تحقیق رایگان با موضوع عرضه کننده، پردازش اطلاعات، انتقال دانش

دانلود پایان نامه ارشد

سيستم، مديريت کيفيت اطلاعات، آموزش و کارآموزي، تست و رفع اشکال سيستم وابسته به تجارب و پشتيباني فروشنده سيستم است. از اين رو، چنين انتخابي از اين جنبه حائز اهميت است که يک عرضه کننده خوب مي تواند از پياده سازي در جنبه هاي مختلفي، از راهنمايي فني گرفته تا آموزش و کارآموزي؛ حمايت و پشتيباني کند (بينگي، 1999؛ سامرز و نلسون، 2004؛ ژنگ و همکاران، 2005). علاوه بر اين؛ تعميرات اضطراري و بروزرساني ها از ديگر عوامل مرتبط با بسته هاي نرم افزاري اند که در مراحل پس از پياده سازي از اهميت بالايي برخوردار هستند (کندل و کندل، 1999). فعاليت فروشنده يک سيستم محدود به فراگردهاي پس از پياده سازي نيست و علاوه بر خدمات پس از فروش؛ ارائه ابزارهايي چون ابزار مدلسازي فرآيندهاي کسب و کار در جريان پياده سازي ERP، مي تواند به سازمان کمک نمايد تا هزينه و زمان پياده سازي را کاهش دهد (سامرز و نلسون، 2004). در عمل معيارهاي ارزيابي يک عرضه کننده مناسب ERP مي تواند شامل شهرت عرضه کننده، قدرت مالي، توانايي هاي فني و در نهايت چشم انداز و جهت گيري آن باشد (وِرويل و هَلينگتِن، 2002). ژنگ و همکاران (2005) اشاره مي کنند که کيفيت فروشنده يک سيستم ERP را مي توان با توجه به سه عامل ارزيابي کرد. اين سه عامل عبارتند از: (1) زمان پاسخ به خدمت درخواستي، (2) مشاورت هاي مقتضي با توانايي هاي دانشي در زمينه فناوري اطلاعات و فرآيندهاي کسب و کار و (3) مشارکت با سازمان در مقوله پياده سازي. آن ها ضمن تاکيد بر برخورداري فروشنده از مهارت هاي دانشي در دو جنبه فناوري اطلاعات و کسب و کار، عنوان مي کنند که فروشنده بايد داراي مهارت هاي ارتباطي ميان-فردي خوبي باشد.

14-4-2) انتخاب مشاورين مناسب
بعلت پيچيدگي هاي پياده سازي يک سيستم ERP؛ تعداد زيادي از پژوهشگران، از نياز به يک مشاور براي پياده سازي ERP حمايت و آن را بخشي از تيم پياده سازي سازمان قلمداد کرده اند (بينگي و همکاران، 1999؛ ويلکاکس و اسکايکس، 2000؛ متواني و همکاران، 2002؛ تريمر و همکاران، 2002؛ اسکاک و لگ، 2002 ). ولتي (1999) بحث مي کند که موفقيت پياده سازي يک سيستم، وابسته به توانايي هاي مشاور پروژه است؛ چرا که آنها از دانش عميقي درباره نرم افزار برخوردار هستند. سازمان ها به دفعات از مشاورين خارجي براي اجرايي ساختن پروژه هاي پياده سازي ERP استفاده مي کنند. مشاورين افرادي اند که تحليل هاي مورد نياز سازمان را اجرا کرده، راه حل هاي مناسب را ارائه و فرآيند پياده سازي را مديريت مي کنند (سانگ و همکاران، 1994). مشاورين مي توانند مهارت هاي تخصصي، تجربه و دانشي را براي سازمان به ارمغان آورند؛ که اگر سازمان مستقلاً مي خواست در داخل، آن را ايجاد نمايد مي بايست هزينه و زمان زيادي صرف مي کرد (گيبل، 2003). بنابراين لازم است تا سازمان ها تمهيداتي را براي فعالسازي مکانيزم انتقال دانش از مشاورين به اعضاء سازمان در نظر گيرند (المشعري و همکاران، 2003) تا بتوانند وابستگي خود را به مشاوران و عرضه کننده سيستم قطع کنند (اسکاک و لگ، 2002). سامرز و نلسون (2004) در کنار مديريت ارشد و تيم پياده سازي ERP، از مشاورين بعنوان ديگر بازيگران کليدي فرآيند پياده سازي ياد مي کنند که داراي نقشي حياتي در اين فرآيند هستند.

