تحقیق رایگان با موضوع صنایع دستی، فرش دستباف، مصرف کننده، جامعه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

م سرمایهگذاری افراد و بنگاههای فرهنگی و هنری در تولید و عرضه کالا و خدمات فرهنگی در حوزه سیاستگذاری و برنامهریزی کمک کننده و هدایت کننده است.
اما بحث ارتباط میان اقتصاد و فرهنگ تنها به جنبه های اقتصادی مانند تولید، ستانده، اشتغال و عایدی کالاهای فرهنگی مربوط نیست، بلکه به جنبههای اجتماعی مانند تقاضای فرهنگی، دسترسی، انتخاب ذوقی و ترجیح مصرف کننده نیز مربوط است. از این رو در برنامه ریزی اجتماعی و مباحث توسعه فرهنگی باید به طور ویژه ای به تعامل اقتصاد وفرهنگ پرداخت.
در این مقاله به تحلیل و ارزیابی تجربههایی پرداخته خواهد شد که توسعه اقتصادی بخش فرهنگ را دنبال می کنند. در دهه (1380) به خصوص پس از برنامه چهارم توسعه، سیاستهای اقتصادی بخش فرهنگ در قالب طرحها ولایحههای به تصویب دولت، مجلس ودستگاههای فرهنگی رسید، ارزیابی نتایج به دست آمده از اجرای این طرحها مانند طرح آمایش فرهنگی سرزمین، طرح تعاونی فرهنگ، طرح برنامه جامع اشتغال در حوزه فرهنگ، طرح اعطای تسهیلات بانکی به مشاغل فرهنگی، طرح معافیتهای مالیاتی بخش فرهنگ، طرح صندوق حمایت از نویسندگان و هنرمندان و کاوش در علل ناکامی و عدم موفقیت برخی از این طرحها مهمترین هدف این مقاله است. در این مقاله با روش تحلیل اسنادی به روند تغییرات ناشی از اجرای این طرحها می پردازیم. در بررسی اسناد و آمارهای موجود، این پرسش مطرح است که: طرحهای مذکورچگونه و چه میزان بر جریان تولید، توزیع، عرضه و تقاضای کالا و محصولات فرهنگی ایران موثر واقع شدهاند؟
آنچه در این پژوهش مورد نظر قرار می گیرد اتخاذ شیوه های حمایتی و هدایتی به منظور تشویق و ترغیب مشارکت بخش غیر دولتی در فعالیتهای فرهنگی و افزایش سهم سرمایه گذاری افراد و بنگاه های فرهنگی و هنری در تولید و عرضه کالاها و خدمات فرهنگی در حوزه سیاستگذاری است. اما جنبه های دیگری همچون تقاضا، انتخاب بر اساس ذوق و سلیقه مصرف کننده وجود خواهد داشت که اهمیت آنها نیز در اقتصاد مورد توجه است.
در این پژوهش مؤلفههای موثر را باز خواهیم شناخت اما وجه تمایز این پیشینه با موضوع مورد نظر در پایاننامه، اقتصاد هنر در شاخه صنایع دستی است و تاکید این مقاله بر روی فعالیتهای اقتصادی حوزه فرهنگ می باشد اما به دلیل بر شمردن زیر ساختهای اجتماعی در ارتقاء بازار هنر ایران و جدا نبودن فرهنگ از شاخه هنر، در این پژوهش به کار گرفته خواهد شد.
