؛ فراموش شدة خداوند؛ محرومیت از همصحبتی با خداوند
محرومیت از دوستی خداوند
توبیخ دوست گرفتن کجروان؛ دشمنی پیامبر(ص) با کافران؛ محروم شدن از دوستان در آخرت؛ محروم شدن از شفاعت کننده گان در آخرت
محرومیت از دوستی مؤمنان
4-15-2-1- محرومیت از دوستی خداوند و مؤمنان
عواطف انسانی بر اساس «نيازهاى عشق و تعلق» شكل مى‌گيرند و رفتار را در ابعاد اثرگذارى اين نيازها، جهت مى‌دهند، مانند نياز به احساس مقبوليت در بين ديگران. پس، كارآمدى كنترل عاطفى، آنگاه متصور است كه اهميت نيازهاى عشق و تعلق و همچنين جايگاه پيوندهاى عاطفى و احساس مقبوليت نزد ديگران، سبب شود تا فرد:
ـ اولويت را به برآمدن يا حفظ آن نيازها، پيوندها و احساس بدهد (پيش از كجروى)؛
ـ با اجساس تلخىِ از دست رفتن پيوندها و شكستن آن خودپنداره، نياز به «احترام» را دوباره در خود زنده ببيند و از اين طريق، از ادامه مسير، باز ماند (پس از كجروى). اين كنترل به ويژه در واحدهاى اجتماعى كوچك، يكپارچه و صميمى، مؤثر و نافذ است. واحدهايى كه فرد مدتها در آنها عضويت دارد؛ مكرراً و به شكلى گرم و صميمى با اعضا در تماس و رابطه است؛ و خود را پيوسته نيازمند مناسبات عاطفى با آنان مى‌بيند. در ادامه توضیح مختصری در بارة هر یک از کدهای محوری ارائه می شود.
قرآن کریم محبت به هنجارگذار را عامل تبعیت از هنجارها معرفی می کند. در مقابل آگاهی از محروم شدن از محبت خداوند به سبب کجروی با توجه با ایمان به عظمت و اهمیتی که او در زندگی انسان دارد، سبب می شود فرد برای حفظ این تعلق و دوستی از ارتکاب کجروی دوری گزیند و یا در صورت ارتکاب آن، سعی کند آن را رها سازد و در صدد جبران برآید. قران کریم از یک طرف با بیان اینکه خداوند بی توجه و دشمن کجروان است و از طرف دیگر با بیان اینکه کجروان از دوستی و هم صحبتی خداوند محروم می شوند، در صدد کنترل رفتار انسانها از طریق این نوع از کنترل است.
همچنین علم به از دست دادن محبت پیامبر(ص) و سایر مؤمنان نیز می تواند درجهت پیشگیری از کجروی و یا بازگشت از آن مؤثر باشد. قرآن کریم با توبیخ کردن دوست گرفتن کجروان، اشخاص بهنجار را به قطع ارتباط عاطفی با آنان تشویق می کند تا از این طریق از کجروی باز گردند و در صدد اصلاح خود بر آیند.
نمودار شماره 14: کنترل اجتماعی عاطفی
نتایج
مؤلفه ها
فرایندها
پیشگیری از کجروی
بازگرداندن کجرو از کجروی
محرومیت از دوستی خداوند
محرومیت از دوستی پیامبر و مؤمنان
کنترل اجتماعی غیر رسمی
(کنترل عاطفی)

