تحقیق رایگان با موضوع عرضه کننده

دانلود پایان نامه ارشد

مورد کاربرد قرار مي گيرند. جدول 2-3 کاربرد انواع مصاحبه ها را در يک تحقيق (با توجه به هدف تحقيق) نشان مي دهد.

هدف تحقيق
نوع مصاحبه
اکتشافي
توصيفي
تبييني
ساختارمند

??
?
نيمه ساختاريافته
?

??
عميق
?? 106

جدول 2-3 ) کاربرد انواع مصاحبه ها در يک تحقيق با توجه به هدف تحقيق (دانايي و همکاران، 1387)

نحوه جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق تلفيقي از روش هاي مصاحبه و پرسشنامه است. جزئيات ابزار و نحوه جمع آوري اطلاعات در قالب ( 4 فرم ارزيابي) به اين شرح است:
الف) ارزيابي روايي مدل (پرسشنامه شماره 1): اين ارزيابي بر اساس نظر افراد خبره کسب و کار ERP و دانشگاهي سازماندهي شده است. اين ارزيابي از طريق توزيع، تکميل و جمع آوري پرسشنامه هاي آنلاين و غير آنلاين صورت گرفته است. اين پرسشنامه بصورت نيمه ساختار يافته تنظيم شده و جزء سنجه هاي جنبي اين تحقيق محسوب مي شود.
ب) ارزيابي وضعيت مطلوب (پرسشنامه شماره 2) : اين ارزيابي از طريق مصاحبه ساختار يافته با افراد خبره سازماني و توزيع پرسشنامه آنلاين با افراد خبره واقع در صنعت ERP انجام يافته است. اين مرحله از تحقيق به بررسي اهميت و ارزيابي جايگاه هر يک از CSF ها در پياده سازي موفق يک سيستم ERP مي پردازد.
ج) ارزيابي ميزان تعلق هر يک از CSF ها به مدل طبقه بندي ارائه شده در تحقيق (پرسشنامه شماره 3) : اين ارزيابي از طريق مصاحبه ساختار يافته با افراد خبره سازمان انجام يافته و به بررسي شدت تعلق هر يک از CSF ها به ابعاد مدل مورد نظر مي پردازد. اين شدت تعلق مبين اهميت هر عامل در هر ناحيه از مدل است.
د) ارزيابي وضعيت موجود (پرسشنامه شماره 4) : اين ارزيابي که از طريق مصاحبه ساختار يافته با افراد خبره سازمان انجام يافته؛ به ارزيابي وضعيت هر يک از CSF ها در سازمان (بصورت يک مطالعه پيش-پياده سازي) مي پردازد. اين مصاحبه در قالب يک نشست مشترک و بصورت هم انديشي برگزار گرديد.
ه) ارزيابي وضعيت شکاف در نواحي مدل (پرسشنامه شماره 5) : در مرحله قبل، پس از تعيين وضعيت مطلوب و ارزيابي وضعيت موجود، شکاف کلي هر يک از عوامل حياتي موفقيت محاسبه گرديد. در اين مرحله، اين پرسشنامه سعي دارد تا با اکتساب نظرات افراد خبره سازمان، شکاف موجود در هر عامل را بطور مجزا در هر ناحيه بررسي کند. در اين پرسشنامه که بصورت مصاحبه و در قالب يک نشست مشترک انجام گرفت؛ افراد خبره مشخص کردند که شکاف هر عامل در کدام يک از نواحي ششگانه مدل بيشتر از ساير نواحي است.