3- مقالهای با عنوان هنر و اقتصاد در جوامع سنتی و مدرن به پژوهش محمد نقی زاده، نشریه هنر دینی شماره 6 به نگارش در آمده است. در این پژوهش جامعه سنتی برای هر چیز به ویژه آثار هنری صورت مثالی و معنوی قائل می باشد و تفکیک معنویت و مادیت زندگی را ممکن نمی داند، در حالیکه جامعه مدرن به تفکیک این دو تاکید میکند. در جامعه سنتی، هنرجوئی از فعالیتهای آحاد جامعه است که در تولیداتشان نمود پیدا میکند و سعی برآن است که تا در همه مقولات جاری باشد. درحالیکه در جامعه مدرن، هنر موضوعی مستقل و در عرض سایر مقولات مورد توجه است. جامعه سنتی رواج هنر را با هدف اقتصادی، درآمد بیشتر و توسعه اقتصادی انجام نمی دهد. در حالیکه جامعه مدرن، هدف نهایی خویش را در بهره وری بیشتر اقتصادی حتی در بلند مدت و غیر مستقیم میداند. از ویژگیهای بارز هنر معنوی، یگانگی و وحدت هنرمند و اثر هنری است؛ به این معنا که وجود اخلاص و صدق در تولید اثر هنری امری ضروری است و هنرمندی که خود، به آن درجه از کمال رسیده باشد، متجلی ساختن اخلاص و صداقت و کمالی که خود به آن قائل شده است را دارد.
بررسی دو دوره زمانی متفاوت و نگاه متفاوت به هنر در عصر مدرن و سنتی در پژوهش، شناخت مؤلفههای هنری تاثیر گذار بر رونق اقتصادی بسیار کارآمد و تاثیرگذار است. زیرا نگاهی عمیق و موشکافانه به بخش اقتصاد هنر مینای نقاشی و در بحثی گسترده تر صنایع دستی، در دنیای امروز، امری مهم و کارامد است. نتایج بدست آمده این پژوهش برای اعتلا صنایع دستی موثر خواهد بود.

4-در مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای سال چهارم، شماره پانزدهم، زمستان(1391) با عنوان برنامهریزی به منظور مکانیابی بازارچههای صنایع دستی که توسط مهرداد کرمی صورت گرفتهاست به بررسی نقاطی که دارای پتانسیل بازدهی سرمایه هستند، پرداخته شدهاست که منفع اقتصادی و اجتماعی را برای جامعه به همراه دارد و هدف پژوهش انتخاب مکان بهینه برای ایجاد بازارچههای صنایع دستی در خراسان جنوبی است که با ، برنامهریزی گردشگری، مکان یابی، بازارچههای صنایع دستی میتوان عمدهترین اهداف پژوهشی را مورد نظر قرار داد.
توزیع عادلانه امکانات و ثمرات توسعه در میان اکثریت جمعیت، از خصیصه های اقتصاد پویا و سالم است. برنامهریزی فضایی که سعی در کاهش نا برابری و عدم تعادل و اجرای برنامههای محرومیت زدایی و گسترش همه جانبه، توسعه دارد. بررسی استعداد ها و ظرفیتهای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی مناطق، یکی از مبرم ترین وظایف دولت در شرایط کنونی است. با هدف تحمل هزینه کمتر و به دست آوردن سود بیشتر، سهولت دسترسی به منابع، مکان فعالیت جهت تاسیس بازارچه های صنایع دستی مورد تحقیق قرار گرفته است. همچنین به صنایع دستی و گروهبندی صنایع دستی در ایران پرداخته شده است که شامل صنایع دستی هنری که دارای جنبههای هنری قومی بوده است ومصرف چندانی نداشته است. صنایع دستی، هنری- مصرفی، که علاوه بر برخورداری از ارزشهای هنری، دارای جنبههای مصرفی است که مینای نقاشی در این بخش قرار میگیرد. صنایع دستی مصرفی که ارزش هنری ناچیز دارد اما جنبه مصرفی قویتری دارد مثل مصنوعات حصیری و …
در این پژوهش شناخت جایگاه خیابان ویلا به عنوان یکی از مهمترین و شاخصترین خیابانها در عرضه صنایع دستی در تهران، نقش و جایگاه و موقعیت مکانی این خیابان به لحاظ سودآوری و استعداد ظرفیتهای اشتغال در بخش صنایع دستی، نزدیکی به جاذبههای تاریخی یا قرار داشتن در محورهای پر تردد شهر و برخورداری از دسترسی و دید بصری مناسب که موجب رونق بخشیدن به اقتصاد صنایع دستی شده است، مورد نظر قرار خواهد گرفت.
