تحقیق رایگان با موضوع عادت به مطالعه، سطح معنادار، روش نمونهگیری، فرهنگ مطالعه

دانلود پایان نامه ارشد

شناختی…………………………………………………………………………………………………….24
جدول2ـ2 راهبردهای فرا شناختی………………………………………………………………………………………………25
جدول2-3 تفاوت هاي صوري و مفهومي براي مطالعه و خواندن…………………………………………………..26
جدول شماره 3-1زیر مقیاسهای محاسبه نگرش خواندن …………………………………………………………..65
جدول شماره 3-2زیر مقیاسهای محاسبه عادت مطالعه ………………………………………………………………..66
جدول3-3 جدول آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………68
جدول4-1 توزیع پاسخگویان بر حسب جنس…………………………………………………………………………….70
جدول4-2 توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات………………………………………………………………71
جدول4-3 توزیع سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………..72
جدول4-4-:سالهای محکومیت مددجویان………………………………………………………………………………..73
جدول4-5- نوع بزه مددجویان…………………………………………………………………………………………………74
جدول4-6 میانگین فراوانی و انحراف استاندارد نگرشهای نسبت به خواندن…………………………………75
جدول4-7 میزان تمایل آزمودنیها به متغیر نگرانی، سختی,و دشواری ………………………………………….76
جدول4-8 میزان تمایل آزمودنیها به متغیر چگونگی رویارویی با فعالیت خوا ندن…………………………77
جدول4-9 میزان تمایل آزمودنیها به متغیر لذت و سرگرمی………………………………………………………..78
جدول4-10 میزان تمایل آزمودنی ها به متغیر ترغیب و تشویق از سوی دیگران……………………………..79
جدول4-11 میانگین فراوانی و انحراف استاندارد عادت مطالعه به صورت کلی………………………………80
جدول 4-12 میزان تمایل آزمودنیها به متغیر وضعیت فیزیکی و تندرستی…………………………………….81
جدول 4-13 میزان تمایل آزمودنیها به متغیر توانایی خواندن………………………………………………………82
جدول4-14 میزان تمایل آزمودنیها به متغیر تقسیمبندی زمان………………………………………………………83
جدول4-15میزان تمایل آزمودنیها به متغیر انگیزش و یادگیری…………………………………………………….83
جدول4-16 میزان تمایل آزمودنیها به متغیر حافظه……………………………………………………………………..84
جدول4-17 میزان تمایل آزمودنیها به متغیر یادداشتبرداری……………………………………………………..85
جدول4-18 معنیداری تفاوت میانگین نگرش خواندن بر حسب جنسیت با آزمون ویتنی مان…………85
جدول4-19. معنیداری تفاوت میانگین نگرش خواندن بر حسب نوع جرم با آزمون مان-ویتنی……. 86
جدول4-20 معنیداری تفاوت میانگین عادت به مطالعه برحسب جنسیت با آزمون مان-ویتنی……… 87
جدول4-21 معنیداری تفاوت میانگین عادت به مطالعه برحسب نوع جرم با آزمون مان-ویتنی………88
جدول4-22 تفـاوت معنـاداری نگرش به خـواندن و عـادت مطالعه مـددجویان ندامتگاههای
شهرخرمآباد با استفاده از One-Sample Test…………………………………………………………………….89

فهرست اشکال
عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
شکل 2-1.الگوی سه مولفهای نگرش…………………………………………………………………………………….18
شکل 2-2. انگارههاي پردازش جز به كل……………………………………………………………………………….19

