تحقیق رایگان با موضوع روش پیمایش، روش تحقیق، رگرسیون، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

مواد خواندني نيز بيشتر سايتهاي خبري، روزنامهها و مجلات مرتبط است. جنسيت در اين تحقيق عامل تأثيرگذاري محسوب نميشد. در اين تحقيق مشخص شد كه بيش از 80 درصد از پرسنل براي خواندن متون مختلف از اينترنت بهره
ميبرند.

2ـ14 استنتاج از پيشينه هاي پژوهش
بررسی تحقیقات انجام شده در داخل کشور نشان می‌دهد که در خصوص عادات خواندن و مولفههای زیر مجموعهی آن اقدامات زيادي صورت نگرفته است. تعداد تحقیقات اندكي نیز که در این خصوص انجام شده است، بحث عادات مطالعه را بیشتر از جنبههای توانایی خواندن، تقسیمبندی زمان و شرایط مطالعه مورد بررسی قرار دادهاند. البته در زمینهی نگرش به خواندن نیز تحقیقات زيادي وجود ندارد و در میان تحقیقات داخلي، هيچ تحقيقي بطور همزمان مطالعه عادات خواندن و نگرش به خواندن مورد بررسي قرار نداده است. از جمله نتایجی كه این تحقیقات نشان می‌دهند، این است كه جنسیت، عامل مهمی در تفاوتهای بین انگیزه‌های دانش‌آموزان در خواندن است و علایق دو جنس، برای انتخاب مواد خواندنی، متفاوت است. پایة تحصیلی كه دانش آموز در آن مشغول به تحصیل است، مشخصة دیگری برای ایجاد تفاوت بین انگیزه‌های دانش‌آموزان است. در مورد عوامل دیگر نیز نتایج، نشاندهندة نوعی رابطه بین عوامل و انگیزه‌های خواندن است.طی بررسی تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مشخص شد که در زمینهی عادت خواندن و نگرشهای مطالعه پژوهشهای متنوعی صورت گرفته است، ولی زاویه ی پرداختن به این دو مقوله از جهاتی متفاوت است. در برخی از این تحقیقات بصورت مجزا به عادت خواندن پرداخته شده است و در برخی دیگر به نگرش خواندن توجه شده است. اما بعضی پژوهشها هر دو متغیر را با هم بررسی و مورد تحقیق قرار دادهاند. پارهای از پژوهش‌ها نیز عادت خواندن و مطالعه کردن را در بین دانشجویان بررسی کردهاند. برخي پژوهشها نيز، به بررسي نقش عواملي چون دردسترس بودن منابع، نقش فرهنگسازي مطالعه در بين خانواده ها و عوامل گرايش قشر جوان جامعه به خواندن و مطالعه كردن پرداختهاند.

