تحقیق رایگان با موضوع سیاست خارجی، ایالات متحده، بحران بحرین، مکان کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

عربستان، امنیت شبه جزیره جزیی از امنیت عربستان به حساب می آید؛ زیرا هر آنچه در یکی از کشورهای شبه جزیره رخ دهد بر دیگر کشورهای آن تأثیر مستقیمی خواهد داشت. چهار مؤلفه از استراتژیِ عربستان در رویارویی با قیا مهای عربی را می توان بدین نحو خلاصه کرد:
1. حرکت نهادی: یکی از ویژگی های استراتژی نوین سعودی، حرکت در چارچوب نهادی شورای همکاری می باشد. بدین معنا که عربستان تحرکات خود را در چارچوب شورا و با هماهنگی (و یا تحمیل به) اعضای این شورا پیش می برد. این امر به چند دلیل صورت می گیرد:
– نخست آنکه شورای همکاری محور نخست سیاست خارجی عربستان می باشد و حرکت در چارچوب آن، تمرکز عربستان را بر محور نخست، ضمن حرکت در محورهای دوم و سوم، حفظ می کند؛
– دوم آنکه شورای همکاری قالبی نهادی به تحرکات سعودی م یدهد و در نتیجه مشروعیت آن بیش از تحرکات یک جانبۀ سعودی خواهد بود. این مشروعیت نهادی به ویژه در رویارویی با قیام ها و پیامدهای آن و نیز فشارهای خارجی برای همگامی با خواست های داخلی، نگرش عربستان را تقویت می کند؛
– سوم آنکه این امر وابستگی امنیتی و سیاسی اعضای شورا به عربستان را می افزاید و به ویژه به عربستان امکان کنترل تکروی های اعضای این شورا را می دهد.
به همین دلیل مواضع عربستان در برابر ایران اغلب در چارچوب شورای همکاری و به عنوان موضعِ جمعیِ این شورا به صورت بیانی ههای شورای وزیران در چند نوبت صادر شد. شورای همکاری در قبال بحران بحرین و ایستار ایران در مخالفت با اشغال این کشور، نخست نیروهای سپر جزیره را با هدف (اعلانیِ) «حفاظت از نهادهای دولتی» به بحرین فرستاد و دوم آنکه اتهاماتی در مورد تهدید امنیت ملی (کشورهای) خلیج (فارس) در نشست فو قالعادۀ وزرای خارجۀ شورای همکاری در ریاض در 3 آوریل متوجه ایران ساخت. 90
2. سیاست چماق و هویج: ویژگی دوم استراتژی منطقه ای سعودی، بهر هگیری از مشو قهای مالی در کنار سرکوب می باشد. «استفن هرتاگ» با اشاره به دو حادثۀ اشغال مسجدالحرام و ورود نیروهای غربی و اعتراض نیروهای دینی در 1990، که در هر دو مورد مشو قهای مالی زیادی برای خرید سکوت به مردم داده شد، بیان می کند که عربستان تاریخی دیرینه در ریختن پول بر شدیدترین بحرا نهای داخلی دارد.91 حال این سیاست در خارج از کشور دنبال می شود. به عبارتی این ویژگی تداوم سیاست چماق و هویج اعمال شده در درون عربستان می باشد. اعلام کمک ۲۰ میلیارد دلاری شورای همکاری به بحرین و عمان و سپس ورود نیروهای نظامی برای سرکوب قیام بحرین، دو جنبۀ ارایۀ مشوق و سرکوب را به وضوح نشان داد.
3. مقاومت حداکثری و پاسخگویی حداقلی: ویژگی و یا جنبۀ سوم این استراتژی، رویارویی حداکثری با فشارها (داخلی و خارجی) و پیشبرد حداقلی اصلاحات (حداقل در وضعیت بحرانی کنونی)، می باشد. عربستان در داخل به سرکوب و خرید وفاداری می پردازد و در خارج به رویارویی با فشارهای غربی به ویژه ایالات متحده برای ایجاد تغییرات سریع می پردازد.
4. آخرین جلوۀ استراتژی سعودی، مطرح ساختن خطر خارجی در برابر فشارهای داخلی و خارجی است. رویارویی عربستان با ایران در طول سه دهۀ گذشته، به رغم وقفه های کوتاه، از واقعیت های پایدار زیرمنطقۀ خلیج فارس بوده است.92
«گراهام فولر » در این زمینه م ینویسد: «ریاض امروزه جویای به تصویر کشیدن ایران به عنوان مرکز تهدید نوینی است که علیه پادشاهی عربی وجود دارد. نه به این دلیل که فارس است بلکه بالاتر از آن به دلیل آنکه شیعه است. »93 ( به تعبیر «ولی نصر ،» سعودی ها درصدد «متحول ساختن تمرکز از دموکراسی به هژمونی»94
می باشند. مطرح ساختن خطر ایرانی و اتخاذ گفتمانی فرقه ای و مذهبی از سوی عرب

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع سیاست خارجی، عربستان سعودی، نفت و گاز، رشد اقتصادى Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کهن الگوها، ناخودآگاه، نقد اسطوره ای، ناخودآگاه جمعی