تحقیق رایگان با موضوع فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، اعتیاد به کار، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

باشند، از مرخصی های شان به نحو احسن استفاده کنند و غیره، در نتیجه، ضمن حفظ سلامتی کارکنان، بهره وری در سازمان نیز ارتقاء می یابد.
در بررسی فرضیه 5، یافته ها نشان داد که 2/27 درصد از تعهد سازمانی کارکنان توسط متغیرهای حمایت همکاران و حمایت سرپرستان از ابعاد پاداش اجتماعي قابل پیش بینی است و بقیه تغييرات توسط متغيرهایی تبيين میشود که در این تحقیق شناسایی نشدهاند. بنابراین، جهت افزایش تعهد سازمانی کارکنان نخست باید حمایت همکاران و سپس حمایت سرپرستان را افزایش داد. نتیجه پژوهش حاضر با يافته هاي پژوهش های میانو و همکاران (2013)، استون و همکاران (2010)، ﭼﯿﺎﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران (2010)، وﯾﻠﻤﺎر و ﻫﻤﮑﺎران (2008) و لین (2006)، در خارج از کشور و نتایج پژوهش های پسنده و همکاران (1392)، شعبانی بهار و محمودیان (1391)، شعبانی بهار و تلخابی (1390)، زارعي متين و جمشيدي كهساري (1389) و صاحب الزماني و همکاران (1388) در داخل کشور همسو است. بنابراین، در تبیین نتیجه به دست آمده می توان گفت که حمایت سرپرستان و حمایت همکاران موجب تعهد بيشتر به سازمان می شود چون آن با تعاون و همکاری در کار و مسئولیت پذیری بیشتر در كار ارتباط دارد، بنابراين، آن دسته از کارکنانی که از حمایت سرپرستان و حمایت همکاران برخوردار هستند، جهت دریافت سهم بیشتری از مزایا و پاداش، متعهدانه خود را به سازمان پایبند می کنند، آن ها با اظهار رضایت شغلی و لذت از کار خواسته هاى شغلى شان را به خوبى محقق مى كنند.
در بررسی فرضیه 6، یافته ها نشان داد که 2/24 درصد از فرسودگی شغلی کارکنان توسط متغیرهای حمایت سرپرستان و حمایت همکاران از ابعاد پاداش اجتماعي قابل پیش بینی است و بقیه تغييرات توسط متغيرهایی تبيين میشود که در این تحقیق شناسایی نشدهاند. بنابراین، کاهش فرسودگی شغلی کارکنان نخست باید حمایت سرپرستان و سپس حمایت همکاران را افزایش داد. نتیجه پژوهش حاضر با يافته هاي پژوهش های ﭼﯿﺎﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران (2010)، وﯾﻠﻤﺎر و ﻫﻤﮑﺎران (2008)، ریموند و همکاران (2006)، و لین (2006) در خارج از کشور و نتایج پژوهش های پسنده و همکاران (1392)، شعبانی بهار و محمودیان (1391)، شعبانی بهار و تلخابی (1390)، زارعي متين و جمشيدي كهساري (1389) و صاحب الزماني و همکاران (1388) در داخل کشور همسو است. بنابراین، در تبیین نتیجه به دست آمده می توان گفت که حمایت نشدن از سوی سرپرستان و همکاران رابطه مستقیمی با بی تفاوتی و بی انگیزگی در برابر مخاطرات سازمان دارد که به هر اندازه که قوی تر باشد از میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی کاسته و بر فرسودگی شغلی می افزاید. در واقع، بارسمی و محدود شدن روابط، از اثربخشی تصمیم گیری های سازمانی کاسته و در نتیجه از کارایی و بهره وری سازمان کاسته می گردد.
5-5) محدودیت های پژوهش
5-5-1) محدودیت های در کنترل پژوهشگر:
• محدود بودن اجرای پژوهش به پرسشنامه های بسته پاسخ.
• محدود بودن جامعه آماری به کارکنان بیمارستان حضرت امام خمینی(رض)، لذا در تعمیم نتایج به سایر جوامع، نهایت دقت و احتیاط به عمل آید.
• محدودیت مکانی به شهرستان ساری، لذا در تعمیم نتایج به سایر شهرها و شهرستان ها، نهایت دقت و احتیاط به عمل آید.
• محدود بودن پژوهش به بررسی رابطه پاداش اجتماعي با اعتیاد به کار، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان، روش تحقیق همبستگی و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی.
5-5-2) محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر:
• محدودیت در توانایی و کنترل همه متغیرهای موثر در موقعیت پژوهش نظیر هوش، استعداد، خلاقیت و غیره در کارکنان.
• وقت گیر بودن هماهنگی های لازم با کارکنان جهت اجرای پرسشنامه.
• همکاری ضعیف برخی از کارکنان در تکمیل پرسشنامه ها و برگرداندن آنها به صورت ناقص که از تحقیق حذف گردید.
5-6) پیشنهادهای پژوهش
5-6-1) پیشنهادهایی بر اساس نتایج پژوهش:
* در بررسی فرضیه 1، مشخص گردید که رابطه معنادار مثبت بین پاداش اجتماعي و اعتیاد به کار کارکنان وجود دارد، از این رو پیشنهاد می گردد جهت نرمال سازی اعتیاد به کار در کارکنان به جای تاکید بر اضافه کاری، انجام امور محوله در منزل و غیره، سایر متغیرها نظیر پاداش اجتماعي، رضایت شغلی، پاداش ها و ترفیعات، امکانات و مزایای شغلی، کیفیت زندگی کاری و غیره در کارکنان افزایش یابد.
