تحقیق رایگان با موضوع سطح معنی داری، سطح معنادار، توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال

دانلود پایان نامه ارشد

احتمال

303
تعدادآزمودنی

000.
4
60.71
آزمون خی دو

کیفیت افزایش فرصت شغلی و کاهش بیکاری بعد از شهر
000.
4
81.11
نسبت احتمال

303
تعداد آزمودنی

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
5-2-7- آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و تاثیر برتوسعه اقتصادی قبل از شهر و بعد از شهر
برای بررسی فرضیه مذکور از آزمون خی دو استفاده شد با توجه به اینکه مقدار خی بدست آمده در سطح معنی داری000. =P .معنادار میباشد و این یافته به این معنی است که رضایت از توسعه اقتصادی قبل و بعد از شهر تفاوت وجود دارد.
5-7- جدول آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و تاثیر بر توسعه اقتصادی
رضایت از شهر شاندرمن
سطح معناداری
درجه آزادی
مقدار خی دو

تاثیر برتوسعه اقتصادی قبل از شهر

000.
8
203
آزمون خی دو

000.
8
188.17
نسبتا حتمال

303
تعداد آزمودنی

16
169.25
آزمون خی دو

تاثیر برتوسعه اقتصادی بعد از شهر

16
154
نسبت احتمال

303
تعداد آزمودنی

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
5-2-8- آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و ارتباط شاندرمن با روستاهای پیرامونی قبل از شهر و بعد از شهر
برای بررسی فرضیه مذکور از آزمون خی دو استفاده شد با توجه به اینکه مقدار خی بدست آمده در سطح معنی داری000. =P .معنادار میباشد و این یافته به این معنی است که رضایت از ارتباط شهر شاندرمن با روستاهای پیرامونی قبل و بعد از شهر تفاوت وجود دارد.
5-8- جدول آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و ارتباط شاندرمن با روستاهای پیرامونی
رضایت از شهر شاندرمن
سطح معناداری
درجه آزادی
مقدار خی دو

تاثیربرارتباط شهرشاندرمن با روستاهای پیرامونی قبل از شهر

000.
6
116
آزمون خی دو

000.
6
123.8
نسبت احتمال

303
تعدادآزمودنی

000.
12
212
آزمون خی دو
تاثیربرارتباط شهرشاندرمن با روستاهای پیرامونی بعد از شهر

000.
12
201.4
نسبت احتمال

303
تعداد آزمودنی

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393

5-2-9- آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و ارتباط روستاهای پیرامونی با شاندرمن قبل ازشهر و بعد از شهر
برای بررسی فرضیه مذکور از آزمون خی دو استفاده شد با توجه به اینکه مقدار خی بدست آمده در سطح معنی داری000. =P .معنادار میباشد و این یافته به این معنی است که رضایت از ارتباط روستاهای پیرامونی با شاندرمن قبل و بعد از شهر تفاوت وجود دارد.

5-9- جدول آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و ارتباط روستاهای پیرامونی با شاندرمن
رضایت از شهر شاندرمن
سطح معناداری
درجه آزادی
مقدار خی دو

تاثیربرارتباط روستاهای پیرامونی با شاندرمن قبل از شهر

000.
6
246.503
آزمون خی دو

000.
6
318.392
نسبتاحتمال

303
تعدادآزمودنی

000.
12
425.387
آزمون خی دو

تاثیربر ارتباط روستاهای پیرامونی با شاندرمن بعد از شهر
000.
12
371.584
نسبت احتمال

303
تعداد آزمودنی

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
5-2-10- آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و ارائه تولیدات مازاد قبل ازشهر و بعد از شهر
برای بررسی فرضیه مذکور از آزمون خی دو استفاده شد با توجه به اینکه مقدار خی بدست آمده در سطح معنی داری. P=000 .معنادار میباشد و این یافته به این معنی است که رضایت از ارائه تولیدات مازاد قبل و بعد از شهر تفاوت وجود دارد..
5-10- جدول آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و ارایه تولیدات مازاد
رضایت از شهر شاندرمن
سطح معناداری
درجه آزادی
مقدار خی دو

