تحقیق رایگان با موضوع رطوبت نسبی، استان گیلان، دریای خزر، میانگین دما

دانلود پایان نامه ارشد

ای با شیب ملایم است. در بخشهای پایین دست از روستای امامزاده شفیع مخروطه افکنه شروع و تا چاله سرا گسترده شده است.
7 مورد از روستاهای مورد مطالعه که 12.28 درصد روستاها را شامل می شود در این قسمت قرار گرفته است.
3-1-2-3- واحد جلگه
این واحد از ارتفاع 100 متر تا ارتفاع 21 متر در حوضه شهری امتداد می یابد. دارای پوشش جنگلی و مزارع فراوان می باشد. این واحد حدود 15 درصد کل مساحت منطقه را در بر می گیرد (رنجبر، 1390، ص56).
در این واحد 77.2 درصد روستاهای مورد مطالعه قرار گرفته است که شرایط مناسبی را برای فعالیتهای کشاورزی را در این بخش فراهم آورده است .

نقشه 3 – 4- توپوگرافی

3-1-3- زمین شناسی
لیتولوژی (سنگ شناسی) منطقه از شرق به غرب رخساره های گوناگونی را نمایان می سازد. با استفاده از نقشه 1:250000 زمین شناسی استان گیلان چینه شناسی منطقه، مورد بررسی بیشتر قرار گرفت. این رخساره ها سنگهای پالئوزوئیک تا دوران کواترنر را شامل می گردد.
چینه شناسی منطقه ازدوران پالئوزوئیک ومزوزوئیک شامل دوره های کامبرین وتریاس ژوراسیک وکرتاسه تارسوبات عصرحاضررا در بر می گیرد.بخشهای آهکی پالئوزوئیک پهنه وسیعتر ازسطح منطقه را دربر می گیرد. لیتولوژی منطقه ازغرب به شرق شامل افیولیتهای کامبرین(کمپلکس اسالم_شاندرمن)که گاهی کانی سازبوده وحاوی کانیهای غیرفلزی آزبست(کریزوتیل)تالک وانواع آمفیبولها وانواع شیست می باشد.
سنگهای دورهمزوزوئیک درامتدادشمال غربی-جنوب شرقی پیش رفته وشامل گلسنگ وسنگهای خاکستری با لایه ماسه سنگ می باشد، که در میان این رسوبات توده های نفوذی بصورت باریکه های برشی تکتونیکی قرارگرفته است.رسوبات دوره ژوراسیک فقط دربخش جزئی شمال غرب منطقه مشاهده می شود.بیش ازنیمی ازوسعت بخش شاندرمن تحت پوشش این رسوبات دوره کرتاسه قرارگرفته است، که شامل ولکانیک بازیک های کرتاسه وسنگ آهکهای مربوط به این دوره می باشد.محدوده سنگهای کرتاسه در منطقه از بخش شمال غربی درامتدادجنوب شرقی وتمامی بخشهای مرکزی را تا رسوبات دوران چهارم را در برمی گیرد. وجود آثار و بقایای فسیلهای گیاهی وسنگهای تخریبی دربین آنها مشاهده می گردد.
لایه های مختلف آهک و رسوبات لاگونی وکولابی نشانه این است که منطقه درشرایط ناپایداری بسر می برد. بنابراین دربررسی های انجام شده که از روی نقشه زمین شناسی ومطالعات میدانی انجام گرفته درحدود70% منطقه مورد مطالعه از سنگ آهکی ماسه ای سنگهای آتشفشانی همراه با آهک مشاهده گردیده است(اصلاح عربانی، 1380، ص59 و 60).

نقشه 3 – 5- زمین شناسی

3-1-4- اقلیم
شناخت نوع اقلیم یک ناحیه براساس دیدگاههای منطقه ای و محلی قابل بررسی می باشد. تحقیق منطقه ای باید با توجه به شناخت جریانات جوی و توده های هوایی در مقیاس بزرگ که ناحیه را مورد تاثیر قرار می دهند، صورت پذیرد و شناخت محلی نیز با توجه به عناصر آب و هوایی و تجزیه و تحلیل پارامترهای هواشناسی امکانپذیر می باشد.شهرستان ماسال در قسمت جنوب غربی حاشیه دریای خزر واقع گردیده و حاشیه غربی و جنوب غربی این محدوده را نواحی کوهستانی فراگرفته اند. جریانات عمومی فشار هوا نشان می دهد که این محدوده از سمت شمال و شمال شرق در دوره سرد سال تحت تاثیر جریان پرفشار سیبری بوده و در این دوره هوای سرد و بری قطبی به سوی این ناحیه هدایت می شود.پرفشار اطلس شمالی در تابستان از طرف اروپای غربی با تغذیه رطوبتی از دریای سیاه و خزر وارد کشور شده و شرایط لازم جهت ریزش بارندگیهای تابستانه و اواخر بهار را فراهم می سازد. این توده هوایی به جریانات اسکاندیناوی معروف بوده و باران های موسمی اواخر بهار که به باران پنجک معروف است، ناشی از عملکرد مرکز فشار آن می باشد.در دوره گرم سال غیر از جریان پرفشار اطلس شمالی ، در مواقعی کم فشار آسیایی( ایران- پاکستان)، منطقه مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار داده و برای آن هوای گرم و شرجی را به همراه می آورد.
3-1-4-1-درجه حرارت
از لحاظ میزان درجه حرارت، بخش شاندرمن طی دوره آماری 85-1375 بطور متوسط دارای حرارتی معادل 8/15 درجه سانتیگراد می باشد که این میزان بین 7/6 درجه درماه بهمن تا 3/25 درجه در ماه تیر نوسان می یابد.. براساس رژیم فصلی دما در محدوده مورد مطالعه، متوسط درجه حرارت فصل زمستان 5/7 درجه سانتیگراد (3/18 درصد از کل حرارت سالانه)، فصل بهار 5/18 درجه (18/29 درصد از کل درجه حرارت سالانه)، فصل تابستان 24 درجه ( 85/37 درصد از کل دمای سالانه) و فصل پاییز 4/13 درجه سانتیگراد (14/21 درصد از کل درجه حرارت سالانه ) بوده است. با توجه به ارقام مذکور بیشترین میزان دمای فصلی مربوط به فصل تابستان به میزان 85/37 درصد بوده و کمترین آن به فصل زمستان (83/11 درصد) اختصاص دارد.

