تحقیق رایگان با موضوع شرکت های کوچک، استان تهران، شرکت های کوچک و متوسط، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

ادعای مطرح شده در مورد توزیع دادههای یک متغیر کمی مورد استفاده قرار میگیرد.
همچنین از نرم افزار Lisrel به منظور زیر استفاده شد:
تحليل عاملي: تحليل عاملي روشي است كه با استفاده از آن ميتوان به دستهبندي متغيرها و مؤلفههاي تبيين كننده يك مفهوم پرداخت. تحليل عاملي به دو نوع اكتشافي و تأييدي قابل تقسيم-بندي است. در تحليل عاملي اكتشافي، متغيرها دستهبندي ميشوند و در تحليل عاملي تأييدي، عاملها يا دستههاي معرفي شده، تأييد يا رد ميشوند. در اين قسمت فقط به تحليل عاملي تأييدي پرداخته ميشود و سپس با استفاده از مدلسازي معادلات ساختار يافته، عاملها تأييد يا رد ميشوند. براي اجراي يك تحليل عاملي بترتيب باید به تهيه ماتريس همبستگي از تمام متغيرهاي مورد استفاده در تحليل و برآورد اشتراك، استخراج عاملها، انتخاب و چرخش عاملها و تفسير پرداخت.
معادلات ساختاری(SEM): مدلسازي معادلات ساختاري را میتوان بعنوان روش کمی تلقی کرد که به محقق یاری میرساند تا پژوهش خود را از مطالعات نظری و تدوین آنها گرفته تا تحلیل دادههای تجربی، در قالبی چندمتغیره سامان بخشد. این روش محقق را به پیچیدگیهای زندگی اجتماعی (تأثیرگذاری مجموعهای از متغیرها بر یکدیگر بطور یک سویه و دو سویه، مستقیم و غیر مستقیم) و همچنین پیچیدگیهای موجود در اندازهگیری سازههای پنهان فرهنگی و اجتماعی نزدیک کرده و بنابراین تحلیل کمی از پدیدههای کیفی را به لحاظ روششناختی، دقیقتر و به لحاظ کاربردی واقع بینانهتر سازد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه

پژوهشگر پس از آن که روش تحقیق خود را مشخص کرد، با استفاده از ابزارهای مناسب، دادههای مورد نیاز را برای آزمون فرضیههای خود جمعآوری میکند. سپس با بهرهگیری از تکنیکهای مناسب آماری، دادههای جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل مینماید. در نهایت به کمک نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل، فرضیهها را مورد آزمون قرار داده و به سوالات تحقیق پاسخ میدهد(خاکی، 1382). در این فصل، نخست به تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها و سپس به تجزیه و تحلیل استنباطی آنها پرداخته شده است. در بخش تجزیه و تحلیل استنباطی، ابتدا نرمال بودن دادهها بررسی و سپس به فرضیههای اصلی و فرعی تحقیق پرداخته شده است.

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها

بعد از گردآوری دادهها از نمونهی معرف جامعه، نوبت به تحلیل دادهها است. در تجزیه و تحلیل دادهها، سه هدف دنبال میشود: توصیف آماری اولیه از داده ها(آگاهی اولیه نسبت به داده ها)، آزمون برازش دادهها و آزمون فرضیه های پژوهش(دانایی فرد و همکاران، 1389). در تحقیق حاضر، برای توصیف آماریِ دادههایِ جمعیت شناختی، از فنون آمار توصیفی، شامل: جداول فراوانی، نمودارهای میله ای و برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمونهای آماری، شامل: آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف(آزمونKS)، آزمون تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است.

4-2-1- تحلیلهای توصیفی

هدف علم آمار، استنتاج از تعداد زیادی مشاهدات است که از جامعه بدست میآیند؛ بنابراین اولین سوالی که به ذهن هر پژوهشگری میرسد این است که آیا میتوان این مجموعه بزرگ از مقادیر را توصیف کرد و چگونه میتوان مشاهدات زیاد جامعه را در یک چارچوب مشخص سازماندهی نمود(آذر، مومنی، 1381). در تجزیه و تحلیل توصیفی، محقق دادههای جمعیت شناختی جمعآوری شده از نمونه آماری را با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل توصیفی مناسب از جمله جداول فراوانی، نمودار میله ای بررسی کرده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل به صورت زیر میباشد:
در اين تحقيق تحصیلات ، سابقه ی صادراتی و نوع فعالیت و سن مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران به عنوان سؤالات عمومي پژوهش که به طور نسبتا عمومی توسط همه ی شرکت ها تکمیل گردیده بود، در نظر گرفته شدهاند.

4-2-1-1- سن مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران

یکی از معیارهای تقسیم بندی نمونه مورد تحقیق سن مدیران است که به 4 گروه تقسم شده اند.