چکیده:
هدف: این پژوهش با هدف تعیین وضعیت نگرش خواندن و عادت مطالعه مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد انجام گرفته است .
روش: این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه، مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد در سال 1393 که تعداد آنها 2890 نفر بوده و تعداد 120 نفر به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شده است. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه نگرش خواندن ASRA1 و عادت مطالعه 2 PSSHIاستفاده شده است و برای تحلیل دادهها و مقیاسهای نگرش خواندن و عادتمطالعه از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
یافتهها: یافتهها نشان میدهد بین نگرش به خواندن و عادت به مطالعه مددجویان ندامتگاههای شهر خرمآباد تفاوت معناداری وجود دارد.با توجه به نوع متغیرها(هردو کمی) برای مقایسه آنها از آزمونOne-Sample Test استفاده شد با توجه به سطح معناداری متغیرهای موردنظر چون سطح معناداری آن از05/0 کمتر میباشد و برابر000/0 میباشد نتیجه میگیریم بین نگرش به خواندن و عادت به مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد و فرضیه ما مورد تایید قرار میگیرد.همچنین با توجه به یافتههای پژوهش نگرانی، سختی و دشواری با میانگین 30/1 درصد در هنگام خواندن مهمترین عامل شکلدهی نگرش نسبت به خواندن دارد و وضعیت فیزیکی و تندرستی با میانگین03/1 درصد بیشترین تأثیر در عادت به مطالعه داشته است. درنتیجه، مددجویان ندامت گاههای شهر خرمآباد نیاز به برنامهریزی برای لذت و سرگرمی ورفع نگرانی، سختی، دشواری، ترغیب و تشویق از سوی دیگران و چگونگی رویارویی با فعالیت خواندن در نگرش خواندن را دارند و نیز مددجویان ندامتگاه شهر خرمآباد برای عادت به مطالعه نیاز به برنامهریزی و راههایی برای تقویت حافظه، توانایی خواندن، تقسیم بندی زمان، وضعیت فیزیکی و تندرستی، یادداشت کردن، انگیزش و یادگیری دارند .
کلید واژهها: خواندن ، عادتمطالعه، مددجویان، ندامتگاههای شهر خرمآباد، مطالعه، نگرش خواندن

