تحقیق رایگان با موضوع صنایع دستی، توسعه گردشگری، دوره قاجار، رونق اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

که میتواند با برنامه ریزی اصولی مناسب و شناسایی مزیتها و محدودیت های گردشگری روستایی، نقش موثری در توسعه این مناطق و در نتیجه توسعه ملی و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی بر عهده داشته باشد. یکی از این نواحی که قابلیتهای زیادی برای گسترش گردشگری داراست، دهستان شاپور از توابع شهرستان کازرون فارس است که دارای جاذبه های تاریخی و فرهنگی فراوانی میباشد و میتواند با برنامهریزی صحیح جایگاه مهمی در جذب گردشگری داشته باشد.
لذا پژوهش حاضر با هدف شناخت قابلیت توسعه گردشگری از دیدگاه جامعه میزبان، میهمان و مسئولین که به بررسی و شناخت تمایلات گردشگران در زمینه جاذبهها و امکانات و تعیین جایگاه فعلی صنعت گردشگری در ناحیه مورد مطالعه پرداخته است. بنابراین سئوال اصلی تحقیق، آن است که مهمترین پتانسیلها و محدودیتهای توسعه گردشگری در ناحیه مورد مطالعه کدامند؟ و راهبردها و راهکارهای مناسب جهت توسعه گردشگری در راستای توسعه روستایی دهستان شاپور کدام است؟ ساکنین چه نگرش و گرایشی نسبت به توسعه گردشگری دارند؟ در این راستا تمایل گردشگران در زمینه بازدید مجدد، گرایش و نگرش ساکنین نسبت به توسعه گردشگری و میزان پتانسیل منطقه مورد مطالعه در زمینه گردشگری تاریخی، در قالب فرضیههای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. برای رسیدن به اهداف تحقیق با تهیه یک نوع پرسشنامه قالب سه گروه (مردم، مسئولین و گردشگران) ، دادههای به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین متغیرهای مستقل گرایش و نگرش ساکنین با توسعه گردشگری و تمایل گردشگران و بازدید از محدوده مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در دهستان شاپور شناسایی شد و مشخص گردید که منطقه مورد مطالعه پتانسیل بالایی در زمینه گردشگری تاریخی دارد. با توجه به پتانسیل بالای گردشگری تاریخی در منطقه مورد مطالعه، رویکرد مطلوب برای توسعه نواحی روستایی، گسترش گردشگری فرهنگی تاریخی و گردشگری است.
در پژوهش شناخت مؤلفههای تاثیر گذار بر رونق اقتصادی حضور گردشگران بسیار اهمیت دارد. مطالعه پتانسیلها و محدودیتهای توسعه گردشگری و راهبردها و راهکارهای مناسب در جهت توسعه آن، در راستای توسعه و افزایش جایگاه و ماندگاری صنایع دستی است. فروشندگان نگرش و گرایشی مثبت نسبت به توسعه گردشگری دارند. تمایل گردشگران در زمینه بازدید مجدد، گرایش و نگرش تولیدکنندگان نسبت به توسعه گردشگری و میزان پتانسیل در این زمینه در قالب تحقیق، مورد بررسی قرار گرفت.
14-در پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی وضعیت زنان عشایر روستایی در ارتباط با چگونگی تولید صنایع دستی در منطقه ممسنی به پژوهش سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، بررسی وضعیت صنایع زنان عشایر روستایی، در ارتباط با چگونگی تولید صنایع دستی است. در منطقه ممسنی صنایع دستی یکی از قطبهای ایجاد اشتغال و کسب درآمد غیررسمی در بین روستاییان و بخصوص عشایر می‌باشد. در بین زنان عشایر شهرستان ممسنی نیز انواع صنایع دستی (قالی، جاجیم، گلیم، سرانداز) رایج می‌باشد که زنان از این محل مقداری کسب درآمد داشته و در اقتصاد خانواده نیز موثر می‌باشند. می‌توان گفت صنایع دستی تولید شده، اثرات بسزایی در اقتصاد شهرستان دارد. این طرح به بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی صنایع دستی رایج در بین زنان عشایری منطقه ممسنی به عنوان یکی از قطبهای ایجاد اشتغال و کسب درآمد غیررسمی می‌پردازد.
پایاننامههایی که در مورد مینا صورت گرفته است عبارتند از :
15-ساخت جواهرات با تزئینات مینای نقاشی انجام شده دردانشگاه هنر – اصفهان – دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی 1392. به پژوهش الهه ربانی فر و راهنمایی مهرنوش شفیعی و مشاوره غلامعلی فیض الهی.

