تحقیق رایگان با موضوع سرمایه فکری، اندازه شرکت، ارزش دفتری

دانلود پایان نامه ارشد

کامل از کارآیی منابع ایجاد کننده ارزش، لازم است که کارایی سرمایه فیزیکی و همچنین سرمایه مالی را در نظرگرفت که از تفاوت ارزش دفتری کل داراییها منهای دارایی های نامشهود است.
معیارهای اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
1- معیارهای عمومی و رایج اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری
2- معیار اندازه گیری ریسک نامطلوب سرمایه گذاری
معیارهای عمومی و رایج اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری
دامنه تغییرات
تفاضل بین کوچکترین و بزرگترین مقدار صفت متغیر مورد بررسی را دامنه یا طول فاصلۀ تغییرات گویند و آن را با R نمایش می دهند. این شاخص پراکندگی صفت متغیر را به خوبی نمایان نمی کند، زیرا فقط از بین مشاهدات موجود، تنها به دوعدد بزرگترین و کوچکترین توجه دارد و به کلیه مشاهدات توجهی ندارد. و در صورت انتخاب یک دوره زمانی که در آن یکی از دوره های رکورد یا رونق نیز وجود داشته باشد، عدد محاسبه شده برای ریسک عدد قابل اتکایی نخواهد بود و عملاً نرخ های بازدهی را به حساب نمی آورد (راعی و سعیدی ، 1385، 91)1.
متوسط مجذور انحرافات (واریانس)
به این دلیل که حاصل جمع انحرافات مشاهدات از میانگین برابر صفر است، روش دیگر برای نادیده گرفتن علامت مشاهدات استفاده از مجذور آن هاست. بدین منظور، از متوسط مجذور انحرافات که در مباحث آماری از خانواده گشتاور ها محسوب می شود، استفاده می شود.
(1)
انحراف معیار
برای جلوگیری از صفر شدن حاصل جمع انحرافات مشاهدات از میانگین، از مجذور انحرافات استفاده می شود. در عین حال برای مقایسه مشاهدات با مشخصه پراکندگی، باید هر دو کمیت از یک درجه باشند. به همین علت مجذور واریانس مجدداً حساب می شود و شاخص انحراف معیار را می سازد.
(2)
براین اساس معیار مناسب تر محاسبه ریسک براساس تعاریف آماری، انحراف معیار می باشد. اما باید این نکته را خاطر نشان کرد که پیش فرض استفاده از واریانس و انحراف معیار ، وجود توزیع نرمال برای صفت متغیر است، چرا که در این توزیع شاخص پراکندگی انحراف معیار و واریانس تعریف می شود(راعی و سعیدی، 1385، 93)1.
ضریب تغییرات
با توجه به این شاخص، دو معیار میانگین و انحراف نرخ بازده محاسبه و ساختاربندی می شود. این معیار به نوعی در برگیرنده خواص دو معیار مذکور و تا حدودی تغییر دهنده دقیق تری از هر دو معیار به تنهایی می باشد.
(3)
ضریب حساسیت بتا:
بتا، معیار نسبی ریسک یک سهام با توجه به سبد سهام بازار تمامی سهام هاست و شاخصی است برای تعیین تغییرات حقیقت یک سهم نسبت به شاخص حقیقت کل سهام.
(4)
کیوتوبین Tobin q :
کیوتوبین از جمله شاخص هایی می باشد که اولین بار توسط جیمز توبین104، برنده جایزه نوبل اقتصاد، به منظور اندازه گیری ارزش شرکتها مطرح گردید در حال حاضر در مباحث مدیریت مالی و سرمایه گذاری این شاخص به صورت گسترده برای اندازه گیری ارزش شرکتها استفاده می شود. شاخص فوق در واقع بیانگر نسبت ارز ش بازاری دارایی ها به بهای جایگزین بر ارزش دفتری دارایی های شرکت بوده که از رابطه زیر محاسبه شده است.
(5)
COMVAL: ارزش بازاری سهام
PREFVAL: ارزش سهام ممتاز
SBOND: ارزش دفتری بدهی های بلندمدت
BTSTOE : ارزش دفتری بدهی های کوتاه مدت
SRC : ارزش دفتری کل دارایی های شرکت
با توجه به نبود سهام ممتاز در ایران و جهت ساده نمودن معادلۀ فوق از رابطه زیر جهت محاسبه نسبت توبین استفاده شده است:
(6)
M.V.S105= ارزش بازار سهام حدی
B.V.D106= ارزش دفتری بدهی ها
B.V.A107= ارزش دفتری دارایی ها
سود قبل از کسر اقلام غیرمترقبه (EBIT) :
سود قبل از کسر اقلام غیرمترقبه عبارت است از سود خالص پس از کسر اقلام غیرمترقبه.
هزینه حقوق صاحبان سهام : در این تحقیق هزینه حقوق صاحبان سهام با استفاده از مدل رشد گوردون محاسبه شده است که براساس این مدل، عبارت است از :
(8) (7)
P0= قیمت سهام عادی در سال x0
DPS= سود تقسیمی هر سال در پایان سال اول
g= نرخ رشد سود تقسیمی
Eps= سود هر سهم
اندازه شرکت
اندازه شرکت: اندازه شرکت بر روابط بین سرمایه فکری و بازده و عملکرد مالی شرکت ها اثر گذار می باشد، در این تحقیق اثر اندازه شرکت بر روابط بین متغیرها با تأثیر آن بر معادله رگرسیون، کنترل شده است که جهت محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت استفاده شده است.
M.V = ارزش بازار شرکت
در نهایت جهت تعیین رابطه نسبت کارایی سرمایه فکری و هر یک از اجزای آن با هر یک از شاخص های عملکرد مالی از رگرسیون چندگانه به صورت زیر استفاده خواهد شد.
(9) Y=B0+B1VA1C+B2FSIZE+ei