5-در مقالهای که توسط دکتر اعظم راودراد با عنوان جایگاه اقتصاد در جامعه شناسی هنر در مجله بیناب، مرداد 1384 ، شماره 8. (48 تا 63). نوشته شده است، قصد دارد تا از طریق شناخت هنرها و کشف رابطهای میان هنر و جامعه به این هدف برسد که مخاطبین برای دریافت اشارات هنر و اهداف هنری به چه میزان از آگاهیهای اجتماعی و تواناییهای زیبایی شناختی بهره میگیرند. با عنایت به این که هنر خود نوعی آگاهی و شناخت است و هنرمند، آگاهی و شناختی را بی واسطه با جهان به دست آورده و در مرحله بعد با بیان هنری خویش آنرا به مخاطب عرضه مینماید. پس هنر و آثار هنری بخشی از آگاهی مخاطب را میسازد اما ملاحظه میشود که تاثیرات اقتصادی بر شرایط تولید آفرینشهای هنری موثر است و حتی در مواردی هنرمند را از فرایند هنر آفرینی دور ساخته است. بنابراین بر خلاف تصور رایج در بین هنرمندان و هنر شناسان، هنر امری صرفا متعالی و فارق از دغدغههای حیات مادی اجتماعی نیست؛ گرچه به نظر میرسد هنرمندان نسبت به سایر افراد جامعه وابستگی کمتری نسبت به جنبه های مادی جامعه داشته باشند. در پایان این مقاله تاکید شده است که ساخت اقتصادی به اندازه سهم خود در این تاثیرگذاری باید در مباحث جامعه شناسی هنر جدی گرفته شوند کاری که تا امروز کمتر صورت گرفته است.
در شناخت مؤلفههای هنری تاثیرگذار بر رونق اقتصادی، ارتباط میان اقتصاد و خلق یک اثر هنری به ویژه در شاخه صنایع دستی مورد نظر است، ارتباطی میان هنرمند و اقتصاد و جامعه. با نگاهی درآثار مینای نقاشی به خوبی میتوان تاثیر بازاری شدن کارها با آثار هنری بسیار نفیس و ارزشمندی که به دور از تاثیرات اقتصادی است مشاهده نمود. با روش علمی میتوان به اثبات این فرضیه که اقتصاد میتواند دگرگونی عظیمی در حیطه صنایع دستی داشته باشد، بپردازیم. هدف اصلی جامعه شناسی هنر، کشف رابطه میان هنر و جامعه و هدف فرعی آن، آشکار کردن تاثیرات اجتماع بر هنر که غالبا از طریق ساختهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … است که بر شرایط وجودی دنیای هنر اعمال میشود.
6- پیرامون ذوق و سلیقه مصرف‌کنندگان در زمینه‌های طراحی، رنگبندی و ابعاد فرش دستباف ایران(در کشورهای اروپایی) در طرح پژوهشی در مركز تحقيقات فرش دستباف، توسط مسئول: محمد مناف پور و پژوهشگر: زهرا دهجو و دیگران صورت گرفته است. دراین مطالعه به منظور شناسایی گرایشات خریداران اروپایی فرش دستباف ایران در بازار اروپایی انجام می‌شود.در ایران، غالب فرشهای دستباف بدون در نظر گرفتن نظرات، خواسته‌ها و نیازهای مصرف‌کنندگان (اروپایی) تولید می‌شود. این امر از آنجا ناشی می‌شود که رفتارها و خواسته‌های خریداران فرش در بازار جهانی ناشناخته است. هدف از این مطالعه، گشایش بازار جهانی فرش ایران است. روش پژوهش به طریق غیرمستقیم، به صورت گردآوری اطلاعات در رابطه با ذوق و سلیقه مصرف‌کنندگان در کشورهای آلمان، یونان، ایتالیا، سوئیس و فرانسه از طریق تکمیل پرسشنامه توسط فروشندگان، کارشناسان و صاحبنظران است .
