تحقیق رایگان با موضوع عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان، بازارگرایی

دانلود پایان نامه ارشد

بازارگرايي

بار عاملي
آماره t
معني‌داري
Q11
06/0
02/0
رد
Q12
61/0
76/4
تایید
Q13
33/0
02/0
رد
Q14
51/0
34/3
تایید
Q15
07/0
01/0
رد

همان طور كه در جدول مشاهده مي‌شود، به جز سوالات 12 و 14 بار عاملي سایر سوالات كمتر از 4/0
مي باشد. لذا به جز اين دو سوال، سایر سوالات متغیر بازارگرایی از تحليل هاي بعدي حذف ميشوند.

جدول 4-8: بارعاملي و آماره t متغير عملکرد سازمانی
سازه

گويه ها
عملکرد سازمانی

بار عاملي
آماره t
معني‌داري
Q16
42/0
36/2
تاييد
Q17
58/0
68/4
تاييد
Q18
63/0
79/4
تاييد
Q19
60/0
12/5
تاييد
Q20
21/0
02/0
رد
Q21
21/0
02/0
رد

همان طور كه در جدول مشاهده مي‌شود، بار عاملي گويه های 16، 17، 18 و 19 بیشتر از 4/0 و معنی دار است. لذا به جز این سوالات، دو سوال ديگر متغیر عملکرد سازمانی از تحليل هاي بعدي حذف ميشود.
جدول 4-9: بارعاملي و آماره t متغير عوامل محیط خارجی
سازه

گويه ها
عوامل محیط خارجی

بار عاملي
آماره t
معني‌داري
Q22
70/0
76/7
تاييد
Q23
38/0
02/0
رد
Q24
35/0
02/0
رد
Q25
58/0
56/2
تایید

همان طور كه در جدول مشاهده مي‌شود، بار عاملي گویههاي 22 و 25 بالاتر از 4/0 و معني دار است. دو گويه 23 و 24 نيز داراي بار عاملي كمتر از 4/0 بوده و از تحلیلهای بعدی حذف می شوند.
2. بررسي اعتبار مركب هر يك از سازه‌ها:
دومين ملاك پايايي، بررسي اعتبار مركب هر يك از سازه‌ها مي باشد. اعتبار مركب كه به پايايي تركيبي (Composite Reliability) نيز مشهور است، نسبت به آلفای کرونباخ معيار مدرن‌تري جهت تعيين پايايي محسوب مي شود. اين اعتبار از طريق ضريب ديلون – گلداشتاين به دست مي‌آيد و مقادير بيشتر از 7/0 براي اين ملاك قابل قبول مي باشد.
3. ميانگين واريانس استخراج شده (AVE) :
معيار AVE نشان دهنده ميانگين واريانس به اشتراك گذاشته شده بين هر سازه با شاخص‌هاي خود است. در واقع اين معيار ميزان همبستگي يك سازه با شاخص‌هاي خود را نشان مي‌دهد كه هر چه اين همبستگي بيشتر باشد، برازش مدل نيز بهتر است. مقادير بيشتر از 5/0 براي اين ملاك نشان دهنده پايايي مناسب سازه مي‌باشد. در جدول 4-10 دو معيار CR و AVE براي سازههاي تحقيق ارائه مي‌شود:

جدول 4-10: مقادير پايايي سازههاي تحقيق
معيار
سازه
اعتبار مركب
ضريب ديلون- گلداشتاين
AVE
عملکرد سازمانی
69/0
36/0
بازارگرایی
71/0
56/0
عوامل محیط خارجی
73/0
58/0
مدیریت کیفیت جامع
77/0
36/0
ب) بررسي روايي
به منظور بررسي روايي مدل تحقيق، از معيار معرفي شده توسط ” فورنل و لاركر” استفاده مي‌شود. اين معيار ميزان رابطه يك سازه با شاخص‌هاي آن در مقايسه رابطه آن سازه با ساير سازه‌هاي تحقيق را نشان
میدهد. به طوري كه روايي واگراي قابل قبول يك مدل حاكي از آن است كه يك سازه در مدل، تعامل بيشتري با شاخص‌هاي خود دارد تا با سازه‌هاي ديگر. معيار فورنل و لاركر بدين صورت به دست مي‌آيد كه جذر AVE يك سازه بايد بيشتر از همبستگي آن سازه با سازه‌هاي ديگر باشد. اين معيار در جدول 4-11 ارائه مي‌گردد:

