تحقیق رایگان با موضوع قرآن کریم، کنترل اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

آرى، کشتن آنان همواره خطایی بزرگ است (الاسراء-31).
زبون بودن کجروان
زبون بودن کجروان
در حقیقت، کسانی که با خدا و پیامبر او به دشمنی می‌خیزند، آنان در [زمره] زبونان خواهند بود.
(المجادله-20)
زیانکار معرفی کردن کجروان
کجروان زیانکار هستند
بگو: «آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم؟ (الکهف-103) [آنان] کسانی‌اند که کوشش‌شان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می‌پندارند که کار خوب انجام می‌دهند. (الکهف-104)
سبک مغز معرفی کردن کجروان
سبک مغز بودن کسی که از دین ابراهیم روی بر می تابد
و چه کسى- جز آنکه به سبک مغزی گراید- از آیین ابراهیم روی برمی‌تابد؟ و ما او را در این دنیا برگزیدیم و البته در آخرت [نیز] از شایستگان خواهد بود. (البقره-130)
ظالم معرفی کردن کجروان
کجروان ظالم هستند
… و هر کس از مقرّرات خدا [پای] فراتر نهد، قطعاً به خودش ستم کرده است… (الطلاق-9)
عدم درک نفع و ضرر واقعی خود
کجروان سود و زیان خود را تشخیص نمی دهند
کسی را می‌خواند که زیانش از سودش نزدیکتر است. وه چه بد مولایی و چه بد دمسازى! (الحج-13)
فاسد بودن کجروان
کجروان فاسد هستند
و چون برگردد [یا ریاستی یابد] کوشش می‌کند که در زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد، و خداوند تباهکاری را دوست ندارد. (البقره-205)
فاسق بودن کجروان
کجروان فاسق هستند
و دستت را در گریبانت کن تا سپیدِ بی‌عیب بیرون آید. [اینها] از [جمله] نشانه‌های نُه‌گانه‌ای است [که باید] به سوی فرعون و قومش [ببری]، زیرا که آنان مردمی نافرمانند. النمل-12)
کجروی اعلام جنگ با خدا و پیامبر او
کجروان به جنگ خدا و فرستاده او برخاسته اند
و اگر [چنین] نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وى، برخاسته‌اید (البقره-279)
کجروی عمل شیطانی
کجروی عملی شیطانی است
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلیدند [و] از عمل شیطانند. پس، از آنها دوری گزینید، باشد که رستگار شوید. (المائده-90)
کم ارزش و خوار و خفیف شدن کجرو
رسوایی کجروان در دنیا و آخرت
سزای کسانی که با [دوستداران] خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این، رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت. (المائده-33)
گرفتار تاریکی بودن کجروان
کجروان گرفتار تاریکی هستند
آیا کسی که مرده [دل] بود و زنده‌اش گردانیدیم و برای او نوری پدید آوردیم تا در پرتو آن، در میان مردم راه برود، چون کسی است که گویی گرفتار در تاریکیهاست و از آن بیرون‌آمدنی نیست؟ این گونه برای کافران آنچه انجام می‌دادند زینت داده شده است. (الانعام-122)
گرفتار لعنت شدن
لعنت دائمی بر کجروان
بی‌گمان، کسانی که به زنان پاکدامنِ بی‌خبر [از همه جا] و با ایمان نسبت زنا می‌دهند، در دنیا و آخرت لعنت شده‌اند … (النور-23)
گرفتار لعنت خدا شدن
خداوند کجروان را لعنت می کند

… پس آواز دهنده‌ای میان آنان آواز درمی‌دهد که: «لعنت خدا بر ستمکاران باد. (الاعراف-44)

گرفتار لعنت فرشتگان و مردم شدن
خداوند و فرشتگان و مردم کجروان را لعنت می کنند
آنان، سزایشان این است که لعنت خدا و فرشتگان و مردم، همگی برایشان است. (آل عمران-87)

