تحقیق رایگان با موضوع عرضه کننده، انتقال دانش

دانلود پایان نامه ارشد

م افزار
0.056951
0.0360
0.03718
0.00008
15
20
انتخاب عرضه کننده مناسب ERP
0.058597
0.0538
0.04968
0.00016
9
21
انتخاب مشاور مناسب
0.054894
0.0573
0.04264
0.00013
11
22
مديريت زنجيره تامين
0.05078
0.0551
0.01473
0.00004
18
جدول 22-4 ) تمرکز بر ناحيه مخاطره آميز دوم (راهبردي-سازماني) و عوامل اولويت دار مرتبط با آماده سازي

رديف
عامل
ضريب اهميت کلي عامل
ضريب اهميت ناحيه اي عامل
شکاف ناحيه اي
شکاف وزني
رتبه (رجحان)
1
تعهد و حمايت مديريت ارشد
0.057774
0.0315
0.02005
0.00004
18
2
تدوين طرح کسب و کار
0.045022
0.0428
0.04050
0.00008
15
3
تدوين راهبرد پياده سازي
0.039681
0.0568
0.00038
0.00000
20
4
مديريت پروژه *
0.054894
0.0722
0.06181
0.00024
5
5
ترکيب و تيم پياده سازي پروژه *
0.055717
0.0816
0.07846
0.00036
3
6
قهرمانان پروژه
0.054483
0.0675
0.06240
0.00023
6
7
کميته راهبري
0.046256
0.0441
0.02260
0.00005
16
8
انتخاب سيستم متناسب و سفارشي سازي سيستم *
0.057774
0.0775
0.08784
0.00039
2
9
بازمهندسي فرآيندهاي کسب و کار
0.05078
0.0675
0.02545
0.00009
14
10
مديريت عوامل نگرشي کارکنان
0.048312
0.0506
0.05563
0.00014
12
11
مشارکت کارکنان
0.052426
0.0663
0.06099
0.00021
7
12
مديريت فرهنگ (براي تغيير)
0.052013
0.0450
0.07075
0.00017
9
13
ارتباطات برون سازماني و درون سازماني
0.051191
0.0494
0.00470
0.00001
19
16
مشخصات سازمان
0.048725
0.0581
0.04824
0.00014
11
17
آموزش و کارآموزي
0.058186
0.0845
0.02787
0.00014
10
18
نظارت، بازخور و ارزيابي عملکرد
0.048723
0.0598
0.03886
0.00011
13
19
توسعه، تست و اشکال يابي نرم افزار *
0.056951
0.0869
0.08589
0.00042
1
20
انتخاب عرضه کننده مناسب
ERP *
0.058597
0.0678
0.06583
0.00026
4
21
انتخاب مشاور مناسب
0.054894
0.0671
0.05381
0.00020
8
22
مديريت زنجيره تامين
0.05078
0.0554
0.01473
0.00004
17
جدول 23-4 ) تمرکز بر ناحيه مخاطره آميز سوم (تاکتيکال-فني) و عوامل اولويت دار مرتبط با آماده سازي

