تحقیق رایگان با موضوع عرضه کننده

دانلود پایان نامه ارشد

M; L; L; VL; H; H; H; H; M; H

CSF 21
M; H; L; L; VL; VL; VL; VL; M; M; L; L; H; L
VH; VH; VH; L; VH; VH; VH; VL; VH; VH; H; H; VH; VH

CSF 22
H; VH; VL; VH; VL; VL; L; M; VL; VL; VL; VL; VH; VL
H; VH; VH; VH; VH; VH; VH; L; VH; VH; VH; VH; VH; VH
جدول 15- 4 ) نظرات افراد خبره در زمينه شدت شکاف موجود در نواحي ششگانه مدل (ادامه)

CSF i
i=1, 2,…, 10
j=1,2

راهبردي
تاکتيکال
K=1,2,3
فني
CSF 1
0.019418
0.024148
0.029962
0.014427
0.019825
0.0258909

CSF 2
0.039531
0.046856
0.0581893
0.03123
0.039448
0.0508187

CSF 3
0.000397
0.000294
0.0007233
0.000296
0.000233
0.0005961

CSF 4
0.050952
0.057697
0.0681054
0.054126
0.060535
0.0707683

CSF 5
0.027822
0.03678
0.0473166
0.073898
0.076451
0.0850305

CSF 6
0.021454
0.030262
0.0404302
0.057175
0.060694
0.0693337

CSF 7
0.015237
0.020974
0.0281333
0.016495
0.022087
0.0292222

CSF 8
0.037964
0.047518
0.0592271
0.081805
0.085899
0.0958068

CSF 9
0.014692
0.019554
0.025426
0.021075
0.02486
0.0304213

CSF 10
0.034572
0.047953
0.0640675
0.042042
0.054488
0.0703686

سازماني
CSF 1
0.045145
0.046191
0.0508135
0.017563
0.022527
0.028422

CSF 2
0.068952
0.073191
0.0844846
0.034006
0.041892
0.053292

CSF 3
0.000309
0.000241
0.0006118
0.000208
0.00018
0.0004846

CSF 4
0.043521
0.05121
0.0617844
0.058416
0.064212
0.0743726

CSF 5
0.036394
0.044167
0.054328
0.064217
0.068166
0.077151

CSF 6
0.027553
0.035497
0.0453879
0.07751
0.078064
0.0859297

CSF 7
0.040594
0.043168
0.0498061
0.043148
0.045361
0.051984

CSF 8
0.035578
0.045451
0.0572558
0.040279
0.049631
0.0612132

CSF 9
0.015315
0.020087
0.0259353
0.022331
0.025934
0.0314249

CSF 10
0.076659
0.084415
0.0992707
0.112653
0.115649
0.1295311

کسب و کار
CSF 1
0.033854
0.036512
0.0416571
0.015689
0.020906
0.0268972

CSF 2
0.024821
0.033657
0.0450724
0.024807
0.033657
0.0450847

CSF 3
0.000183
0.000164
0.0004529
0.000139
0.000137
0.0003972

CSF 4
0.029726
0.039047
0.0501511
0.031831
0.040921
0.0519532

CSF 5
0.024638
0.034
0.0446726
0.025716
0.034927
0.0455408

CSF 6
0.021454
0.030262
0.0404302
0.024503
0.032879
0.0429091

CSF 7
0.013341
0.019304
0.026508
0.01397
0.019861
0.0270525

CSF 8
0.049788
0.057929
0.0690983
0.054543
0.062078
0.0730408

CSF 9
0.01405
0.019021
0.0249317
0.039544
0.040277
0.044913

CSF 10
0.034572
0.047953
0.0640675
0.034572
0.047953
0.0640675
جدول 16- 4 ) وضعيت شکاف ناحيه اي عوامل حياتي موفقيت پياده سازي ERP – مقادير dvijk

CSF i
i=11, 12,…, 22
i 14,15
j=1,2

راهبردي
تاکتيکال
K=1,2,3
فني
CSF 11
0.034334
0.047535
0.0626142
0.048999
0.059848
0.0741312