3-1 مقدمه
بهطور معمول در اجرای طرحهای پژوهشی وتحقیقاتی محقق به بیان روش تحقیق و مراحل اجرای آن میپردازد تا اولا تصویر روشنی از مراحل گوناگون روش انجام تحقیق ارائه نماید و ثانیا چنانچه پژوهشگران دیگری تمایل به تکرار یا ادامه تحقیق داشتند با آگاهی ازآنچه در این تحقیق صورت گرفته و با سهولت بیشترکار خود را دنبال نمایند. لذا در این فصل اطلاعاتی در زمینه روش انجام تحقیق، جامعه آماری و روش نمونهگیری وتعیین حجم نمونه، ابزارجمعآوری، تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق و روشهای آماری جهت تجزیه وتحلیل یافتهها ارائه گردیده است.
3-2 جمعيت آماری
به هر مجموعه‌ای معین از افراد یا چیزهایی که دست کم دارای یک صفت مشترک باشند، جمعيت گفته می‌شود (هومن1380، 10). مجموعه اشیاء یا نمودهایی را که یک یا چند صفت مشترک داشته باشند و یک‌جا در نظر گرفته شوند، جمعيتآماری می‌نامند(منصورفر1382، 2).
جمعيتآماری در این تحقیق، مددجویان زندان مرکزی خرمآباد در سال 93 است که تعداد آنها2890 نفر است با توجه به حجم جامعه آماری (نفر)، گروه نمونه به تعداد 350 نفر براساس جدول مورگان و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. از میان پرسشنامه‌های توزیع شده، تعداد 120پرسشنامه قابل تحلیل و مورد قبول جمع‌‌آوری شدند. .
3-3 نمونهی آماری و شیوة نمونهگیری و تعیین حجم نمونه
نمونة آماری مجموعه‌ای از افرادی هستند که از طریق روش‌های نمونه‌گیری از جمعيت آماری انتخاب می‌شوند. نمونه باید معرف جمعيت آماری باشد تا بتوان پارامتر جامعه را از طریق ارزش نمونه‌ای
برآورد کرد (ساعی1381، 27). در هر جمعيت ، به آن جزیی نمونه گفته می‌شود که معرف جمعيت آماري باشد. منظور از شرط معرف بودن آن است که همة صفات جمعيت، خاصه آن صفاتی که از لحاظ موضوع تحقیق دارای اهمیت است، به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جمعيت آماری تعمیم داد. با این تعریف هر نمونه باید دارای صفاتی چون نمایا و معرف بودن و تعمیمپذیری باشد(ساروخانی1381، 156و157).
«نمونه‌گیری طبقه‌ای روشی برای دستیابی به درجة بالاتری از معرف‌ بودن را به دست می‌دهد. در
نمونه‌گیری طبقهای، به ‌جای آن‌که نمونة خود را یکسره از کل جمعیت انتخاب کنید، اطمینان می‌یابید که تعداد مناسبی از عناصر از زیر مجموعه‌های همگون جمعیت انتخاب می‌شوند»(ببی1385، 448).
نمونه‌گیری طبقه‌ای وقتی به کار می‌رود که جامعة آماری دارای ساخت همگن و متجانس نبوده و از اجزای گوناگون تشکیل شده باشد. در چنین مواردی می‌بایست جامعه به طبقاتی تقسیم شود که هر یک از آن‌ها دارای ساخت متجانسی باشند و سپس از هر طبقه (بصورت یک جامعة آماری خاص) یک نمونه گرفت (رفیعپور1378، 388و389). در این تحقیق، از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شده است

3-4روش تحقیق
روش بهشیوة گردآوری دادهها که در همة علوم یا بخشی از آن مشترک است، گفته
میشود. انتخاب یک روش خاص همواره بستگی به شرایط دارد. این شرایط عبارتند از: تواناییهای شخص محقق و امکانات او (از جمله پرسشگران توانا و صدیق) و شرایط مورد مطالعه ومحدودیتهای آن (رفیعپور1382،17و18)
روش پیمایشی یکی از متدوالترین روشهایی است که در تحقیقات اجتماعی به کار میرود. پیمایش جمعآوری اطلاعات بعنوان راهنمای عملی توصیف یا پیشبینی و یا به منظور تجزیه وتحلیل روابط بین برخی از متغیرهاست. روش تحقیق پیمایشی عبارت است از جمعآوری منظم اطلاعات دربارة افراد، گروهها و اجتماعات از طریق مصاحبة (حضوری) و یا پستی (غیر حضوری) برای اخذ دادهها بطور مستقیم و تعبیر و تفسیر نتایج حاصله به طریق آماری، در روش پیمایش ممکن است برای تعمیم یافتهها به کل جمعیت آماری از نمونهی آماری، اطلاعات جمعآوری شود(طالقانی1380، 118 ) . پژوهش حاضر از نوع کاربردی و بر روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی است .