جدول 4-11: بررسي روايي سازه‌هاي تحقيق
سازه
عملکرد
سازمانی
بازارگرایی
عوامل محیط خارجی
مدیریت کیفیت جامع
عملکرد سازمانی
60/0

بازارگرایی
24/0
74/0

عوامل محیط خارجی
26/0
14/0
76/0

مدیریت کیفیت جامع
23/0
20/0
45/0
60/0

در اين ماتريس، همبستگي متغيرهاي مكنون گزارش شده‌اند. اعداد روي قطر اصلي ماتريس، جذر AVE‌ مي‌باشند. بر اساس اين معيار، چنانچه اين اعداد از اعداد زيرين خود بيشتر باشند، سازه از روايي مناسبي برخوردار است. در جدول 4-11 هر چهار سازه داراي روايي مناسبي مي‌باشند.

4-3-3) آزمون مدل ساختاري
پس از حصول اطمينان از مناسب بودن مدل اندازه‌گيري، به بررسي و آزمون مدل ساختاري مي‌پردازيم. آزمون الگوي ساختاري يا فرضيه‌هاي پژوهش شامل بررسي ضرايب مسير (Beta)، معني‌داري ضرايب مسير و مقادير واريانس تبيين شده (R2) مي‌باشد.
الف) ضرايب مسير
ضرايب مسيرها نشان دهنده تاثير هر يك از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته ميباشد. در جدول 4-12 ضرايب مسير متغيرهاي تحقيق ارائه مي شود:

جدول 4-12: ضرايب مسير سازه هاي تحقيق
سازه
عملکرد سازمانی
بازارگرایی
بازارگرایی
19/0

مدیریت کیفیت جامع
11/0
20/0

همان‌گونه كه در جدول مشاهده مي‌شود تاثير متغير مستقل روي متغيرهای وابسته از طريق جدول فوق در قالب ضرايب مسير مشخص است. به عنوان نمونه اثر بازارگرایی روی عملکرد سازمانی 19/0 و اثر مدیریت کیفیت جامع روی عملکرد و بازارگرایی به ترتیب 11/0 و 20/0 می باشد.
ب) آماره t
به منظور بررسي معني‌داري مسيرها (تاثيرات متغير مستقل بر روي متغيرهاي وابسته) از آماره t‌ استفاده مي‌شود. نتايج آزمون معني‌داري مسيرها بدين صورت است كه مقادير بزرگتر از 96/1 ± در سطح 05/0 و مقادير بزرگتر از 66/2 در سطح 01/0 معني‌دار مي‌باشند.

جدول 4-13: آزمون معني‌داري مسيرها
سازه
عملکرد سازمانی
بازارگرایی
بازارگرایی
81/2

مدیریت کیفیت جامع
61/2
42/2

هر سه مسیر تحقیق در سطح خطای 01/0 معنی دار است.
ج) واريانس تبيين شده (R2)
از طريق واريانس تبيين شده متغيرهاي تحقيق مي‌توان به اين سوال پاسخ داد كه چند درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل تبيين مي‌شود. واريانس تبيين شده هر يك از متغيرهاي تحقيق در جدول 4-14 ارائه مي‌گردد:

جدول 4-14: واريانس تبيين شده
سازه
واريانس تبيين شده
عملکرد سازمانی
12/0
بازارگرایی
04/0

با توجه به اطلاعات جدول 4-14 به عنوان نمونه مي‌توان چنين نتيجهگيري نمود كه واريانس تبيين شده عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته محض این تحقیق 12 درصد مي‌باشد. یعنی متغیرهای مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی مجموعاً توانسته اند 12 درصد تغییرات متغیر عملکرد سازمانی را تبیین نمایند.

