تحقیق رایگان با موضوع عرضه کننده

دانلود پایان نامه ارشد

ر
103.7979
173.6371
261.6985
105.3019
176.3126
265.5252
جدول 9-4 ) 0

Mean (COA)
Max (ROM)

راهبردي
تاکتيکال

راهبردي
تاکتيکال
فني
213.5121
225.0789
فني
303.2009
315.9297
سازماني
238.8587
242.1656
سازماني
332.6787
337.1326
کسب و کار
179.7112
182.3799
کسب و کار
261.6985
265.5252
جدول 10-4 ) قطعي سازي (ديفازيفاي کردن) مقادير تعلق تجميعي نواحي مختلف مدل در قالب دو روش COA و ROM

سه ناحيه مهم مدل از نظر ميزان تعلق عوامل حياتي موفقيت عبارتند از: تاکتيکال-سازماني، راهبردي-سازماني و تاکتيکال-فني. نتايج ارائه شده در جدول 10-4 در تاييد ميزان تعلق حاشيه اي هر يک از ابعاد مدل؛ نشان مي دهد که تراکم عوامل حياتي موفقيت در دو جزء تاکتيکال و سازماني بيشتر از ساير اجزاء است. جزء تاکتيکال 68/50 % و جزء سازماني (مخاطرات سازماني) 53/37 % عوامل را تحت پوشش خود قرار مي دهند.
پس از محاسبه ميزان تعلق ناحيه اي هر عامل، از نسبت اين ميزان تعلق (وزن فازي) به مجموع ميزان تعلقات آن ناحيه (مجموع اوزان فازي عوامل مختلف در آن ناحيه) وزن يا ضريب اهميت ناحيه اي آن عامل بدست مي آيد. همان طور که پيش تر نيز اشاره شد، اين ضريب در مقايسه و شناسايي ميزان اولويت عوامل مختلف واقع در يک ناحيه کاربرد دارد. جدول 11-4 مقدار فازي اين ضريب را براي تمامي عوامل محاسبه و نمايش مي دهد. جدول 12-4 نيز نمايانگر مقدار قطعي شده ضريب اهميت ناحيه اي هر يک از عوامل مي باشد. همانند ساير بخش هاي اين تحقيق، براي قطعي سازي مقادير محاسبه شده از روش ميانگين گيري (COA) استفاده شده است.
لازم بذکر است؛ از آن جا که ميزان تعلق هر يک از عوامل حياتي موفقيت به هر ناحيه، وابسته به ساختارهاي کاري، بافت سازماني و محيط کسب و کار سازمان مورد مطالعه مي باشد؛ در نتيجه اين مرحله از ارزيابي با تکيه بر خبرگان سازماني انجام يافته است.