درشناخت مؤلفههای تاثیر گذار بر رونق اقتصادی مینای نقاشی نیز با نگاهی به جامعه خریداران و نظر خواهی به واسطه پرسشنامهها، همگام با روش به کار گرفته شده در طرح پژوهشی فوق صورت پذیرفته است. به این وسیله میتوان عوامل موثر بر ذوق و سلیقه مخاطبین اثر هنری و خریداران را جستجو کرد و میزان تاثیراتی که نقش و طرح و ابعاد بر روی مخاطب دارد را مورد تحقیق قرار داد. همچنین در رسیدن به اهداف مشترکی که میان دو پژوهش است میتوان به عنوان پیشینهای به آن توجه نمود.
7-در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مطالعه تحلیلی عوامل روانشناختی و زیبایی شناختی موثر بر انتخاب فرش توسط مصرف کننده در دانشگاه شاهد،دانشکده هنر 1391. می باشد و توسط استاد راهنما، مهدی پوررضاییان، استاد مشاور، امیر حسین چیت سازیان، دانشجو، رضا الهامی گردآوری شده است، به توضیح این مطلب پرداخته است که آدمی همواره زیبایی را ستوده است و زیباییهای طبیعت را برای خود، به عنوان الگو جهت ساخت انواع زیبایی هنری استفاده کرده است. در این رهگذر او به معیارها و ملاکهایی دست پیدا کرده که الهام بخش او در آفرینش آثار هنری و ساختههایش بوده است. زیبایی همواره با روان آدمی در ارتباط بوده تا جایی که عده ای از صاحبنظران، زیبایی شناسی را شاخهای از علم روانشناسی دانستهاند. میل به زیبایی امری است فطری که خداوند در نهاد بشر قرار داده است و ضرورت روح فرهنگی بشر به زیبایی از مهمترین علل زیبایی گرایی انسانها میباشد. ذوق و سلیقه، لذت از زیبایی، ارزشمند و مفید بودن زیبایی، تنوع طلبی حیات انسان از دیگر عوامل گرایش آدمی به زیبایی میباشداین پایان نامه با موضوع بررسی تحلیلی عوامل زیبایی شناختی و روانشناختی موثر بر انتخاب فرش توسط مصرف کننده با تاکید بر بازار داخلی، کوشید تا عوامل تعیین کننده زیبایی در فرش ایرانی، عوامل شکل دهنده سلیقه خریداران فرش دست باف ایرانی، و تمایلات خریداران فرش دستباف در بازار داخلی از نظر معیارهایی زیبایی را بررسی نماید. روش انجام تحقیق به شیوه کتابخانهای و میدانی میباشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روشهای آماری و همچنین آنالیز نقشههای فرش استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که معیارهای زیبایی فرش ایرانی منطبق با معیارهای زیبایی در سایر هنرها به ویژه هنرهای سنتی میباشد. میل فطری به زیبایی و علاقه به تملک آثار هنری باعث میشود خریداران فرش دستباف از آن به عنوان کالایی فرهنگی و هنری و سرمایهای استقبال نمایند. مهمترین عوامل بستر ساز فرش ایرانی شامل، رعایت تناسبات متن و حاشیه، تناسبات نگارهها با یکدیگر، تناسبات نگارهها با متن، رنگ و به کارگیری به جا از رنگ به ویژه هارمونی و هماهنگی رنگ و نظم که مهمترین نمونه آن نظم خطی در فرشها میباشد. ریتم، تقارن، ارزش خطوط در طراحی، ارزش نقاط رنگین در ساخت خطوط و سطوح رنگین،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع صنایع دستی، رونق اقتصادی، سیاست گذاری، فعالیتهای اقتصادی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع رونق اقتصادی، صنایع دستی، کارشناسی ارشد، هنر ایران