4-16- کنترل اقتصادی
در مراجعه به تمام آیات قرآن کریم، سعي شد، آیاتی را که در آنها کنش های اشخاص با استفاده از مواجه ساختن آنها با عدم ارضای «نيازهاى جسمی» از طریق مواجه ساختن کجرو به تحمل ضرر مالی کنترل می شود، استخراج و مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در نهايت مجموعة «آیات مرتبط با این موضوع»، برای آگاهی از دیدگاه قرآن در این باره، مطالعه و كدگذاري شد و عنوان گزینشی «کنترل اقتصادی» برای مجموع کدها انتخاب گردید.
4-16-1-کد گذاری اولیه
از بررسي داده‌ها در مرحله كدگذاري اوليه يا كدگذاري باز با استفاده از 20 آیة قرآن، تعداد 9 مفهوم به دست آمد. اين مفاهيم بيانگر ديدگاه قرآن در رابطه با کنترل اقتصادی است. نتايج كدگذاري باز در جدول شماره يك ارائه مي‌شود.
جدول شماره 1
کد اولیه
متن انتخابی
متن آیه
ایجاد محدودیت در انتخاب همسر
مرد زناکار، جز زن زناکار یا مشرک را به همسری نگیرد، و زن زناکار را، جز مرد زناکار یا مشرک به زنی نگیرد، و بر مؤمنان این [امر] حرام گردیده است.
مرد زناکار، جز زن زناکار یا مشرک را به همسری نگیرد، و زن زناکار را، جز مرد زناکار یا مشرک به زنی نگیرد، و بر مؤمنان این [امر] حرام گردیده است. 831
آزاد کردن برده
یکی از مجازات قتل خطأی، آزاد کردن برده است
و هیچ مؤمنی را نَسِزَد که مؤمنی را- جز به اشتباه- بکشد. و هر کس مؤمنی را به اشتباه کشت، باید بنده مؤمنی را آزاد…832
پرداخت دیه
جریمة قتل خطأی پرداخت دیه است
و هیچ مؤمنی را نَسِزَد که مؤمنی را- جز به اشتباه- بکشد. و هر کس مؤمنی را به اشتباه کشت، باید بنده مؤمنی را آزاد و به خانواده او خونبها پرداخت کند مگر اینکه آنان گذشت کنند. … . 833
تأمین پوشاک برای نیازمندان
لباس پوشاندن به ده فقیر، کفارة نقض سوگند
… ولی به سوگندهایی که [از روی اراده] می‌خورید [و می‌شکنید] شما را مؤاخذه می‌کند. و کفّاره‌اش خوراک دادن به ده بینواست- از غذاهای متوسّطی که به کسان خود می‌خورانید- یا پوشانیدن آنان… 834
تأمین غذا برای نیازمندان
کفارة ظهار، غذا دادن به شصت فقیر است.
و آن کس که [بر آزادکردن بنده] دسترسی ندارد، باید پیش از تماس [با زن خود] دو ماه پیاپی روزه بدارد و هر که نتواند، باید شصت بینوا را خوراک بدهد. این [حکم] برای آن است که به خدا و فرستاده او ایمان بیاورید، و این است حدود خدا. و کافران را عذابی پردرد خواهد بود. 835
روزه گرفتن
یکی از مجازات های قتل خطأی روزه گرفتن دو ماه متوالی است
… و هر کس مؤمنی را به اشتباه کشت، … و اگر [مقتول] از گروهی است که میان شما و میان آنان پیمانی است، باید به خانواده وی خونبها پرداخت نماید و بنده مؤمنی را آزاد کند. و هر کس [بنده] نیافت، باید دو ماه پیاپى- به عنوان توبه‌ای از جانب خدا- روزه بدارد، … 836
نابود کردن ابزار کجروی
‌سوزاندن و خاکسترکردن مجسمة سامری
گفت: … و [اینک] به آن خدایی که پیوسته ملازمش بودی بنگر، آن را قطعاً می‌سوزانیم و خاکسترش می‌کنیم [و] در دریا فرو می‌پاشیم. 837

4-16-2-کد گذاری محوری
پس از انجام كدگذاري باز، در مرحله كدگذاري محوري، مفاهيم مشابه و همجنس از نظر معنايي در قالب مقولات عمده طبقه بندي مي‌شوند. اين مقولات از سطح بالاتري از انتزاع برخوردارند و دومين مرحله در جهت«رويش نظريه» هستند. در جدول شماره دو، اين مقولات عمده و مؤلفه هاي تشكيل دهنده آنها آورده شده است.
جدول شمارة 2
مؤلفه ها
کد محوری
آزاد کردن برده؛ تأمین پوشاک برای نیازمندان؛ تأمین غذا برای نیازمندان
انجام فعالیتهای عام المنفعه
پرداخت دیه؛ نابود کردن ابزار کجروی
الزام به پرداخت جریمه
روزه گرفتن؛ ایجاد محدودیت در انتخاب همسر
محدودیت در ارضای نیاز