CSF i
i=1, 2,…, 10
j=1,2

راهبردي
تاکتيکال
K=1,2,3
فني
CSF 1
0.0181
0.0449
0.1082
0.0083
0.0239
0.0623

CSF 2
0.0240
0.0548
0.1261
0.0133
0.0336
0.0816

CSF 3
0.0266
0.0592
0.1340
0.0198
0.0457
0.1048

CSF 4
0.0262
0.0586
0.1329
0.0272
0.0592
0.1300

CSF 5
0.0199
0.0472
0.1113
0.0319
0.0675
0.1455

CSF 6
0.0175
0.0425
0.1019
0.0249
0.0551
0.1224

CSF 7
0.0201
0.0477
0.1124
0.0138
0.0347
0.0837

CSF 8
0.0243
0.0553
0.1269
0.0299
0.0639
0.1386

CSF 9
0.0224
0.0515
0.1194
0.0249
0.0551
0.1224

CSF 10
0.0198
0.0469
0.1106
0.0168
0.0403
0.0946

سازماني
CSF 1
0.0348
0.0712
0.1488
0.0165
0.0395
0.0912

CSF 2
0.0287
0.0606
0.1297
0.0163
0.0387
0.0894

CSF 3
0.0239
0.0521
0.1141
0.0182
0.0419
0.0950

CSF 4
0.0282
0.0599
0.1284
0.0302
0.0630
0.1337

CSF 5
0.0147
0.0355
0.0831
0.0242
0.0529
0.1157

CSF 6
0.0166
0.0392
0.0903
0.0244
0.0530
0.1155

CSF 7
0.0263
0.0563
0.1218
0.0186
0.0427
0.0966

CSF 8
0.0171
0.0401
0.0917
0.0217
0.0482
0.1067

CSF 9
0.0242
0.0527
0.1152
0.0277
0.0586
0.1257

CSF 10
0.0252
0.0545
0.1185
0.0220
0.0488
0.1079

کسب و کار
CSF 1
0.0268
0.0641
0.1557
0.0127
0.0355
0.0954

CSF 2
0.0240
0.0584
0.1440
0.0136
0.0373
0.0992

CSF 3
0.0215
0.0535
0.1336
0.0164
0.0430
0.1112

CSF 4
0.0189
0.0486
0.1237
0.0202
0.0511
0.1288

CSF 5
0.0124
0.0351
0.0951
0.0204
0.0523
0.1324

CSF 6
0.0118
0.0339
0.0925
0.0172
0.0457
0.1183

CSF 7
0.0168
0.0451
0.1173
0.0119
0.0342
0.0930

CSF 8
0.0186
0.0476
0.1210
0.0235
0.0571
0.1406

CSF 9
0.0255
0.0608
0.1479
0.0292
0.0676
0.1614

CSF 10
0.0167
0.0444
0.1152
0.0146
0.0397
0.1048
جدول 11- 4 ) اهميت ناحيه اي هر يک از عوامل حياتي موفقيت