جدول 4-1- فراوانی سن مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران
سن مدیران
فراوانی
درصد فراوانی
20 تا 30 سال
23
14%
31 تا 40 سال
48
29%
41 تا 50 سال
69
41 %
50 سال به بالا
26
16%

با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه و همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود، سن بیشتر مدیران با 41% بین 41 تا 50 سال میباشد. این مساله در نمودار میله ای زیر نیز نمایش داده شده است.

شکل 4-1- درصد فراوانی بر اساس فراوانی سن مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران

همان طور که در شکل فوق مشاهده می شود سن بیشتر مدیران بین 41 تا 50 سال با 69 نفر است که بزرگترین گروه محسوب می شوند.

4-2-1-2- سابقه ی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط استان تهران

یکی از معیارهای تقسیم بندی نمونه مورد تحقیق سابقه ی صادراتی شرکت ها است که بر اساس تحقیقات به 3 گروه تقسیم شده اند.

جدول 4-2-فراوانی بر اساس سابقه ی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط استان تهران
سابقه ی صادراتی شرکت ها
فراوانی
درصد فراوانی
0 تا 5 سال
83
50%
6 تا 10 سال
47
28%
10 سال به بالا
36
22%

با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه و همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود،بیشترین سابقه ی صادراتی شرکت ها بین 0 تا 5 سال است که 50% را به خود اختصاص داده اند.

شکل 4-2- درصد فراوانی بر اساس سابقه ی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط استان تهران

همانطور که در جدول و نمودار فوق ملاحظه می شود بیشترین سابقه ی صادراتی شرکت ها بین 0 تا 5 سال است که 83 نفر را به خود اختصاص داده اند.

4-2-1-3- نوع فعالیت شرکت های کوچک و متوسط استان تهران

یکی دیگر از معیارهای تقسیم بندی نمونه تحقیق، نوع فعالیت شرکت ها می باشد که بر اساس تحقیقات به 5 گروه تقسیم شده اند.

جدول 4-3-فراوانی بر اساس نوع فعالیت شرکت های کوچک و متوسط استان تهران
نوع فعالیت شرکت ها
فراوانی
درصد فراوانی
غذایی
23
13%
بسته بندی
18
10%
پوشاک و نساجی
40
25%
پلیمر
63
40%
متفرقه
22
12%
با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه و همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود، بیشترین نوع فعالیت شرکت ها با 40% پلیمر میباشد.

شکل 4-3- درصد فراوانی بر اساس نوع فعالیت شرکت های کوچک و متوسط استان تهران

همانطور که در جدول و نمودار فوق ملاحظه می شود بیشترین نوع فعالیت شرکت ها با 63 شرکت، پلیمر میباشد.

4-2-1-4- تحصیلات مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران

آخرین معیاری که پاسخ دهندگان به طور کامل به آن پاسخ داده بودند میزان تحصیلات مدیران است که بر اساس تحقیقات به 4 گروه تقسیم شده اند.

جدول 4-4-فراوانی بر اساس تحصیلات مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران
تحصیلات مدیران
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم
21
12%
فوق دیپلم
54
32%
لیسانس
81
49%
فوق لیسانس
10
7%
با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه و همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود، تحصیلات بیشتر مدیران با 49% لیسانس میباشد و مدیران دارای مدرک فوق لیسانس با 7% کمترین میزان را به خود اختصاص داده اند. این مساله در نمودار میله ای زیر نیز نمایش داده شده است.

شکل 4-4- درصد فراوانی بر اساس تحصیلات مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران

همان طور که در شکل فوق مشاهده می شود تحصیلات بیشتر مدیران با 81 نفر لیسانس میباشد و مدیران دارای مدرک فوق لیسانس با 10 نفر کمترین میزان را به خود اختصاص داده اند.

4-2-2- آمار استنباطی

آمار استنباطي به شيوههايي اطلاق مي ‌شود که از طريق آنها، ويژگي گروه هاي بزرگ بر اساس اندازهگيري همان ويژگي گروههاي کوچک استنباط مي‌شود. به عبارت دیگر؛ روش‌هاي آمار استنباطي به منظور برآورد پارامترهاي جامعه(ميانگين جامعه) از طريق نمونهگيري ‌از جامعه مورد نظر بکار مي‌رود. در این بخش ابتدا به بررسی نرمال بودن دادهها از طریق آزمون کولموگروف- اسمیرنوف پرداخته میشود، سپس به منظور آزمون هر یک از فرضیهها از معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده میشود.

4-2-2-1- بررسی فرض نرمال بودن دادهها

برای آن که مشخص شود از کدام دسته از آزمونهای آماری میتوان استفاده کرد، ابتدا باید نرمال بودن دادهها را مورد آزمون قرار داد. بدین منظور فرضیه مربوط به این قسمت عبارتند از:

H0= —- توزیع داده ها نرمال است sig ≥ 05/0
H1= توزیع داده ها نرمال نیست—— sig ˂ 05/0
فرضیه فوق برای متغیرهای تحقیق از طریق اجرای آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(آزمونKS) بررسی شد.

