تحقیق رایگان با موضوع قدرت مطلق خداوند، مرگ و زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

خدا را درمانده نکرده است، چرا که او همواره دانای تواناست. 286
قدرت خداوند
دانای مطلق
و خدا به هر چیزی داناست.
… و خدا به هر چیزی داناست. 287
قدرت خداوند
در کمال استواری آفریدن اشیاء
[این] صُنعِ خدایی است که هر چیزی را در کمال استواری پدید آورده است.
[این] صُنعِ خدایی است که هر چیزی را در کمال استواری پدید آورده است. در حقیقت، او به آنچه انجام می‌دهید آگاه است. 288
قدرت خداوند
دشوار نبودن خلق کردن برای خداوند
و این [کار] بر خدا دشوار نیست.
و این [کار] بر خدا دشوار نیست. 289
قدرت خداوند
دمیدن روح در انسان و دادن ابزار شناخت به او
آن گاه او را درست‌اندام کرد، و از روح خویش در او دمید، و برای شما گوش و دیدگان و دلها قرار داد چه اندک سپاس می‌گزارید
آن گاه او را درست‌اندام کرد، و از روح خویش در او دمید، و برای شما گوش و دیدگان و دلها قرار داد چه اندک سپاس می‌گزارید.‏ 290
قدرت خداوند
رام کنندة خورشید و ماه
و خورشید و ماه را رام گردانید
و خورشید و ماه را رام گردانید هر کدام برای مدتی معین به سیر خود ادامه می‌دهند… 291
قدرت خداوند
روشنی بخش قرار دادن ماه و خورشید
ماه را در میان آنها روشنایی‌بخش گردانید و خورشید را [چون] چراغی قرار داد.
و ماه را در میان آنها روشنایی‌بخش گردانید و خورشید را [چون] چراغی قرار داد. 292
قدرت خداوند
زنده و برپادارنده
زنده و برپادارنده است
خداست که معبودی جز او نیست زنده و برپادارنده است 293

قدرت خداوند
سخت نبودن خلق کردن جدید برای خداوند
اگر بخواهد شما را می‌بَرد و خلقی نو [بر سر کار] می‌آورد.‏
و اگر بخواهد شما را می‌بَرد و خلقی نو [بر سر کار] می‌آورد.‏ و این [امر] برای خدا دشوار نیست.‏ 294
قدرت خداوند
سرعت اجرای امر پروردگار
فرمان ما جز یک بار نیست [آن هم] چون چشم به هم زدنى
و فرمان ما جز یک بار نیست [آن هم] چون چشم به هم زدنى. 295
قدرت خداوند
سرعت خداوند در آفرینش و برانگیختن انسان

آفرینش و برانگیختن همه انسانها برای خداوند مانند آفرینش یک شخص
آفرینش و برانگیختن شما [در نزد ما] جز مانند [آفرینش] یک تن نیست، که خدا شنوای بیناست.‏ 296
قدرت خداوند
سریع الحساب
و او به سرعت حسابرسی می‌کند.
آیا ندیده‌اند که ما [همواره] می‌آییم و از اطراف این زمین می‌کاهیم؟ و خداست که حکم می‌کند. برای حکم او بازدارنده‌ای نیست، و او به سرعت حسابرسی می‌کند. 297
قدرت خداوند
شکست ناپذیر بخشنده

عزیز وهاب
آیا گنجینه‌های رحمت پروردگار ارجمندِ بسیار بخشنده تو نزد ایشان است؟298
قدرت خداوند
شکست ناپذیر ارجمند
خداوند ارجمند و ستوده و شکست ناپذیر است
و بر آنان عیبی نگرفته بودند جز اینکه به خدای ارجمند ستوده ایمان آورده بودند. 299
قدرت خداوند
شکست ناپذیر آمرزنده 3
شکست ناپذیر و آمرزنده
همان که مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید، و اوست ارجمند آمرزنده. 300
قدرت خداوند
شکست ناپذیر حکیم
توانا و حکیم بودن خداوند
خدا که همواره به عدل، قیام دارد، گواهی می‌دهد که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگانِ [او] و دانشوران [نیز گواهی می‌دهند که:] جز او، که توانا و حکیم است، هیچ معبودی نیست. 301
قدرت خداوند
شکست ناپذیر دانا
شکست ناپذیر و دانا
در حقیقت، پروردگار تو طبق حکم خود میان آنان داوری می‌کند، و اوست شکست‌ناپذیر دانا.‏ 302
قدرت خداوند
شکست ناپذیر مهربان
شکست ناپذیر مهربان
و در حقیقت، پروردگار تو همان شکست‌ناپذیر مهربان است. 303
قدرت خداوند
شکست ناپذیر نیرومند
آرى، خدا نیرومند شکست‌ناپذیر است.