رديف
عامل
ضريب اهميت کلي عامل
ضريب اهميت ناحيه اي عامل
شکاف ناحيه اي
شکاف وزني
رتبه (رجحان)
1
تعهد و حمايت مديريت ارشد
0.057774
0.0479
0.02116
0.00006
16
2
تدوين طرح کسب و کار
0.045022
0.0500
0.03452
0.00008
15
3
تدوين راهبرد پياده سازي
0.039681
0.0569
0.00022
0.00000
20
4
مديريت پروژه
0.054894
0.0667
0.04157
0.00015
7
5
ترکيب و تيم پياده سازي پروژه
0.055717
0.0684
0.03539
0.00013
10
6
قهرمانان پروژه
0.054483
0.0604
0.03343
0.00011
13
7
کميته راهبري
0.046256
0.0464
0.02029
0.00004
18
8
انتخاب سيستم متناسب و سفارشي سازي سيستم *
0.057774
0.0738
0.06322
0.00027
2
9
بازمهندسي فرآيندهاي کسب و کار
0.05078
0.0861
0.04158
0.00018
6
10
مديريت عوامل نگرشي کارکنان
0.048312
0.0531
0.04886
0.00013
11
11
مشارکت کارکنان *
0.052426
0.0682
0.05101
0.00018
5
12
مديريت فرهنگ (براي تغيير) *
0.052013
0.0618
0.05786
0.00019
4
13
ارتباطات برون سازماني و درون سازماني
0.051191
0.0703
0.00512
0.00002
19
16
مشخصات سازمان
0.048725
0.0687
0.03674
0.00012
12
17
آموزش و کارآموزي
0.058186
0.0642
0.01234
0.00005
17
18
نظارت، بازخور و ارزيابي عملکرد
0.048723
0.0650
0.03027
0.00010
14
19
توسعه، تست و اشکال يابي نرم افزار
0.056951
0.0642
0.03909
0.00014
9
20
انتخاب عرضه کننده مناسب ERP*
0.058597
0.0717
0.06382
0.00027
3
21
انتخاب مشاور مناسب *
0.054894
0.0655
0.08223
0.00030
1
22
مديريت زنجيره تامين
0.05078
0.0969
0.02939
0.00014
8
جدول 24-4 ) تمرکز بر ناحيه مخاطره آميز چهارم (تاکتيکال-کسب و کار) و عوامل اولويت دار مرتبط با آماده سازي

در انتها براي مقايسه بهتر ميزان شکاف يک عامل در نواحي مختلف، ميزان شکاف وزني و غير وزني عوامل حياتي موفقيت در نواحي ششگانه مدل ارزيابي، ارائه شده است. نمودار 6-4 شکاف ناحيه اي عوامل مختلف و نمودار 7-4 شکاف وزني ناحيه اي اين عوامل را نمايش مي دهد. با توجه به نمودار 6-4 مي توان دريافت که شکاف ناحيه اي عوامل مختلف در کدام نواحي بيشتر از ديگر نواحي است. توجه شود که براي مقايسه شکاف ناحيه اي عوامل مختلف در يک ناحيه خاص، بايستي به شکاف وزني که در نمودار 7-4 نمايش داده شده است، مراجعه کرد. در اين نمودار – مطابق با محاسباتي شبيه آن چه که در جداول 21-4 تا 24-4 آورده شده است- شکاف وزني ناحيه اي هر عامل ترسيم شده است. ضريب اهميت کلي عامل و ضريب اهميت ناحيه اي عامل از موارد موردنيازي است که براي مقايسه عوامل درون يک ناحيه، از اهميت برخوردارند؛ چيزي که در نمودار 6-4 درنظر گرفته نشده است. بعبارت بهتر، نمودار 6-4 براي مقايسه يک عامل درون نواحي متعدد و نمودار 7-4 براي مقايسه عوامل مختلف درون يک ناحيه کاربرد دارند.
با توجه به نمودار 6-4 مي توان دريافت که بيشترين شکاف مربوط به عوامل دوازدهم، يازدهم و دهم در ناحيه تاکتيکال-سازماني است. اين عوامل بترتيب عبارتند از: مديريت فرهنگ (براي تغيير)، مشارکت کارکنان و مديريت عوامل نگرشي. نتايج اين نمودار با نتايج مندرج در جدول 14-4 مطابقت دارد. با توجه به نمودار 7-4 نيز مي توان دريافت که در داخل هر ناحيه بيشترين شکاف مربوط به کدام عوامل است. توجه شود که شکاف منعکس شده در اين نمودار، شکاف وزني است و ضرايب اهميت کلي و ناحيه اي عامل در آن تاثير گذاشته است.