جدول 4-5- آزمون بررسی نرمال بودن دادهها
ابعاد
خطای محاسبه شده
ابعاد
خطای محاسبه شده
میزان نوآوری محصولات
22/0
گفتگو
31/0
میزان نوآوری فرایندها
81/0
تصمیم گیری مشارکتی
45/0
میزان نوآوری پروژه
08/0
پیش فعال بودن
12/0
تجربه
90/0
نوآوری
36/0
تحمل ریسک
41/0
تمایل به رقابت
65/0
تعامل با محیط خارجی
12/0
میزان صادرات
13/0

به طور معمول در علوم انسانی تایید یا رد فرضیات با اطمینان 95٪ بیان می شود. از طرفی میزان sig که به کمک نرم افزار spss بدست می آید بیانگر میزان خطایی است که در رد فرضیه H0 می توان مرتکب شد. لذا هنگامی که این مقدار بیشتر از 05/0 باشد، به راحتی نمی توان فرضیه H0 را رد کرد. چنانچه در جدول 4-6 مشاهده می شود sig همه متغیرها بیش از 05/0 می باشد. لذا با اطمینان 95٪ نمی توان مدعی رد فرضیه H0 شد. به عبارت دیگر درخصوص همه متغیرها فرضیه H0 که نرمال بودن داده ها می باشد، تایید می گردد

4-2-2-2-آزمون فرضیهها

روش ليزرل شامل دو مرحله مي باشد كه در مرحله اول با استفاده از تحليل عاملي تائيدي به دنبال تائيد متغيرهاي مدل بوده تا متغيرهاي تحقيق طي تحليل عاملي تائيد يا رد مي شوند و در مرحله دوم محقق با استفاده از مدل ساختاري به دنبال آزمون فرضيات تحقيق می باشد.

4-2-2-3- تحليل عاملي تائيدي متغيرهاي مدل

محقق در این پژوهش ابتدا تحليل عاملي تائيدي متغيرهای مستقل را مورد بررسی قرار داده است؛ سپس تحليل عاملي تائيدي متغيرهای وابسته را مورد بررسی قرار داده است.

تحليل عاملي تائيدي متغير مستقل

از آنجا که متغير مستقل(گرایش کارآفرینانه) داراي بعد می باشد و با ابعاد سنجيده شده اند پس جزء متغيرهاي دو مرحله اي است بنابراین در این بخش نیاز به دو تحليل عاملي وجود دارد. در مرحله اول به کمک تحلیل عاملی تاییدی به بررسی صحت سنجش متغیر گرایش کارآفرینانه به کمک 3 بعد آن پرداخته می شود و در مرحله بعدی، به کمک همین آزمون، به بررسی صحت سنجش 3 بعد گرایش کارآفرینانه به کمک سوالات تحقیق بپردازد.

شكل 4-5- تحليل عاملي تائيدي مرحله اول متغير مستقل در حالت تخمين استاندارد

در تحليل عاملي مرحله اول، به رابطه بين سوالات و ابعاد، بار عاملي مي گويند. بايد همه بارهاي عاملي(در حالت تخمین استاندارد) همگي بزرگتر از 5/0 باشند تا پذيرفته شوند(هرچند بین 3/0 تا 6/0 نیز گفته می شود). در شكل بالا همه بارهاي عاملي هر سه شاخص بزرگتر از 5/0 هستند پس مي توان گفت كه اين ابعاد به خوبي توسط پرسش هايشان سنجيده شده اند. همانطور كه در شكل بالا نيز مشخص است تمام عامل ها داراي بارهاي عاملي معنادار و نسبتا بالايي هستند. همچنین در تمامی شکل های استخراج شده از لیزرل لازم است 3 شرط مورد بررسی قرار بگیرد:

جدول 4-6- شاخص های مورد نیاز در خروجی های لیزرل
شاخص ها
حد مجاز
مقدار حاصل از شکل 4-5
RMSEA
کمتر از 1/0
06/0
(chi-squre)/df
کمتر از 3
95/1
P-value
نزدیک به صفر باشد
00/0

شكل 4-6- تحليل عاملي تائيدي مرحله اول متغير مستقل در حالت ضریب معناداری

منظور از معنادار بودن يك ضريب، اين است كه عدد معنادار بودن آن بايد بزرگتر از 96/1 يا كوچكتر از 96/1- باشد. در شكل فوق تمام بارهای عاملی در حالت ضريب معناداري بزرگتر از 96/1 مي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع عملکرد صادرات، عملکرد صادراتی، مهارت های کارآفرینانه، کسب و کار Next Entries منابع و ماخذ مقاله وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، جریان وجوه نقد آزاد، بورس اوراق بهادار