جدول 3-1- میانگین دما ایستگاه شاندرمن طی دوره آماری 85-1375
ماه
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
جمع
میانگین دما
7
7/6
8/8
7/13
9/18
8/22
3/25
9/24
9/21
7/17
9/12
5/9
8/15
مآخذ: آمارنامه هواشناسی کشور و شرکت آب منطقه ای استان گیلان( 85-75)

نمودار 3-1- میانگین دما ایستگاه شاندرمن طی دوره آماری 85-1375

3-1-4-2- بارندگی
در ارتباط با این عنصر آب و هوایی ، محدوده مورد مطالعه در شرایط بسیار متعادل و پر آبی بسر می برد به نحوی که حداقل بارندگی آن از 6/24 میلیمتر کمتر نبود و حداکثر آن به 6/157 میلیمتر می رسد.طبق آمار به سالهای 85-1375 شهرستان ماسال به طور میانگین از 6/1026 میلمتر بارندگی سالانه برخوردار می باشد.توزیع بارندگی ماهانه نشان می دهد که کمترین مقدار باران در ماه تیر به میزان 6/46 میلیمتر و بیشترین آن در ماه شهریور به میزان 6/157 میلیمتر اتفاق می افتد.از لحاظ توزیع فصلی، فصل بهار از کمترین میزان 4/186 (16/18 درصد) و فصل پاییز از بیشترین میزان 3/347 میلیمتر (83/33 درصد) برخوردار بوده است. همچنین میزان بارندگی فصل زمستان، 2/207 میلیمتر (18/20 درصد از مجموع بارندگی سالانه) و فصل تابستان، 7/285 میلیمتر(83/27 درصد از کل بارندگی سالانه) می باشد.با توجه به ارقام عنوان شده معلوم می شود که میزان آبدهی رودخانه ها براساس رژیم بارندگی پاییزه، به بالاترین حد خود می رسد. از آنجائی که فعالیتهای مربوط به زراعت در شش ماهه اول سال یعنی از اوایل بهار تا اواخر تابستان صورت می گیرد، بنابراین ذخیره سازی آب موردنیاز در دوره پرآبی جهت تامین آب مزارع برنج در دوره کشت و زرع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و جهت رسیدن به هدف مطلوب برنامه ریزی مناسبی در این خصوص صورت گیرد.
جدول 3-2- بارندگی ایستگاه شاندرمن طی دوره آماری 85-1375
ماه
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
جمع
بارندگی میلیلیتر
6/24
9/59
2/85
5/61
9/66
58
6/46
5/81
6/157
150
113
3/84
6/1026

مآخذ: آمارنامه هواشناسی کشور و شرکت آب منطقه ای استان گیلان( 85-75)

نمودار 3-2- بارندگی ایستگاه شاندرمن طی دوره آماری 85-1375

3-1-4-3- رطوبت نسبی
رطوبت نسبی نشان دهنده میزان رطوبت در واحد مشخصی از حجم هوا با دمای معین می باشد. اگر این میزان از صد در صد فراتر باشد و عناصر هیکرسکوپیک ( ذرات معلق) نیز در هوا وجود داشته باشد، بخار آب با توجه به میزان برودت هوا به قطرات آب و یا باران تبدیل می گردد.
منبع رطوبتی محدوده مورد مطالعه از دریای خزر تامین شده و با روش همرفتی و هدایتی از طرف دریا به سمت کوهستان حرکت می نماید. در این میان بخار آب ناشی از استخرها، آبگیرها، تعرق گیاهان و پوشش گیاهی نیز موجب افزایش رطوبت می گردد.میزان رطوبت نسبی سالانه طبق آمار دوره 85-1375 حدود 82 درصد بوده که این میزان بین 75 درصد در ماه تیر تا 86 درصد در ماههای مهر و آبان نوسان می یابد.

