تحقیق رایگان با موضوع عصر دیجیتال، روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، فرآیند ادراکی

دانلود پایان نامه ارشد

بيهدف صورت
نميگيرد و خواننده گاه بهقصد آموختن، زماني با هدف آگاه شدن و در جايي هم بهقصد لذت بردن و پر كردن اوقات فراغت به آن روي ميآورد كه هر سه ميتوانند با هم همراه باشند. چه کسی میتواند ادعا کند خواندن بهقصد لذت بردن نمیتواند آموزنده یا آگاه کننده هم باشد و آنگاه که فردي بهقصد آموختن و آگاه شدن میخواند نمیتواند از فرآیند آن لذت ببرد. مهم آن است که در هر لحظه براي خواندن دلیلی وجود دارد که عمده است و ممکن است دلایل دیگر خود به خود از فرآیند آن حاصل شود (قزل ایاغ 1388، 21).
خواندن ترجمهی مستقیم نمادهای نوشتاری فکر یا گفتار است. بهعبارتي، خواندن مهارتی است که
بهوسیلهی آن میتوان از مطالب نوشتنی کسب اطلاع نمود. خواندن تفسیر معنادار نمادهای کلامی نوشته شده و یا چاپ شده است(علویمقدم، علیزاده 1389)
خواندن فعاليتي هدفمند و چندبعدي است كه در آن خواننده دست به استنتاج ميزند و دانش قبلي خود به مطالب جديد را پيوند ميدهد. خواندن بهمعناي دريافت معنا از طريق نوشتار است و هدف اصلي خواندن، دركمطلب است. در واقع دركمطلب خواندن بهعنوان فرايند استنتاج و ايجاد معنا از طريق تعامل و درگيري با متن تعريف ميشود( نادري، شعباني و عابدي1389،19).

2ـ 3نظريههاي خواندن
باتلر21 خواندن را در بافت روانشناسی با هدف عطش در کسب اطلاعات، درک زیبایی و کسب تجربه دیده است ویژگی خواندن را فعالیت فکری قلمداد کرده است و بهعبارتی معنای فراگیری از راه خواندن را یک فعالیت فکری دانسته که ابعاد آن از اعمال متوازی ادراک حسی و بازتاب حافظه پدید آمده است .
(باتلر1933، به نقل از شعبانی، نادری 1389)
لندهیر22خواندن را در بافت ساختارهای اجتماعی با هدف لذتآفرینی و تلاش برای کسب معرفت دیده است ویژگی خواندن را فعالیت اجتماعی قلمداد کرده و آن را برای رفع نیازهای روحی و عاطفی تاکید کرده است لندهیر چهار نوع خواندن23 را تعریف کرده است( لندهیر1957 بهنقل از شعبانی، نادری 1389)
کرایست24 دریافت فلسفهی آموزش با هدف خودآگاهی از طریق عادات انضباط ذهن و آموزش خواندن سریع، کامل و انتقادی دیده است. ویژگی آن را آموزشمستقل و برای رسیدن به آموزشمستقل از دیگرهدایتگری به خودهدایتگری بیان نموده است.( کرایست به نقل از شعبانی،نادری1388).
اوهارا25 در بافت آموزشی و ارتباطی با هدف یادگیری و تربیت خوانندهی ماهر از طریق راهبردهای خواندن دیده است . ویژگیهای خواندن را درک از خواندن قلمداد نموده و بعد آن را تعامل با مدرک و دریافت محتوا از یک متن و یا چند متن دانسته است.(اوهارا به نقل از شعبانی نادری 1388)
لیو26 در بافت تغییرات محیطی عصر دیجیتال با هدف تغییررفتار خواندن دیده است . ویژگی آن را
رفتاری قلمداد نموده است که در محیط رو به دیجیتالیشدن خوانندگان بهتدریج ، رفتار مطالعه از روی صفحهی نمایشگر و استفاده فزاینده از انواع راهبردها برای غلبه بر محیط سرشار اطلاعاتی در خود ایجاد میکنند.(لیو به نقل از شعبانی ، نادری1388).

