تحقیق رایگان با موضوع فرسودگی شغلی، رگرسیون، اعتیاد به کار، تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

ی شغلی
269
467/0-
000/0
حمایت سرپرستان

269
474/0-
000/0
حمایت همکاران

269
455/0-
000/0

جهت بررسی رابطه بین پاداش اجتماعي و فرسودگی شغلی کارکنان از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتايج بررسي داده ها در جدول 4–8، نشان داد در سطح اطمینان 99 درصد (01/0=α)، داده ها فرضیه صفر (H0) را رد و فرضیه پژوهش (H1) را تایید می نمایند، چرا که (01/0=α 000/0=Sig.). بنابراین، مي توان ادعا نمود بین پاداش اجتماعي و فرسودگی شغلی کارکنان رابطه معنادار منفی (غیر مستقیم) وجود دارد، به طوری كه مقدار اين همبستگي 46/0 است. محاسبه ضریب تعیین (22/0=r2)، نشان می دهد که 1 درصد تغییر در جهت افزایش پاداش اجتماعي به میزان 22 درصد فرسودگی شغلی کارکنان را کاهش می دهد و بر عکس. همچنین، جدول 4–7، نشان داد بین ابعاد پاداش اجتماعي (حمایت سرپرستان و حمایت همکاران) و فرسودگی شغلی کارکنان نیز رابطه معنادار منفی وجود دارد.

5- فرضیه 4: پاداش اجتماعي توان پیش بینی کنندگی اعتیاد به کار کارکنان را دارد.

• جهت آزمون آماری فرضیه 5، فرضیه های آماری عبارت است از:
اعتیاد به کار کارکنان توسط پاداش اجتماعی قابل پیش بینی نیست.
اعتیاد به کار کارکنان توسط پاداش اجتماعی قابل پیش بینی است.

و به صورت ریاضی داریم:
0= 2β = 1β :H0
j= 1 & 2 0 ≠ jβ :H1

پس از آن که مشخص شد پاداش اجتماعي شامل حمایت سرپرستان و حمایت همکاران، رابطه معناداری با اعتیاد به کار دارند، آزمون تحلیل رگرسیون خطي گام به گام اجرا شد و بعد از طی 2 گام مشخص شد که هر دو متغیر حمایت سرپرستان و حمایت همکاران در مدل باقي مانده و وارد معادله رگرسيون می شوند. در ادامه گام های طی شده در رگرسیون گام به گام و نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار می گیرد:
1) گام اول: در اين مرحله اولين، مهمترین و تاثیرگذارترین متغيري كه در معادله خطی رگرسیون معنادار شده است، حمایت سرپرستان (X1) است. اين بدان مفهوم است كه متغير مزبور بيشترين تأثير را در اعتیاد به کار کارکنان دارا است. در اين مرحله ضريب همبستگي 473/0=R، ضريب تعيين 224/0= R2 و نيز ضريب تعيين تعديل شده 221/0 =R2adj محاسبه شد. از طرف ديگر مقدار F حاصل از تجزيه واريانس برابر 05/77 =F است که با احتساب 000/0 = . Sigدر سطح كمتر از يك هزارم معني دار مي باشد. لذا، مي توان بر اساس ضريب تعيين بدست آمده، چنین اظهار كرد كه 4/22 درصد از اعتیاد به کار کارکنان توسط بُعد حمایت سرپرستان از ابعاد پاداش اجتماعي قابل پیش بینی است.
2) گام دوم: در اين مرحله (گام نهایی)، متغيرهایی كه در معادله خطی رگرسیون معنادار شده است، حمایت سرپرستان (X1) و حمایت همکاران (X2) است. در اين مرحله ضريب همبستگي 488/0=R، ضريب تعيين 238/0= R2و نيز ضريب تعيين تعديل شده 233/0 =R2adj محاسبه شد. از طرف ديگر مقدار F حاصل از تجزيه واريانس برابر 60/41 =F است که با احتساب 000/0 = . Sig در سطح كمتر از يك هزارم معني دار مي باشد. لذا، مي توان بر اساس ضريب تعيين بدست آمده، چنین اظهار كرد كه 8/23 درصد از اعتیاد به کار کارکنان توسط متغیرهای حمایت سرپرستان و حمایت همکاران از ابعاد پاداش اجتماعي قابل پیش بینی است.

جدول 4-9: ضرايب متغيرهاي وارد شده در معادله رگرسيون گام به گام (فرضیه 4)
متغيرهای پیش بین
B
Beta
t
Sig.
حمایت سرپرستان
186/0
319/0
65/3
000/0
حمایت همکاران
123/0
195/0
24/2
026/0
عدد ثابت (عرض ازمبداء)
84/1

62/9
000/0

با توجه به توضيحات ارائه شده در بالا و نتايج جدول (4-9) معادله خطي حاصل از رگرسيون چند متغيره به صورت زير است:

X2 123/0 + X1 186/0 + 84/1 = Y

و معادله استاندارد شده آن به صورت ذیل مي باشد:

X2 195/0 + X1 319/0 = Y

که در آن X1: حمایت سرپرستان، X2: حمایت همکاران و Y: اعتیاد به کار کارکنان است.
بنابراین، نتايج به دست آمده نشان ميدهد که 8/23 درصد از اعتیاد به کار کارکنان توسط متغیرهای حمایت سرپرستان و حمایت همکاران از ابعاد پاداش اجتماعي قابل پیش بینی است و بقیه تغييرات توسط متغيرهایی تبيين میشود که در این تحقیق شناسایی نشدهاند.