10-2-3) تعريف و تبيين متغيرهاي تحقيق
1-10-2-3) تعريف مفهومي متغيرهاي تحقيق
* عوامل حياتي موفقيت پياده سازي ERP: عواملي که نقشي اساسي در کنترل و مديريت پروژه پياده سازي ERP داشته و مديريت آن ها مي تواند منجر به تحقق منافع و عملکرد مورد انتظار از پروژه پياده سازي ERP در سازمان گردد. اين عوامل مي توانند کمک شاياني نمايند تا جنبه هاي پروژه اي پياده سازي از جمله برنامه و اهداف هزينه اي و زماني پروژه مطابق با برنامه ريزي صورت گرفته تحقق يابند. نکته قابل توجه در اين تحقيق اين است که: آمادگي سازمان تعبيري کلي براي ارزيابي ميزان همگرايي وضعيت موجود سازمان با وضعيت مطلوب در محورهاي مبتني بر عوامل حياتي موفقيت است. از اين رو در پايان نامه حاضر، آمادگي سازمان بعنوان يک متغير مورد مطالعه مطرح نيست بلکه تعبيري از وضعيت کلي عوامل حياتي موفقيت در سازمان است.

2-10-2-3) تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق
* عوامل حياتي موفقيت پياده سازي ERP: با توجه به تعريف مفهومي متغير عوامل حياتي موفقيت در بخش 1-10-2-3 ؛ تعريف عملياتي اين متغير در قالب جدول 3-3 ارائه شده است.

عوامل حياتي موفقيت
پياده سازي ERP
1. تعهد و حمايت مديريت ارشد
12. مديريت فرهنگ (براي تغيير)

2. تدوين طرح کسب و کار
13. ارتباطات برون سازماني و درون سازماني

3. تدوين راهبرد پياده سازي
14. سيستم هاي قديمي موجود

4. مديريت پروژه
15. مديريت کيفيت اطلاعات

5. ترکيب و تيم پياده سازي پروژه
16. مشخصات سازمان

6. قهرمانان پروژه
17. آموزش و کارآموزي

7. کميته راهبري
18. نظارت، بازخور و ارزيابي عملکرد

8. انتخاب سيستم متناسب و سفارشي سازي سيستم
19. توسعه، تست و اشکال يابي نرم افزار

9. بازمهندسي فرآيندهاي کسب و کار
20. انتخاب عرضه کننده مناسب ERP

10. مديريت عوامل نگرشي کارکنان
21. انتخاب مشاور مناسب

11. مشارکت کارکنان
22. مديريت زنجيره تامين
جدول 3-3 ) تعريف عملياتي (مدل عملياتي) متغيرهاي تحقيق (عوامل حياتي موفقيت)

11-2-3) روايي و پايايي
1-11-2-3) روايي
يکي از مفاهيم مهم در ارتباط با يک تحقيق، موضوع روايي107 ابزار جمع آوري اطلاعات آن است. اطلاعات روايي مبين ميزان قابليت آزمون در تحصيل هدف هاي معين است. منظور از روايي اين است که مقياس و محتواي ابزار يا سوالات مندرج در ابزار دقيقا متغيرهاي مورد مطالعه را بسنجند. بعبارتي مفهوم روايي مبتني بر دو جنبه توأمان است: جنبه اول اين که ابزار سنجه به صورتي طراحي نشده باشد که داده هاي مازاد بر اهداف تحقيق را گردآوري کند و جنبه دوم اين که بخشي از داده هاي مورد نياز تحقيق در محتواي ابزار تحقيق حذف نشده باشد (حافظ نيا، 1387). در مطالعات صورت گرفته بر انواع مختلفي از روايي تاکيد شده است، منتهي عمده اين مطالعات بر روايي ابزار تمرکز يافته اند. اين در حالي است که ممکن است نوع نمونه گيري و شرايط نمونه تمام جنبه هاي مورد نظر از متغيرهاي مورد مطالعه را پوشش ندهد و اصطلاحا ورودي هاي تحقيق را کاناليزه کند.