CSF 12
0.043745
0.058572
0.0760925
0.056502
0.069451
0.0863099

CSF 13
0.00368
0.004461
0.0056244
0.003803
0.004562
0.005722

CSF 16
0.045124
0.053204
0.0652343
0.038156
0.047171
0.0593997

CSF 17
0.015801
0.018986
0.0228267
0.025289
0.027437
0.0308977

CSF 18
0.041349
0.047861
0.0583049
0.030073
0.037932
0.0485773

CSF 19
0.033277
0.041346
0.0512268
0.082733
0.083714
0.0912205

CSF 20
0.04754
0.055733
0.0669568
0.05749
0.064545
0.0754662

CSF 21
0.030617
0.039947
0.0512567
0.045406
0.052638
0.0633747

CSF 22
0.010102
0.013384
0.0176341
0.011232
0.014366
0.0185919

سازماني
CSF 11
0.055473
0.06535
0.0792563
0.125661
0.123991
0.1343652

CSF 12
0.072899
0.08337
0.0995157
0.140268
0.14062
0.1538109

CSF 13
0.004415
0.005074
0.0062054
0.00466
0.005276
0.0064005

CSF 16
0.072907
0.077332
0.0886462
0.048547
0.056265
0.068159

CSF 17
0.016198
0.01933
0.0231695
0.028837
0.0306
0.0339375

CSF 18
0.066709
0.070174
0.0802286
0.046994
0.052832
0.0631566

CSF 19
0.027933
0.03672
0.0468743
0.052717
0.057917
0.0668125

CSF 20
0.03985
0.048831
0.0603447
0.030946
0.041018
0.0528122

CSF 21
0.032883
0.041911
0.0531178
0.039716
0.047787
0.058687

CSF 22
0.011227
0.014371
0.0185919
0.016109
0.018633
0.0227501

کسب و کار
CSF 11
0.034334
0.047535
0.0626142
0.037571
0.050276
0.0651863

CSF 12
0.038325
0.05391
0.0716759
0.041938
0.057018
0.0746203

CSF 13
0.004168
0.00487
0.0060132
0.004292
0.00497
0.0061107

CSF 16
0.034681
0.04414
0.0564896
0.025472
0.036057
0.0486808

CSF 17
0.008307
0.012274
0.0164445
0.008307
0.012274
0.0164445

CSF 18
0.021634
0.030469
0.0412816
0.020689
0.029639
0.0404791

CSF 19
0.02367
0.033019
0.0433819
0.030113
0.03857
0.0485814

CSF 20
0.069633
0.075325
0.0858729
0.055331
0.062562
0.0735548

CSF 21
0.043089
0.050718
0.0615136
0.077114
0.080027
0.0895418

CSF 22
0.014607
0.017312
0.0214796
0.027324
0.028453
0.0324046
جدول 16- 4 ) وضعيت شکاف ناحيه اي عوامل حياتي موفقيت پياده سازي ERP – مقادير dvijk (ادامه)

راهبردي
تاکتيکال

a1
a2
a3
a1
a2
a3
فني
0.56760932
0.71306523
0.89935226
0.79225231
0.90618286
1.08194820
سازماني
0.79051529
0.90607936
1.08562819
1.00478521
1.08655482
1.25469651
کسب و کار
0.53887561
0.68742019
0.87380880
0.59346350
0.73343988
0.91746036
جدول 17-4 ) شکاف کل موجود به تفکيک نواحي ششگانه مدل

Mean (COA)
Max (ROM)

راهبردي
تاکتيکال

راهبردي
تاکتيکال
فني
0.726676
0.926794
فني
0.899352
1.081948
سازماني
0.927408
1.115346
سازماني
1.085628
1.254697
کسب و کار
0.700035
0.748121
کسب و کار
0.873809
0.91746
جمع کل
5.144379
جمع کل
6.112894
جدول 18-4 ) قطعي سازي (ديفازيفاي کردن) مقادير شکاف کل موجود در قالب دو روش COA و ROM

Mean (COA)
Max (ROM)

راهبردي
تاکتيکال

راهبردي
تاکتيکال
فني
14.12%
18.02%
فني
14.71%
17.70%
سازماني
18.03%
21.68%
سازماني
17.76%
20.53%
کسب و کار
13.61%
14.54%
کسب و کار
14.29%
15.01%
جمع کل
1
جمع کل
1
جدول 19-4 ) شکاف نسبي نواحي ششگانه مدل ارزيابي

Mean (COA)
Max (ROM)

راهبردي
تاکتيکال

راهبردي
تاکتيکال
فني
5
3
فني
5
3
سازماني
2
1
سازماني
2
1
کسب و کار
6
4
کسب و کار
6
4
جدول 20-4 ) اولويت بندي نواحي شکاف (رتبه بندي بحران موجود در نواحي ارزيابي شده)

نمودار 3-4 ) مقايسه تراکم عوامل حياتي موفقيت با شکاف تجميعي توليد شده در نواحي راهبردي و تاکتيکال به تفکيک انواع مخاطرات ممکنه

1
(
2
(
3
(
4
(
5
(
6
(

شکل 1-4 ) اولويت بندي نواحي شکاف (با استناد به دو روش قطعي سازي COAو ROM )

5-4) تشخيص سبد راهبردهاي اولويت دار سازمان
حال بر روي چهار ناحيه بحراني سازمان که داراي بيشترين شکاف با وضع مطلوب هستند؛ تمرکز مي کنيم. شکاف هر يک از CSF ها را در اين نواحي مشخص و بيشترين شکاف ها را رتبه بندي مي کنيم. اين مجموعه عمليات ما را بسوي تمرکز بر عوامل حياتي موفقيت تعيين کننده در هر ناحيه سوق مي دهد؛ عواملي که مديريت آن ها به کاهش فاصله شکاف و بهسازي فرآيند آمادگي سازمان منجر خواهد شد.
جداول 21-4 تا 24-4 رتبه شکاف هر يک از CSF ها در نواحي بحراني اعلام شده را نمايش مي دهد. اين رتبه معرف ميزان تعيين کننده بودن شکاف يک عامل در مجموع شکاف آن ناحيه مي باشد.