* در بررسی فرضیه 2، مشخص گردید که رابطه معنادار مثبت بین پاداش اجتماعي و تعهد سازمانی کارکنان وجود دارد، از این رو پیشنهاد می گردد جهت افزایش تعهد سازمانی کارکنان علاوه بر حمایت های مادی و در نظر گرفتن پاداش های نقدی و غیر نقدی، روحیه همکاری و تعاون، ایثار و گذشت، همدلی و مسئولیت پذیری در بین کارکنان و بین کارکنان با سرپرستان افزایش یابد.
* در بررسی فرضیه 3، مشخص گردید که رابطه معنادار منفی بین پاداش اجتماعي و فرسودگی شغلی کارکنان وجود دارد، از این رو پیشنهاد می گردد جهت کاهش فرسودگی شغلی کارکنان، کلیه کارکنانی که اضافه کاری انجام می دهند، تا دیر وقت سر کار خود حاضر هستند، بخشی از امور کاری را به منزل انتقال می دهند، از مرخصی های خود استفاده نمی کنند و یا حاضرند جای سایر کارکنان انجام وظیفه کنند، شناسایی و با شرکت دادن در کلاس های آموزشی و مشاوره، آن ها را با خطرات روحی و روانی فرسودگی شغلی آشنا نمود.
* در بررسی فرضیه 4، مشخص گردید که اعتیاد به کار کارکنان توسط متغیرهای حمایت سرپرستان و حمایت همکاران از ابعاد پاداش اجتماعي قابل پیش بینی است، از این رو پیشنهاد می گردد شرایط و زمینه های لازم برای تشکر و قدردانی هفتگی، ماهانه و سالانه از کارکنان با وجدان و ساعی حتی با اهدا یک لوح تقدیر فراهم گردد و کارکنانی که کار را بر سایر جنبه های زندگی ترجیح می دهند جهت مشاوره و درمان به مراکز معتبر معرفی گردنند.
* در بررسی فرضیه 5، مشخص گردید که تعهد سازمانی کارکنان توسط متغیرهای حمایت همکاران و حمایت سرپرستان از ابعاد پاداش اجتماعي قابل پیش بینی است، از این رو پیشنهاد می گردد جهت افزایش تعهد سازمانی کارکنان اخلاق کاری و رفتار شهروند سازمانی در کارکنان افزایش یابد تا از این طریق، جو پاداش اجتماعي (برخورداری از حمایت سرپرستان و همکاران) در سازمان برقرار شود.
* در بررسی فرضیه 6، مشخص گردید که فرسودگی شغلی کارکنان توسط متغیرهای حمایت سرپرستان و حمایت همکاران از ابعاد پاداش اجتماعي قابل پیش بینی است، از این رو پیشنهاد می گردد جهت پیشگیری، کنترل و کاهش فرسودگی شغلی، آن دسته از کارکنانی که با تاخیر در محل کار خویش حاضر شده، غیبت نموده، یا به منشور اخلاقی سازمان پایبند نبوده شناسایی و تمهیداتی اتخاذ گردد تا حمایت های سرپرستان و همکاران از آنان بیشتر شود.
5-6-2) پیشنهادهایی بر اساس تجارب پژوهشگر:
به مسولان و دست اندرکاران توصیه می گردد:
* شيوه‌هاي مديريت، رهبري، برنامه ریزی و توسعه در کلیه بیمارستان ها اعم از خصوصی و یا وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی در سر تا سر کشور مورد بازنگری جدی قرار گیرد و تغییرات اساسی و متناسب با شرایط کنونی اجتماعی، فرهنگی و شرایط اقتصادی جامعه، خصوصا دستمزدها و پاداش ها در آن ها لحاظ گردد.
* در جهت افزایش بهره وری کارکنان و کاهش فرسودگی شغلی آنان، برنامه‌ها، قوانين و مقررات و آيين نامه‌های غير قابل انعطاف مورد بازنگری قرار گیرد.
* جهت کاهش هر چه بیشتر فرسودگی شغلی کارکنان، عواملی مانند اعتیاد به کار که در دراز مدت موجب بروز عارضه فرسودگی شغلی می گردند، شناسایی و نسبت به کنترل و از بین بردن آن، اقدامات جدی از سوی مسولان و دست اندر کاران صورت گیرد.
* ارائه تمهیدات و تسهیلات لازم برای ادامه تحصیل کارکنان.
* بهره‌گيري از تمام توان افراد (کارکنان) در انجام وظايف شغلي بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
* برگزاري دوره هاي ضمن خدمت، خصوصا بصورت الکترونیکی، جهت آشنايي و استفاده کارکنان از مفاهيم مختلف مربوط به سازمان از جمله اثربخشي، کارآیی، بهره وری، جو سازماني، اعتیاد به کار، رضایت شغلی، پاداش اجتماعي، فرسودگی شغلی، اهمال کاری، تعهد سازمانی و غیره در جهت هدايت و جلب نظرات ايشان براي بهبود فعاليت ها.
5-6-3) توصیه هایی به پژوهشگران آینده:
توصيه مي‌شود كه دانشجويان پژوهشگر و صاحب‌نظران محقق در عناوين زير اقدام پژوهشي نمايند:
* پژوهش مشابه ای در بین سایر بیمارستان ها واقع در استان مازندران انجام شود و نتایج آن ها، با نتایج این پژوهش مقایسه گردد.
* پژوهش مشابه ای در سایر استان ها و شهرستان های کشور انجام شود.
* این پژوهش با ابزارهای اندازه گیری متفاوت و روش هایی نظیر مشاهده و مصاحبه در کنار پرسشنامه بررسی شود.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع فرسودگی شغلی، رگرسیون، اعتیاد به کار، تعهد سازمانی Next Entries منبع پایان نامه درمورد تعهد سازمانی، کیفیت زندگی کاری، زندگی کاری، کیفیت زندگی