تحقیق رایگان با موضوع رفاه اجتماعی، آینده نگری، محل سکونت، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

سلیمان در برابر خدا، پروردگار جهانیان، تسلیم شدم
به او گفته شد: «وارد ساحتِ کاخ [پادشاهی] شو.»‏ و چون آن را دید، برکه‌ای پنداشت و ساقهایش را نمایان کرد. [سلیمان] گفت: «این کاخی مفروش از آبگینه است.»‏ [ملکه] گفت: «پروردگارا، من به خود ستم کردم و [اینک] با سلیمان در برابر خدا، پروردگار جهانیان، تسلیم شدم454.
وظایف
استفاده مناسب از نعمتهای الهی
ناسپاسی حاکمان از مهم ترین عوامل اضمحلال جوامع
آیا به کسانی که [شکر] نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به سرای هلاکت درآوردند ننگریستى
آیا به کسانی که [شکر] نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به سرای هلاکت درآوردند ننگریستى 455
وظایف
ایجاد رابطة عاطفی با راست روان
دعا کردن در حق راست روان
از اموال آنان صدقه‌ای بگیر تا به وسیله آن پاک و پاکیزه‌شان سازى، و برایشان دعا کن
از اموال آنان صدقه‌ای بگیر تا به وسیله آن پاک و پاکیزه‌شان سازى، و برایشان دعا کن، زیرا دعای تو برای آنان آرامشی است، و خدا شنوای داناست456.
وظایف
ایجاد شغل مناسب برای مردم
ایجاد شغل مناسب برای مردم
به [داوود] فن زره [سازی] آموختیم
و به [داوود] فن زره [سازی] آموختیم، تا شما را از [خطرات] جنگتان حفظ کند. پس آیا شما سپاس گزارید457
وظایف
بازخواست و توضیح خواستن از کارگزار
بازخواست و توضیح خواستن از کارگزار
‏[موسی] گفت: «ای هارون، وقتی دیدی آنها گمراه شدند چه چیز مانع تو شد. که از من پیروی کنى؟ آیا از فرمانم سر باز زدى؟
‏[موسی] گفت: «ای هارون، وقتی دیدی آنها گمراه شدند چه چیز مانع تو شد. که از من پیروی کنى؟ آیا از فرمانم سر باز زدى؟ (92-93) 458
وظایف
درخواست بخشش برای خطاکاران
بخشیدن خطاکاران و طلب بخشش برای آنها
پس، از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه…
پس به [برکتِ] رحمت الهى، با آنان نرمخو [و پُر مِهر] شدى، … پس، از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه… 459
وظایف
برخورد عاطفي با مردم
برخورد عاطفي با مردم
موسی گفت: «ای قوم من، اگر به خدا ایمان آورده‌اید
و موسی گفت: «ای قوم من، اگر به خدا ایمان آورده‌اید، و اگر اهل تسلیمید بر او توکّل کنید.» 460
وظایف
برخورد محبت آمیز با همنوایان
برخورد محبت آمیز با همنوایان
بال خویش برای مؤمنان فرو گستر
و به آنچه ما دسته‌هایی از آنان [کافران] را بدان برخوردار ساخته‌ایم چشم مدوز، و بر ایشان اندوه مخور، و بال خویش برای مؤمنان فرو گستر. 461
وظایف
برقراری امنیت جاده ها برای مسافرت
در این [راه] ها، شبان و روزان آسوده‌خاطر بگردید.
و میان آنان و میان آبادانیهایی که در آنها برکت نهاده بودیم شهرهای متّصل به هم قرار داده بودیم، و در میان آنها مسافت را، به اندازه، مقرر داشته بودیم. در این [راه] ها، شبان و روزان آسوده‌خاطر بگردید.
