تحقیق رایگان با موضوع صنایع دستی، جامعه آماری، رونق اقتصادی، تحقیقات بنیادی

دانلود پایان نامه ارشد

دورههاي مختلف قاجار ارزيابي شود.
این پژوهش به لحاظ تحولات رونق بخشی که دوره قاجار در هنر مینا ایجاد نمود و مانند ساير هنرها دچار تحولات جديدي شد، مورد توجه میباشد. مینا تا اواخر دوره ناصرالدين شاه به صورت هنري درباري و اشرافي به کاررفت، اما پس از آن به فراموشي گرایید.آثار ميناکاري يافت شده از دوره قاجاري در موزههاي داخل و خارج از کشور نمونههاي با ارزشي از اين هنر ميباشند و اوج شکوفایی این هنر در آثار این دوره تاریخی دیده میشود.

1- 5اهداف وارزش نظری پژوهش
جایگاه مینای نقاشی به لحاظ عرضه و تقاضا در بازار تهران و شناخت راهکارایی جهت رونق اقتصادی مینای نقاشی
در اين تحقیق، با هدف مطالعه جایگاه مینای نقاشی به لحاظ عرضه و تقاضا در بازار تهران، مؤلفه های هنری تاثیرگذار بر رونق اقتصادی مینا، شناخت و واکاوی مسائل مربوط به رونق اقتصادی مینای نقاشی در تهران، ارائه راهبردها و پيشنهادات در توسعه اقتصادی صنايع دستي مینای نقاشی، به تجزیه و تحلیل عوامل میپردازیم . مطالعه روند تحولات و پيشينه تاريخي مینای نقاشی با تاکيد بر ساختار اقتصادي و اجتماعي آن و نقش و کارکرد صنايع دستي و مینای نقاشی، بررسي محدوديتها و مسايل اصلي توسعه اقتصادی صنايع دستي مینای نقاشی به مطالعه و شناخت مؤالفههای هنری تأثیرگذار بر رونق اقتصادی مینای نقاشی در تهران پرداخته خواهد شد.به منظور درک اهميت صنايع دستي در ارکان حيات اجتماعي، اقتصادي يک جامعه تنها کافي است تا نظري به مهمترين ويژگي هاي صنايع دستي افکند:
صنايع دستي نقش مهمي براي نيروي انساني در امر توليد، در نظر ميگيرند، چرا که در فرايند توليد اين مصنوعات، دست انسان داراي نقش اساسي است.از آن جا که در فعاليتهاي مربوط به صنايع دستي نيازي به کارشناس خارجي نيست و مواد اوليه مورد استفاده معمولا از مواد ساده و در دسترس تشکيل مي گردد که به آساني و با بهاي نسبتا ارزان قابل تامين است.
صنايع دستي در مناطق روستايي يکي از عوامل رشد اقتصادی است. به دليل دارا بودن پتانسيل ايجاد فرصتهاي شغلي وکسب درآمد، ضمن پر کردن اوقات فراغت و بيکاري مانع از مهاجرتهاي گسترده فصلي يا دائمي روستاییان، که يکي از آسيبهاي اجتماعي حال حاضر است ميگردد.
فعاليتهاي صنايع دستي به دليل برخورداري از ويژگيهاي تکنيکي ساده و بهرهگيري ازابزارها و وسايل تکنولوژيکي آسان، به گونهاي است که امکان پرداختن به آنها در جوامع شهري و روستايي و عشايري و به صورت کارگاهي، خانگي و يا حتي دوره گردي و سيار وجود دارد. صنايع دستي به دليل برخورداري از بار فرهنگي و دارا بودن جنبههاي هنري ميتواند عامل ترويج عناصر فرهنگي در نقاط مختلف کشور و حتي فراسوي مرزها باشد.

