تحقیق رایگان با موضوع صنایع دستی، رونق اقتصادی، طرح و نقش، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار تهران در جایگاه بالاتری قرار دارد. “
در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.
جدول4- 6 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی افراد در مورد فرضیه اول
متغیر

کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدی
موافقم
کاملا موافقم
کل
جایگاه برتر مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار تهران
فراوانی
0
4
28
3
0
35

درصد
00/0
43/11
00/80
57/8
00/0
0/100

نمودار4- 6نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه اول

با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.

H0 : ” مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار تهران در جایگاه بالاتری قرار ندارد.”
H1 : ” مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار تهران در جایگاه بالاتری قرار دارد”

درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده است.

جدول4- 7 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه اول تحقیق
نام متغير
تعداد افراد
ميانگين
انحراف معيار
خطاي ميانگين
جایگاه برتر مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار
35
07/3
37/0
06/0

با توجه به جدول4-7، مشاهده مي‌شود كه 35 نفر از افراد نمونه در بین افراد منتخب، نظر خود را در مورد جایگاه برتر مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار بيان داشته‌اند. ميانگين اين متغير (07/3) نشان مي‌دهد كه اين ميزان نزدیکبه متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد اين متغير 37/0 و خطاي ميانگين 06/0 است.

در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با جایگاه برتر مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار است.

نتایج حاصل از آزمون T تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 4-8 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه اول تحقیق
نام متغير
ميزان T
درجه ‌آزادي
Pمقدار-
رد یا عدم رد فرض صفر(H0)
جایگاه برتر مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار
15/1
34
125/0
عدم رد فرض صفر

نتيجة آزمون tتک گروهی، كه جهت بررسي ميزان معني‌داري ميانگين بدست‌آمده در جدول 4-8ارائه شده است، نتایج نشان مي‌دهد كه اين ميزان معني‌دار نیست. ميزان t بدست‌آمده 15/1 با درجة آزادي 34 ودر سطح معنی داری 05/0، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون بیشتر از 05/0، (125/0) شده است، فرض صفر رد نمیشود. بنابراين با نتيجه حاصل‌شده مي‌توان گفت كه از ديدگاه افراد نمونه مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار تهران در جایگاه بالاتری قرار ندارد.

4-3-2 بررسی فرضیه دوم
فرضیه دوم دارای دو فرضیه فرعی می باشد که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرند.

4-3-2-1 بررسی فرضیه دوم اصلی
فرضیه دوم تحقيق بشرح زير مي باشد:
“موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران قیمت مناسب و طرح و نقش مینا است.”

در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.

جدول4- 9 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه دوم
متغیر

کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدی
موافقم
کاملا موافقم
کل
قیمت مناسب و طرح و نقش مینا به عنوان موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
فراوانی
0
5
18
10
2
35

درصد
00/0
29/14
43/51
86/22
71/5
0/100

نمودار4- 7نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه دوم

با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.

H0 : ” موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران قیمت مناسب و طرح و نقش مینا نیست.”
H1 : ” موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران قیمت مناسب و طرح و نقش مینا است.”

درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده است.

جدول4- 10 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه دوم تحقیق
نام متغير
تعداد افراد
ميانگين
انحراف معيار
خطاي ميانگين
قیمت مناسب و طرح و نقش مینا به عنوان موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
35
4/3
72/0
12/0

با توجه به جدول4-10، مشاهده مي‌شود كه 35 نفر از افراد نمونه درافراد منتخب، نظر خود را در مورد قیمت مناسب و طرح و نقش مینا به عنوان موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران بيان داشته‌اند. ميانگين اين متغير (4/3) نشان مي‌دهد كه اين ميزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد اين متغير 72/0 و خطاي ميانگين 12/0 است.
در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با قیمت مناسب و طرح و نقش مینا به عنوان موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران است.
نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 4-11 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه دوم تحقیق
نام متغير
ميزان T
درجه ‌آزادي
Pمقدار-
رد یا عدم رد فرض صفر(H0)
قیمت مناسب و طرح و نقش مینا به عنوان موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
40/3
34
001/0
رد فرض صفر
نتيجة آزمون t تک گروهی، كه جهت بررسي ميزان معني‌داري ميانگين بدست‌آمده در جدول 4-11ارائه شده است، نتایج نشان مي‌دهد كه اين ميزان معني‌دار معني‌دار است و نمي‌تواند حاصل شانس يا تصادف قلمداد شود.ميزان t بدست‌آمده 40/3 با درجة آزادي 34 ودر سطح معنی داری 05/0، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون کمتر از 05/0، (001/0) شده است، فرض صفر رد میشود. بنابراين با نتيجه حاصل‌شده مي‌توان گفت كه از ديدگاه افراد نمونه موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران قیمت مناسب و طرح و نقش مینا است.