و میان آنان و میان آبادانیهایی که در آنها برکت نهاده بودیم شهرهای متّصل به هم قرار داده بودیم، و در میان آنها مسافت را، به اندازه، مقرر داشته بودیم. در این [راه] ها، شبان و روزان آسوده‌خاطر بگردید. 462
وظایف
برقراری امنیت جانی
خداوند به دست حضرت موسی به بنی اسرائیل امنیت بخشید
و [به یاد آرید] آن گاه که شما را از [چنگ] فرعونیان رهانیدیم [آنان] شما را سخت شکنجه می‌کردند پسران شما را سر می‌بریدند
و [به یاد آرید] آن گاه که شما را از [چنگ] فرعونیان رهانیدیم [آنان] شما را سخت شکنجه می‌کردند پسران شما را سر می‌بریدند و زنهایتان را زنده می‌گذاشتند، و در آن [امر، بلا و] آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود. 463
وظایف
برقراری امنیت شهرها
تقاضای امنیت برای شهر مکه توسط حضرت ابراهیم
ابراهیم گفت: «پروردگارا، این [سرزمین] را شهری امن گردان
و چون ابراهیم گفت: «پروردگارا، این [سرزمین] را شهری امن گردان، … 464
وظایف
برنامه ریزی صحیح اقتصادی برای تأمین نیازهای اقتصادی مردم
برنامه ریزی صحیح اقتصادی برای تأمین نیازهای اقتصادی مردم
گفت: «هفت سال پی در پی می‌کارید، و آنچه را درویدید- جز اندکی را که می‌خورید- در خوشه‌اش واگذارید
گفت: «هفت سال پی در پی می‌کارید، و آنچه را درویدید- جز اندکی را که می‌خورید- در خوشه‌اش واگذارید. 465
وظایف
برنامه ریزی و آینده نگری
برنامه ریزی و آینده نگری
گفتند: «ای پدر، [دیگر] چه می‌خواهیم؟ این سرمایه ماست که به ما بازگردانیده شده است. قوت خانواده خود را فراهم، و برادرمان را نگهبانی می‌کنیم، و [با بردن او] یک بار شتر می‌افزاییم، و این [پیمانه اضافی نزد عزیز] پیمانه‌ای ناچیز است.«
و هنگامی که بارهای خود را گشودند، دریافتند که سرمایه‌شان بدانها بازگردانیده شده است. گفتند: «ای پدر، [دیگر] چه می‌خواهیم؟ این سرمایه ماست که به ما بازگردانیده شده است. قوت خانواده خود را فراهم، و برادرمان را نگهبانی می‌کنیم، و [با بردن او] یک بار شتر می‌افزاییم، و این [پیمانه اضافی نزد عزیز] پیمانه‌ای ناچیز است. 466 «
وظایف
به کار گیری وسائل
لزوم به کار گیری امکانات
ما در زمین به او امکاناتی دادیم و از هر چیزی وسیله‌ای بدو بخشیدیم
ما در زمین به او امکاناتی دادیم و از هر چیزی وسیله‌ای بدو بخشیدیم. تا راهی را دنبال کرد.‏(84-85) 467
وظایف
پاداش دادن به همنوایان
پاداش دادن به همنوایان
اما هر که ایمان آوَرَد و کار شایسته کند، پاداشی [هر چه] نیکوتر خواهد داشت
و اما هر که ایمان آوَرَد و کار شایسته کند، پاداشی [هر چه] نیکوتر خواهد داشت، و به فرمان خود، او را به کاری آسان واخواهیم داشت 468
وظایف
پاسخگو بودن
پاسخگو بودن کارگزار
گفت: «ای پسر مادرم، نه ریش مرا بگیر و نه [موی] سرم را، من ترسیدم بگویى: میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سخنم را مراعات نکردى.»‏
گفت: «ای پسر مادرم، نه ریش مرا بگیر و نه [موی] سرم را، من ترسیدم بگویى: میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سخنم را مراعات نکردى.»‏ 469
وظایف
پذیرش عذر کارگزار توسط مسئول بالاتر پس از جبران اشتباه
خطای قضاوتی داوود توسط خداوند بخشیده شد
و بر او این [ماجرا] را بخشودیم و در حقیقت برای او پیش ما تقرّب و فرجامی خوش خواهد بود.‏
و بر او این [ماجرا] را بخشودیم و در حقیقت برای او پیش ما تقرّب و فرجامی خوش خواهد بود. 470
وظایف
پرداخت به موقع مزد کارگر
ارزش قائل شدن به کار هر شخص
پس یکی از آن دو زن- در حالی که به آزرم گام بر می‌داشت- نزد وی آمد [و] گفت: «پدرم تو را می‌طلبد تا تو را به پاداش آب‌دادن [گوسفندان] برای ما، مزد دهد.»‏
پس یکی از آن دو زن- در حالی که به آزرم گام بر می‌داشت- نزد وی آمد [و] گفت: «پدرم تو را می‌طلبد تا تو را به پاداش آب‌دادن [گوسفندان] برای ما، مزد دهد.»‏ و چون [موسی] نزد او آمد و سرگذشت [خود] را بر او حکایت کرد، [وی] گفت: «مترس که از گروه ستمگران نجات یافتى. 471
وظایف
پرداخت زکات
پرداخت زکات
همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند
همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و به کارهای پسندیده وامی‌دارند، و از کارهای ناپسند باز می‌دارند، و فرجام همه کارها از آنِ خداست. 472 ‏
وظایف
پیروی نکردن از نقطه نظرات کجروان
پیروی نگردن از دیدگاه تکذیب کننده گان آیات الهی و قیامت
پیروی نکردن از هوسهای کسانی را که آیات الهی را تکذیب کردند
بگو: «گواهان خود را که گواهی می‌دهند به اینکه خدا اینها را حرام کرده، بیاورید.» پس اگر هم شهادت دادند تو با آنان شهادت مده، و هوسهای کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند و کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند و [معبودان دروغین را] با پروردگارشان همتا قرار می‌دهند، پیروی مکن. 473
وظایف
پیشگامی در عمل به آرمان ها و اهداف
لزوم پیشگامی رهبران جامعه در عمل به آرمان ها و اهداف
مأمورم که نخستینِ مسلمانان باشم.