15-4-2) مديريت زنجيره تامين
سيستم هاي اطلاعاتي يک فناوري کليدي است که براي هماهنگي بخش هاي سازماني و سازمان ها در زنجيره تامين يک نياز محسوب مي شوند (نالماير و همکاران، 2002). پياده سازي ERP ها موجب مي گردد تا يک مدل کسب و کار سازماني بسط يافته فراهم گردد که طي آن ارزش ايجاد شده در سراسر زنجيره تامين ارتقاء يابد. براي اکتساب کارايي زنجيره تامين، سازمان ها نيازمند اين هستند که مقادير زيادي از اطلاعات- از داده هاي برنامه ريزي و عمليات گرفته تا اطلاعات مالي و صورتحساب ها بهنگام- را تبادل نمايند . ERPها از منظر فني بعنوان ستون فقرات61 مديريت زنجيره تامين شناخته مي شوند و ابزارهاي چندگانه اي را فراهم مي نمايند که مهمترين آن ها در حوزه زنجيره تامين؛ عبارت از يکپارچه سازي فراگردهاي داخلي و پيگيري تراکنش هاي بهنگام است (کله و اکبولت، 2005). از ديگر مزايايي که اين بسته براي زنجيره تامين به همراه دارد، مي توان از آشکارسازي و شفافيت اطلاعات در طول زنجيره تامين، پشتيباني از هماهنگي هاي بين شرکاء و ايجاد خطوط راهنما براي پيگيري تراکنش هاي انجام گرفته در طي زنجيره نام برد. برخي مطالعات از ERP ها بعنوان توانمندساز شايستگي هاي62 زنجيره تامين ياد کردند؛ چرا که اين بسته هاي نرم افزاري از طريق فراهم نمودن امکان تبادل و پردازش اطلاعات مورد نياز؛ شرايط تصميم سازي بهنگام در زنجيره تامين را تسهيل مي کنند (اکرمانس و همکاران، 2003؛ ساندرز، 2007؛ سو و همکاران، 2009).
ازآن جا که عمده تحقيقات صورت گرفته در حوزه ERP ها به پيامدهاي پياده سازي معطوف بوده است و مطالعات صورت گرفته در حيطه مديريت زنجيره تامين نيز غالباً به ارزيابي عملکرد و انتخاب تامين کنندگان بر اساس رويکردهاي “تصميم گيري چند معياره”63 پرداخته اند؛ در نتيجه کمتر به ارتباط بين SCM و ERPو يکپارچه سازي اين دو مقوله پرداخته شده است. المشعري و زيري (2000) ضمن تاکيد بر مديريت زنجيره تامين از طريق يک زيرساختار فناوري اطلاعات قدرتمند؛ بحث مي کنند تنها در صورتي بازمهندسي فرآيندهاي کسب و کار در طول زنجيره تامين مي تواند موفقيت آميز باشد که يک تعهد و رهبري فراگيري در کل زنجيره وجود داشته باشد.
سامنِر (2005) از مديريت تامين کنندگان بعنوان يک عامل حياتي موفقيت ياد مي کند. که و همکاران (2006) در تحقيقي نتيجه گرفتند که اگر تامين کنندگان در استفاده از ERP مشارکت ننمايند، سازمان نيز بمنظور يکپارچه سازي زنجيره تامين، در کاربرد ERP بي ميل خواهد بود.
جدول 2-2 دامنه پوشش عوامل حياتي موفقيت پياده سازي ERP در تحقيقات مختلف صورت گرفته را نشان مي دهد. اين تحقيقات يا بطور مستقيم بر عوامل حياتي موفقيت در حوزه ERP معطوف بوده و يا اين که در حوزه موفقيت پياده سازي و عوامل موثر بر آن انجام گرفته است.