CSF i
i=11, 12,…, 22
i 14, 15
j=1,2

راهبردي
تاکتيکال
K=1,2,3
فني
CSF 11
0.0161
0.0398
0.0967
0.0242
0.0540
0.1206

CSF 12
0.0152
0.0387
0.0951
0.0140
0.0354
0.0856

CSF 13
0.0205
0.0484
0.1135
0.0163
0.0393
0.0925

CSF 16
0.0245
0.0557
0.1278
0.0204
0.0469
0.1070

CSF 17
0.0217
0.0509
0.1189
0.0335
0.0701
0.1500

CSF 18
0.0197
0.0466
0.1099
0.0212
0.0484
0.1099

CSF 19
0.0195
0.0471
0.1119
0.0346
0.0722
0.1538

CSF 20
0.0242
0.0550
0.1262
0.0251
0.0553
0.1229

CSF 21
0.0281
0.0619
0.1393
0.0248
0.0548
0.1218

CSF 22
0.0201
0.0475
0.1120
0.0190
0.0445
0.1028

سازماني
CSF 11
0.0202
0.0460
0.1034
0.0314
0.0650
0.1373

CSF 12
0.0276
0.0587
0.1262
0.0261
0.0559
0.1209

CSF 13
0.0259
0.0558
0.1208
0.0211
0.0472
0.1048

CSF 16
0.0306
0.0640
0.1357
0.0261
0.0560
0.1210

CSF 17
0.0165
0.0390
0.0900
0.0261
0.0559
0.1209

CSF 18
0.0232
0.0509
0.1119
0.0256
0.0550
0.1191

CSF 19
0.0108
0.0281
0.0690
0.0197
0.0449
0.1010

CSF 20
0.0192
0.0437
0.0986
0.0204
0.0458
0.1023

CSF 21
0.0208
0.0467
0.1043
0.0188
0.0431
0.0971

CSF 22
0.0197
0.0448
0.1007
0.0192
0.0437
0.0984

کسب و کار
CSF 11
0.0134
0.0371
0.0992
0.0207
0.0523
0.1317

CSF 12
0.0193
0.0494
0.1252
0.0183
0.0470
0.1200

CSF 13
0.0273
0.0643
0.1550
0.0222
0.0543
0.1344

CSF 16
0.0251
0.0605
0.1478
0.0214
0.0529
0.1318

CSF 17
0.0119
0.0341
0.0930
0.0188
0.0489
0.1249

CSF 18
0.0178
0.0461
0.1182
0.0196
0.0497
0.1258

CSF 19
0.0103
0.0307
0.0853
0.0188
0.0489
0.1249

CSF 20
0.0214
0.0530
0.1321
0.0228
0.0555
0.1369

CSF 21
0.0220
0.0546
0.1357
0.0200
0.0502
0.1263

CSF 22
0.0352
0.0789
0.1839
0.0342
0.0769
0.1797
جدول 11- 4 ) اهميت ناحيه اي هر يک از عوامل حياتي موفقيت (ادامه)

شماره عامل
عامل
راهبردي-فني
تاکتيکال-فني
راهبردي-سازماني
تاکتيکال-سازماني
راهبردي- کسب و کار
تاکتيکال-کسب و کار
1
تعهد و حمايت مديريت ارشد
0.0571
0.0315
0.0850
0.0491
0.0822
0.0479
2
تدوين طرح کسب و کار
0.0683
0.0428
0.0730
0.0482
0.0754
0.0500
3
تدوين راهبرد پياده سازي
0.0732
0.0568
0.0634
0.0517
0.0695
0.0569
4
مديريت پروژه
0.0726
0.0722
0.0722
0.0756
0.0637
0.0667
5
ترکيب و تيم پياده سازي پروژه
0.0594
0.0816
0.0444
0.0643
0.0476
0.0684
6
قهرمانان پروژه
0.0539
0.0675
0.0487
0.0643
0.0461
0.0604
7
کميته راهبري
0.0600
0.0441
0.0681
0.0527
0.0597
0.0464
8
انتخاب سيستم متناسب و سفارشي سازي سيستم
0.0688
0.0775
0.0497
0.0589
0.0624
0.0738
9
بازمهندسي فرآيندهاي کسب و کار
0.0644
0.0675
0.0640
0.0707
0.0781
0.0861
10
مديريت عوامل نگرشي کارکنان
0.0591
0.0506
0.0661
0.0596
0.0588
0.0531
11
مشارکت کارکنان
0.0508
0.0663
0.0565
0.0779
0.0499
0.0682
12
مديريت فرهنگ (براي تغيير)
0.0497
0.0450
0.0708
0.0676
0.0647
0.0618
13
ارتباطات برون سازماني و درون سازماني
0.0608
0.0494
0.0675
0.0577
0.0822
0.0703
16
مشخصات سازمان
0.0693
0.0581
0.0768
0.0677
0.0778
0.0687
17
آموزش و کارآموزي
0.0638
0.0845
0.0485
0.0676
0.0463
0.0642
18
نظارت، بازخور و ارزيابي عملکرد
0.0587
0.0598
0.0620
0.0666
0.0607
0.0650
19
توسعه، تست و اشکال يابي نرم افزار
0.0595
0.0869
0.0360
0.0552
0.0421
0.0642
20
انتخاب عرضه کننده مناسب ERP
0.0684
0.0678
0.0538
0.0562
0.0688
0.0717
21
انتخاب مشاور مناسب
0.0764
0.0671
0.0573
0.0530
0.0708
0.0655
22
مديريت زنجيره تامين
0.0599
0.0554
0.0551
0.0538
0.0993
0.0969
جدول 12-4) ضريب اهميت ناحيه اي هر يک از عوامل حياتي موفقيت به تفکيک هر ناحيه(waijk)