3-8- متغیرهای عملیاتی تحقیق
متغیر مستقل: در این پژوهش با توجه به مدل های ارائه شده سرمایه فکری که خود شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی است به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.
متغیر وابسته: با توجه به حساسیت بسیاری از شرکت ها و با توجه به متغیر مستقل، در این تحقیق ریسک کل که به دو دسته سیستماتیک و غیر سیستماتیک می باشد به عنوان متغیر وابسته و اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در فراگرد روش شناختی، محقق باید زمینه ها، ابزارها، محک ها و اصولی را تدارک ببیند تا بتواند فرضیه ها را آزمون و آن را تأیید یا رد و یا تضعیف یا تصحیح نماید.
در پژوهش حاضر ابتدا عقیدۀ خود را برمبنای تئوری های موجود، به صورت فرضیه هایی طرح کردیم و در مراحل بعدی آن فرضیه ها را مورد تجزیه وتحلیل علمی قرار داده ایم تا صحت و سقم آنها معلوم گردد. بدین ترتیب فرضیه های پیشنهادی رد یا قبول شده اند و درستی یا نادرستی آن ها به وسیله آزمون هایی که انجام شده است، تبیین شده اند(دلاور، 1387).

H0 : بین سرمایه فکری و مولفه های سرمایه فکری و ریسک رابطه معنا دار وجود ندارد.
H1 : بین سرمایه فکری و مولفه های سرمایه فکری و ریسک رابطه معنا دار وجود دارد.

: ضریب متغیر سرمایه انسانی از مؤلفه های سرمایه فکری
: ضریب متغیر سرمایه ساختاری از مؤلفه های سرمایه فکری
: ضریب متغیر سرمایه فیزیکی از مؤلفه های سرمایه فکری
: ضریب متغیر اندازه شرکت
محقق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات باید متغیرهای مورد بررسی تحقیق را جمع آوری کند. در این تحقیق با توجه به جامعه مطالعاتی نسبت به گردآوری داده های خام تحقیق اقدام شده است. بدین منظور ابتدا داده های خام شرکت ها استخراج شد و برمبنای آن VAi هر یک از شرکت ها محاسبه گردیده است هم چنین در مورد محاسبه CEE و HCE و VAICE محاسبات صورت گرفت . پس از محاسبه این متغیرها به عنوان متغیر مستقل، سرمایه فکری محاسبه گردید. هم چنین متغیر وابسته تحقیق که ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک می باشد با استفاده از رابطه زیر بدست آمد :