رديف
عامل
بَنکرافت و همکارا ن- 1998
بينگي و همکاران- 1999
هلند و لايت- 1999
پار و شنکس- 2000
استوس و پاستور – 2001
اکرمانس و هلدن – 2002
1
تعهد و حمايت مديريت ارشد
?
?
?
?
?
?
2
ترسيم چشم انداز و تدوين راهبردهاي مورد نياز

* تدوين طرح کسب و کار

?
?

?

* تدوين راهبرد پياده سازي

?

?

3
مديريت پروژه
?
?
?
?
?
?
4
ساختار اجرايي پروژه پياده سازي

* ترکيب و تيم پياده سازي پروژه
?
?
?
?
?
?

* قهرمانان پروژه

?
?
?

* کميته راهبري

5
تطبيق پذيري متقابل

* انتخاب سيستم متناسب و سفارشي سازي سيستم
?
?
?
?
?
?

* بازمهندسي فرآيندهاي کسب و کار
?
?
?
?
?

6
مديريت تغيير

* مديريت رفتاري کارکنان

* مديريت عوامل نگرشي کارکنان
?

?

* مشارکت کارکنان

?

?

* مديريت فرهنگ (براي تغيير)

?

7
ارتباطات برون سازماني و درون سازماني
?
?
?

?
?
8
زيرساختارهاي سازماني و مديريت آن

* سيستم هاي قديمي موجود

?

?

* مديريت کيفيت اطلاعات

9
مشخصات سازمان

?

10
آموزش و کارآموزي
?
?
?

?

11
نظارت، بازخور و ارزيابي عملکرد

?

12
توسعه، تست و اشکال يابي نرم افزار

?
?

?

13
انتخاب عرضه کننده مناسب ERP

?

?
14
انتخاب مشاور مناسب
?
?

?
?
15
مديريت زنجيره تامين

?

جدول 2-2) وضعيت پوشش عوامل مختلف حياتي موفقيت در مطالعات پيشين

رديف
عامل
متواني و همکاران – 2002
اسکاک و لگ – 2002
ناه و همکاران- 2003
مندل و گاناسکاران- 2003
آميل و همکاران – 2003
المشعري و همکاران-2003
1
تعهد و حمايت مديريت ارشد
?
?
?
?
?
?
2
ترسيم چشم انداز و تدوين راهبردهاي مورد نياز

* تدوين طرح کسب و کار
?

?

?
?

* تدوين راهبرد پياده سازي
?
?

?

?
3
مديريت پروژه

?
?
?
?
?
4
ساختار اجرايي پروژه پياده سازي

* ترکيب و تيم پياده سازي پروژه
?
?
?
?
?
?

* قهرمانان پروژه
?
?
?
?
?
?

* کميته راهبري
?

5
تطبيق پذيري متقابل

* انتخاب سيستم متناسب و سفارشي سازي سيستم

?
?

* بازمهندسي فرآيندهاي کسب و کار
?
?
?
?

?
6
مديريت تغيير

* مديريت رفتاري کارکنان

* مديريت عوامل نگرشي کارکنان
?

?

* مشارکت کارکنان

?
?
?

* مديريت فرهنگ (براي تغيير)
?
?
?

?
?
7
ارتباطات برون سازماني و درون سازماني
?
?
?
?
?
?
8
زيرساختارهاي سازماني و مديريت آن

* سيستم هاي قديمي موجود

?
?
?
?

* مديريت کيفيت اطلاعات

?

