تحقیق رایگان با موضوع شرکت ملی، خلیج فارس، بیع متقابل، صنعت نفت ایران

دانلود پایان نامه ارشد

of Humanities
M. A. Thesis In International Commerce Law

Impact on service contracts (oil) in attracting foreign investment in Iran’s oil industry

Supervisor:
Dr. Morteza barati

The author:
Amirhossin Sohrabi

Winter 1393

1 . موحد، محمد علی، قانون حاکم، درسهایی از داوری های نفتی، نشرکارنامه، چاپ اول، 1386.
2. علت جذب پایین سرمایه گذاری در بخشهای میان دستی و پایین دستی، عیار آنلاین، 16 آذر 1392
3 . آدمیت، فریدون، اندیشه ترقی و حکومت قانون، انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ اول، 1351.
4. خدادادیان، فرشید، روایت نفت (مروری بر نتیجه نخست تاریخ یکصد ساله نفت ایران) روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، مطالعات، انتشارات، اطلاع رسانی، چاپ اول، 1390، ص 7.
5. صابر، محمدرضا، بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز، انتشارات دادگستر، چاپ اول، 1389.
6. ایران پور، فرهاد، انواع قراردادهای نفتی: تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دوره 38، ش 2، 1387، ص 1.
7. ایران پور، فرهاد، مبانی عمومی قراردادهای نفتی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دوره 37، ش 3، 1386، ص 1.
8 . احمدوند، ولی‌ا…، پایان نامه دکترای تخصصی «وضعیت حقوقی راهبر در قراردادهای مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) بین‌المللی»، دانشگاه تربیت مدرس، 1386.
9 . مهرابی، مهرناز، پایان نامه کارشناسی ارشد «ساختار قراردادهای مشارکت حقوقی بین‌المللی»، دانشگاه تهران، 1384.
10 . معدولیت، احسان، پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی قالب‌های حقوقی مشارکت تجارتی در حقوق تجارت بین‌الملل با تأکید بر مشارکت‌های نفتی ایران»، دانشگاه تهران، 1382.
11 .بیابانگرد، حسین، پایان نامه دکترا «جنبه‌های حقوقی مشارکت تجارتی بین‌المللی»، دانشگاه تربیت مدرس، 1379.
12. نفت از آغاز تا به امروز، انتشارات روابط عمومی وزارت نفت، تهران، بهمن ماه 1361، تفریق نفت.
13. جامعه خبری تحلیلی الف-دوشنبه 31 شهریور 1393.
14. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، 20آذر 1393.
15. ایرنا، همان.
16. طرفی، عباس، مدیران صنعت نفت ایران شرکت نفت انگلیس و ایران، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات مولف، 1383، ص65.
17. روزنامه اطلاعات 21 خرداد 1393.
18 Adepetum
19 Pennsylvania Rock Oil Company
20 . موحد، محمدعلی، نفت ما و مسائل حقوقی آن، انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، تهران، 1353، ص 89.
21 Gulf
22 Texaco
23 . . دولو، ژاك و ژان میشل شارلیه، اسرار نفت، ترجمه: ژاله عالیخانی، انتشارات حامد، تهران، 1369، ص 129.
24 Mobil
25 . این کمپانی توسط اگوست کسلر از اهالی هلند در سال 1890 رویال داچ تاسیس شد که نهایتا رویال داچ با کمپانی حمل و نقل شل، کمپانی بزرگ نفتی رویال داچ شل به وجود آمد که تابعیت آن هلندی است و مرکز عملیات آن در لندن می‌باشد.
26 British Petroleum (B.P).
27. تیموری، ابراهیم، عنصری جندی، یا تاریخ امتیازات در ایران، چاپ چهارم، انتشارات اقبال، تهران، 1363، ص 65
28. نصری، قدیر، نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1380، صص 78-79.
29. فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، انتشارات پیام، 1384، ص 249.
30. ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی-اقتصادی نقت ایران، تهران، انتشارات پاژنگ، 1376، ص51.
31. نصری، قدیر، نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، ص 81.
32. ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی-اقتصادی نقت ایران، پیشین، صص66-68.
33. ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی-اقتصادی نقت ایران، پیشین، ص 82.
34. مدیر قوی، رضا، علیرضا حمیدی یونسی و سعید خوشرو، اوپک موقعیت و دیدگاهها، انتشارات کویر جلد اول، تهران، 1380، ص 120.
35. بانک جهانی، «ملی شدن صنعت نفت ایران»، ص9.
36. بانک جهانی، «ملی شدن صنعت نفت ایران»، ص9.
37. ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی-اقتصادی نقت ایران، پیشین، ص85.
38 . ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی-اقتصادی نقت ایران، پیشین، ص 88.
39 . اسناد وزارت امور خارجه ایران سال 1315 شماره کارتن 16، دوسیه 15.
40 . مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
41 . نصری، قدیر، نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، صص87-88.
42 . روزنامه دنیای اقتصاد-شماره 3075، 7آذر 1392.
43 . مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
44 . گروهی از هواداران نهضت اسلامی ایران و اروپا، اسرار فاش نشده نهضت ملی شدن صنعت نفت، قم، دارالفکر، 1358ص72.
45 . ملکی، حسین، خلع ید، بنگاه ترجمه و نشرکتاب، تهران، انتشارات نو، 1360ص43.
46 . ملکی، حسین، خلع ید، بنگاه ترجمه و نشرکتاب، پیشین، ص43.
47. Iran, Minsitry of Foreign Affairs, the Imperial Embassy of Iran, Washington, the Nationization of the Oil Industry in Iran. (Washington P-27) (1951)
48 . مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
49 . روزنامه اعتماد-سال دهم، 23شهریور1390 شماره2058.
50. ابراهیمی، نصرالله، واکاوی ویژگی‌های حاکم بر قراردادهای بیع متقابل و تاثیر آن بر قراردادهای بالادستی، نشریه تخصصی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران.
51 . concession agreement.
52 Internationl Cour of Justice, Anglo-Iranian Oil Campany Case (Juridication) Judgements of July.22, Report, P-114.
53 Intrenational Energy Agency, Energy Balnce of OECD Countries, 2001-2004.
54 Royalty
55. اسناد نفت، از انتشارات دولت مصدق، اداره کل انتشارات و تبلیغات، تهران، آبان 1330، ص 23.
56 . آژند، یعقوب و همکاران، نفت در دوره رضا شاه، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378، ص 78.
57 Sofiran
58 . کوهی کرمانی، حسین، از شهریور 1320 تا فاجعه آذربایجان و زنجان، چاپخانه مظاهری، تهران 1329، ص 567.
59 j.c peurify 1986:403-424.
60 . امانی، مسعود، حقوق قراردهای بین المللی نفت، چاپ اول، انتشارات امام صادق، 1389.
61 Erap
62 Sofiran
63 Continental Oil Company
64 . استوان کی، حسین، سیاست موازنه منفی، جلد اول، انتشارات روزنامه مظفر، 1327، ص 188.
65 . قانون نفت 1336 تاکید کرده بود که سهم ایران در اینگونه قراردادها نباید کمتر از 50 درصد باشد به این ترتیب با محاسبه مالیات منافع شرکت خارجی به دولت، سهم ایران از منافع برابر 75 درصد میشد.
دولت ایران برای جلوگیری و عدم انعقاد قراردادهایی همچون قرارداد کنسرسیوم در قانون جدید تصریحا اعلام کرده بود که هیچ شرکت نفتی یا سازمان مشترك و مختلط نباید بیش از 16 هزار کیلومتر مربع در یک بخش نفتی در زمان واحد در اختیار داشته باشد. همچنین هیچ شخص یا شرکتی نمی‌توانست در یک زمان معین در بیش از پنج بخش نفتی فعالیت داشته و به عملیات اقدام نماید.
از نظر مالی نیز طرف مقابل میبایستی مبلغی را هر ساله به عنوان حق الارض به شرکت ملی نفت ایران بپردازد که البته میزان این مبلغ را نیز خود شرکت ملی نفت ایران تعیین میکرد. هزینههای عملیات اکتشاف به عهده خود شریک میبود و چنانچه اکتشاف با موفقیت انجام میشد این طرف خارجی بود که کلیه هزینه‌ها را متحمل میشد. ولی اگر نفت به میزان تجاری کشف میگردید شرکت ملی نفت ایران سهم خود را از بابت هزینههای توسعه پرداخت میکرد. به موجب قانون یک دوم نفت تولید شده متعلق به طرف خارجی بود که از این 50 درصد شرکت خارجی ملزم به پرداخت نیمی از آن به دولت به عنوان مالیات میبود.
مدت این قراردادها 25 سال بود که حداکثر 3 بار و هر بار به مدت 5 سال قابل تمدید بود. مضافا اینکه شرکت خارجی موظف بود تا بعد از گذشت 10 سال نیمی از ناحیه قرارداد را به شرکت ملی نفت ایران مسترد دارد.
**تولید به عنوان پیش پرداخت به سرمایه گذار، وجه مشترك قراردادهای خرید خدمت با قراردادهای مشارکت در تولید. متغیر در قراردادهای خدمت مالکیت به تدریج از سرمایه گذار به دولت منتقل میشود و دولت به تدریج کنترل مطلق و انحصاری بر عملیات پیدا کند و قرار نیست دولت نقش انفرادی داشته باشد.