6- فرضیه 5: پاداش اجتماعي توان پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی کارکنان را دارد.

• جهت آزمون آماری فرضیه 5، فرضیه های آماری عبارت است از:
تعهد سازمانی کارکنان توسط پاداش اجتماعی قابل پیش بینی نیست.
تعهد سازمانی کارکنان توسط پاداش اجتماعی قابل پیش بینی است.

و به صورت ریاضی داریم:
0= 2β = 1β :H0
j= 1 & 2 0 ≠ jβ :H1

پس از آن که مشخص شد پاداش اجتماعي شامل حمایت سرپرستان و حمایت همکاران، رابطه معناداری با تعهد سازمانی دارند، آزمون تحلیل رگرسیون خطي گام به گام اجرا شد و بعد از طی 2 گام مشخص شد که هر دو متغیر حمایت سرپرستان و حمایت همکاران در مدل باقي مانده و وارد معادله رگرسيون می شوند. در ادامه گام های طی شده در رگرسیون گام به گام و نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار می گیرد:
3) گام اول: در اين مرحله اولين، مهمترین و تاثیرگذارترین متغيري كه در معادله خطی رگرسیون معنادار شده است، حمایت همکاران (X1) است. اين بدان مفهوم است كه متغير مزبور بيشترين تأثير را در تعهد سازمانی کارکنان دارا است. در اين مرحله ضريب همبستگي 500/0=R، ضريب تعيين 250/0= R2 و نيز ضريب تعيين تعديل شده 248/0 =R2adj محاسبه شد. از طرف ديگر مقدار F حاصل از تجزيه واريانس برابر 15/89 =F است که با احتساب 000/0 = . Sigدر سطح كمتر از يك هزارم معني دار مي باشد. لذا، مي توان بر اساس ضريب تعيين بدست آمده، چنین اظهار كرد كه 25 درصد از تعهد سازمانی کارکنان توسط بُعد حمایت همکاران از ابعاد پاداش اجتماعي قابل پیش بینی است.
4) گام دوم: در اين مرحله (گام نهایی)، متغيرهایی كه در معادله خطی رگرسیون معنادار شده است، حمایت همکاران (X1) و حمایت سرپرستان (X2) است. در اين مرحله ضريب همبستگي 522/0=R، ضريب تعيين 272/0= R2و نيز ضريب تعيين تعديل شده 267/0 =R2adj محاسبه شد. از طرف ديگر مقدار F حاصل از تجزيه واريانس برابر 82/49 =F است که با احتساب 000/0 = . Sigدر سطح كمتر از يك هزارم معني دار مي باشد. لذا، مي توان بر اساس ضريب تعيين بدست آمده، چنین اظهار كرد كه 2/27 درصد از تعهد سازمانی کارکنان توسط متغیرهای حمایت همکاران و حمایت سرپرستان از ابعاد پاداش اجتماعي قابل پیش بینی است.

جدول 4-10: ضرايب متغيرهاي وارد شده در معادله رگرسيون گام به گام (فرضیه 5)
متغيرهای پیش بین
B
Beta
t
Sig.
حمایت همکاران
256/0
308/0
61/3
000/0
حمایت سرپرستان
186/0
243/0
84/2
005/0
عدد ثابت (عرض ازمبداء)
64/1

68/6
000/0

با توجه به توضيحات ارائه شده در بالا و نتايج جدول (4-10) معادله خطي حاصل از رگرسيون چند متغيره به صورت زير است:

X2 186/0 + X1 256/0 + 64/1 = Y

و معادله استاندارد شده آن به صورت ذیل مي باشد:

X2 243/0 + X1 308/0 = Y

که در آن X1: حمایت همکاران، X2: حمایت سرپرستان و Y: تعهد سازمانی کارکنان است.
بنابراین، نتايج به دست آمده نشان ميدهد که 2/27 درصد از تعهد سازمانی کارکنان توسط متغیرهای حمایت همکاران و حمایت سرپرستان از ابعاد پاداش اجتماعي قابل پیش بینی است و بقیه تغييرات توسط متغيرهایی تبيين میشود که در این تحقیق شناسایی نشدهاند.

7- فرضیه 6: پاداش اجتماعي توان پیش بینی کنندگی فرسودگی شغلی کارکنان را دارد.