اهرمهاى كنترل اقتصادى، فرد را با خطر برنيامدن گستره اى وسيع از نيازها (از آب و غذا گرفته، تا نياز به ابزارها و امكانات تأمين معاشِ بهتر يا ارتقاى منزلت شغلى، علمى و مانند آن) رويارو مى‌كند. بنابراين، مى‌توان گفت كه كنترل اقتصادى، نيازهاى متنوع «جسمى»، «ايمنى» و حتى «خودشكوفايى» را مورد حمله قرار مى‌دهد؛ فرد در واكنش به اين حمله و براى حفظ برخوردارى هاى مورد لزوم در ارضاى آن نيازها، می كوشد تا از درگير شدن در فعاليتهايى كه او را در معرض اين محروميتها قرار مى‌دهد، اجتناب ورزد.
از جمله اهرمهاى اين نوع كنترل مى‌توان به جريمه هاى مالى، پرداخت خسارت، محروميتهاى مالى و شغلى (مثلا، انفصال از خدمت) اشاره كرد. امروزه نيز مى‌توان شاهد رونق يافتن ديدگاه هايى بود كه بر ضرورت جايگزين كردن اين نوع كنترل به جاى انواع اهرمهاى كنترل خشن تأكيد دارند. این محققان، در استدلال بر مدعاى خود به اين نكته توجه مى‌دهند كه اهرمهاى اقتصادى، كمتر حيثيت اجتماعى كجروان را در مخاطره قرار مى‌دهد و از نظر عاطفى، كمتر زمينه بازگشت آنان را به جامعه از بين مى‌برد(داوری و سلیمی، 1391، ص 515). در ادامه توضیح مختصری در بارة هر یک از کدهای محوری ارائه می شود.
4-16-2-1- انجام فعالیتهای عام المنفعه
قران کریم در برخی موارد جایگزین هایی را برای مجازات فیزیکی کجروان، معین کرده است. ملزم کردن کجرو به پرداخت هزینه در مصارفی از قبیل آزاد کردن بردگان و تأمین پوشاک و غذا برای نیازمندان، از این موارد این است. قابل ذکر است که بیشتر موارد معین شده به عنوان کفاره یا پرداخت جریمه، حکمی شرعی است و بدون مراجعه به حاکم، توسط خود فرد، اعمال می شود. در واقع دو ویژگی مهم این نوع از مجازات ها این است که شخص با اختیار خود جریمه را می پردازد و مشکلات برچسب خوردن و حضور در نظام قضایی را ندارد. دوم اینکه پرداخت جریمه در جهت رفع مشکل عده ای خاص شکل می گیرد که به نوعی حمایت اجتماعی محسوب می شود.
4-16-2-2- الزام به پرداخت جریمه و نابود کردن ابزار کجروی
قران کریم در مواردی مانند قتل غیر عمد، قاتل را ملزم به پرداخت دیه می کند. همچنین در قرآن کریم در مواردی دستور به نابود کردن ابزار کجروی داده شده است.
4-16-2-3- محدودیت در ارضای نیاز
یکی دیگر از مجازات هایی که قران کریم برای کجروان در نظر گرفته است، ایجاد محدودیت در ارضای نیاز کجروان است. موارد یاز قبیل محدودیت ارضای نیاز جنسی برای برخی کجروان؛ روزه گرفتن (محدودیت ارضای نیاز جسمی) برای برخی تخلفات و محدودیت در بدست آوردن مناصب مهم (ارضای نیاز خودشکوفایی)
نمودار شماره 15: راهکارهای کنترل اقتصادی
نتایج
مؤلفه ها
فرایندها
پیشگیری از کجروی
بازگرداندن کجرو از کجروی
انجام فعالیتهای عام المنفعه: (آزاد کردن برده؛ تأمین پوشاک برای نیازمندان؛ تأمین غذا برای نیازمندان).
الزام به پرداخت جریمه: (پرداخت دیه؛ نابود کردن ابزار کجروی).
محدودیت در ارضای نیاز: (روزه گرفتن؛ ایجاد محدودیت در انتخاب همسر).
کنترل اجتماعی رسمی (کنترل اقتصادی)

4-17- مجازات فیزیکی (تنبیه بدنی)
در مراجعه به همه آیات قرآن کریم، برای آگاهی از دیدگاه قرآن دربارة راهکارهای کنترل کجروی بعد از وقوع آن، آیاتی استخراج و بررسی شد که در آنها به مجازاتهایی از نوعِ سالب حیات، سالب آزادی یا تنبیه بدنی اشاره شده است. در نهايت، مجموعة «آیات مرتبط با این مفاهیم»، براي استخراج راهکارهای کنترلی فیزیکی(تنبیه بدنی) از دیدگاه قرآن، مطالعه و كدگذاري شد و ذیل عنوان کلی گزینشی مجازات فیزیکی، قرار داده شد. نتایج را میتوان به شرح ذیل تجزیه و تحلیل کرد:
4-17-1- کدگذاری اولیه
از بررسي داده‌ها در مرحله كدگذاري اوليه يا كدگذاري باز، با استفاده از 40 آیة قرآن، تعداد 14 مفهوم به دست آمد. اين مفاهيم بيانگر ديدگاه آموزه های قرآن درباره مجازاتهای فیزیکی است. نتايج كدگذاري باز در جدول شماره 1 ارائه شده است.
جدول شماره 1: کدگذاری

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع قرآن کریم، کنترل اجتماعی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع بازداشت موقت، ادای شهادت