ریسک غیرسیستماتیک + ریسک سیستماتیک = ریسک کل
تفاوت ریسک کل و ریسک سیستماتیک + شاخص ت = واریانس بازده واقعی
یکی دیگر از متغیرهای تحقیق که از اهمیت بسزایی برخوردار است، ریسک کل و ریسک غیرسیستماتیک است. با عنایت به اینکه تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت، از نوع تحقیقات همبستگی به حساب می آید و با توجه به موضوع تحقیق و فرضیه های موجود ، جهت انجام آزمون های آماری از ضریب هم بستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس108 کمک گرفته شده است.
خط رگرسیون جامعه به صورت y=a+bx معرفی گردیده است که اگر فرض تأیید شود نشان دهنده این مطلب است که بین دو متغیر x و y رابطه وجود ندارد. با استفاده از تحلیل واریانس نیز می توان وجود رابطه خطی بین x و y را آزمون کرد. ایده اصلی تحلیل واریانس مبتنی بر نمایش میزان کل تغییرات یک مجموعه آماری به صورت چند عبارت است که بتوان هر یک را به منشأ و علت خاص وجود تغییرات نسبت داد.
اگر در رگرسیون تغییرات y را نتوان به تغییرات x نسبت داد آنگاه وجود رابطه بین x و y رد می شود. ضریب تعیین و معنی داری روابط بین متغیرهای نهفته نشان دهنده مناسب بودن مدل هستند. که این روش تحلیلی است از مؤلفه های اصلی، که شاخص ها را به متغیرهای نهفته مرتبط می سازد، و تحلیل مسیر که امکان ایجاد سیستمی از متغیرهای نهفته را فراهم می سازد.

مدل رگرسيون برای هر یک از فرضیات به شرح زیرصورت بندي وفرضيه آماري بيان شده است :
مدل 1:
SRi,t = β0 + β1 vaicit + β2 hceit + β3 sceit + β4 ceeit + β5 sizeit + εit

مدل 2:
USRi,t =β0 + β1 vaicit + β2 hceit + β3 sceit + β4 ceeit + β5 sizeit + εit
نوع متغیر
متغیرها
تعریف عملیاتی متغیرها
نماد
نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق
وابسته
ریسک
ریسک کل
R
واریانس بازده واقعی

ریسک سیستماتیک
SR

ریسک غیر سیستماتیک
USR
تفاوت ریسک کل و ریسک سیستماتیک
مستقل
سرمایه فکری (VAIC)
سرمایه انسانی
HCE
HCE = VA / HC

سرمایه فیزیکی
CEE
CEE = VA / CE

سرمایه ساختاری
SCE
SCE= SC / VA
کنترلی
شاخص ها
اندازه شرکت
SIZE
Log M.V
جدول 3-2: اندازه گیری متغیر های تحقیق
3-1روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه وتحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است كه طی آن داده هایی كه به طرق مختلف جمع آوری شده اند خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری روابط بین داده ها و انجام تحلیل های علمی به منظور آزمون فرضیه ها فراهم شود.
دراین فرآیند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در تعمیمیافته ها به عهده دارند. فرآیندهای تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه سازی، ابزار به کار رفته برای جمع آوری اطلاعات و… متفاوت هستند.
در این تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ابتدا آمار توصیفی ارائه شده و پس از آن با استفاده از آزمون های آماری به تجزیه و تحلیل ناهمسانی واریانس و همبستگی داده های تحقیق پرداخته می شود و بعد با تجزیه و تحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرآیند تحقیق و بررسی معنی داری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها اقدام به تاییدیا رد فرضیات می گردد.
3-11- آمار توصیفی
برای بررسی مشخصات عمومی و پایه‌ای متغیرها (سری‌ها) جهت برآورد و تخمین الگو و تجزیه و تحلیل دقیق آنها برآورد آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرها لازم است. مهمترین مشخصه مرکزی یک توزیع میانگین و مهمترین مشخصه پراکندگی آن واریانس می باشد در عمل برای تشخیص میزان پراکندگی یک توزیع از جذر واریانس یعنی انحراف معیار استفاده می‌کنیم. به وسیله این مشخصات میتوان دیدی کلی در مورد مقادیر هریک ازمتغیرها بدست آورد مقدار آماره‌های توصیفی متغیرهای تحت بررسی در این تحقیق شامل شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی،شاخص های توزیع می‌باشد.

3-12-تحلیل ماهیت و ویژگی های متغیرهای تحقیق
با توجه اینكه در تحقیق حاضر اطلاعات مربوط به 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است و اطلاعات استخراج شده مشتمل بر نهمتغیر است كه هدف تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته است، بنابراین تحلیل رگرسیون مناسب ‎ترین روش برای آزمون فرضیه‎های تحقیق است.
برای انجام رگرسیون خطی، مفروضه‎هائی وجود دارد. حداقل فاصله‎ای بودن مقیاس اندازه‎گیری، نرمال بودن توزیع متغیرها، وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته، یكسان بودن پراكندگی باقی مانده‎ها، یكسانی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع سرمایه فکری، بورس اوراق بهادار، صورت های مالی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع ضریب تعیین، داده های تابلویی، داده های تلفیقی