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1مقدمه
از زمانی که خط اختراع شد و بشر توانست اندیشه‌هایش را به شکل ثبت شده نگهداری نماید و به سایر انسان‌ها انتقال دهد یکی از اهدافش خوانده شدن این دانش مکتوب بوده است. بشریت می‏خوانده و می‏خواند تا امکان پرورش احساساتش فراهم شود و از این رهگذر آگاهی‏های او رشد کند. علاوه بر این شناخت مردمان و فرهنگ‏های مختلف، یادگیری موضوعات جدید، شروع سبک‌های جدیدی از زندگی همه ارمغان‏های خواندن هستند. خواندن عملی است که در آن دیدن، شناسایی علائم نوشتاری، تبدیل این علائم به صوت، درک مجموعه علائم و آواها و درنتیجه درک معنا از آن حاصل می‏شود؛ اما این درک بیهدف صورت نمی‏گیرد و خواننده گاه به قصد آموختن، زمانی با هدف آگاه شدن و درجایی هم به قصد لذت بردن و پرکردن اوقات فراغت به این عمل روی می‏آورد که البته هر سه هم میتوانند با هم همراه باشند.(قزل ایاغ 21،1386)
كتاب، يكي از ابزارهاي كمال، تفكر، رشد و تعالي انساني است. از ديرزمان اهميت مطالعه نزد اهل علم وادب شناخته شده است و درباره آن سخن‏ها گفته‏اند. كتاب، حتي در روزگار پيشرفت‌هاي چشم‌گير بشر در عرصه‏هاي دانش، تمدن و فرهنگ، نه تنها اهميت خود را از دست نداده، بلكه جنبه‌هاي گسترده‏تر، تازه‏تر و جلوه‏هايي پايدارتر يافته است. بي‏گمان، كساني كه در وادي پيشرفت‌هاي گوناگون، گام‏هاي بلندي برداشته‏اند، هرگز با كتاب و كتابخواني بيگانه نبوده‏اند، بلكه مطالعه را عنصري اصلي و ضروري دانسته‏اند. كتابخواني و مطالعه، سير در‌انديشه‌هاي ديگران و گشودن پنجره‏اي به دنياي ناشناخته‏هاست. مطالعه، پنجره‏اي به سوي‌انديشه‏ها، تجربه‏ها، آموخته‏ها و‌اندوخته‏ها است. مطالعه روشمند، مطالعه كتاب‌هاي مناسب و شناخت آفات و بازدارنده‏هاي‏ مطالعه مي‏تواند دغدغه ذهني خانواده، اولياي مدرسه‏ و صاحب‏نظران باشد. بر اين اساس، امروزه انتخاب و به‌كارگيري روش‌هاي مناسب مطالعه، بحثي جدي است( اشرفیریزی 1387 ، 58 ) . مطالعه، از روزنامه گرفته تا کتب بسیار سخت، یکی از کارهایی است که ما را قبل از هر چیز از تنهایی درونی خارج میکند و رابطهای بین ما و دیگران برقرار میسازد.
( جانسن3 1380 ،1 )
براساس گزارش کمیسیون خواندن در ایالات متحده آمریکا4 عمل خواندن اساس و پایه موفقیت نه تنها در دوران مدرسه و دانشگاه بلکه در سرتاسر زندگی یک شخص است (اندرسون، هایبرت، اسکات و ویلکینسن5 1985).
خواندن به مثابه یک فرآیند، روشی برای تفکر و نوعی از تجربه حقیقی در نظر گرفته می‏شود و مهارت‏های پیچیدهی متعددی را شامل می‏شود (عبدالکریم و حسن6 2007، 285-298.) گاهی اوقات به غلط، خواندن را عملی منفصل و بیتحرک می‏نامند زیرا پیام‏ها را بدانمعنی که یک گوینده یا نویسنده خلق کرده است نمی‏رساند. اما با این وجود نمی‏توان به سادگی پردازش فعال ذهن که همان عمل خواندن است را ناچیز شمرد( خاوری 1383، 110)
اگر خواندن در انسان به صورت عادت دربیاید، دیگر ارتباط او با جهان دانش و آگاهی سخت نخواهد بود و بدون هیچ زحمتی خواهد توانست از راه خواندن و مطالعه، درک و اندیشه خود را نسبت به جهان هستی رشد و تعالی بخشد( میرحسینی و بهرامی 1391،115). بدون وجود عادت صحیح به خواندن، فرصت‏های ارتقای شخصی و موفقیت‏های شغلی احتمالا محکوم به فنا شدن هستند. پس نباید خواندن را در داخل و حتی در خارج از محیط‏های آموزشی یک امر بیاهمیت تلقی کرد. اما امری که پیشتر از ایجاد عادت به خواندن باید انجام بگیرد و برای پیشبرد آن ضروری است، شناخت مؤلفه‏های مختلف آن است. انواع خواندن، انواع مواد خواندنی، مقدار زمان اختصاص داده شده به خواندن، خواندن در زمان‏های متفاوت، مجراهای دسترسی به مواد خواندنی و مکان خواندن همگی جنبه‏های مختلفی در فرآیند خواندن هستند که در ترکیب با نگرش‏های یک فرد نسبت به خواندن7 مسیر خوانداری8 او را شکل می‏دهند
( گائونا و گونزالس9 2011،73-55).
مطالعه به منزله يك مهارت اجتماعي، نردبان ترقي و تكامل هر ملت است. برخي والدين و مربيان تصور مي‏كنند عادت به مطالعه، ذاتي و وراثتي است‏ كه فقط برخي به آن‏ رو مي‏آورند و ديگران نمي‏توانند اهل مطالعه باشند. شايد به همين دليل، براي ايجاد عادت به مطالعه در فرزندان خود هيچ‌گونه تلاشي نمي‏كنند. پژوهش‌هاي‏ اخير در زمينه تعليم و تربيت ثابت كرده عادت‏ به مطالعه، اكتسابي است؛ يعني همانطور كه كودكي، خواندن و نوشتن را ياد مي‏گيرد، مي‏تواند مطالعه‏ را هم بياموزد. پس بايد روش مطالعه را به او آموخت و او را به خواندن عادت داد. امروزه توجه به كتاب و كتابخواني، نشان‌دهنده رشد فرهنگي و ملي هر كشور است و شمار كتاب‌ها و نشريه‌هاي منتشر شده هر كشور در يك سال، تعداد كتابخانه‌ها، كتاب‌خوان‌ها، نويسندگان، مترجمان و ناشران، معيار اساسي توسعهيافتگي به‌شمار مي‌آيد. بنابراين، گسترش فرهنگ مطالعه و كتابخواني، توسعه كتابخانه‌ها، چاپ و انتشار كتاب و شيوه بهره‌گيري از اين ابزار بي‌رقيب فرهنگي، ضرورت رشد و تعالي جامعه است. در اين ميان، ايجاد رغبت و عادت به مطالعه و كتابخواني در كودكان و نوجوانان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است(بابالحوائجی و یزدیانمهر 1389، 53-31)
مطالعه، خواه مفید و خواه مضر، یکی از موضوعهای بسیار برای فعالیت است . درسی که از آن میتوان آموخت هیچگاه پایان نمیپذیرد . همیشه میتوان چیزی راجع به آن گفت. بههمین جهت است که خواندن از کارهای بسیا

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع تحلیل داده، آزمون فرضیه، مبانی نظری، روش تحقیق Next Entries تحقیق رایگان با موضوع عصر دیجیتال، روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، فرآیند ادراکی