تاثیر بر ارائه تولیدات مازاد قبل از شهر

000.
6
69.81
آزمون خی دو

000.
6
102
نسبتاحتمال

303
تعدادآزمودنی

000.
12
147
آزمون خی دو

تاثیر بر ارائه تولیدات مازاد بعد از شهر

000.
12
104.44
نسبت احتمال

303
تعداد آزمودنی

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
5-2-11- آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و بیشترین مراجعات برای رفع احتیاجات قبل ازشهر و بعد از شهر
برای بررسی فرضیه مذکور از آزمون خی دو استفاده شد با توجه به اینکه مقدار خی بدست آمده در سطح معنی داری000.. P =معنادار میباشد و این یافته به این معنی است که رضایت از ارائه بیشترین مراجعات برای رفع احتیاجات قبل و بعد از شهر تفاوت وجود دارد.
5-11- جدول ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و بیشترین مراجعات برای رفع احتیاجات
سطح معناداری
درجه آزادی
مقدار خی دو

تاثیر بر بیشترین مراجعات برای رفع احتیاجات قبل از شهر

000.
6
131.69
آزمون خی دو

000.
6
142.1
نسبتاحتمال

303
تعدادآزمودنی

000.
12
227
آزمون خی دو

تاثیر بر بیشترین مراجعات برای رفع احتیاجات بعد از شهر
000.
12
214.04
نسبت احتمال

303
تعداد آزمودنی

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
5-2-12- آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن وتاثیر بر اقتصاد روستای پیرامونی قبل ازشهر و بعد از شهر
برای بررسی فرضیه مذکور از آزمون خی دو استفاده شد با توجه به اینکه مقدار خی بدست آمده در سطح معنی داری000.. P =معنادار میباشد و این یافته به این معنی است که رضایت از تاثیر بر اقتصاد روستاهای پیرامونی قبل و بعد از شهر تفاوت وجود دارد.

5-12- جدول آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و تاثیر بر اقتصاد روستاهای پیرامون
رضایت از شهر شاندرمن
سطح معناداری
درجه آزادی
مقدار خی دو

تاثیر بر اقتصاد روستاهای پیرامونی قبل از شهر

000.
8
217.5
آزمون خی دو

000.
8
196.13
نسبتاحتمال

303
تعدادآزمودنی

000.
16
283
آزمون خی دو

تاثیر بر اقتصاد روستاهای پیرامونی بعد از شهر

000.
16
264.04
نسبت احتمال

303
تعداد آزمودنی

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
5-2-13- آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و افزایش تولید و کشت دوم قبل از شهر وبعد از شهر
برای بررسی فرضیه مذکور از آزمون خی دو استفاده شد با توجه به اینکه مقدار خی بدست آمده در سطح معنی داری000.. P =معنادار میباشد و این یافته به این معنی است که رضایت از تاثیر بر افزایش تولید و کشت دوم قبل و بعد از شهر تفاوت وجود ندارد.
5-13- جدول آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و افزایش تولید و کشت دوم
رضایت از شهر شاندرمن
سطح معناداری
درجه آزادی
مقدار خی دو

تاثیر بر افزایش تولید و کشت دوم قبل از شهر

000.
6
117.76
آزمون خی دو

000.
6
106.23
نسبتاحتمال

303
تعدادآزمودنی

000.
12
138.83
آزمون خی دو

تاثیر برافزایش تولید وکشت دوم بعد از شهر

000.
12
116.24
نسبت احتمال

303
تعداد آزمودنی

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
رضایت ازکیفیت خدمات شهری

Observed N
Expected N
Residual
بهترشده
301
151.5
149.5
بدترشده
2
151.5
-149.5
Total
303