و مأمورم که نخستینِ مسلمانان باشم. 474
وظایف
پیگیر اصلاح کار مردم
اصلاح اجتماعي يكي از نقشهاي رهبران الهي و ديني
موسی … به برادرش هارون گفت: «در میان قوم من جانشینم باش، و [کار آنان را] اصلاح کن
…و موسی [هنگام رفتن به کوه طور] به برادرش هارون گفت: «در میان قوم من جانشینم باش، و [کار آنان را] اصلاح کن، و راه فسادگران را پیروی مکن.» 475
وظایف
تأمین محل سکونت مردم
تأمین محل سکونت
و [یاد کن] هنگامی را که بدیشان گفته شد: «در این شهر سکونت گزینید،
و [یاد کن] هنگامی را که بدیشان گفته شد: «در این شهر سکونت گزینید، و از آن- هر جا که خواستید- بخورید، و بگویید: [خداوندا،] گناهان ما را فرو ریز. و سجده‌کنان از دروازه [شهر] درآیید، تا گناهان شما را بر شما ببخشاییم [و] به زودی بر [اجر] نیکوکاران بیفزاییم.» 476
وظایف
تأمین نیازهای اقتصادی محرومان
تأمین نیازهای اقتصادی محرومان
صدقات، تنها به تهیدستان و بینوایان و متصدّیان [گردآوری و پخش] آن، و کسانی که دلشان به دست آورده می‌شود
صدقات، تنها به تهیدستان و بینوایان و متصدّیان [گردآوری و پخش] آن، و کسانی که دلشان به دست آورده می‌شود، و در [راه آزادی] بردگان، و وامداران، و در راه خدا، و به در راه مانده، اختصاص دارد. [این] به عنوان فریضه از جانب خداست، و خدا دانای حکیم است. 477
وظایف
تأمین نیازهای اقتصادی و رفاه اجتماعی
تأمین نیازهای اقتصادی و رفاه اجتماعی
و [یاد کن] هنگامی را که بدیشان گفته شد: «در این شهر سکونت گزینید، و از آن- هر جا که خواستید- بخورید
و [یاد کن] هنگامی را که بدیشان گفته شد: «در این شهر سکونت گزینید، و از آن- هر جا که خواستید- بخورید، و بگویید: [خداوندا،] گناهان ما را فرو ریز. و سجده‌کنان از دروازه [شهر] درآیید، تا گناهان شما را بر شما ببخشاییم [و] به زودی بر [اجر] نیکوکاران بیفزاییم.» 478
وظایف
تأمین نیازهای کارگزاران جامعه
تأمین نیازهای کارگزاران جامعه
صدقات، تنها به تهیدستان … و متصدّیان [گردآوری و پخش] آن،… اختصاص دارد.
صدقات، تنها به تهیدستان و بینوایان و متصدّیان [گردآوری و پخش] آن، و کسانی که دلشان به دست آورده می‌شود، و در [راه آزادی] بردگان، و وامداران، و در راه خدا، و به در راه مانده، اختصاص دارد. [این] به عنوان فریضه از جانب خداست، و خدا دانای حکیم است479.
وظایف
تبعیت نکردن از مفسدان
پیروی نکردن از مفسدان
موسی [هنگام رفتن به کوه طور] به برادرش هارون گفت: «در میان قوم من جانشینم باش، … و راه فسادگران را پیروی مکن.»
… و موسی [هنگام رفتن به کوه طور] به برادرش هارون گفت: «در میان قوم من جانشینم باش، و [کار آنان را] اصلاح کن، و راه فسادگران را پیروی مکن.» 480
وظایف
تشویق انسانها به کار و تلاش
اهمیت دادن به کار و تلاش
چون نماز گزارده شد، در [روی] زمین پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید
و چون نماز گزارده شد، در [روی] زمین پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید481
وظایف
تقاضای بخشش برای خود از خداوند در مواد عدم توانایی بر جلوگیری از کجروی
تقاضای بخشش برای خود از خداوند در مواد عدم توانایی بر جلوگیری از کجروی
موسی] گفت: «پروردگارا، من و برادرم را بیامرز و ما را در [پناه] رحمت خود درآور
‏[موسی] گفت: «پروردگارا، من و برادرم را بیامرز و ما را در [پناه] رحمت خود درآور، و تو مهربانترین مهربانانى. 482
وظایف
تقسیم مناسب منابع اقتصادی
دارایی عاید شده به افراد نیازمند پرداخت شود و نباید دارایی ها میان ثروتمندان دست به دست گردد
آنچه خدا از [دارایىِ] ساکنان آن قریه‌ها عاید پیامبرش گردانید، از آنِ خدا و از آنِ پیامبر [او] و متعلّق به خویشاوندان نزدیک [وی] و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است، تا میان توانگران شما دست به دست نگردد
آنچه خدا از [دارایىِ] ساکنان آن قریه‌ها عاید پیامبرش گردانید، از آنِ خدا و از آنِ پیامبر [او] و متعلّق به خویشاوندان نزدیک [وی] و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است، تا میان توانگران شما دست به دست نگردد. و آنچه را فرستاده [او] به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع اجرای عدالت، امر به معروف، نهی از منکر، قرآن کریم Next Entries تحقیق رایگان با موضوع آرامش خاطر، امر به معروف، نماز جماعت