تحقیق رایگان با موضوع عملکرد صادرات، عملکرد صادراتی، مهارت های کارآفرینانه، کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

اقتصادی کشورها یاد می شود که نیازمند آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی می باشد. توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و نقل و … به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید.
به طور کلی صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید. صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آنسوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد. اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد بنابراین در بازاریابی جهانی نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد:
تلاش برای متمایز ساختن محصول و شرکت
تولیدات انعطاف پذیر به جای تولیدات انبوه
سرعت و نوآوری در ارائه خدمات بهتر و بیشتر
بازار گرایی و توجه به نیازها و خواسته های روز بازار
تلاش برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به سایر محصولات رقبا
توجه به تشکل گرایی و هم گرائی در بازار
ارتباط نزدیک و دائمی با توزیع کنندگان و مشتریان
توجه به تحقیق و بررسی بازار به شکل های مختلف
حضور هدفمند در نمایشگاهها و انجام تبلیغات هدفمند
توجه به خدمات فراگیر(خدمات قبل از فروش، در جریان فروش و بعد از فروش)
مطالعه جدی در مورد بهره وری و مدیریت کیفیت و ا ستانداردهای بین المللی
آشنایی و استفاده از تکنیک های مدرن فروش از جمله E-Commerce
استفاده از قدرت روابط عمومی خود برای ایجاد ارتباط با مقامات و تصمیم گیرندگان و هستههای قدرت
حساس شدن به عوامل محیطی و برون سازمانی
مدیریت و واکنش سریع در مقابل عملکرد رقبا

2-7- پیشینه تحقیق
2-7-1- پیشینه تحقیقات داخلی

مقیمی و همکارانش(1389) تحقیقی را با عنوان” بررسی نقش مهارت های کارآفرینانه مدیران بر اثربخشی صادارتی کسب و کارهای کوچک و متوسط” در شهرک کوهه استان قم انجام دادند. در این تحقیق مهارت های کارآفرینانه از مدل آندرسون(مهارت های شخصی، ارتباطی و فرایندی) استفاده شد. در این تحقیق معلوم شد که مهارت های کارآفرینانه بر اثربخشی صادارتی کسب و کارهای کوچک و متوسط تاثیرگذار می باشد. همچنین مهارت های شخصی، ارتباطی شرکت ها در این اثربخشی تاثیر معناداری دارد.
مهارتی و برومند(1392) پژوهشی را با عنوان گرایش کارافرینانه ، راهکاری برای ارتقاء عملکرد صادراتی کسب و کارها انجام دادهاند. تایج این تحقیق نشان داد که متغیر تفکر کارافرینانه به عنوان عامل تاثیرگذار بر عملکرد صادراتی شرکت می باشد. همچنین ریسک پذیری، نوآوری و رقابت جویی بر عملکرد صادراتی تاثیرگذار می باشد.
بردبار و خانی(1391) پژوهشی را با عنوان فرآیندهای بازاریابی کارآفرینانه و افزایش سهم فروش انجام دادند. هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین فرایندهای بازاریابی با کارآفرینی و سهم فروش می باشد. نتیجه این تحقیق نشان داد که بازاریابی بر مبنای کارآفرینی به دنبال افزایش سهم فروش است و باعث افزایش سرمایه شرکتها و بازگشت سریعتر سرمایه آنها می شود.
دعائی و حسینی رباط در سال 1389 در تحقیقی با عنوان ” تجارت خارجی بازار محور، روابط بازارگانی بین الملل و عملکرد صادراتی که در شرکت های صادراتی شهر مشهد انجام شد. در این تحقیق که به دنبال آن بود که میزان رابطه بازارمحور بودن شرکت های صارداتی را با میزان وابستگی شان به طرف مقابل، همکاری آن ها با طرف مقابل، فاصله ارتباطی آن ها با طرف مقابل و همکاری بیشتر و حداقل فاصله ارتباطی مورد سنجش قرار دهد. نتیجه این تحقیق نشان داد که بازارمحوری صادرکنندگان همکاری بین صادرکنندگان و طرف مقابل را ارتقا می دهند؛ در حالی که وابستگی و فاصله ارتباطی را کاهش می دهند. به علاوه عملکرد صادرات با همکاری بیشتر و فاصله ارتباطی کمتر بهبود می یابد، در حالی که هیچ رابطه معناداری بین وابستگی و عملکرد صادرات یافت نشد(دعائی و حسینی رباط، 1389).
یدالهی و همکارانش در تحقیقی با عنوان ” شناسايي عوامل داخلي موثر بر عملكرد شركت هاي كوچك و متوسط و ارائه مدلی اثربخش” به بررسی اثر عوامل مديريتي، منابع انساني، ساختار سازماني، اندازه سازماني، سيستم هاي سازماني، بازاريابي و فروش، فناوري اطلاعات، تحقيق و توسعه، استراتژي ها شركت، توليد و عمليات و منابع مالي سازمان بر بهبود عملكرد شركت هاي كوچك و متوسط پرداخت که تمامی قضایای تحقیق مورد تایید قرار گرفته شد(یدالهی و همکاران، 1388).
ملک اخلاق و همکارانش در تحقیقی با عنوان ” شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي ارزيابي عملكرد در ورود به بازارهاي خارجي (مطالعه موردی: ایران خودرو)” به کمک کارت امتیاز متوازن نشان دادند که به ترتیب نوآوری، مشتری گرایی شاخص های مهم تری در ارزیابی عملکرد نسبت به بهبود فرایند های کسب و کار و مباحث مالی به حساب می آیند(ملک اخلاق و همکاران، 1390).
مقیمی و همکارانش(1389) در تحقیقی با عنوان” بررسی مهارت های کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط” در شهرک کوهه استان قم انجام دادند. در این تحقیق مهارت های کارآفرینانه از مدل آندرسون(مهارت های شخصی، ارتباطی و فرایندی) استفاده شد. در این تحقیق معلوم شد که هرچه سن و سابقه افراد(صاحبان کسب و کار) بالا رود، مهارت های کارآفرینانه مدیران کاهش پیدا می کند. همچنین با افزایش سطح تحصیلات، مهارت های کارآفرینانه افزایش پیدا کرده است.