4-3-2-2 بررسی فرضیه فرعی اول فرضیه دوم

فرضیه فرعی اول فرضیه دوم تحقيق بشرح زير مي باشد:

” یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران قیمت مناسب مینا است.”

در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظرسنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.

جدول4- 12 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی اول فرضیه دوم
متغیر

کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدی
موافقم
کاملا موافقم
کل
قیمت مناسب مینا به عنوان یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
فراوانی
1
6
16
6
6
35

درصد
86/2
14/17
71/45
14/17
14/17
0/100

نمودار4- 8نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی اول فرضیه دوم

با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.

H0 : ” یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران قیمت مناسب مینا نیست.”
H1 : ” یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران قیمت مناسب مینا است.”

درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده است.

جدول4- 13 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه فرعی اول فرضیه دوم
نام متغير
تعداد افراد
ميانگين
انحراف معيار
خطاي ميانگين
قیمت مناسب مینا به عنوان یکی از موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
35
4/3
98/0
16/0

با توجه به جدول4-13، مشاهده مي‌شود كه 35 نفر از افراد نمونه در افراد منتخب، نظر خود را در مورد قیمت مناسب مینا به عنوان یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران بيان داشته‌اند. ميانگين اين متغير (4/3) نشان مي‌دهد كه اين ميزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد اين متغير 98/0 و خطاي ميانگين 16/0 است.

در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با قیمت مناسب مینا به عنوان یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران است.

نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 4-14 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه فرعی اول فرضیه دوم تحقیق
نام متغير
ميزان T
درجه ‌آزادي
Pمقدار-
رد یا عدم رد فرض صفر(H0)
قیمت مناسب مینا به عنوان یکی از موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
32/3
34
00/0
رد فرض صفر

نتيجة آزمون tتک گروهی، كه جهت بررسي ميزان معني‌داري ميانگين بدست‌آمده در جدول 4-14ارائه شده است، نتایج نشان مي‌دهد كه اين ميزان معني‌دار معني‌دار است و نمي‌تواند حاصل شانس يا تصادف قلمداد شود.ميزان t بدست‌آمده 32/3 با درجة آزادي 34 ودر سطح معنی داری 05/0، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون کمتر از 05/0، (001/0) شده است، فرض صفر رد میشود. بنابراين با نتيجه حاصل‌شده مي‌توان گفت كه از ديدگاه افراد نمونه یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران قیمت مناسب مینا است.
4-3-2-3 بررسی فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم
فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم تحقيق بشرح زير مي باشد:

“یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهرانطرح و نقش مینا است.”

در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظرسنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.

جدول4- 15 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم
متغیر

کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدی
موافقم
کاملا موافقم
کل
طرح و نقش مینا به عنوان یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
فراوانی
0
4
13
18
0
35

درصد
00/0
43/11
14/37
43/51
00/00
0/100

نمودار4- 9نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم

با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.
H0 : ” یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهرانطرح و نقش مینا نیست.”
H1 : ” یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران طرح و نقش مینا است.”

درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده است.

جدول4- 16 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم
نام متغير
تعداد افراد
ميانگين
انحراف معيار
خطاي ميانگين
طرح و نقش مینا به عنوان یکی از موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
35
42/3
69/0
12/0

با توجه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع توزیع فراوانی، جامعه آماری، رتبه بندی، آزمون فرضیه Next Entries تحقیق رایگان با موضوع ارتقاء کیفیت، رونق اقتصادی، صنایع دستی، طرح و نقش