گمراه معرفی کردن کجروان
قطعاً بزهکاران در گمراهی و جنونند
قطعاً بزهکاران در گمراهی و جنونند (قمر-47)
گنگ، کر و کور معرفی کردن کجروان
کر، کور و لال بودن کجروان
کرند، لالند، کورند بنا بر این به راه نمی‌آیند(البقره-18).
گرفتار لعنت خدا شدن کجروان
خداوند کجروان را لعنت کرده است
بگو: «آیا شما را به بدتر از [صاحبانِ] این کیفر در پیشگاه خدا، خبر دهم؟ همانان که خدا لعنتشان کرده و بر آنان خشم گرفته و از آنان بوزینگان و خوکان پدید آورد… (المائده-60)
معرفی کجروان به عنوان همراهان شیطان
کجروان با شیطانهای خود خلوت می کنند
… چون با شیطانهای خود خلوت کنند، می‌گویند: «در حقیقت ما با شماییم، ما فقط [آنان را] ریشخند می‌کنیم« (البقره-14).
منحرف معرفی کردن کجروان
منحرف بودن کجروان
چگونه [برای آنان عهدی است] با اینکه اگر بر شما دست یابند، در باره شما نه خویشاوندی را مراعات می‌کنند و نه تعهّدی را، شما را با زبانشان راضی می‌کنند و حال آنکه دلهایشان امتناع می‌ورزد و بیشترشان منحرفند. (التوبه-8)
نابود شدنی بودن کجروی
باطل نابود شدنی است
و بگو: حق آمد و باطل نابود شد. آرى، باطل همواره نابودشدنی است (الاسراء-81).
ناپاک بودن کجروان
کجروان ناپاک هستند
بگو: پلید و پاک یکسان نیستند، هر چند کثرت پلید [ها] تو را به شگفت آوَرَد. پس ای خردمندان، از خدا پروا کنید، باشد که رستگار شوید (المائده-100).
نادان بودن کجروان
کجروان نادان هستند
… گفت: «راستی شما گروهی هستید که نادانی می‌کنید (الاعراف -138).
نفرین کجروان
درخواست نابودی کجروان
…. خدا آنان را بکشد چگونه [از حق] بازگردانده می‌شوند . (التوبه-30)
نکوهیده و وامانده
نکوهیده و وامانده بودن کجروان
معبود دیگری با خدا قرار مده تا نکوهیده و وامانده بنشینی(الاسراء-22).
هلاک شده
کجروان گروهی هلاک شده بودند
… ولی تو آنان و پدرانشان را برخوردار کردی تا [آنجا که] یاد [تو] را فراموش کردند و گروهی هلاک‌شده، بودند (الفرقان-18).