شكل 4-1: ضرايب مسير و بارهاي عاملي متغيرهاي تحقيق

شكل 4-2: آماره t / معنی داری مسیرها
4-3-4) بررسي فرضيه های تحقیق
فرضیه اول تا سوم
در اين قسمت با توجه آزمون معنيداري مسيرها و ضرايب مسير، فرضيات تحقيق مورد بررسي قرار
ميگيرد:
جدول 4-15: بررسی فرضیات اول تا سوم تحقیق
شماره فرضیه
از
به
ضريب مسير
آماره t
نتيجه آزمون
1
مدیریت کیفیت جامع
بازارگرایی
20/0
42/2
تاييد
2
بازارگرایی
عملکرد سازمانی
19/0
65/2
تاييد
3
مدیریت کیفیت جامع
عملکرد سازمانی
11/0
61/2
تاييد

همان طور که در جدول4-15 مشاهده می شود، با توجه به نتایج آماره t می توان گفت که هر سه فرضيه تحقیق تائید می شوند.

فرضیه چهارم
بازارگرایی در ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی اثر واسطه ای دارد.
برای بررسی صحت این فرضیه، باید رابطه مستقیم میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی را با رابطه غیر مستقیم این دو متغیر از طریق متغیر واسطه ای بازارگرایی با هم مقایسه کرد.

جدول 4-16: بررسی فرضیات اول تا سوم تحقیق
نوع تاثیر
از
به
ضريب مسير
نتيجه آزمون
مستقیم
مدیریت کیفیت جامع
عملکرد سازمانی
11/0
11/0
غیر مستقیم
مدیریت کیفیت جامع
بازارگرایی
2/0
03/0 = 19/0 * 2/0

بازارگرایی
عملکرد سازمانی
19/0

با توجه به ضریب تاثیر مستقیم مدیریت کیفیت جامع روی عملکرد سازمانی (11/0) و مقایسه آن با ضریب تاثیر غیر مستقیم (03/0) نتیجه گرفته می شود که متغیر بازارگرایی در رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی نقش واسطه ای ندارد. لذا فرضیه چهارم رد می شود.

بررسي اثر متغير تعديل گر عوامل محیط خارجی
– فرضيه پنجم
ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی از طریق عوامل محیط خارجی تعدیل می شود.
براي بررسي اثر متغير تعديل گر عوامل محیط خارجی، سازه مكنون مربوط به اين متغير را وارد مدل ساختاري مي كنيم و پس از اجراي مدل، از طريق آماره t و سطح معني داري، در خصوص اثر تعديل گر متغير عوامل محیط خارجی اظهار نظر مي شود. شكل 4-3 مدل ساختاري را به همراه تاثير متغير تعديل گر عوامل محیط خارجی نشان مي دهد:

شكل 4-3: آماره t‌/ معني داري مسيرها مربوط به متغير تعديل گر عوامل محیط خارجی
با توجه به اینکه با توجه به اينكه آماره t مربوط به متغير تعديل گر، 114/1 بوده و کمتر از 96/1 مي باشد، لذا فرض تعدیل گر بودن عوامل محیط خارجی در رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی رد می شود.
– فرضيه ششم:
ارتباط میان بازارگرایی و عملکرد سازمانی از طریق عوامل محیط خارجی تعدیل می شود.
براي بررسي اثر متغير تعديل گر عوامل محیط خارجی، سازه مكنون مربوط به اين متغير را وارد مدل ساختاري مي كنيم و پس از اجراي مدل، از طريق آماره t و سطح معني داري، در خصوص اثر تعديل گر متغير عوامل محیط خارجی اظهار نظر مي شود. شكل 4-4 مدل ساختاري را به همراه تاثير متغير تعديل گر عوامل محیط خارجی نشان مي دهد:

شكل 4-4: آماره t‌/ معني داري مسيرها مربوط به متغير تعديل گر عوامل محیط خارجی

با توجه به اینکه با توجه به اينكه آماره t مربوط به متغير تعديل گر، 451/0 بوده و کمتر از 96/1 مي باشد، لذا فرض تعدیل گر بودن عوامل محیط خارجی در رابطه میان بازارگرایی و عملکرد سازمانی نیز رد می شود.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت کیفیت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بازارگرایی، مدیریت کیفیت، کیفیت جامع