2ـ4 اهداف خواندن
انسان براي هر كاري نيت يا هدف خاصي را دنبال ميكند، براين اساس حداقل پنج نيت عمده براي خواندن ميتوان تشخيص داد كه بهشرح زير است:( نادري، شعباني و عابدي 1389، 23)
●خواندن بهقصد درک زیبایی:
هدف از خواندن برای درک زیبایی افزایش آگاهی و لذت بردن از کارهای هنری است و فواید آن
عبارتنداز ؛ افزایش میزان درک و فهم از طریق کشف معانی و عمیق یک نوشته، غنی کردن تجربیات شخصی از طریق صراحت بخشیدن به افکار و احساسات، بالابردن سطح آگاهی نسبت به زندگی از طریق شریک شدن در تجربیات و طرزفکر دیگران، بهرهگیری بیشتر از استعدادهای شخصی از طریق برانگیختن افکار ،ادراکات و احساسات.(سیف 1376، 233)

●خواندن بهقصد لذتآفرینی
بههنگام خواندن آنچه در محدودهی هنر ميگنجد، در آن خواندن بهقصد لذت، غلبه دارد. هنر را بيان زيبا و تعالي‌انديشه، عواطف و احساسات تعريف كرده‌اند. در خواندن شعر، داستان، نمايش‌نامه، طنز، فيلم‌نامه و مواردي از اين گروه لذت حضور فعال دارد، چون زندگي بدون لذت، عاري از لطف و بيروح است. خواندن بهقصد لذت نيز، بخشي از فعاليتهاي انساني در پي لذتجويي را به خود اختصاص مي دهد.
(نادری وشعبانی 1389،24)

●خواندن بهقصد خواندن مستقل

●خواندن بهقصد يادگيري
هر انساني براي تداوم موفقيتآميز زندگي روزانهي خود به مجموعهاي از مهارت‌ها نياز دارد. هرچه جوامع پيچيدهتر شود، بر مجموعه مهارتهاي مورد نياز براي گذراندن زندگي روزانه نيز افزوده خواهد شد. در گذشتهاي نهچندان دور، مهارتهاي خواندن، نوشتن و حساب كردن، مهارتهاي اوليه زندگي محسوب شده، و انسانها هرآنچه را براي زندگي بايد آموخته، از طريق شاگردي فراميگرفتند. اما امروزه بسياري از مهارتهاي ديگر ضروري است) نادری، شعبانی و عابدی 1389،24).

●خواندن به قصد تصميمگيري بهتر
امروزه براي هرگونه فعاليت و اقدامي، گزينشهاي متفاوتي وجود دارد و انسان امروزي ناچار است از ميان گزينههاي متفاوت، فعاليت‌هاي مناسب، مطلوب و كمخطري را برگزيند. خواندن بهقصد تصميمگيري بهتر، هدف همهی فعاليت‌هاي آموزشي در كشورهايي است كه نيروي انساني را مهم‌ترين سرمايه ميدانند
( نادري، شعباني و عابدي 1389 ،24).در عصر دیجیتال تعدادی از ابزارهای خواندن دیجیتالی برای پشتیبانی خواندن کارآمد طراحی شده است تلاشهای تحقیقاتی آینده را میتوان بر افزایش مستمر توجه بر خواندن در محیط دیجیتالی متمرکز کرد. (لیو2005 به نقل از بگلو 1386،25).