1-6 روش و منطق اجرایی پژوهش
اگرچه تحقیقات علمی به دلیل گستردگی و تنوع موضوعی، قابل تقسیمبندی بهطور خاص نیستند اما میتوان آنها را از نظر چیستی، هدف و ماهیت یا روشی که در تحقیق مدنظر میباشد دستهبندی کرد. چیستی یک تحقیق از طریق متغیر مورد بررسی شناسایی میشود. مفهوم، تجریدی از رویدادهای قابل مشاهده است که معرف شباهتها یا جنبههای مشترک میان آنها است. مفاهیم واژههایی انتزاعی هستند، که برای توضیح دادن و یا معنا دادن به تجربیاتمان از آنها استفاده میکنیم. این مفاهیم پیچیده که در سطح بالایی از تجرید (انتزاع) قرار دارند سازه نامیده میشوند. سازهها غالبا از نظریهها مشتق میگردند. مشاهده قابلیت یک سازه تنها با ایجاد شرایط خاص و با کمک متغیرها امکانپذیر میگردد. متغیر عبارت است از ویژگی واحد مورد مشاهده. متغیر، کمیتی است که میتواند از واحدی به واحد دیگر و یا از یک شرایط به درآمده به شرایط دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند به عبارت دیگر متغیر نمادی است که اعداد با ارزشها به آن منجر میشود به طور کلی متغیرها را از نوع ماهیت مقادیری (حالتهایی) که میپذیرد میتوان به دو دسته تقسیم کرد 1. کیفی 2. کمی.
متغیرهای کیفی را متغیرهای مقولهای نیز مینامند که شامل حالتهای گوناگون یک ویژگی مانند مذهب، شغل و غیره است اما متغیرهای کمی متغیرهایی هستند که برای اندازهگیری آنها میتوان اعداد را به وضعیت آزمودنی و برطبق قاعدهای معین منتسب کرد (سرمد و بازرگان، 1391). متغیر در این پژوهش اقتصاد میباشد. از این رو این تحقیق به لحاظ چیستی کمی است. چرا که در رویکردهای کمی محقق تصمیم میگیرد درباره چه چیزی مطالعه کند. پرسشهای مشخص و کاملا تعریف شدهای را طرح میکند، اطلاعات کمی را از نمونه تحقیق جمعآوری میکند، با روشهای آماری به تجزیه و تحلیل این اطلاعات میپردازد. تحقیق خود را به صورت کاملا عینی و به اصطلاح غیرسوگیرانه اجرا میکند. بهطور کلی پژوهشهای کمی دارای سه ویژگی اصلی میباشند.
1- تأکید بر اعداد در جمعآوری و تحلیل اطلاعات 2- تأکید بر جمعآوری نمرهها برای اندازهگیری ویژگیهای جزئی و مشخص افراد، سازمانها و … 3- تأکید بر مقایسه گروهها و رابطه متغیرها و عوامل در مطالعات تجربی، همبستگی و پیمایشی (هوشیار و افتخاریراد، 1391). به این ترتیب همانگونه که اشاره شد، از آنجایی که این پژوهش حائز ویژگیهای فوق میباشد، به لحاظ چیستی، پژوهش کمی به حساب میآید. «اما از لحاظ هدف تحقیقات علمی به سه دسته تقسیم میشود: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه. این پژوهش به لحاظ هدف در پاسخ دادن به جایگاه فعلی مینای نقاشی در مقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار تهران، بنیادی میباشد. چرا که هدف اساسی در این نوع تحقیقات آزمون نظریهها، تبیین روابط بین پدیدهها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی نظریهها را بررسی کرده، آنها را تأیید، تعدیل یا رد میکند. با تبیین روابط میان پدیدهها، تحقیق بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی میپردازد. با این اهداف، تحقیقات بنیادی درصدد توسعه مجموعه دانستههای موجود درباره اصول و قوانین علمی است. این نوع تحقیقات نتیجهگرا میباشد» (سرمد و بازرگان، 1391، 79). در نهایت، پژوهشهای بنیادی هستند که مرزهای دانش بشری را گسترش داده و قوانین علمی را کشف مینماید. بر همین اساس و با توجه به تعاریف ارائه شده این پژوهش به لحاظ هدف این تحقیق که از چگونگی ارتباط بین محصول صنایع دستی مینای نقاشی و اقتصاد هنراست، بنیادی تشخیص داده میشود چرا که تحقیقات بنیادی همانطور که گفته شد به تبیین روابط میان پدیدهها میپردازد. اما از لحاظ ماهیت پژوهش به دلیل اینکه یک متغیر و سه جامعه آماری تعریف شده داریم و قرار است تأثیر مؤلفههای هنری را براقتصاد مینای نقاشی، را مورد بررسی قرار دهیم. بدین جهت این پژوهش از لحاظ ماهیتی پژوهش از نوع همبستگی میباشد. در روش همبستگی چند جامعه با یک متغیر و با یک جامعه با متغیرهای گوناگون مورد بررسی قرار میگیرد. بنابراین در این تحقیق متغیر اصلی دلایل رونق اقتصادی است که در سه جامعه آماری تولیدکنندگان فروشندگان و مصرف کنندگان مینای نقاشی در خیابان ویلای تهران مورد مطالعه قرار میگیرد که بعد از آن به روش توصیفی (تحلیل محتوا) دادههای به دست آمده تحلیل میشوند.