1-1-11-2-3) روايي مبتني بر کيفيت نمونه گيري
برخي از محققين ميزان تعميم پذيري يافته ها را جزئي از روايي تحقيق مي دانند. ايزاک و مايکل (1971) دو نوع روايي را براي تحقيقات تجربي نقل مي کنند: روايي دروني و روايي بيروني. “روايي دروني” اشاره به هشت نوع متغير نامربوط دارد که عدم کنترل آن ها در طرح هاي تجربي موجب بروز اثراتي مي شود که ممکن است با اثرات متغيرهاي تجربي آميخته شود (پيوست 5). روايي نوع دوم که از آن تعبير به “روايي بيروني” مي شود معرف ميزان تعميم پذيري و “نمايندگي” يافته هاي تجربي مي کنند. در واقع در روايي دروني محقق از خود مي پرسد: آيا در اين مورد معين و خاص عامل تجربي واقعا تفاوتي ايجاد کرده است؟ روايي بيروني مي پرسد: اين اثر را به کدام يک از جوامع، محيط ها، متغيرهاي تجربي و متغيرهاي اندازه گيري مي توان تعميم داد؟ پيوست 5 روايي دروني و بيروني و انواع آن را تشريح مي کنذ.

2-1-11-2-3) روايي مبتني بر ابزار( سنجه)
محققين متعددي اين نوع از روايي را مدنظر قرار داده اند. تمرکز اين نوع از روايي بر گويه هاي ابزار سنجش متغيرهاي تحقيق است. اين نوع روايي به سه دسته تقسيم مي گردد: روايي محتوي، روايي معيار و روايي سازه.
روايي محتوي108 به اين اشاره دارد که تا چه حد سوال هاي يک آزمون معرف محتوايي هستند که براي سنجش آن تهيه شده اند. هيچ گونه روش آماري براي تعيين ضريب روايي محتوايي وجود ندارد و محقق براي تشخيص اين نوع روايي بايستي از قضاوت متخصصين و افراد خبره استفاده نمايد (دانايي فرد و همکاران، 1387). روايي وابسته به ملاک109 وقتي ايجاد مي شود که سنجه مورد نظر، افراد را بر اساس معياري که انتظار پيش بيني آن ها مي رود، متمايز سازد. اين نوع روايي دو جنبه از ابزار را پوشش مي دهد. جنبه اول شامل توانايي سنجه در تفکيک افراد مبتني بر پيش بيني وضعيت عملکردي آتي آنان مي گردد (روايي پيش بيني). آزمون هاي GRE 110 که براي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر از کارشناسي در بخشي کشورها همچون امريکا و کانادا گرفته مي شود، نمونه اي از اين آزمون ها هستند. اين آزمون در زمان حال انجام مي شود منتهي بر اساس ملاک هايي مبين استعداد و توانايي آتي فرد در تحصيل مقاطع بالاتر مي باشد. جنبه دوم اين نوع روايي، روايي همزمان است. اين نوع روايي زماني ايجاد مي شود که يک سنجه (معمولا مقياس دار) توانايي تفکيک افراد را مطابق با دنياي واقعي داشته باشد. آزمون هاي آئين نامه راهنمايي و رانندگي نمونه اي از آزمون هاي روا هستند که در آن نمادها و سنجه مقياس-کوچک توانايي تفکيک افراد بر اساس مهارت هاي واقعي آنان در تشخيص و ادراک علائم دنياي واقعي رانندگي را دارند. روايي سازه111 (مفهوم) دلالت بر اين دارد که نتايج بدست آمده از کاربرد سنجه ها تا چه حدي با تئوري هايي که آزمون بر اساس آن ها طراحي شده است، سازگاري دارد. اين روايي از دو جنبه حائز اهميت است. جنبه اول اين نوع روايي، زماني تحقق مي يابد که نتايج (نمرات) بدست آمده از ابزار طراحي شده تحقيق با کاربرد ابزارهاي موجود در تئوري هاي پيشين هماهنگ باشد و مورد تاييد قرار گيرد. اين جنبه از روايي سازه را روايي همگرا مي نامند. جنبه دوم روايي سازه اندازه گيري مي کند آيا کاربرد تجربي سنجه، همبستگي يک متغير نامرتبط با متغير تحقيق را (که بلحاظ نظري اثبات شده است) پايين نشان مي دهد يا خير. اين جنبه از روايي را روايي تشخيصي (واگرايي) مي ناميم. جدول 4-3 باختصار وضعيت ارزيابي انواع روايي در تحقيق حاضر را نشان مي دهد.
ماهيت ارزيابي روايي
نوع روايي
وضعيت ارزيابي در تحقيق
توضيحات
روايي مبتني بر نمونه
روايي دروني (8 مورد)
عدم شمول
با توجه به اين که در تحقيق حاضر اندازه نمونه برابر با اندازه جامعه است، تحقيق حاضر از شموليت اين نوع ارزيابي روايي خارج است.