9
مشخصات سازمان

?

10
آموزش و کارآموزي
?
?
?
?
?
?
11
نظارت، بازخور و ارزيابي عملکرد

?
?
?
?
12
توسعه، تست و اشکال يابي نرم افزار
?

?

?
13
انتخاب عرضه کننده مناسب ERP

?

?
14
انتخاب مشاور مناسب
?
?
?

?
15
مديريت زنجيره تامين

جدول 2-2) وضعيت پوشش عوامل مختلف حياتي موفقيت در مطالعات پيشين (ادامه)

رديف
عامل
سامرز و نلسون- 2004
اولسون – 2005
ژنگ و همکاران- 2005
کيم و همکاران- 2005
کينگ و برگز- 2006
وو- 2007
1
تعهد و حمايت مديريت ارشد
?
?
?
?
?
?
2
ترسيم چشم انداز و تدوين راهبردهاي مورد نياز

* تدوين طرح کسب و کار
?

?

* تدوين راهبرد پياده سازي

?

?

3
مديريت پروژه
?
?
?
?
?
?
4
ساختار اجرايي پروژه پياده سازي

* ترکيب و تيم پياده سازي پروژه
?

?
?
?
?

* قهرمانان پروژه
?

?

?
?

* کميته راهبري
?

?

5
تطبيق پذيري متقابل

* انتخاب سيستم متناسب و سفارشي سازي سيستم
?
?
?
?
?

* بازمهندسي فرآيندهاي کسب و کار
?
?
?
?
?
?
6
مديريت تغيير

* مديريت رفتاري کارکنان

* مديريت عوامل نگرشي کارکنان

?

* مشارکت کارکنان

?
?

* مديريت فرهنگ (براي تغيير)
?
?
?

7
ارتباطات برون سازماني و درون سازماني
?
?

?
?
?
8
زيرساختارهاي سازماني و مديريت آن

* سيستم هاي قديمي موجود

?

?

* مديريت کيفيت اطلاعات

?

9
مشخصات سازمان

?

10
آموزش و کارآموزي
?
?
?
?
?
?
11
نظارت، بازخور و ارزيابي عملکرد

?

12
توسعه، تست و اشکال يابي نرم افزار

?

13
انتخاب عرضه کننده مناسب ERP
?

?

?

14
انتخاب مشاور مناسب
?
?

?

?
15
مديريت زنجيره تامين

?

جدول 2-2) وضعيت پوشش عوامل مختلف حياتي موفقيت در مطالعات پيشين (ادامه)

رديف
عامل
جعفري و همکاران – 2006
فايني و کوربت – 2007
ان گي و همکاران- 2008
فرانسايس و همکاران- 2009
اسنايدر و همکاران – 2009
دزدار و سليمان – 2009
دوم و همکاران – 2010
1
تعهد و حمايت مديريت ارشد
?
?
?
?
?
?
?
2
ترسيم چشم انداز و تدوين راهبردهاي مورد نياز

* تدوين طرح کسب و کار
?
?
?
?

?
?

* تدوين راهبرد پياده سازي

?
?
?

?
?
3
مديريت پروژه
?
?
?
?
?
?
?
4
ساختار اجرايي پروژه پياده سازي

* ترکيب و تيم پياده سازي پروژه
?
?
?
?
?
?
?

* قهرمانان پروژه
?
?
?
?
?
?
?

* کميته راهبري

?
?

?

5
تطبيق پذيري متقابل

* انتخاب سيستم متناسب و سفارشي سازي سيستم
?
?
?
?
?
?
?

* بازمهندسي فرآيندهاي کسب و کار
?
?
?
?
?
?
?
6
مديريت تغيير

* مديريت رفتاري کارکنان

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع عرضه کنندگان، عرضه کننده، داده ها و اطلاعات Next Entries تحقیق رایگان با موضوع عرضه کننده، چشم انداز سازمان، راهبرد مناسب