در ایران هنرمندان و استادکارانی هستند که بازماندگان تعلیم ‌دیده‌ی این هنر، به صورت سینه به سینه‌اند و اگر برای حفظ و اشاعه‌ی اندوخته‌های ایشان کوششی جدی به عمل نیاید، ناگزیر این رشته از هنرهای سنتی کشورمان را، رو به زوال خواهیم دید. ناآشنایی با این هنر، پیشامدی است که هم مینا را در داخل کشور تهدید میکند و هم عرضه‌ی آن را در جامعه‌ی جهانی مختل خواهدکرد. بنابراین با این سوال اصلی که چگونه می‌توان از این هنر، در ساخت دیگر آثار هنری، استفاده کرد سعی شده که با تغییر کاربری تجربه‌ای در ساخت زیورآلات با این شیوه داشت. بطوری که با ترکیب مینا سازی با ساخت زیورآلات، شکلی متفاوت و کاربردی به این هنر داده و نقش محدود مینا را که فقط در ظروف تزیینی خلاصه شده است، را شاید به نقشی پویا و با صرفه در زمینه‌ی اقتصادی تبدیل کند. که این تحقیق کاربردی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و میدانی و بدست آوردن تجربیات عملی برای رسیدن به این هدف، تلاش کرده است.
آنچه مسلم است در پژوهش فوق، برای حفظ و حراست از این هنر، آن را در بخش جواهرات کاربردی ساخته است، تا در احیاء مینا مدد گیرد. میتوان از این هنر در ساخت دیگر آثار هنری استفاده کرد همچون گسترش در شاخه ضریح سازی و حتی در محصولات صناعی چوبی و … سعی شده که با تغییر کاربری مینا در حوزه های دیگری چون ظروف، تجربه‌ای در ساخت مینای نقاشی و یا خانه بندی با این شیوه داشت. بطوری که شاید، مینا را به نقشی پویا و با صرفه در زمینه‌ی اقتصادی تبدیل کند. وجه تمایز با پژوهش شناخت مؤلفههای هنری تاثیر گذار بر رونق اقتصادی آن است که عناصر تاثیر گذار دیگری را جستجو خواهیم کرد که در رونق آثار مینا موثر باشد و همچنین توجه به نوع کاربرد مینا در صنایع دستی مورد نظر خواهد بود.
16-در پایاننامه دیگر با عنوان بررسی تطبیقی هنر میناکاری ایران و روسیه( عصر قاجار) به راهنمایی استاد محمد تقی آشوری و مشاور استاد احمد تندی و به تحقیق حکیمه شریعت نیا میباشد. این پژوهش به بررسی تطبیقی هنر میناکاری که از صنایع دستی شاخص ایران در زمان قاجار بوده است، پرداخته و با بررسی تطبیقی این هنر با میناکاری روسیه سعی در فهم میزان تاثیرپذیری و تاثیرگذاری هنری و تکنیکی این هنر میان دو کشوری داشته است که همواره در طول تاریخ در ارتباطات فرهنگی و هنری با یکدیگر بوده اند.

17- در پایاننامه مطالعه زیورآلات زنان در دوره قاجارکه در دانشگاه سمنان – دانشکده هنر. 1392با راهنمایی سید ابوتراب احمدپناه و پژوهش دانشجو مهدیه نائیجی صورت گرفته است، ابتدا جایگاه جواهرات سلطنتی در دوره قاجار مطرح شده، پس از آن موقعیت زنان در این دوره مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت اطلاعات و تصاویر پراکنده مربوط به زیورآلات زنان قاجار در یک مجموعه گردآوری شده است. طبقه بندی دادههای این تحقیق بر اساس تجریه و تحلیل بیش از 300 تصویر بودهاست. ضمن مطالعه و طبقه بندی نمونهها، بررسی زیورآلات زنان از نظر مواد تشکیل دهنده، نوع ساخت و نقش و فرم آنها نیز، از اهداف این تحقیق میباشد. اطلاعات به شیوه کتابخانهای اسنادی و انجام مصاحبه گردآوری شده است .
مینا کاری در دوره قاجار و دیدن گنجینه موجود در بانک ملی تهران واقع در خیابان فردوسی، نشان دهنده نقش و اهمیت مینا در این دوره است و به دلیل پرداختن و تولیدات در شاخه جواهرات سلطنتی مینا، مورد توجه قرار خواهد گرفت. و با توجه به تصاویر مربوط به زیورآلات زنان قاجار که گردآوری شده‌است. مینای دربار همچون سنگهای قیمتی و پر ارزش، بر روی طلا به کار رفته است. طلا، به هنگام ذوب شدن مینا اکسید نمی‌شود، ازاینرو امکان اجرای طرحی همراه با جزئیات و با شباهت هر چه تمامتر در ساخت چهرهها، بر روی مینا را ایجاد می‌کند در حالی که میناهای ساخته شده بر مس و نقره‌ چنین کیفیتی را ندارند. شکل‌گیری مینا نیز از ترکیب اکسیدهای فلزات و چند گونه نمک در مجاورت حرارت بالا می‌باشد که رنگ‌ها در طول زمان و بر اساس دما بوجود می‌آیند. طبقه بندی داده‌های این تحقیق که بر اساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته است در پژوهش شناخت مؤلفههای تاثیرگذار بررونق اقتصادی مورد توجه است و مینا در دوره حاضر به لحاظ جایگاه و اهمیت، مطالعه میگردد، زیرا بعد از دوره قاجار برای مدتی هنر مینای نقاشی به فراموشی و کم فروغی سپرده شده است. حضور استاد شکرالله صنیع زاده و کارگاهش که در آن هنرمندان بنامی پرورش یافتند باعث شد که این هنر دوباره به روزهای پر شکوهش باز گردد و توانست نام مینا را تا احیا دوباره توسط استاد علیرضا پروازی زنده نگاه دارد. اکنون استاد پروازی با اصول و روشها و مکتبداری زمان قاجار روحی تازه به این هنر بخشیده و دوباره مینای ایرانی بر روی طلا به درخشش ادامه داده است.