اغلب مطالب در این تحقیق به صورت ترکیبی (کتابخانهای و میدانی) جمعآوری خواهد شد و برهمین اساس برای متغیر اقتصاد با توجه به سؤالات پژوهش و هدف تعریف شده، گویههای متناسب با پرسشهای پژوهش و هدف و به صورت پرسشنامه در آورده شد.
1-7 معرفی جامعه آماری نمونهها
در پژوهش شناخت مؤلفه های تاثیر گذر بر رونق اقتصادی به سه جامعه آماری میپردازیم. جامعه خریدارن، فروشندگان و تولیدکنندگان صنایع دستی و تاکید بر کسانی است که در حوزه مینای نقاشی فعالیت میکنند. که این سه جامعه آماری به لحاظ فعالیت در بخش صنایع دستی مورد توجه قرار گرفتند اما به دلیل دسترسی جهت این پژوهش، تهران و خیابان ویلا(نجات اللهی) را در نظر داشته ایم، زیرا به جامعه پژوهش نزدیک بودند و در حوزه فروش صنایع فلزی دستی نیز فعالیت داشتند. از آنجا که در بین صنایع دستی فلزی به صنایع دستی مینای نقاشی کمتر پرداخته شده بود، و گرایش تحصیلی نیز فلز بود، این گروهها در تهران جهت مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه استفاده شدند. در تهران خیابان ویلا یا همان استاد نجات اللهی را بیشتر ایرانی ها با صنایع دستیاش می شناسند و البته اگر کسی به چم و خم بازارهای صنایع دستی آشنا باشد، نام میدان ولیعصر هم برای خرید این کالاها معروف بود. پس از آن بازار تهران است که بخشی از آن به فروش صنایع دستی تعلق دارد. در این میان صنایع دستی بازار تهران از صنایع دستی فروشگاههای خیابان ویلا ارزان تر است.از سه جامعه آماری تولید کنندگان مینای نقاشی که غالبا در اصفهان هستند و از اصفهان به تهران توزیع مینمایند، فروشندگان مینای نقاشی در بازار شهر تهران و خریداران که در این پژوهش، مورد نظر کسانی هستند که به خیابان ویلا مراجعت کرده و خرید مینمایند. اما باید بیان نمود که به طور شاخص تنها اصفهان تولیدکننده مینای نقاشی است، لذا برای بدست آوردن اطلاعات در بخش تولید به اصفهان سفر کرده و با آنان مصاحبه انجام گرفت و از طریق پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد.اصفهان مهد صنايع دستي است اما با بازار صنايع دستي استان اصفهان امروزه در تسخير توليدات محصولات غیر ایرانی است. اين معضل در اندازه‌ايي رخ نمايي مي‌كند كه در بسياري از زمينه‌ها ابتكار را از پنجه‌هاي طلايي هنرمندان اين منطقه ربوده است. امروزه ورود اين محصولات به بازارهاي صنايع دستي كشور به حدي است كه ورشكستگي تعداد زيادي از هنرمندان اين صنعت را به دنبال داشته و دل هنر دوستان ايراني را به درد آورده است. با نگاهي گذرا به بازار سنتي مثل بازار اصفهان، مي‌توان اهميت حفظ ارزشهاي صنايع دستي در ايران را دريافت.بدتر از همه فروشندگان و كاسب كاراني هستند كه ترجيح مي‌دهند به هر قيمت شده از اين شغل امرار معاش كنند و كالاهاي وارداتي را با مارك وطني به مشتريان و توريست‌هاي داخلي و خارجي بفروشند. در سالهاي اخير محصولات غیر ایرانی در كنار صنايع دستي بومي كه توليد هر يك حاصل دسترنج چند ماهه استاد كاران است، قرار گرفته و بازار صنايع دستي اصفهان را به عنوان مهد صنايع دستي تحت الشعاع قرار داده است.
1-8 ابزارهاي گردآوري داده‌ها و اطلاعات
يكي از اصلي تر ين بخشهاي هر كار پژوهشي را جمع آوري اطلاعات تشكيل ميدهد. چنانچه اين كار به شكل منظم وصحيح صورت پذيرد كار تجزيه و تحليل و نتيجهگيري از دادهها با سرعت و دقت خوبي انجام خواهد شد. روش‌هاي گردآوري اطلاعات پژوهش به دو دسته كتابخانه‌اي و ميداني تقسيم مي‌شود. در خصوص گردآوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش از روش‌هاي كتابخانه‌اي و جهت جمع آوري اطلاعات، براي تاييد يا رد فرضيه‌هاي پژوهش از روش ميداني استفاده مي‌شود. براي جمع آوري اطلاعات در كارهاي پژوهشي چهار روش عمده را مورد استفاده قرار ميدهند. با مطالعه اين بخش مي‌توانيد روش منتخب برای جمع آوری دادهها در تحقيق خود را تشخيص دهيد و با انتخاب شيوه مناسب از سوگيری در تحقيق خود پيشگيری کنيد.