2ـ5 نگرش27 خواندن
نگرش28 از مفاهیم کاربردی در علم روانشناسی اجتماعی است. این اصطلاح در دهه 1950 بهبعد متداول گردید و امروزه یکی از مهمترین مفاهیم مورد استفاده در روان‌شناسی اجتماعی آمریکا می‌باشد. ترکیب شناخت‌ها، احساس‌ها و آمادگی برای عمل نسبت به یک چیز معین را نگرش شخص نسبت به آن چیز گویند تعریفی که اکثر روان‌شناسان اجتماعی از واژه نگرش دارند عبارت است از؛ نگرش، نظامی بادوام است که شامل یک عنصر شناختی، یک عنصر احساسی و تمایل بهعمل است. عنصر شناختی، شامل اعتقادات و باورهای شخص دربارهی یک اندیشه یا شیء است. عنصر احساسی یا عاطفی، آن است که معمولاً نوع احساس عاطفی با باورهای ما پیوند دارد و تمایل بهعمل بهجهت آمادگی برای پاسخگویی به شیوه‌ای خاص اطلاق می‌شود.(کریمی1383 )
اوپنهايم2(1369) نگرش را نوعي حالت آمادگي و تمايل به عمل يا عكسالعملي خاص در مقابل محركي خاص مي‌داند. وي معتقد است كه نگرشها بهوسيله عقايد و باورها تقويت مي‌شوند(‌عامل ادراكي) و اغلب احساسات قوي(عامل احساسي) را كه به نوع خاصي از رفتار (‌عامل حركتي) منجرمي‌شود، جذب مي‌كنند.
مولفهی عاطفی نگرش شامل هیجانات و عاطفه فرد نسبت به موضوع، خصوصاً ارزیابیهای مثبت و منفی است و مولفهی رفتاری نگرش چگونگی تمایل به عمل فرد در راستای موضوع را شامل میگردد. مولفهی شناختی شامل افکاری که فرد درمورد آن موضوع نگرش خاص دارد شامل: حقایق، دانش و عقاید(تیلور، پپلا و سیرز29، 2003).
طبق تعريف «لوئيز ترستون30» يكي از پيشگامان برجسته سنجش نگرش، نگرش عبارت از يك واكنش ارزشي يا عاطفي نسبت به موضوع نگرش است. بهبيان ديگر، از نظر ترستون وقتي فرد نسبت به موضوعي، ارزيابي31 يا احساس32 خود را بيان مي‌كند، نگرش خود را نسبت به آن موضوع نشان داده است.
امروزه بسياري از روانشناسان اجتماعي مي‌گويند كه هر نگرش تنها يك ارزيابي (يا قضاوت عاطفي) يا آمادگي براي پاسخ صرف نيست، بلكه نگرش، تركيب يا منظومه‌اي است كه هم عنصر شناختي دارد (اطلاعاتي كه فرد درباره موضوع نگرش دارد)، هم عنصر عاطفي (قضاوت عاطفي كه فرد نسبت به موضوع نگرش دارد) و هم عنصر آمادگي براي پاسخ يا رفتار.

شکل 2-1.الگوی سه مولفهای نگرش(اقتباس از هیوستون و اشتروبه33. 1383)
اسمیت34 (1988) نگرشخواندن را بهعنوان حالت ذهنی توام با احساس و عاطفه تعریف کرده است که احتمال خواندن را کم و زیاد میکند . اسمیت ابزار سنجش نگرش خواندن را به پنج قسمت35 تقسیم کرده است؛ لذت تجربه شده ، اضطراب تجربه شده ، عوامل درونی و بیرونی تقویت کننده اجتماعی ،
حالتهای مشکل رویارویی خواندن و غیره .

2-6 مدلهای خواندن
اكثر مدلهاي ارائه شده در زمينه خواندن مربوط به خواندن واژه است و مدلهاي مربوط به فرايند درك خواندن محدودترند. مدلهاي كلي فرايند خواندن به توجيه كل فرايند خواندن ميپردازند. منظور از فرايند خواندن دستيابي به محصول نهايي يا برونداد نهايي خواندن كه دراصل منظور درك خواندن است. بديهي است كه در اين مدلها، برخلاف مدلهاي بازشناسي واژه كه در آن تنها سطح واجشناختي و واژگاني مطرح است تمامي مؤلفهها و سطوح زباني ازجمله صرفي، نحوي و معنايي نيز در خواندن نقش داشته و در مدل منعكس شده اند.
بعنوان مثال برخي از نظريهها خواندن را فرايندي از “بالا به پايين”36 دانسته و نظريهي ديگري آن را فرايندي از “پايين به بالا” 37و نیز نظریه دیگری آن را ترکیبی از اين دو مي دانند که به الگوهای تعاملی معروف هستند. (چال1983، 33 به نقل از نادری، شعبانی و عابدی1389، 35 ) .