4-14-2- کد گذاری محوری
پس از انجام كدگذاري باز، در مرحله كدگذاري محوري، مفاهيم مشابه و همجنس از نظر معنايي در قالب مقولات عمده طبقه بندي مي‌شوند. اين مقولات از سطح بالاتري از انتزاع برخوردارند و دومين مرحله در جهت«رويش نظريه» هستند. در جدول زير اين مقولات عمده و مؤلفه هاي تشكيل دهنده آنها آورده شده است:
جدول شماره 2(کد گذاری محوری)
مؤلفه ها
کد محوری
بیمار دل خطاب کردن کجروان؛ بی عقل معرفی کردن کجروان؛ سبک خواندن کجروان؛ بی در درک درست خواندن کجروان، ناآگاه از نفع و ضرر واقعی خود معرفی کردن کجروان؛ گرفتار تاریکی معرفی کردن کجروان؛ گمراه معرفی کردن کجروان؛ گنگ، کر و کور خواندن کجروان؛ نادان خواندن کجروان؛
نداشتن درک صحیح
بد بودن کنش های کجروانه ؛ بدترین مخلوقات بودن کجروان؛ بی ارزش بودن اعمال کجروان؛ خطای بزرگ؛ کجروی عمل شیطانی؛ منحرف معرفی کردن کجروان؛ معرفی کجروان به عنوان همراهان شیطان؛ ناپاک خواندن کجروان؛ ظالم معرفی کردن کجروان؛ فاسق خواندن کجروان؛ فاسد خواندن کجروان؛ محسوب کردن کجروی به عنوان اعلام جنگ با خدا و پیامبر(ص)
بد بودن کجروی و کجروان
زیانکار معرفی کردن کجروان؛ نکوهیده و وامانده خواندن کجروان؛ هلاک شده خواندن کجروان؛ تیره بخت خواندنکجروان؛ خوار و زبون خواندن کجروان؛ نابود شده معرفی کردن کجروی؛ بر لب پرتگاه بودن کجروان؛ کم ارزش و خوار و خفیف شدن کجرو
بی ارزش بودن کجروی و کجروان
گرفتار لعنت خدا شدن کجروان؛ گرفتار لعنت فرشتگان و مردم شدن ؛ گرفتار لعنت خدا شدن کجروان؛ مورد نفرین قرار گرفتن کجروان؛
گرفتار لعنت شدن
4-14-2-1- کنترل ارزشی
فرايند اثرگذارى کنترل ارزشی را مى‌توان به شرح زير توضيح داد:
1. فرد نيازمند است كه «ارزشمندى« خود را از دست ندهد؛ 2. جامعه به او مى‌آموزد چگونه مى‌توان «ارزشمند» بود و «ارزشمند» ماند؛ 3. او گاه با موقعيتهايى روبه رو مى‌شود كه نياز به «ارزشمندى» را دست كم موقتاً، به گزينه اى مرجوح بدل سازد؛ 4. در چنين موقعيتى، جامعه تدابيرى را اتخاذ مى‌كند كه فرد:
ـ همچنان به خود بباوراند كه «ارزشمند» ماندن، بهتر است (پيش از كجروى)؛
ـ بپذيرد كه مرتكب «ضدارزش« شده است (پس از كجروى).
به بيان ديگر، در كنترل ارزشى، يا نياز به «ارزشمندى» در فرد تقويت مى‌شود؛ يا به ارزشيابى مثبتى كه دربارة خود دارد، حمله مى‌گردد. تدبير نخست سبب مى‌شود كه شخص، در مواردِ تعارض شناختى، اولويت را به حفظ اين شناخت و برآوردن اين نياز بدهد و از رفتارهاى كجروانه، دورى كند؛ و تدبير دوم، با برانگيختن و مطرح ساختن دوبارة نيازهاى «احترام» يا با ايجادِ «احساس گناه» يا «اضطراب»، فرد را از ادامة مسير پيشين، باز مى‌دارد. قران کریم با معرفی کردن کنش های کجروانه به عنوان کنش های بد و معرفی کجروان به عنوان انسانهای بد و معرفی آنان به عنوان افرادی که درک صحیح ندارند، سعی در بازگرداندن کجروان از کجروی دارد.
در جريانِ تحقيقِ حاضر، این نتیجه بدست آمد که قرآن کریم، بیشتر از مجازات های فیزیکی که متکی بر ابزارهای بیرونی است، بر کنترل ارزشی که متکی بر ابزارهای درونی است، تأکید دارد. استفاده از الفاظ بیانگرِ این نوع از کنترل در بیش از 270 آیه، نشانگر اهمیت این راهکار از دیدگاه قرآن است. قرآن کریم با استفاده از ویژگیهای فطری انسان و آگاهی از نیازهای واقعی او، سعی دارد با مواجه ساختن شخص با عدم ارضای نیاز او به احترام، رفتار او را کنترل کند. قرآن کریم متذکر می شود که کجروی امری ضد ارزش است که شخص با ارتکاب آن، ارزش های ذاتی خود را از دست خواهد داد و به مقامی پایین تر از چارپایان تنزل می کند. آگاهی انسان از این وضعیت، در کنار مقام و عظمتی که قرآن برای انسان همنوا قائل شده است، سبب کم شدن انگیزة شخص در ارتکاب کجروی می شود؛ همچنین اگر مرتکب کجروی شده باشد، برای بدست آوردن احترام لازم، به ویژه در نزد «دیگران مهم»، سعی در رها کردن کجروی و عدم تکرار آن، خواهد داشت. بیان تفصیلی کنترل ارزشی از دیدگاه آموزه های قرآن و ارائة مکانیزم های اثرگذاری آن، نیازمند تحقیق مستقلی است.