4-4) تعيين وضعيت موجود و نواحي شکاف
در اين مرحله به تعيين وضعيت موجود عوامل حياتي موفقيت (عوامل20 گانه) در سازمان پرداختيم. نظرات افراد خبره در خصوص وضعيت فعلي هر يک از CSF ها در سازمان؛ در جدول 13-4 نشان داده شده است. با فازي سازي، تجميع و ميانگين گيري متغيرهاي زباني اين جدول، شکاف موجود هر CSF در سازمان تعيين مي شود (جدول 14-4). در ادامه لازم است شکاف ناحيه اي هر عامل محاسبه شود. هدف از اين عمليات؛ اين است که بدانيم شکاف و نقاظ ضعف سازمان به کدام نواحي مربوط مي شود. بدين منظور از افراد خبره خواسته شد تا ارزيابي کنند، شکاف موجود هر عامل در کدام نواحي بيشتر است و اين شدت را در نواحي ششگانه مدل و در قالب طيف ليکرت با هم مقايسه کنند. جدول 15-4 نظرات افراد خبره را در اين خصوص نمايش مي دهد. پس از فازي سازي، تجميع و تعيين ضريب شکاف نسبي129 هر عامل در هر ناحيه (ضريب شکاف ناحيه اي)؛ با ضرب اين ضريب در شکاف موجود هر عامل، مي توان شکاف ناحيه اي آن عامل را در قالب يک عدد فازي محاسبه کرد. با تجميع و قطعي سازي شکاف ناحيه اي CSF هاي مختلف، مي توان شکاف کل يک ناحيه را محاسبه کرد. جدول 16-4 ميزان شکاف ناحيه اي هر CSFدر هر ناحيه و جدول 17-4 و 18-4 بترتيب مقدار شکاف کل موجود در هر ناحيه را در قالب فازي و مقادير قطعي سازي شده نمايش مي دهند.
در جدول 18-4 سعي شده است تا مقادير ارائه شده در جدول 17-4؛ از طريق دو روش ميانگين (COA) و بزرگترين بيشينه (ROM) قطعي سازي شوند. براي ادراک بهتر نتايج حاصل از اين تحقيق، شکاف نسبي هر يک از نواحي ششگانه ماتريسِ ارزيابي محاسبه و در جدول 19-4 نشان داده شده است. جدول 20-4، در ادامه با رتبه بندي نواحي بحراني (داراي ميزان شکاف بالا) وضعيت سازمان در هر يک از ابعاد مدل ارائه شده نمايش مي دهد.
پس از انجام تمامي محاسبات مورد نياز و تعيين ميزان شکاف وضعيت فعلي سازمان از وضعيت مطلوب پياده سازي يک سيستم ERP؛ نمودار3-4 ترسيم شده است. اين نمودار اهميت ناحيه اي و شکاف تجميعي CSF هاي راهبردي و تاکتيکال را در مقايسه با يکديگر- به تفکيک انواع مخاطرات ممکنه در جريان پروژه پياده سازي- نمايش مي دهد. اين نمودار نماي خوبي از عوامل تاکتيکال و راهبردي به همراه شکاف موجود آن ها ارائه مي دهد. با کمي توجه به اين نمودار مي توان دريافت عليرغم اين که تراکم عوامل تاکتيکال در برخي از اجزاء مدل همانند مخاطرات سازماني، کمتر از عوامل راهبردي است؛ منتهي به شکاف بيشتري در مقايسه با عوامل راهبردي منجر شده اند. اين پيامد ممکن است از جنبه هاي مديريتي حائز اهميت باشد. در نهايت شکل 1-4 به کمک رنگ بندي؛ سعي دارد درجه بحراني بودن هر يک از نواحي ششگانه مدل ارزيابي را نمايش دهد. نتايج اين نمودار منطبق با اطلاعات ارائه شده در جدول 18-4 است.

CSF_no
Expert 1
Expert 2
Expert 3
Expert 4
Expert 5
Expert 6
Expert 7
Expert 8
Expert 9
Expert 10
Expert 11
Expert 12
Expert 13
Expert 14
Expert 15
Expert 16
Expert 17
CSF 1
H
H
H
M
M
VH
H
M
M
H
VH
H
M
H
M
M
H
CSF 2
M
L
M
L
L
M
VL
L
L
VL
M
M
VL
L
L
L
VL
CSF 3
M
M
M
L
M
M
M
L
L
L
M
M
M
M
M
M
M
CSF

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع حقوق و دستمزد، منابع سازمان، ارباب رجوع Next Entries تحقیق رایگان با موضوع H;، VL، VH