نمودار 4-4 ) نمودار عنکبوتي وضعيت شکاف ناحيه اي عوامل حياتي موفقيت به تفکيک نواحي ششگانه ماتريس ارزيابي (شکاف غير وزني)

نمودار 5-4 ) نمودار عنکبوتي وضعيت شکاف وزني عوامل حياتي موفقيت در نواحي ششگانه ماتريس ارزيابي

بنابراين از آن چه که در محاسبات مرتبط با تحليل شکاف مشخص شد، مي توان به اين موارد اشاره کرد:

* با توجه به نتايج جدول 18-4 و شکل 1-4 ؛ واضح است که بيشترين شکاف در سازمان مورد مطالعه، متوجه بخش تاکتيکال است تا بخش راهبردي. 24/54 % درصد شکاف کل محاسبه شده، مربوط به بخش تاکتيکال است و 76/45 % آن متوجه بخش راهبردي است.
* در راستاي پياده سازي ERP سازمان احتمال رخداد مخاطرات سازماني بيشتر از ساير مخاطرات است. در عين حال کمترين ميزان مخاطرات مربوط به ناحيه کسب و کار سازمان است. مخاطرات سازماني 71/39 درصد شکاف کل را در بر مي گرفت و اين در حالي است که شکاف موجود منتهي به اجزاء فني و کسب و کار بترتيب 14/32 % و 15/28 % است (به مقادير محاسبه شده در جدول 18-4 توجه کنيد).
* با توجه به جداول 21-4 تا 24-4 مي توان دريافت عوامل حياتي موفقيت اولويت دار جهت تمرکز سازمان براي آماده سازي عبارتند از: مشارکت کارکنان، مديريت فرهنگ براي تغيير، مديريت عوامل نگرشي، قهرمانان پروژه و مديريت پروژه. مشخصات سازمان، حمايت مديريت ارشد و تدوين طرح کسب و کار از ديگر نواحي مسئله دار سازمان است که بايستي مورد توجه قرار گيرند. و در نهايت در ناحيه سوم، توسعه و اشکال يابي نرم افزار، انتخاب سيستم متناسب با کسب و کار سازمان و انتخاب عرضه کننده اي که داراي خدمات پشتيباني فني و انتقال دانش مناسب باشد از عوامل اولويت دار جبهه سوم آماده سازي است. اين عوامل بعنوان محور انتخاب راهبردهاي موثر آماده سازي سازمان لحاظ مي شوند.
* توجه صرف به نمودار 7-4 براي مقايسه وضعيت شکاف عامل در نواحي مختلف، مي تواند گمراه کننده باشد؛ چرا که اين نمودار شکاف وزني هر عامل را در نواحي ششگانه ارزيابي و نمايش مي دهد و ضرايب اهميت کلي و ناحيه اي عوامل در اين محاسبه تاثير داشته است.
* برخي عوامل فاصله دار همانند انتخاب عرضه کننده مناسب؛ ممکن است برآيندي از موقعيت جغرافيايي و وضعيت خدمات فناوري اطلاعات در آن موقعيت مي باشد. از اين رو اين امکان وجود دارد که در جهت آماده سازي سازمان، برخي از عوامل خارج از حيطه کنترلي و مديريتي سازمان قرار داشته باشند. در چنين حالتي سازمان مي تواند از طريق راهبردهاي غير مستقيم (بعنوان نمونه تنظيم قرادادهاي حقوقي با عرضه کننده) بر CSFمورد نظر تاثير گذارد. همچنين برخي از عوامل حياتي موفقيت مانند مشخصات سازمان به محيط کسب و کار سازمان و نوع قانون گذاري اين محيط باز مي گردد و از اين رو سازمان بيشتر تحت تاثير آن قرار دارد تا اين که بر آن تاثير زيادي داشته باشد.