18-فن شناسی، آسیب شناسی و ارائه طرح حفاظتی تزیینات میناکاری تخت خورشید (تخت طاووس) پایان نامه دانشگاه هنر، تهران ، دانشکده هنرهای کاربردی 1388. استاد راهنما: میترا اعتضادی استاد مشاور: دانشجو: ماندانا پورضرغام.
موضوع این پایان نامه «فن شناسی؛ آسیب شناسی و طرح حفاظتی تزئینات مینا کاری تخت خورشید (طاووس)» میباشد. با توجه به آنکه تاکنون پژوهشی جامع در زمینه حفاظت از آثار مینایی و به ویژه این اثر ارزشمند صورت نگرفته بود، در این تحقیق، گامهایی در جهت شناخت، حفظ و نگهداری از این گنجینه مینایی انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ساختار مینا؛ تکنیکهای به کار رفته و شناسایی آسیب های وارده بر میناهای تخت خورشید و اتخاذ روشی مناسبی در جهت حفاظت از آن بوده است. در این تحقیق چهار فرضیه مورد آزمون و بررسی قرار و گرفته و نتایج زیر حاصل شده است: دوام مینا کاری علاوه بر تکنیک اجرا با ترکیبات مینا و دمای پخت آن در ارتباط است؛ آسیب های وارده در مینای پشتیبان، زمینه را برای ایجاد آسیب در لایه مینای تزئینی فراهم میآورد؛ عامل اصلی ایجاد ترک و ریختگی فراوان در لایه مینای آبی فیروزهای بکار رفته درتزیینات مینایی تخت خورشید ناشی از ساختار درونی مینا است و قرار گرفتن ترکیب فلز و شیشه درکنار یکدیگر در ساخت مینا، باعث ایجاد دسته جدیدی از آسیبها شده است.
به دلیل شناخت، حفظ و نگهداری از هنر میناکاری و با هدف اصلی این پژوهش که شناسایی ساختار مینا ؛ تکنیکهای به کار رفته و شناسایی آسیب های وارده بر مینا و اتخاذ روشی مناسبی در جهت حفاظت از آن بوده است در پژوهش رونق اقتصادی و بحث پیرامون کیفیت و ماندگاری اثر هنری قابل واکاوی و توجه است. و نتایج حاصله این پژوهش بسیار مفید است زیرا که دوام مینا کاری را علاوه بر تکنیک اجرا با ترکیبات مینا و دمای پخت آن مرتبط میسازد؛ تمرکز بر مینا و عوامل موثر در ماندگاری و تکنیک اجرا و ساخت آثار مینا، مورد استفاده در پژوهش رونق اقتصادی مینای نقاشی خواهد بود.
مقاله بررسي لباس و پوشاک دوره قاجار مبتني بر آثار مينايي به جا مانده از اين دوره در موزه آذربايجان تبريز توسط نویسندگان : مريم فيض الهي، زهرافنايي صورت گرفته است که درنشریه نگره، پاييز ، 1389 دوره  5, شماره  16; از صفحه 57 تا صفحه 71به چاپ رسیده است.
 ميناسازي يکي ازهنرهاي ماندگار ايراني است که به عنوان هويت و پيشينه فرهنگي، نسل گذشته را به آينده پيوند ميدهد. در دوره قاجار اين هنر نيز همچون ساير هنرها دچار تحولات جديدي شد به نحوی که در زمان حکومت فتحعليشاه به پيشرفت زيادي دست يافت و تا اواخر دوره ناصرالدين شاه به صورت هنري درباري و اشرافي به کار ميرفت، اما پس از آن به فراموشي سپرده شد. آثار ميناکاري يافت شده از دوره قاجاري در موزههاي داخل و خارج از کشور نمونههاي با ارزشي از اين هنر ميباشند. در اين ميان 17 قطعه مينايي که در موزه آذربايجان تبريز نگهداري ميشود به طور عمده شامل تصاوير زنان درباري آن روزگار است. در اين پژوهش که به شيوه تاريخي _ توصيفي انجام شده و بر اساس شیوه کتابخانهای، کتب، اسناد و مدارک موجود، ويژگيهاي هنر ميناسازي در دوره قاجار مورد مطالعه قرار گرفته و سپس به بررسي تطبيقي و تحليلي لباس و پوشاک موجود در نگارههاي قطعات ميناکاري شده و مقايسه آنها با نگارگري ايراني پرداخته شده است تا محدوده زماني و سير تحول پوشاک در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع رونق اقتصادی، صنایع دستی، کارشناسی ارشد، هنر ایران Next Entries تحقیق رایگان با موضوع صنایع دستی، جامعه آماری، رونق اقتصادی، تحقیقات بنیادی