خدا مقرّر کرده است که: «حتماً من و فرستادگانم چیره خواهیم گردید.»آرى، خدا نیرومند شکست‌ناپذیر است. 304
قدرت خداوند
شکست ناپذیز بخشنده
آرى، خدا ارجمندِ آمرزنده است.‏
آرى، خدا ارجمندِ آمرزنده است.‏ 305
قدرت خداوند
فرمانروای جهان آخرت
امروز فرمانروایی از آنِ کیست؟ از آنِ خداوند یکتای قهّار است.‏
آن روز که آنان ظاهر گردند، چیزی از آنها بر خدا پوشیده نمی‌ماند. امروز فرمانروایی از آنِ کیست؟ از آنِ خداوند یکتای قهّار است.‏ 306
قدرت خداوند
فرود آورنده باران از آسمان
از آسمان، آبی به اندازه [معین] فرود آوردیم، و آن را در زمین جای دادیم
و از آسمان، آبی به اندازه [معین] فرود آوردیم، و آن را در زمین جای دادیم، و ما برای از بین بردن آن مسلماً تواناییم.‏ 307
قدرت خداوند
قدرت خداوند بر خنداندن و گرياندن
هم اوست که می‌خنداند و می‌گریاند
و هم اوست که می‌خنداند و می‌گریاند. 308
قدرت خداوند
قدرت خداوند بر آفرینش و بازگرداندن خلقت
آیا ندیده‌اند که خدا چگونه آفرینش را آغاز می‌کند سپس آن را باز می‌گرداند؟
آیا ندیده‌اند که خدا چگونه آفرینش را آغاز می‌کند سپس آن را باز می‌گرداند؟ در حقیقت، این [کار] بر خدا آسان است. 309
قدرت خداوند
قدرت خداوند بر پاداش
حق شناس و آمرزنده
تا پاداششان را تمام بدیشان عطا کند و از فزون‌بخشىِ خود در حقّ آنان بیفزاید که او آمرزنده حق‌شناس است. 310
قدرت خداوند
قدرت خداوند بر قرار دادن شب برای استراحت
گو: «هان، چه می‌پندارید اگر خدا تا روز قیامت روز را بر شما جاوید بدارد جز خداوند کدامین معبود برای شما شبی می‌آورد که در آن آرام گیرید
بگو: «هان، چه می‌پندارید اگر خدا تا روز قیامت روز را بر شما جاوید بدارد جز خداوند کدامین معبود برای شما شبی می‌آورد که در آن آرام گیرید، آیا نمی‌بینید؟»‏311
قدرت خداوند
قدرت خداوند بر مجازات
او تواناست که از بالای سرتان یا از زیر پاهایتان عذابی بر شما بفرستد
بگو: «او تواناست که از بالای سرتان یا از زیر پاهایتان عذابی بر شما بفرستد یا شما را گروه گروه به هم اندازد [و دچار تفرقه سازد] و عذاب بعضی از شما را به بعضی [دیگر] بچشاند.» بنگر، چگونه آیات [خود] را گوناگون بیان می‌کنیم باشد که آنان بفهمند. 312
قدرت خداوند
قدرت غیر قابل توصیف خداوند
و حال آنکه روز قیامت زمین یکسره در قبضه [قدرت] اوست، و آسمانها درپیچیده به دست اوست او منزّه است و برتر است از آنچه [با وی] شریک می‌گردانند.‏
و خدا را آن چنان که باید به بزرگی نشناخته‌اند، و حال آنکه روز قیامت زمین یکسره در قبضه [قدرت] اوست، و آسمانها درپیچیده به دست اوست او منزّه است و برتر است از آنچه [با وی] شریک می‌گردانند.‏ 313
قدرت خداوند
قدرت مطلق خداوند
چون به کاری اراده فرماید، فقط می‌گوید: « [موجود] باش» پس [فوراً موجود] می‌شود.