رديف
عامل
ضريب اهميت کلي عامل
ضريب اهميت ناحيه اي عامل
شکاف ناحيه اي
شکاف وزني
رتبه (رجحان)
1
تعهد و حمايت مديريت ارشد
0.057774
0.0491
0.02284
0.000065
17
2
تدوين طرح کسب و کار
0.045022
0.0482
0.04306
0.000093
16
3
تدوين راهبرد پياده سازي
0.039681
0.0517
0.00029
0.000001
20
4
مديريت پروژه *
0.054894
0.0756
0.06567
0.000273
5
5
ترکيب و تيم پياده سازي پروژه
0.055717
0.0643
0.06984
0.000250
6
6
قهرمانان پروژه *
0.054483
0.0643
0.08050
0.000282
4
7
کميته راهبري
0.046256
0.0527
0.04683
0.000114
14
8
انتخاب سيستم متناسب و سفارشي سازي سيستم
0.057774
0.0589
0.05037
0.000171
10
9
بازمهندسي فرآيندهاي کسب و کار
0.05078
0.0707
0.02656
0.000095
15
10
مديريت عوامل نگرشي کارکنان *
0.048312
0.0596
0.11928
0.000343
3
11
مشارکت کارکنان *
0.052426
0.0779
0.12801
0.000523
1
12
مديريت فرهنگ (براي تغيير) *
0.052013
0.0676
0.14490
0.000510
2
13
ارتباطات برون سازماني و درون سازماني
0.051191
0.0577
0.00545
0.000016
19
16
مشخصات سازمان
0.048725
0.0677
0.05766
0.000190
7
17
آموزش و کارآموزي
0.058186
0.0676
0.03112
0.000122
13
18
نظارت، بازخور و ارزيابي عملکرد
0.048723
0.0666
0.05433
0.000176
9
19
توسعه، تست و اشکال يابي نرم افزار
0.056951
0.0552
0.05915
0.000186
8
20
انتخاب عرضه کننده مناسب ERP
0.058597
0.0562
0.04159
0.000137
12
21
انتخاب مشاور مناسب
0.054894
0.0530
0.04873
0.000142
11
22
مديريت زنجيره تامين
0.05078
0.0538
0.01916
0.000052
18
جدول 21-4 ) تمرکز بر ناحيه مخاطره آميز اول (تاکتيکال-سازماني) و عوامل اولويت دار مرتبط با آماده سازي

رديف
عامل
ضريب اهميت کلي عامل
ضريب اهميت ناحيه اي عامل
شکاف ناحيه اي
شکاف وزني
رتبه (رجحان)
1
تعهد و حمايت مديريت ارشد *
0.057774
0.0850
0.04738
0.00023
5
2
تدوين طرح کسب و کار *
0.045022
0.0730
0.07554
0.00025
4
3
تدوين راهبرد پياده سازي
0.039681
0.0634
0.00039
0.00000
20
4
مديريت پروژه
0.054894
0.0722
0.05217
0.00021
7
5
ترکيب و تيم پياده سازي پروژه
0.055717
0.0444
0.04496
0.00011
13
6
قهرمانان پروژه
0.054483
0.0487
0.03615
0.00010
14
7
کميته راهبري
0.046256
0.0681
0.04452
0.00014
10
8
انتخاب سيستم متناسب و سفارشي سازي سيستم
0.057774
0.0497
0.04610
0.00013
12
9
بازمهندسي فرآيندهاي کسب و کار
0.05078
0.0640
0.02045
0.00007
16
10
مديريت عوامل نگرشي کارکنان *
0.048312
0.0661
0.08678
0.00028
3
11
مشارکت کارکنان
0.052426
0.0565
0.06669
0.00020
8
12
مديريت فرهنگ (براي تغيير) *
0.052013
0.0708
0.08526
0.00031
1
13
ارتباطات برون سازماني و درون سازماني
0.051191
0.0675
0.00523
0.00002
19
16
مشخصات سازمان *
0.048725
0.0768
0.07963
0.00030
2
17
آموزش و کارآموزي
0.058186
0.0485
0.01957
0.00006
17
18
نظارت، بازخور و ارزيابي عملکرد
0.048723
0.0620
0.07237
0.00022
6
19
توسعه، تست و اشکال يابي نرم

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع H;، VL، VH Next Entries منبع تحقیق درمورد قانون مجازات، نقض حقوق، ثبت اختراعات