2-7-2- پیشینه تحقیقات خارجی

اکاپرا(2009) در تحقیقی با عنوان ” انتخاب استراتژی، گرایش صادراتی و عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط در نیجریه” به این نتیجه رسید که شرکت هایی که از نظر پیش فعالی بالاتر می باشند، عملکرد، قابلیت سوددهی و امکان رشد بالاتری را در حوزه صادراتی دارند(به نقل از بردبار و خانی، 1391).
اتچپرانا و همکارانش(2010) در تحقیقی با عنوان” اثر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد صادراتی شرکت ها” به این نتیجه رسیدند که گرایش های کارآفرینانه بر روی عملکرد صادراتی اثر قابل توجهی دارد. در این تحقیق گرایش کارافرینانه شامل پویایی محیطی، انجام عملیات ستیزجویانه محیطی، عمر شرکت، اندازه شرکت و ساختار شرکت بود که بیشترین اثر را پویایی محیطی داشته است.
زهرا71(2009) نیز در تحقیقی با عنوان کارآفرینی سازمانی بین المللی و عملکرد صادراتی شرکت به این نتجیه رسیدند که کارآفرینی سازمانی و عملکرد بین المللی شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین 3 بعد کارآفرینی سازمانی(نوآوری، تجدید استراتژیک و توسعه کسب و کار) با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد.
دیمیتراتوس و همکارانش72(2004) تحقیقی را با عنوان بررسی رابطه بین کارآفرینی و عملکرد بین المللی انجام دادند. در این تحقیق معلوم شد که داشتن گرایش های کارآفرینانه رابطه مثبت و معناداری با عملکرد صادراتی دارد. همچنین عمر شرکت و تجربه صادراتی آن بیشتر شود، عملکرد صادراتی بهتری از خود بجای می گذارد. در این تحقیق عملکرد صادراتی با معیارهای تلفیقی(کمی و کیفی) سنجیده شده بود.

