تحقیق رایگان با موضوع سرمایه فکری، بورس اوراق بهادار، صورت های مالی

دانلود پایان نامه ارشد

که تصور می رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می کند(خاکی، 1388، 218)1.
مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است . مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می دهد این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاسهای دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است. روش تحقیق به صورت قیاسی – استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه ، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و به صورت استدلال قیاسی و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با به کارگیری روش های آماری مناسب، از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است. چون هدف پژوهش شناخت رابطه همبستگی بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک در شرکت های بورسی است تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود. بنابراین شاخص همبستگی شاخص دقیقی است که بیان می کند تغییرات متغیر تا چه اندازه ای به متغیر دیگر وابسته است. تحقیق حاضر از حیث هدف تحقیق کاربردی بوده است که مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است . در تحقیقات کاربردی، تأکید برتأمین سلامت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است و یافته های آن نیز به میزان بسیار زیاد قائم به مکان و زمان هستند.
3-3- روش گردآوری اطلاعات
یکی از ضروریات هر مطالعه و پژوهش وجود اطلاعات مربوط و قابل اتکا و سرعت و سهولت دسترسی به آن می باشد(حافظ نیا، 1387، 64)2.
در این تحقیق برای جمع آوری داده های موردنیاز فرضیه ها و هم چنین مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. هم چنین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش ابزار گرد آوری معین وتوضیح داده شده، صورت های مالی ، یادداشت های همراه و گزارش های مالی شرکت های مورد مطالعه بوده است که این موارد توسط سازمان بورس اوراق بهادارتهران منتشر گردیده است . این نوع اطلاعات در سایت بورس آرشیو شده است و این گروه داده ها از نوع داده های ثانویه محسوب شده و مشخصاً دارای اعتبار و روایی است.

3-4 روایی و پایایی تحقیق
روایی: منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار، مازاد به نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های موردنیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشند یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد. در این تحقیق برای روایی پژوهش از داده های مالی حسابرسی شده پایان سال مالی استفاده شده است از آنجا که صورت های مالی شرکت ها در بورس باید توسط حسابرسان مستقل، مورد بررسی قرار گیرد تا قابل ارایه در بورس اوراق بهادار باشد بنابراین میتوان گفت که داده های مورد استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده از روایی بالایی برخوردار است.
پایایی : پایایی ابزار که از آن به اعتبار ، دقت و اعتمادپذیری تعبیر می شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد. نتایج مشابهی از آن حاصل شود، به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد. وبا توجه به اینکه در این تحقیق، اطلاعات واقعی می باشند و برمبنای نظرات شخصی نمی باشند پس اگر در چند سال بعد نیز با وجود شرایط یکسان مورد استفاده قرار گیرد نتایج مشابه از آن حاصل می شود.
همان طور که بیان می شود، ابزارهای گردآوری داده ها در تحقیق حاضر، بانک های اطلاعاتی و نرم افزارهای اطلاعاتی موجود مانند تدبیرپرداز و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم چنین سایت های اینترنتی می باشند که اطلاعات حسابرسی شده و دادههای موردنیاز در این تحقیق را عیناً در اختیار محقق قرار می دهد.