2-6-1 بالا به پايين
در اين مدل خواننده در مراجعه به متن، به برخی اطلاعات نوشتاري (چاپي) توجه كرده، از درون دادههاي نحوي، معنایی و واجی ذهن خویش، براي حدس زدن درباره ماهیت متن سود میبرد. خواننده سپس به ارزیابی درستی یا عدم درستی حدس خود میپردازد. اگر این دو بر هم منطبق شوند، فرآیند خواندن ادامه مییابد و در غیر اینصورت این چرخهی حدس و ارزیابی به گونههاي دیگر تکرار میشود .این الگوها بر استنتاج معنا پیش از رمزگشایی تأکید دارند و خواندن را با گوش کردن همسان میپندارند و عمیقاً بر موازنهی خواندن و گوش کردن تأکید دارند.

.

شکل 2-2. انگارههاي پردازش جز به كل (پايين به بالا) و كل به جز (بالا به پايين) برگرفته از ريد138 2003، 33
2ـ6ـ2. پايين به بالا
نظريهي پايين به بالا بر جنبههاي سلسلهمراتبي خواندن از حروف به كلمات – براي تشخيص كلمات، درك تحتاللفظي تا مهارتهاي تفسير مطلب تأكيد دارد (چال1983، به نقل از نادری و شعبانی 1389، 33) این مدل، موسوم به مدل « برون به درون » است که طبق آنها خواننده مطالب موجود در متن را درونی میکند.

2ـ6ـ3 مدل تعاملي(ترکیبی)
تاکید بیشتر دانشمندان علوم زبانی بر ابداع الگوهایی است که نکات مثبت و امتیازات هر دو الگو( از پایین به بالا ، از بالا به پایین) را در هم ادغام نمایند. این الگوهاي نوین را میتوان الگوهاي تعاملی( تركيبي) نام نهاد. طبق نظرگاه حاکم بر این الگوها مطابق با شكل2ـ2 خواندن درآنواحد هم یک فرآیند ادراکی و هم یک فرآیند شناختی است که در آن خواننده هم از تجربیات پیشین خود سود میبرد و هم از
ممیزههاي متنی که بهصورت رمز درآمدهاند استفاده میکند تا معناي موردنظر را بیافریند.

2ـ6ـ4مدل جبراني تعاملي
در اين مدل، افراد بههنگام خواندن همزمان از اطلاعات همهی سطوح استفاده ميكنند و پردازش از سطح خاصي مثل سطح نوشتاري در مدل (جزء به كل) يا سطح بافتي در مدل (كل به جزء) آغاز ميشود؛ از سوي ديگر، افراد ممكن است بر يك سطح پردازشي بيش از سطح ديگر تكيه كنند؛ يعني ممكن است از بافت به ميزانهاي مختلفي استفاده كنند. در اين مدل براي تكميل اطلاعات سطوح بالاتر لزوماً نيازي به پردازش سطوح پايينتر نيست. در نهايت اينكه هم اطلاعات خطي و هم اطلاعات زباني مانند ساختار زبان و معنا و جنبههاي ارتباطي متن و از سوي ديگر بافت مورد توجه قرار ميگيرد (ريد،2003).

2ـ6ـ5 مدل پيوندگرا
مدل پيوندگرا عليرغم چارچوبي كه براي تبيين بسياري از فعاليتهاي شناختي ارائه ميكنند از درون
مدلهاي خواندن واژه گسترش يافتهاند و بيشتر در خصوص خواندن واژهها مورد تحليل و بررسي قرار گرفتهاند. اين مدلها بر اساس عملكرد مغز و دستگاه عصبي ارائه شدهاند و در آنها فرض بر اين است كه مهارتهايي مانند خواندن در طول شبكه عصبي منتشر شدهاند. شبكهها از واحدهاي پردازشي سادهاي (مانند واج يا واژه) ساخته شدهاند كه داراي ارتباط و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع کتابخوانی، شهر خرم آباد، نیات رفتاری، عادت به مطالعه Next Entries تحقیق رایگان با موضوع عادت به مطالعه، تعلیم و تربیت، موفقیت تحصیلی، تعبیر و تفسیر