سو و آدامس در سال 2010 در تحقیقی با عنوان عوامل موثر بر ظرفیت های صادراتی شرکت های کوچک و متوسط چین، ضمن دسته بندی عوامل به دو دسته عوامل خارجی و داخلی، نتیجه گرفتند که ویژگی های مدیریت صاحبان این کسب و کارها بر روی عملکرد صادراتی این شرکت ها موثر است(سو، آدامس، 2010).
فرانسیس و کولینس داد73(2000) در تحقیقی با عنوان بررسی اثر گرایش صادراتی شرکت ها بر روی عملکرد صادراتی فناوری های مدرن در شرکت های کوچک و توسط به این نتیجه رسیدند که نوآوری، ریسک پذیری مهم ترین ابعاد گرایش های کارآفرینی این شرکت ها در عملکردهای صادراتی می باشد. همچنین به طور کلی گرایش های کارآفرینانه با عملکرد صادراتی رابطه مثبت و معناداری دارد. هچنین در این تحقیق معلوم شد که شرکت های کوچک و متوسطی که در زمینه فناری های مدرن فعالیت می کنند عملکرد صادراتی بالاتر از حد متوسطی برخوردار می باشند.
کاوسگال و زو(1994) در تحقیقی با عنوان رابطه عملکرد و استراتژی بازاریابی: بررسی تجربی در خصوص بازارهای صادراتی به این نتیجه رسیدنه که یکی از کم ریسک ترین و محبوب ترین استراتژی های ورود به بازاریابی بین الملل، صادرات می باشد که عملکرد آن به طور مثبت و معناداری با گرایش های کارآفرینانه شرکت ها وابسته است. همچنین در این تحقیق معلوم شد که نوآوری مهم ترین مولفه گرایش کارآفرینانه شرکت در امر صادرات می باشد.
بالابانیس74(2009) در تحقیقی با عنوان ” یک صادرکننده کارآفرین شدن: آیا هزینه بر است؟ ” به بررسی پیامدهایی که شرکت ها در مواجه با بازارهای خارجی ممکن است با ان مواجه شوند، پرداخته اند. در یکی از نتایج این تحقیق آمده است که که داشتن گرایش های کارآفرینانه رابطه مثبت و معناداری با عملکرد صادراتی دارد. همچنین در این تحقیق معلوم شد که بین سن صاحبان کسب و کار و میزان تمایل آن ها به کارآفرینی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
2-8- چارچوب نظری تحقیق

اگرچه ایران از منابع نفتی عظیمی برخوردار می باشد اما با توجه به کاهش قیمت نفت در دو سال اخیر سبب شده تا درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش پیدا کند. تنها راه در جهت جبران این مشکل روی آوردن به صادرات غیرنفتی است(بجای افزایش تولید نفت و کمک به کاهش قیمت نفت).
در این رابطه بخش عمده ای از صادرات چه در ایران و چه در خارج از ایران، امروزه توسط شرکتهایی انجام می شود که به اصطلاح به آن ها شرکتهای کوچک و متوسط(SME) گفته می شود. صادرات در این شرکت ها با شرایط خاص صورت می گیرد که نیازمند توجه ویژه به آن ها می باشد. این شرکت ها منابع کافی برای جبران یک اشتباه استراتژیک را ندارند لذا باید در بازارهای جهانی با احتیاط بیشتری اقدام کنند. در این خصوص عوامل موثر بر صادرات در تحقیقات مختلفی بررسی شده است که از جمله آن ها:
تحقیق مقیمی و همکارانش(1389)، مهارتی و برومند(1392)، اتچپرانا و همکارانش(2010)، زهرا و گارویس75(2009)، دیمیتراتوس و همکارانش76(2004) که مهارت های کارآفرینانه را به عنوان عامل موثر بر اثربخشی صادراتی این شرکت ها معرفی کرد.
یدالهی و همکارانش(1388) و ملک اخلاق و همکاران(1390) عملکرد نوآورانه را به عنوان عامل موثر بر اثربخشی صادراتی این شرکت ها معرفی کرد.
فرناندز میسا و آلگری(2014) مدعی شد که مهارت های کارآفرینانه، عملکرد نوآورانه و یادگیری سازمانی را بر میزان صادرات موثر می باشد.
با توجه به آنچه گفته شد محقق در این پژوهش قصد دارد تا پاسخ به این سوال را دهد که آیا گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات شرکت های کوچک و متوسط صادراتی استان تهران تاثیرگذار است؟ همچنین آیا دو عامل ظرفیت های یادگیری سازمانی و عملکرد نوآورانه بر این رابطه تاثیر معناداری میگذارد؟

شکل 2-8- مدل تحقیق(فرناندز میسا، آلگری، 2014)

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه

قوت و جایگاه هر نظریه به روش شناخت آن بستگی دارد و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی، به روش شناختی که درآن علم به کارمی رود مبتنی است. بدین خاطر یکی از مهمترین مراحل تحقیقات علمی،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، بازاریابی، کسب و کار Next Entries تحقیق رایگان با موضوع جامعه آماری، استان تهران، یادگیری سازمانی، گرایش کارآفرینانه