روايي بيروني (4 مورد)
عدم شمول

روايي مبتني بر سنجه
روايي محتوا
?
ارزيابي آن توسط افراد خبره انجام شده است.

روايي وابسته به معيار
روايي پيش بيني
?
ماهيت تحقيق ارائه مدلي براي ارزيابي آمادگي سازمان در آينده است. بعبارتي عوامل حياتي موفقيت و وضعيت فعلي آن ها؛ نمايي از وضعيت آتي سازمان (ميزان آمادگي سازمان) در پياده سازي ERP است.

روايي همزمان
عدم شمول
ملاک ديگري خارج از عوامل حياتي موفقيت (موضوع فعلي تحقيق) در جهت تطبيق ارزيابي روايي نوع همزمان وجود ندارد.

روايي سازه
عدم شمول
با توجه به اين که تحقيق حاضر مبتني بر ارائه يک رويکرد و چارچوب مفهومي خود-ساخته جديد مي باشد، در تئوري هاي موجود مدل يا سنجه هاي هماهنگ با اين مدل جهت ارزيابي روايي سازه وجود ندارد.
جدول 4-3) ارزيابي وضعيت انواع روايي تحقيق

براي ارزيابي روايي محتوي مدل، پرسشنامه شماره 1، بين 10 نفر از افراد خبره دانشگاهي و صنعت ERP توزيع و پس از تکميل جمع آوري شد. اين پرسشنامه از پرسشنامه پيشنهادي مهرگان و زالي (1385) در ارزيابي روايي محتوي، اقتباس شده است. نتايج بدست آمده در جدول 5-3 نمايش داده شده است.
همانگونه که در جدول 5-3 نمايش داده شده است، روايي محتواي مدل در حد بالايي قرار دارد و حتي از نظر پوشش عوامل حياتي موفقيتِ درگير در پروژه پياده سازي؛ تمامي خبرگان اذعان داشته اند که نمي توان عامل حياتي اي را يافت که در ابعاد مدل پيشنهادي (اجزاء هر يک از ابعاد مدل) قابل طبقه بندي نباشد (متعلق به شق ديگري از ابعاد “تصميمي گيري و برنامه ريزي” و “انواع مخاطرات ممکنه” است).

اجزاء روايي محتوي

ابعاد مدل
قدرت اجزاء هر يک از ابعاد مدل
در سنجش مفهوم
قدرت اجزاء هر يک از ابعاد مدل در اندازه گيري تمام جنبه هاي مفهوم
وضعيت همپوشاني اجزاء هر يک از ابعاد مدل (سؤال معکوس)
امکان عدم پوشش برخي از متغيرهاي تحقيق (عوامل حياتي موفقيت)
بعد اول)
جايگاه تصميم سازي و برنامه ريزي
2/4
4
2/2
3/2
بعد دوم)
انواع مخاطرات ممکنه
4
1/4
3/2
(1/2 و 2/2 و 6/2)
6/1
جدول 5-3) مقايسه وضعيت ارزيابي روايي مدل تحقيق به تفکيک هر بعد

2-11-2-3) پايايي
پايايي112 يک سنجه، الف) ثبات و ب) هماهنگي منطقي پاسخ ها در ابزار اندازه گيري را نشان مي دهد. اين دو جنبه از مفهوم پايايي در زير تشريح شده ان:.
الف) ثبات سنجه، اشاره به سنجه اي دارد که از دو ويژگي توأمان تکرارپذيري و سنجش نتايج يکسان برخوردار

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع تحقيقات، رويکرد، استراتژي Next Entries تحقیق رایگان با موضوع ارزيابي، Correlation، پايايي