جدول 3-3- رطوبت نسبی ایستگاه شاندرمن طی دوره آماری 85-1375
ماه
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
جمع
رطوبت نسبی درصد

83

83

83

81

80

77

75

78

84

86

86

83

82
مآخذ: آمارنامه هواشناسی کشور و شرکت آب منطقه ای استان گیلان( 85-75)

نمودار 3-3- رطوبت نسبی ایستگاه شاندرمن طی دوره آماری 85-1375

3-1-5- منابع آب
3-1-5-1-آبهای سطحی
این محدوده به علت بهره مندی از آب وهوای معتدل و مرطوب و با توجه به ریزشهای فراوان، مانند سایر نواحی جلگه ای استان گیلان از منابع سطحی فراوانی برخوردار است و آبهای سطحی که بصورت رودخانه جاری هستند شامل دو رودخانه بزرگ، مرغک و بهمبر است.
3-1-5-2- رودخانه مرغک(شاندرمن)
این رودخانه در بخش شاندرمن جریان دارد. شاخه های فرعی این رودخانه از ارتفاعات 1500 متری شهرستان ماسال سرچشمه و پس از پیوستن به یکدیگر تشکیل رودخانه شاندرمن را می دهند. این رودخانه در نهایت از طریق تالاب انزلی به دریای خزر وارد می گردد(اصلاح عربانی، 1380، ص159).بر اساس آمار هیدرو متری ایستگاه امام زاده شفیع ویژگیهای هیدرومتری رودخانه شاندرمن به شرح زیر است: (سالهای 82-65)درطول سال این رودخانه از دبی متوسط 81/4 تر مکعب در ثانیه برخوردار بوده و پایین ترین میزان آبدهی برابر 42/2 متر مکعب در ثانیه می باشد. آبدهی سالانه رود مرغک، در یک سال مرطوب 132 میلیون مترمکعب،در یک سال متوسط66میلیون مترمکعب و در یک سال خشک25میلیون مترمکعب می باشد
3-1-5-3- رودخانه بهمبر
این رودخانه به نام اسکندر رود از ارتفاعات بالا دست روستای نیلاش سرچشمه گرفته و پس از گذشتن از روستای شیخ نشین به سمت بهمبر مسیر خود را ادامه می دهد و وارد تالاب انزلی و سپس به دریای خزر وارد می گردد. آبدهی سالانه این رودخانه 6/64 میلیون متر مکعب می باشد. آب این رودخانه ها بیشتر در زمینه کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. (شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، 1385).
جدول 3-4- مشخصات ایستگاههای هیدرومتری رودخانه های بخش شاندرمن
نام رودخانه
نام ایستگاه
سالهای آماری
متوسط دبی سالانه متر مکعب در ثانیه
مرغک
امام زاده شفیع
8-1365
8/4
بهمبر
آقامحله
8-1365

نمودار 3-4- مشخصات ایستگاههای هیدرومتری رودخانه های بخش شاندرمن

براساس جدول 3-4 بخش شاندرمن از نظر هیذدرومتری دارای دورودخانه بنام مرغک وبهمبر می باشد که ایستگاه امامزاده شفیع تغیرات میزان آبدهی(دبی) رودخانه مرغک راثبت می کند و ایستگاه آقا محله به بررسی میزان آبدهی رودخانه بهمبر دردوره های آماری 65-85راثبت نموده وبا توجه به اطلاعات این جدول میزان آبدهی رودخانه مرغک 81/4 مترمکعب آب درثانیه و رودخانه بهمبر 2مترمکعب در ثانیه می باشد ونشاندهنده این است که میزان آبدهی رودخانه مرغک زیاذ بوده وازرودخانه بهمبر پرآب تر می باشد ومی تواند نیازهای آبی بخش شاندرمن را تامین نماید.

تصویر 3-1-نمایی از منابع آب محدوده مورد مطالعه
نقشه 3 – 6- شبکه آبهای بخش شاندرمن

3-1-6- منابع خاک
بخش شاندرمن در سه قسمت جلگه ای، کوهپایه ای و کوهستانی، دارای سه نوع متفاوت ازخاک است:
در قسمت جلگه اي این خاکها از شنهای ساحلی یا رسوبات رودخانه ای بوجود آمده اند و به شن های ساحلی، رسوبی، چمنی نیمه مرطوب و باتلاقی تقسيم شده اند.در خاکهای کوهپایه ای عمق این خاکها نسبتاً زیاد است و در قسمتی تحت پوشش جنگل و مرتع است.و در خاکهای نواحي کوهستانی خاکهای معمولاً کم عمق و از نظر زراعی به استثنای قطعات کوچکی، قابل توجه نیستند. غالباً این خاکها از جنگلهای انبوه یا تنک پوشیده شده است و در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع توسعه روستا، توسعه روستایی، متغیر مستقل، استان گیلان Next Entries تحقیق رایگان با موضوع پوشش گیاهی، رشد جمعیت، کاربری اراضی، مناطق روستایی