‏[او] پدید آورنده آسمانها و زمین [است]، و چون به کاری اراده فرماید، فقط می‌گوید: « [موجود] باش» پس [فوراً موجود] می‌شود314.
قدرت خداوند
قدرت مطلق خداوند
توانا بودن خداوند بر هر کاری
که خدا بر همه چیز تواناست315
قدرت خداوند
گستراننده زمین
زمین را گسترانیده‌ایم و چه نیکو گسترندگانیم.‏
و زمین را گسترانیده‌ایم و چه نیکو گسترندگانیم.‏ 316
قدرت خداوند
گشایشگر حکیم
و خدا همواره گشایشگر حکیم است.
و اگر آن دو، از یکدیگر جدا شوند، خداوند هر یک را از گشایش خود بی‌نیاز گرداند، و خدا همواره گشایشگر حکیم است. 317
قدرت خداوند
لطیف و آگاه
لطیف و آگاه
آیا کسی که آفریده است نمی‌داند؟ با اینکه او خود باریک‌بین آگاه است. 318
قدرت خداوند
مالک آنچه در آسمانها و زمین
آنچه در آسمانها و زمین است از آنِ اوست
و آنچه در آسمانها و زمین است از آنِ اوست، و آیین پایدار [نیز] از آنِ اوست. پس آیا از غیر خدا پروا دارید319
قدرت خداوند
مالک جهان هستی

پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است، و پروردگار خاورها.
پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است، و پروردگار خاورها. 320
قدرت خداوند
مالک دنیا و آخرت
دنیا و آخرت از آن خداست
و در حقیقت، دنیا و آخرت از آنِ ماست. 321
قدرت خداوند
مالک گنجینه های آسمان و زمین
و حال آنکه گنجینه‌های آسمانها و زمین از آنِ خداست
آنان کسانی‌اند که می‌گویند: «به کسانی که نزد پیامبر خدایند انفاق مکنید تا پراکنده شوند، و حال آنکه گنجینه‌های آسمانها و زمین از آنِ خداست ولی منافقان درنمی‌یابند. 322
قدرت خداوند
مالکیت او بر مخلوقات
هر که در آسمانها و زمین است برای اوست
و هر که در آسمانها و زمین است برای اوست، … 323
قدرت خداوند
نزدیک و اجابت کننده
هنگامى كه مرا بخواند اجابت مى‏كنم پس [آنان] بايد فرمان مرا گردن نهند و به من ايمان آورند باشد كه راه يابند
و هرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند [بگو] من نزديكم و دعاى دعاكننده را به هنگامى كه مرا بخواند اجابت مى‏كنم پس [آنان] بايد فرمان مرا گردن نهند و به من ايمان آورند باشد كه راه يابند324
قدرت خداوند
نگهدارنده آسمان و زمین
همانا خدا آسمانها و زمین را نگاه می‌دارد تا نیفتند
همانا خدا آسمانها و زمین را نگاه می‌دارد تا نیفتند، و اگر بیفتند بعد از او هیچ کس آنها را نگاه نمی‌دارد اوست بردبار آمرزنده. 325
قدرت خداوند
نیرومند و شکست ناپذیر
خدا همواره نیرومند شکست‌ناپذیر است.‏
و خدا [زحمت] جنگ را از مؤمنان برداشت، و خدا همواره نیرومند شکست‌ناپذیر است.‏ 326
قدرت خداوند
یگانه معبود زنده
اوست [همان] زنده‌ای که خدایی جز او نیست
اوست [همان] زنده‌ای که خدایی جز او نیست. پس او را در حالی که دین [خود] را برای وی بی‌آلایش گردانیده‌اید بخوانید.سپاس [ها همه] ویژه خدا پروردگار جهانیان است. 327
قدرت خداوند
قرار دادن محبت و مودت میان زوجین
از نشانه‌های او اینکه از [نوع]خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید، و میانتان دوستی و رحمت نهاد.