نمودار شماره 13: کنترل اجتماعی ارزشی
نتایج
مؤلفه ها
فرایندها
بازگرداندن کجرو از کجروی
نداشتن درک صحیح
بد بودن کجروی و کجروان
بی ارزش بودن کجروی و کجروان
گرفتار لعنت شدن
کنترل اجتماعی غیر رسمی (کنترل ارزشی)

4-15- کنترل عاطفی
در مراجعه به تمام آیات قرآن کریم، سعي شد، آیاتی را که در آنها کنش های اشخاص با استفاده از مواجه ساختن آنها با عدم ارضای «نيازهاى عشق و تعلق» کنترل می شود، استخراج و مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در نهايت مجموعة «آیات مرتبط با این موضوع»، برای آگاهی از دیدگاه قرآن در این باره، مطالعه و كدگذاري شد و عنوان گزینشی «کنترلی عاطفی» برای مجموع کدها انتخاب گردید.
4-15-1-کد گذاری اولیه
از بررسي داده‌ها در مرحله كدگذاري اوليه يا كدگذاري باز با استفاده از 33 آیة قرآن، تعداد 11 مفهوم به دست آمد. اين مفاهيم بيانگر ديدگاه قرآن در رابطه با کنترل عاطفی است. نتايج كدگذاري باز در جدول شماره يك ارائه مي‌شود.
جدول شماره 1
کد اولیه
متن انتخابی
متن آیه
قطع رابطه با دشمنان خدا
آن گاه که به قوم خود گفتند: «ما از شما و از آنچه به جای خدا می‌پرستید بیزاریم. و میان ما و شما دشمنی و کینه همیشگی پدیدار شده تا وقتی که فقط به خدا ایمان آورید.»
قطعاً برای شما در [پیروی از] ابراهیم و کسانی که با اویند سرمشقی نیکوست: آن گاه که به قوم خود گفتند: «ما از شما و از آنچه به جای خدا می‌پرستید بیزاریم. به شما کفر می‌ورزیم و میان ما و شما دشمنی و کینه همیشگی پدیدار شده تا وقتی که فقط به خدا ایمان آورید.» جز [در] سخن ابراهیم [که] به [نا] پدر [ی] خود [گفت:] «حتماً برای تو آمرزش خواهم خواست، با آنکه در برابر خدا اختیار چیزی را برای تو ندارم.» «ای پروردگار ما! بر تو اعتماد کردیم و به سوی تو بازگشتیم و فرجام به سوی توست. 822
دشمنی خداوند با کافران
خدا یقیناً دشمن کافران است
هر که دشمن خدا، و فرشتگان و فرستادگان او، و جبرئیل و میکائیل است [بداند که] خدا یقیناً دشمن کافران است. 823
راضی نشدن خداوند از کجروان
خدا از گروه فاسقان خشنود نخواهد شد
برای شما سوگند یاد می‌کنند تا از آنان خشنود گردید. پس اگر شما هم از ایشان خشنود شوید قطعاً خدا از گروه فاسقان خشنود نخواهد شد. 824
فراموش شدة خداوند
پس به [سزای] آنکه دیدار این روزتان را از یاد بردید [عذاب را] بچشید ما [نیز] فراموشتان کردیم،
پس

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع قرآن کریم Next Entries تحقیق رایگان با موضوع قرآن کریم، کنترل اجتماعی، انتخاب همسر، نظام قضایی