3-5- ابزارگردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات، اسناد کاوی و بانک های اطلاعاتی و همچنین مشاهده می باشد و داده های موردنیاز شامل سود عملیاتی ، هزینه حقوق و دستمزد ، هزینه استهلاک ، دارایی مشهود، جمع داراییها، حقوق صاحبان سهام ، درآمد و قیمت سهام شرکت های نمونه آماری در اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده آنها خواهد بود که این اطلاعات از سوابق موجود در نرم افزار ره آورد نوین و همچنین در موادی از آرشیوهای الکترونیکی و اینترنتی استخراج می شود.
3-6- جامعه آماری تحقیق
بارتلی و پیر ،2004 تحقیقات متعددی در مورد دستیابی به بهترین دورۀ زمانی برآورد بازده مورد انتظار انجام دارند. آن ها به این نتیجه رسیدند که استفاده از بازده های ماهانه یک دورۀ زمانی 5 ساله بهترین قالب زمانی در زمینه چنین تحقیقاتی است .
بنابراین با توجه به تحقیقات فوق و برای دقت و اعتبار بیشتر نتایج تحقیق پیش رو دورۀ زمانی 5 ساله که از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1391 است به عنوان دورۀ زمانی تحقیق انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، در برگیرندۀ کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (از کلیه صنایع) می باشد که تمام معیارهای زیر را داشته باشد.
1- در بازۀ زمانی سالهای 1387 تا 1391، سهام شرکت در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفته باشد.
2- اطلاعات کامل و یادداشت های همراه صورت های مالی شرکت ها در دسترس باشد.
3- جزء شرکت های سرمایه گذاری (هلدینگ و واسطه گری مالی) نباشد.
4- طی دورۀ مورد بررسی زیان ده نباشد.
جدول 3-1 روش نمونه گيري به صورت غربالگری
شرح
تعداد شرکتها
تعداد شرکت های که در سال های 1387 الی 1391 در بورس حضور داشته اند
347 شرکت
شرکت هایی که پایان سال مالی آنها 29/12 منتهی نمی باشد و شرکت هایی که تغیر در سال مالی داشته اند.
(48) شرکت
شرکت هایی که وقفه معاملاتی قابل ملاحظه ( بیش از 6 ماه ) داشته اند
(65) شرکت
شرکت های هلدینگ ، واسطه گر مالی ، بیمه و بانک ها …
(34) شرکت
شرکت هایی که اطلاعات مالی آنها ناقص می باشد.
(64) شرکت
تعداد شرکت هایی که داده های آنها جمع آوری شده است (نمونه نهایی)
136 شرکت
در نتیجه اعمال شرایط و محدودیت های فوق به صورت حذف سیستماتیک 136شرکت به عنوان جامعه آماری انتخاب و تمام این شرکت ها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. دوره تحقیق11سال متوالی می باشد. بنابراین حجم نمونه نهایی 680سال – شرکت (136* 5) می باشد.
نمونه مطالعاتی که با توجه به موارد یاد شده در بالا انتخاب شده است منجر به انتخاب 136 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو، کل این شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت و هیچ گونه نمونه گیری به عمل نیامد که نام آن ها در پیوست ارائه گردیده است.
3-7مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش
نمودار 1-3 تحلیلی تحقیق