66 . مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، جلد سوم، نشر ناشر، 1388، ص 49.
67 . مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، پیشین، ص 42.
68 . سرداری‌پور، محمدرضا، و یزدی‌نژاد، علی، حکایت سیمرغ و نفت، مقدمه‌ای بر تاریخ یکصد ساله بهداشت و درمان صنعت نفت، انتشارات خاتم، 1393، ص 90.
69 . ثابت‌فر، مرتضی و شاهرخ وزیری، نفت و قدرت در ایران (از قنات تا لوله نفت)، انتشاران عطایی، چاپ اول، تهران، 1380.
70 . موحد، محمدعلی، نفت ما و مسائل حقوقی آن، پیشین.
71 . هفته نامه تجارت فردا شماره ۵۳.
72 . روحانی، فواد، تاریخ اوپک، ترجمه: منوچهر روحانی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران 1353، ص 48.
73 بیع متقابل به قیمت روز نفت فروخته میشود، میزان تولید بیشتر شود تاثیری به پیمانکار ندارد. بعد از دوره ساخت، مدیریت بهره برداری با ایرانی است. اخذ اجرت و حق الزحمه در مقابل خدمات انجام شده (اشاره به تمایز بیع متقابل و مشارکت در تولید)، عدم مالکیت شرکت طرف قرارداد بر محصول تولیدی تا قبل از نقطه تحول و اندازه‌گیری.
74 D.C.G.P.O. Papers Relating To the Foregin Relation of the United States, Vol.111.Washington, (1920)P: 765.
75 Recovery Of Cost
76 United States, Congress In Mesopotamia, Netherlands, Amircan Pertroleam Interests In Mesopotamia, Netherlands, Eastindies And Mexico. Washington, 1945, 79th.Congress, 1 St Session, Document No.43.
77 United Nations, Scurity Council, Official Records, First Series, First Session, Supplement No, P-P-16-17.
78 . نشریه مشعل، شماره 680، 10 اسفند 1392، ص 6 به بعد.
79 . نشریه مشعل، شماره 680، 10 اسفند 1392، ص 6 به بعد.
80 . نشریه مشعل، شماره 680، 10 اسفند 1392، ص 6 به بعد.
81 . نشریه مشعل، شماره 680، 10 اسفند 1392، ص 6 به بعد.
82 . اسدی، بیژن، خلیج فارس از دیدگاه آمار و ارقام، مرکز مطالعات خلیج فارس در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1368، ص 39.
83. آقازاده، غلامرضا، نفت و خلیج فارس، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل خلیج فارس، مرکز مطالعات خلیج فارس در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1368، صص66-50.
84 . دولو، ژاك و ژان میشل شارلیه، اسرار نفت، پیشین، ص 76.
85 . رحیمی فر، مهدی، مجله اقتصادی-دوره دوم، سال دوم، شماره پانزدهم، شماره 15و16، 1381.
86 . هفته نامه خبری -تحلیلی، ااقتصاد و دارایی، سال ششم، شماره 229، 15بهمن 1386
87 . سیاسی –اقتصادی شماره 283، بهار 1390
88 . شیروی ع، امین امجد، فاطمه، سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالا دستی نفت و گاز، مجله علمی-پژوهشی حقوق خصوصی، 1391، صص34-5.
89 . خبرگزاری اقتصادی تابناک، 19تیر1391.
90 . دنیای اقتصاد، شماره 2371، 25شهریور1390.
91 . سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران. پرسش و پاسخ در زمینه سرمایه گذاری خارجی در ایران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، 1378.
92 . مهدوی ا، عزیز محمدلو ح. سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اشتغال در کشورهای توسعه یافته، مجله دانش و توسعه، شماره 15، 1383، صص 23-41.
93 . ایرنا، 14مرداد 1390.
94 . سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی
95 . ابزری، مهدی، تیموری، هادی، جریان سرمایه گذاری در کشورهای توسعه نیافته، تدبیر، شماره 179، فروردین 1386.
96 . احمدی، حمید، تحولات تاریخی متاثر از نفت در خاورمیانه، کتاب ماه تاریخ و جغرافی، ش 141، 1388، ص3.
97 Commebtary on the Irag Draft Technical Service Contract, February.11.2008, Pesdro VanMears
98 . مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت تحقیقات استراتژیک، خرداد1381.
99 . شیروی، عبدالحسین، حقوق و تجارت بین‌الملل، انتشارات سمت، چاپ دوم پاییز 1390، ص 448.
100 . مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهش سیاستهای

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع نفت و گاز، قراردادهای نفتی، کارشناسی ارشد، روابط عمومی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع نفت و گاز، اقتصاد انرژی، جذب سرمایه گذاری، روابط عمومی