• جهت آزمون آماری فرضیه 5، فرضیه های آماری عبارت است از:
فرسودگی شغلی کارکنان توسط پاداش اجتماعی قابل پیش بینی نیست.
فرسودگی شغلی کارکنان توسط پاداش اجتماعی قابل پیش بینی است.

و به صورت ریاضی داریم:
0= 2β = 1β :H0
j= 1 & 2 0 ≠ jβ :H1

پس از آن که مشخص شد پاداش اجتماعي شامل حمایت سرپرستان و حمایت همکاران، رابطه معناداری با فرسودگی شغلی دارند، آزمون تحلیل رگرسیون خطي گام به گام اجرا شد و بعد از طی 2 گام مشخص شد که هر دو متغیر حمایت سرپرستان و حمایت همکاران در مدل باقي مانده و وارد معادله رگرسيون می شوند. در ادامه گام های طی شده در رگرسیون گام به گام و نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار می گیرد:
5) گام اول: در اين مرحله اولين، مهمترین و تاثیرگذارترین متغيري كه در معادله خطی رگرسیون معنادار شده است، حمایت سرپرستان (X1) است. اين بدان مفهوم است كه متغير مزبور بيشترين تأثير را در فرسودگی شغلی کارکنان دارا است. در اين مرحله ضريب همبستگي 474/0=R، ضريب تعيين 225/0= R2 و نيز ضريب تعيين تعديل شده 222/0 =R2adj محاسبه شد. از طرف ديگر مقدار F حاصل از تجزيه واريانس برابر 48/77 =F است که با احتساب 000/0 = . Sigدر سطح كمتر از يك هزارم معني دار مي باشد. لذا، مي توان بر اساس ضريب تعيين بدست آمده، چنین اظهار كرد كه 5/22 درصد از فرسودگی شغلی کارکنان توسط بُعد حمایت سرپرستان از ابعاد پاداش اجتماعي قابل پیش بینی است.
6) گام دوم: در اين مرحله (گام نهایی)، متغيرهایی كه در معادله خطی رگرسیون معنادار شده است، حمایت سرپرستان (X1) و حمایت همکاران (X2) است. در اين مرحله ضريب همبستگي 492/0=R، ضريب تعيين 242/0= R2و نيز ضريب تعيين تعديل شده 236/0 =R2adj محاسبه شد. از طرف ديگر مقدار F حاصل از تجزيه واريانس برابر 48/42 =F است که با احتساب 000/0 = . Sig در سطح كمتر از يك هزارم معني دار مي باشد. لذا، مي توان بر اساس ضريب تعيين بدست آمده، چنین اظهار كرد كه 2/24 درصد از فرسودگی شغلی کارکنان توسط متغیرهای حمایت سرپرستان و حمایت همکاران از ابعاد پاداش اجتماعي قابل پیش بینی است.

جدول 4-11: ضرايب متغيرهاي وارد شده در معادله رگرسيون گام به گام (فرضیه 4)
متغيرهای پیش بین
B
Beta
t
Sig.
حمایت سرپرستان
180/0-
305/0-
50/3-
001/0
حمایت همکاران
136/0-
214/0-
45/2-
015/0
عدد ثابت (عرض ازمبداء)
13/4

42/21
000/0

با توجه به توضيحات ارائه شده در بالا و نتايج جدول (4-11) معادله خطي حاصل از رگرسيون چند متغيره به صورت زير است:

X2 136/0 – X1 18/0 – 13/4 = Y

و معادله استاندارد شده آن به صورت ذیل مي باشد:

X2 214/0 – X1 305/0- = Y

که در آن X1: حمایت سرپرستان، X2: حمایت همکاران و Y: فرسودگی شغلی کارکنان است.
بنابراین، نتايج به دست آمده نشان ميدهد که 2/24 درصد از فرسودگی شغلی کارکنان توسط متغیرهای حمایت سرپرستان و حمایت همکاران از ابعاد پاداش اجتماعي قابل پیش بینی است و بقیه تغييرات توسط متغيرهایی تبيين میشود که در این تحقیق شناسایی نشدهاند.

فصل پنجم
جمعبندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1) مقدمه
در این فصل ابتدا به خلاصه ای از فصل های اول تا چهارم پایان نامه اشاره می شود. با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم، پیشینه و مبانی نظری در فصل دوم، فرضیه های پژوهش مورد بحث و نتیجه گیری قرار می گیرد. سپس، با ذکر محدودیت های پژوهش، در پایان این فصل پیشنهادهایی ارائه می شود.
5-2) خلاصه پژوهش
پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین رابطه پاداش اجتماعي با اعتیاد به کار، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان حضرت امام خمینی(رض) ساری، انجام شد. بر این اساس، اهداف ویژه عبارت است از:
* تعیین رابطه بین پاداش اجتماعي با اعتیاد به کار کارکنان .
*

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع اعتیاد به کار، تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی، ضریب همبستگی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع اعتیاد به کار، فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، سطح معنادار