مدل پالیکدر سال (2000-1998) شکل گرفته است. این مدل بر ایجاد ارزش شرکت بر اساس مؤثر بودن مدیریت منابع شرکت تأکید دارد. نحوه محاسبه ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری به شرح زیر می باشد.
(1)
که در آن :
VAICi94= ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری شرکت i ام.
HCEi = ضریب سرمایه انسانی شرکت i ام
SCEi = ضریب سرمایه ساختاری شرکت iام
5) CEEi = ضریب سرمایه فیزیکی شرکت iام
هر یک از متغیرهای این مدل به شرح زیر محاسبه می گردد:
(2)
(3)
(4 )
(5)
HC : هزینه حقوق و دستمزد
( 6 )SC=VAi-HCi
(7) CEi = ارزش دفتری کل دارایی ها –ارزشدفتریداراییهاینامشهود
که در آن :
هزینه حقوق ودستمزد = Ci هزینه بهره = Ii سود شرکت =Pi
مالیات = Ti سود تقسیمی = DIV هزینه استهلاک : Di
سرمایه فکری95 و دارایی های نامشهود سریعاً مکمل دارایی های فیزیکی می شوند، سرمایه فکری یعنی کل موجودی سرمایه یا حق مالکانه مبتنی بر دانش که شرکت مالک آن است (دیزنیکوسکی و رومانولها، 2000، 36-32) . به بیان دیگر، منظور از سرمایه فکری، توسعه و بکارگیری منابع دانش در شرکتها است. از این رو در هزاره سوم میلادی که در آن سرمایه فکری نه مالی، زیربنای اصلی برای پویایی و موفقیت آتی شرکت در اقتصاد دانش است (ویلیامز،2000، 84)96. سرمایه فکری به شرکتها کمک می کند تا کاراتر، اثربخش تر، پربازده تر و نوآورتر باشد (چن و همکارانش، 2005، 396-385)97. از آنجا که سرمایه فکری مورد علاقه گروه های متعددی چون سهامداران، مدیران پژوهش، پژوهشگران و سیاستمداران است، لذا اهمیت این پژوهش ، برجسته کردن نقش سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس است تا بدین وسیله بتوانند از سرمایه فکری خود بیشترین بهره برداری را داشته باشند. از این رو با وجود، تلاش های فراوان، پژوهشگران سرمایه فکری، یک تعریف پذیرفته شده عمومی از سرمایه فکری وجود ندارد و کلیه تعاریف ارائه شده کم و بیش شبیه به یکدیگر هستند. این تعاریف و مفاهیم زیر بنایی، اساس و پایه مفیدی را برای درک سرمایه فکری ارائه می کنند. اما، آن ها فاقد ویژگی های لازم برای شناسایی، طبقه بندی ، و اندازه گیری هستند به عنوان نمونه، لوثی (1998)، بر این باور است که طرح های طبقه بندی ارائه شده توسط محققان به درک اجزای سرمایه فکری کمک می کند(لوثی، 1998) .
درک اجزای مختلف سرمایه فکری به بهبود مدیریت و استفاده از آن در سطح عملیاتی و استراتژیک منجر می گردد(شانگ ، 2004، 448-439)98. متداولترین طرح طبقه بندی، سرمایه فکری را به سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، و سرمایه مشتری تقسیم می کند (همان منبع، 448-439)99.
1- سرمایه انسانی
به گونه ساده، سرمایه انسانی بیانگر موجودی دانش هر یک از کارکنان سازمان است (بنتیس و ریچارد، 2000، 92-85 )100. سرمایه انسانی مکان شروع مراحل تلاقی، منبع و سرچشمه نوآوری و سرآغاز بینش و بصیرت است(استوارت،1997) سرمایه انسانی، نیز اساس و پایه سرمایه فکری و عنصر اساسی برای تحقق سرمایه فکری است (چن و همکارانش ، 2005، 176-159)101.
2- سرمایه ساختاری
سرمایه ساختاری عبارت است از کلیه موجودی دانش غیرانسانی در سازمان که در برگیرنده پایگاه داده ها، نمودارهای سازمانی، استراتژی ها، راهنمای فرآیندها و هرچیزی است که ارزش آن برای شرکت بیشتر از ارزش مادی آن است (بنتیس و ریچارد، 2000، 92-85) . برای افرادی که از سطح بالایی از خرد برخوردار باشند، اما اگر سازمان، دارای سیستم ها و رویه های ضعیفی باشد و افراد به وسیله آن عملیات خود را دنبال کنند، کل توان بالقوه سرمایه فکری تحقق نخواهد یافت. سازمان های با سرمایه ساختاری قوی دارای یک فرهنگ حمایتی هستند که به افراد اجازه تجربه چیزهای جدید، یادگیری، شکست و تجربه دوباره را می دهد (بنیتس و وینچ، 1998، 76-13)102.
3- سرمایه مشتری
مضمون اصلی سرمایه مشتری، دانش بکار گرفته شده در کانال های بازاریابی سازمان و روابط با مشتری در حین انجام کسب و کار است (بنتیس و همکارانش، 2000، 92-85)103.
روش های سنجش ریسک:
واریانس یا انحراف معیار بازده های موردانتظار یکی از فراگیرترین معیارهای سنجش ریسک است. اگرچه معیارهای متعددی برای ریسک وجود دارند، اما استفاده از واریانس یا انحراف معیار بازده فراگیرتر است، زیرا :
اولاً : این معیارها از قابلیت درک بیشتری برخوردار هستند.
دوماً : قابلیت محاسبه دقیق و معتبر دارند.
سوماً : در بیشتر مدل های قیمت گذاری دارایی به کاربرده می شوند .
4- سرمایه فیزیکی
در مدل پالیک برای ارائه یک تصویر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع سرمایه فکری، ارزش بازار، ارزش افزوده Next Entries تحقیق رایگان با موضوع سرمایه فکری، اندازه شرکت، ارزش دفتری