پیش از گردآوری داده ها باید طرح مشخص برای اینکاردر نظر گرفت. پاسخ به سوالات زیر می تواند راهگشا باشد.
داده ها چگونه توصيف و تفسير مي شوند ؟
چه مقدار هزينه براي گردآوري داده ها و تفسير آنها لازم است ؟
داده ها چگونه گزارش مي شوند ؟

۱-8-1 استفاده از اطلاعات و مدارك موجود
در این پژوهش، تحقيقات و اطلاعاتي را كه بايد به عنوان داده مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد که از پيش آماده هستند. بدين صورت كه در این بخش، بدنبال اطلاعات جديد نبوده بلكه نسبت به جمع آوري اطلاعاتي كه از قبل تهيه شده و موجود است اقدام شده است.
مزايا در این روش آنکه، به واسطه موجود بودن اطلاعات ارزان است. در وقت صرفه جويي مي شود. مهمترين مزيت آن امكان ارزيابي روند موضوع مورد بررسي در گذشته است كه در مطالعات گذشته نگر بسيار حائز اهميت است و معايبش ناقص بودن و دردسترس نبودن اطلاعات از اشكالات عمده اين روش است. برخی ملاحظات مانع از دستيابي به

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع صنایع دستی، توسعه گردشگری، دوره قاجار، رونق اقتصادی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع پرسش نامه، جامعه آماری، رونق اقتصادی، میراث فرهنگی