3-5 ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزارهایی که در علوم‌اجتماعی معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند، ابزارهایی مانند پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و تحلیل‌محتوا هستند. برای یافتن بهترین ابزار و تکنیک گردآوری اطلاعات، بهترین روش آن است که با توجه به موضوع تحقیق و جامعهی ‌آماری، این ابزار را انتخاب گردد. پرسشنامه، نوعی مصاحبه است، لکن مصاحبه‌ای که در آن لزوماً مصاحبه‌کننده وجود ندارد و محقق اطلاعات مورد‌نیاز مطالعه را با نظم و ترتیب خاصی در برگه‌‌ای نوشته و آن را به فرد مورد نظر ارائه می‌کند (طالب1369، 164). پرسشنامه از تعدادی پرسش یا سوال تشکیل میشود که ماهیت و ویژگی سوالات میتواند متفاوت باشند. گاهی محتوای سوال دربارة اطلاع فرد مورد پرسش در مورد مطلبی است، یعنی میخواهد بداند آیا فرد مورد بررسی، درباره فلان موضوع اطلاعی دارد یا نه؛ مثلاً، نظر شما در مورد این جمله چیست؟ زمانی نیز سوال درپی بدست‌آوردن اطلاعاتی دربارة کار و یا رفتاری است که فرد انجام میدهد؛ مثلاً، شغل شما چیست (طالب،167و168). مهم‌ترین موضوع در تهیهی پرسشنامه، ترتیب سوالها است (طالقانی1380، 124).
ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه است پرسشنامه نگرش خواندن ASRA(اسمیت114 1991)که شامل دقت و نگرش به خواندن و پرسشنامه115PSSHI این پرسشنامه در هفت حوزه شامل تقسیم بندی زمان، وضعیت فیزیکی ، توانایی خواندن، یادداشتبرداری، انگیزش، یادگیری، حافظه وتندرستی،برگزاری امتحان116 است . این روش به ما اجازه میدهد تا در باره جمعیت آماری اطلاعات یکنواختی به دست آوریم و امکان مقایسه و مشاهده درست متغیرها را داشته باشیم
جدول3ـ1 زیر مقیاسهای محاسبه نگرش خواندن
لذت وسرگرمی
1-3-3-14-17-23-31-33-35-40
نگرانی ،سختی، دشواری
4-6-12-16-18-19-20-21-26-32-34-36-37-38
ترغیب و تشویق از سوی دیگران
2-5-9-2829
چگونگی رویارویی با فعالیت خواندن
1-7-8-10-11-15-22-24-25-27-30-39

جدول3ـ2زیرمقیاس‌های محاسبه عادت مطالعه
تقسیم بندی زمان
۱- ۲- ۳- ۴-28
وضعیت فیزیکی
۵- ۶- ۷-۸-۹-31-32- 33-34-
توانایی خواندن
۱۰- ۱۳- ۱۴- ۱۵- ۱۶- ۱۷- ۲۲-27
تندرستی
۱۱- ۱۸- ۱۹
انگیزش یادگیری
20ـ21ـ23ـ24ـ30
حافظه
۱۲- ۲۶- ۲۷- ۳۷
یادداشت کردن
۴۱- ۴۴- ۴۵

3-6 شیوة جمعآوری اطلاعات
از منابع کتابخانهای که به صورت چاپی شامل کتاب ها و مقالات مجلات که در پایگاههای اطلاعاتی مانند مگایران، نورمگ و غیره بوده است .

3-7 شیوه تجزیه و تحلیل دادهها
آمار توصیفی آماری است که الگوی پاسخهای افراد نمونه را تلخیص می‌کند. آمار توصیفی اطلاعاتی دربارهی مثلاً متوسط درآمد پاسخگویان فراهم می‌آورد یا نشان میدهد که سطح تحصیلات بر الگوی رأی دادن افراد نمونه موثر است یا نه. کار آمار استنباطی نشان دادن این نکته است که آیا الگوهای توصیف شده در نمونه کاربردی در مورد جمعیتی که نمونه از آن انتخاب شده دارد یا نه (دواس1381، 137و138). در آمار استنباطی، نیز با توجه به این که سعی بر این است که سطح سنجش اکثر متغیرها فاصله‌ای باشد، از آمارهی رگرسیون استفاده شده است. با تحلیل رگرسیون، می‌توان با اطلاع از نمرهی متغیر مستقل (بهطور مثال، سطح تحصیلات افراد) نمرة متغیر وابسته (بهطور مثال، مقدار درآمد) را
پیش‌بینی کرد. هم‌چنین میتوان با تحلیل رگرسیون مقدار تأثیر هر واحدِ تغییر در متغیر مستقل را بر متغیر وابسته تعیین کرد (دواس 1380) برای تجزیه و تحلیل دادههای بهدست آمده از، نرمافزار spss استفاده شده است.
برای توصیف دادهها از آمارههای میانگین، فروانی، انحراف معیار و … استفاده شده است. برای آمار استنباطی نیز با توجه به نوع سئوالهای مطرح شده در پرسشنامه از آزمونهای مان ویتنی وOne-Sample Test استفاده شده است