5-3- نتیجه گیری
از بررسی عملکرد شهر شاندرمن و روستاهای پیرامونی به این نتیجه می رسیم که شاندرمن از زمانیکه تبدیل به شهر شده است در دو دوره زمانی قبل از شهر شدن و بعد از ان به لحاظ متغییرهای مختلف جمعیتی اشتغال امکانات و تسهیلات خدماتی و تاثیرات ان بر ناحیه مورد مطالعه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است . نتایج حاصله از تحلیل ها نشان می دهد که این شهر در تثبیت و نگهداری جمعیت عملکرد ضعیف در بسط کارکردها به درون نواحی پیرامونی و حوزه ی نفوذ ناموفق بوده است. به همین دلیل در ناحیه مورد مطالعه نرخ مهاجر فرستی بالا می باشد.
در ارتباط با با فرضیه فرعی1-1 افزایش زمینه های اشتغال و کاهش بیکاری شهر شاندرمن در ایجاد اشتغال و ارایه فرصت های شغلی به جمعیت نفوذی خود عملا نتوانسته عملکرد موفقی داشته باشد چون سرمایه گذاری به زیر ساختهای تولیدی و پایه ای پرداخته نشده است . چون برای ایجاد یک شهر جدید نیاز به اشتغال و شکل گیری خدمات می باشد اگر اشتغال کافی ایجاد نگردد مسلما جمعیت به اندازه مورد نظر چذب شهر جدید نشده و استانه های جمعیتی لازم برای شکل گیری برخی از خدمات ایجاد نخواهد شد . همچنین با انکه اشتغال و بیکاری مشکل اساسی کل کشور می باشد در استان گیلان هم این مشکل به وضوح دیده می شود که یکی از استان هایی است که نرخ بیکاری در ان خیلی بالا می باشد و این بیکاری شامل بخش مورد مطالعه ما هم می شود . نبود کارگاه های کوچک تولیدی در ارتباط با کشاورزی و رقیب پایین سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی در این بخش باعث افزایش نرخ بیکاری شده است.بنابراین در زمینه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری شهر شاندرمن نتوانسته است موفقیت لازم را بدست اورد .
در ارتباط با فرضیه فرعی 1-2 افزایش تولید و کشت دوم شهر شاندرمن می بایست باعث تقویت انگیزه ی روستاییان به تنوع تولیدات و کشت دوم شود . ولی یافته ها نشان می دهد که روستاییان تمایلی به کار کشاورزی ندارند و خیلی از کشاورزان از کار کشاورزی دست کشیده اند در این زمینه هم شهر شاندرمن چندان موفق نبوده است.
یکی از اثرات شهر شاندرمن در روستاهای حوزه ی نفوذ وابستگی اجباری برخی از روستاها به شهر شاندرمن در زمینه اداری است . این امر بخصوص در روستاهای دهستان شیخ نشین به خوبی می توانیم ببینیم که فقط در برخی زمینه اداری به اجبارا به شهر شاندرمن مراجعه می کنند . در کل با بررسی های انجام شده و مطالعات میدانی می توان گفت تبدیل شاندرمن به شهر یک تصمیم سیاسی و رابطه ای بوده است نه یک روند سیر طبیعی شهری شدن.یعنی تاثیر چندانی در وضعیت اشتغال و کشاورزی و اقتصاد مردم و کاهش بیکاری نداشته است.
در ارتباط با فرضیه اصلی 2 می توان گفت که از نظر اداری بسیار موفق بوده است زیرا که زمانیکه شاندرمن شهر نبود یعنی در سال قبل از 80 ماسال مرکز بخش بوده است و مر کز شهرشتان هشتپر بود و مردم برای تمام کارهای اداری خود به شهر هشتپر که 50 کیلومتر از ماسال فاصله داشت رجوع می کردند ولی بعد از سال 80 که ماسال و شاندرمن تبدیل به شهر شد دسترسی به مراکز اداری نیز نزدیکتر شده است.

5-4- ارائه پیشنهادات
با توجه به یافته های شهر شاندرمن از نطر سه جنبه که بررسی شده در ناحیه خود ایفای نقش کند مورد آزمون و سنجش قرار گرفت . نخست از جنبه اقتصادی و روستاهای پیرامونی تا حدودی موفق بوده است ، ولی در زمینه ارائه، خدمات و بسط و گسترش کارکردهای شهری به درون نواحی پیرامون و
حوزه نفوذ ، این شهر عملکرد مناسبی نداشته است. به طوریکه میزان توسعه یافتگی روستاهای حوزه نفوذ شهر در دوره زمانی مورد بررسی تغییرات چشمگیری به خود ندیده است. که مهمترین دلایل این
وضعیت ، توسعه نیافتگی و سطح پایین استاندارد های شهری در شهر مورد مطالعه می باشد . شهر شاندرمن در زمینه ی ایجاد اشتغال و ارایه فرصت های شغلی به جمعیت ناحیه خود عملا نتوانسته عملکرد موفقی داشته باشد. شهر شاندرمن در کارکرد خدماتی از

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع کیفیت خدمات، خدمات بهداشتی، سطح معنی داری، سطح معنادار Next Entries تحقیق رایگان با موضوع توسعه روستا، توسعه روستایی، دانشگاه تهران، رساله دکتری