و از نشانه‌های او اینکه از [نوع]خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید، و میانتان دوستی و رحمت نهاد.آرى، در این [نعمت] برای مردمی که می‌اندیشند قطعاً نشانه‌هایی است.‏ 328
قدرت خداوند
قرارگاه ساختن زمین
‏[آیا شریکانی که می‌پندارند بهتر است]یا آن کس که زمین را قرارگاهی ساخت و در آن رودها پدید آورد و برای آن، کوه‌ها را [مانند لنگر] قرار داد
‏[آیا شریکانی که می‌پندارند بهتر است]یا آن کس که زمین را قرارگاهی ساخت و در آن رودها پدید آورد و برای آن، کوه‌ها را [مانند لنگر] قرار داد، و میان دو دریا برزخی گذاشت؟ آیا معبودی با خداست؟ [نه،]بلکه بیشترشان نمی‌دانند329.‏
قدرت خداوند
گشایشگر و دانا
و خدا گشایشگر داناست.»
… و خدا گشایشگر داناست.» 330
قدرت خداوند
قرار دهنده شب و روز
این بدان سبب است که خدا شب را در روز درمی‌آورد و روز را [نیز] در شب درمی‌آورد
این بدان سبب است که خدا شب را در روز درمی‌آورد و روز را [نیز] در شب درمی‌آورد، و خداست که شنواىِ بیناست.‏ 331
قدرت خداوند
لطیف و آگاه
لطیف و آگاه
ای پسرک من، اگر [عملِ تو] هموزن دانه خَردلی و در تخته‌سنگی یا در آسمانها یا در زمین باشد، خدا آن را می‌آورد، که خدا بس دقیق و آگاه است. 332
قدرت خداوند
مراقب هر چیزی 1
مراقب هر چیزی
… و خدا همواره بر هر چیزی مراقب است. 333
نفی حاکمیت غیر خدا
جهنمی شدن لازمه اطاعت نکردن از خدا و پیامبر
[جهنمیان] می گویند: اى كاش ما خدا را فرمان مى‏برديم و پيامبر را اطاعت مى‏كرديم
روزى كه چهره‏هايشان را در آتش زيرورو مى‏كنند مى‏گويند اى كاش ما خدا را فرمان مى‏برديم و پيامبر را اطاعت مى‏كرديم334
نفی حاکمیت غیر خدا
عدم اطاعت از خدا و پیامبر نشانه بی ایمانی
مى‏گويند به خدا و پيامبر [او] گرويديم و اطاعت كرديم آنگاه دسته‏اى از ايشان پس از اين [اقرار] روى برمى‏گردانند و آنان مؤمن نيستند
و مى‏گويند به خدا و پيامبر [او] گرويديم و اطاعت كرديم آنگاه دسته‏اى از ايشان پس از اين [اقرار] روى برمى‏گردانند و آنان مؤمن نيستند؛ و چون به سوى خدا و پيامبر او خوانده شوند تا ميان آنان داورى كند بناگاه دسته‏اى از آنها روى برمى‏تابند335
نفی حاکمیت غیر خدا
نفی اطاعت از رؤسا و بزرگان قوم خود
[جهنمیان] می گویند: ما رؤسا و بزرگتران خويش را اطاعت كرديم و ما را از راه به در كردند
و مى‏گويند

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع نهی از منکر، امر به معروف، مشارکت عمومی، قرآن کریم Next Entries تحقیق رایگان با موضوع قرآن کریم، قدرت مطلق خداوند، تجسم اعمال