3-8 اعتبار و پایایی
اعتبار و پایایی در علوم اجتماعی بسیار مهم بوده، چون اغلب سازه‌ها در علوم‌اجتماعی مبهم، نامفهوم و بطور مستقیم دیدنی و اندازه‌گرفتنی نیست و دستیابی به اعتبار و پایایی بدون عیب و نقص، تقریباً کاری ناممکن به نظر می‌رسد(منصوریان1381، 80). در کاربرد متعارف، واژة اعتبار اشاره به این نکته دارد، که یک سنجهی تجربی تا چه حد «معنای واقعی» مفهوم مورد بررسی را به قدر کافی منعکس می‌کند
(ببی 1385: 1 282). بنابراین، در محاسبة اعتبارِ تحقیق، سوال اصلی که محقق برای خود مطرح می‌کند، چنین است: آیا شخص در حال اندازه‌گیری درست آن چیزی هست، که در اندیشة اندازه‌گیری آن است؟ (ساروخانی1380، 138). آیا شاخص‌ها واقعاً آن‌چه را که می‌‌خواهیم اندازه بگیریم، اندازه می‌گیرند(طالقانی1380،57).
«منظور از اعتبار صوري، شناسايي اعتبار شاخص‌ها يا معرف‌هاي پژوهش است از طريق مراجعه به داوران. وفاق آنان در مورد بررسي شاخص‌ها، دليلي بر اعتبار آنان است. عدم اتفاق نظر در مورد هر شاخص به معناي عدم اعتبار صوري آنست»(ساروخانی1380، 139). ). در اين تحقيق، از اعتبار صوري استفاده شده است. از آنجایی که پرسشنامه نگرش خواندن، پرسشنامه‌ای استاندارد بوده و در سطح بین المللی بارها مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته، از سطح روایی مطلوبی برخوردار است. همچنین جهت بررسی روایی محتوایی پرسشنامه پژوهشگر- ساخت عادات خواندن، از نظرات چندنفر از متخصصان و اعضای هیأت علمی استفاده شده است. لذا در خصوص مطلوب بودن وضعيت روايي محتوايي پرسشنامه‌ها، اطمينان حاصل شده است.
پایایی با اعتمادپذیری، یک شاخص سر و کار دارد. اگر پژوهشگران در پژوهش‌های خود از یک معرف یا شاخص قابل اعتمادپذیر برخوردار باشند، هر بار که همان چیز را می‌سنجند، همان نتایج پیشین را بدست می‌آورند (منصوریان1381، 81). اگر وسیلة سنجش، معتبر (دارای اعتبار) باشد، الزاماً قابل اعتماد
(دارای ثبات) [پایایی]، نیز هست. اما عکس آن صحت ندارد. مقیاسی ممکن است در دفعات و توسط افراد مختلف نتیجة یکسان دهد، اما قابلیت اعتبار آن کم یا خیلی پایین باشد(طالقانی1380، 58) به‌‌‌طور کلی منظور از پایایی، ‌حصول نتايج مشابه در تكرار اعمال قبلي است(ساروخانی1380، 146).
ضریب

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع کتابهای درسی، علامه طباطبایی، تحلیل عاملی، علوم تربیتی Next Entries مقاله با موضوع انگیزش تحصیلی، رگرسیون، تاب آوری، نگرش نسبت به مدرسه