فصل پنجم: تحليل يافته ها و نتيجه گيري

تحليل يافته ها و نتيجه گيري

1-5) مقدمه
اين فصل به ارائه يک جمع بندي کامل از تحقيق مي پردازد. در اين جمع بندي ضمن ارائه يک تحليل کاربردي از نتايج حاصل از کاربرد مدل طبقه بندي و چارچوب ارزيابي پيشنهادي؛ در قالب سرفصل هاي مهم زير پوشش داده مي شوند:
الف) نتايج حاصل از تحقيق و تحليل نتايج
ب) محدوديت هاي تحقيق
ج) پيشنهادات براي تحقيقات آتي
2-5) نتايج حاصل از تحقيق
تفکيک عوامل کليدي موفقيت به عوامل راهبردي و تاکتيکال راهگشاي خوبي براي ترسيم وضعيت فعلي سازمان است. اگر چه هر دو دسته از عوامل براي موفقيت يک پروژه پياده سازي حائز اهميت هستند؛ منتهي اين اهميت در جريان چرخه حيات پياده سازي متفاوت از يکديگر است. اسلوين و پينتو (1987) تاکيد دارند عوامل راهبردي در آغاز چرخه حيات پياده سازي داراي بيشترين اهميت هستند؛ و عوامل تاکتيکال پس از آغاز پروژه تا انتهاي آن داراي بالاترين اهميت هستند. وضعيت مناسب عوامل راهبردي حکايت از آمادگي بلند-مدت و فعاليت هاي مدير-محور سازمان؛ و وضعيت مناسب عوامل تاکتيکال حکايت از آمادگي کوتاه-مدت و فعاليت هاي کارشناس-محور سازمان دارد. با عنايت به اين مقدمه مي توان نتايج زير را براي اين تحقيق برشمرد:
1- همان طور که در بخش 2-4 (تعيين وضعيت مطلوب) مشخص گرديد، عوامل چهاردهم و پانزدهم (عوامل سيستم هاي قديمي موجود و مديريت کيفيت اطلاعات) بدليل اهميت کلي بسيار پاييني که در مقايسه با ساير عوامل داشتند؛ مطابق با تحليل چارک از ارزيابي حذف شدند. اهميت بسيار پاييني اين دو عامل در مقايسه با عوامل ديگر تا حدودي ناشي از ضعف شاخص هاي دولت الکترونيک، سيستم هاي اطلاعاتي و تبادل الکترونيکي داده/اطلاعات در سازمان هاي خدماتي دولتي است. بعبارتي بدليل ضعف زيرساختارهاي سيستم هاي اطلاعاتي موجود و غيرمکانيزه بودن فرآيندهاي خدماتي؛ دو عامل ذکر شده در سازمان هاي خدماتي دولتي کشور چندان تعيين کننده نبوده و سازمان هاي خدماتي دولتي براي ارضاء سطح کيفي اين عامل نيازمند تحولات اساسي در خود نيستند.
2- با توجه به تمرکز شکاف (از وضعيت مطلوب) سازمان در ناحيه تاکتيکال ( 24/54 % )؛ بنظر مي رسد بيشترين پيامدهاي پياده سازي متوجه مراحل پس از آغاز چرخه حيات باشد. از اين رو براي سازمان مورد مطالعه، آغاز مناسب يک پروژه پياده سازي ERPتوجيه پذير است؛ هر چند سازمان بايد تمهيداتي را بيانديشد تا از عهده مديريت و تحت کنترل بودن ساير مراحل چرخه حيات پياده سازي، اطمينان حاصل کند. اين نتيجه مي تواند تاکيدي بر لزوم توجه سازمان بر سطوح تصميم سازي غير بلند-مدت و لحاظ کردن جنبه کارشناس-محوري فعاليت هاي پروژه پياده سازي آن باشد.
3- عمده مخاطرات پياده سازي ERP در سازمان مورد مطالعه متوجه بخش سازماني پروژه است (042754/2 واحد شکاف معادل 71/39 % شکاف انواع مخاطرات ممکنه). اين پيامد با توجه به ساختار سازمان هاي دولتي که کارمند-محور و کار-طلب هستند؛ مي تواند هشدار دهنده باشد. بعبارتي با توجه به جايگاه منابع انساني بعنوان محور سازمان هاي خدماتي (همان طور که در فصل دوم به آن اشاره شد) اين

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع عرضه کننده Next Entries تحقیق رایگان با موضوع عرضه کننده، منابع سازمان، انتقال دانش