تحقیق رایگان با موضوع رشد شرکت، فرصتهای رشد، ضریب واکنش سود، تامین مالی

دانلود پایان نامه ارشد

شركتهايي پرداخته مي شود كه اقدام به ارائه مجدد مي نمايند. دلايل احتمالي واكنش منفي بازار به ارائه مجدد صورت هاي مالي عبارت است از16:
تجديد ارائه، اخبار و اطلاعات جديدي حاكي از كاهش جريانهاي نقدي مورد انتظار آتي، به بازار منتقل مي كند.
نشانه اي از سيستم اطلاعاتي و گزارشگري حسابداري ضعيف و احتمالا نقطه عطفي در ارتباط با بروز مشكلات مديريتي شركت است.
علامتي از رفتار فرصت طلبانه مديريت است و مبين آن است كه بايد سودهاي گزارش شده قبلي به دليل به كارگرفتن رو شهاي پذيرفته نشده، برآوردها و اشتباهات عمدي و سهوي اصلاح گردند.
2-3-4 پيامدهاي ارائه مجدد صورت هاي مالي
چند مورد مهم از انواع اشتباهات سهوي و تخلفات عمدي در ادامه مورد بحث قرار مي گيرند كه منجر به تجديد ارائه صورت هاي مالي خواهند شد:
شناسايي درآمد
درآمد حاصل از فروش و خدمات، مركز ثقل توانايي شركت براي رشد و پيشرفت است. چنانچه شركتي درآمد دوره هاي گذشته خود را بيش از ميزان واقعي گزارش نمايد، نه تنها عملكرد گذشته آن اغراق آميز بوده است بلكه ممكن است رشد آينده شركت نيز متزلزل شود. به بيان ديگر، از منظر سرمايه گذاران، در خصوص روند آتي شركت ابهام ايجاد خواهد شد.لذا نگراني سرمايه گذاران پيرامون رشد آتي شركت باعث تجديد نظر در ارزش شركت خواهد شد كه به صورت تقليل ارزش ظاهر خواهد شد در سالهاي اخير، اكثر ارائه مجددها داراي اصلاح اشتباه ناشي از شناسايي درآمد هستند و به نظر مي رسد شركت هاي پيشرفته بيشتر تمايل به تجديد ارائه دارند. آمار نشان مي دهد بيش از يك سوم ارائه مجددهاي حسابداري در آمريكا مربوط به صنايع پيشرفته بوده است.
ذخاير
بر اساس اصول حسابداري، شركت مي تواند براي بدهي هاي قابل پيش بيني، برگشت از فروش و خدمات پس از فروش در حساب ها ذخيره منظور نمايد. تخصيص نامناسب ذخيره احتمال وقوع تجديد ارائه صورت هاي مالي را افزايش خواهد داد. براي نمونه، در شركت سان بيم علاوه بر مسائل مربوط به شناخت درآمد، يكي ديگر از دلايل ارائه مجدد صور تهاي مالي سال 1998 ايجاد ذخيره نامناسب بود. اين شركت در سال 1996 اقدام به ايجاد ذخيره نمود تا زيان گزارش شده را افزايش دهد و ذخاير مازاد را در سال 1997 به سود منتقل كرد تا بتواند سود شركت را متورم نمايد.
ارائه بيش از واقع دارايي ها
مقوله ارائه مجدد صور تهاي مالي شامل انعكاس بيش از حد دارايي هایی نظير موجودي كالا، دارايي هاي ثابت مشهود و دارايي هاي نامشهود است كه به دليل اختلاط هزينه و بهاي تمام شده ايجاد مي گردد. به عنوان مثال، چنانچه بهاي تمام شده موجودي بيش از واقع گزارش گردد به طور تصنعي ارزش موجودي افزايش مي يابد و منجر به افزايش سود دوره جاري مي گردد. براي نمونه، شركت Rite Aid صورت هاي مالي خود را در سال 2000 به دليل گزارش بيش از واقع سود خالص دوره گذشته از طريق شيوه هاي مديريت ارزش موجودي كالا، تجديد ارائه نمود. مديريت شركت بابت سرقت و اَُفت موجودي فيزيكي ذخيره قابل ملاحظ هاي در نظر نگرفت و بنابراين، بهاي تمام شده كالاهاي فروش رفته را كمتر گزارش نمود.
مخارج سرمايه اي
يكي ديگر از دلايل ارائه مجدد صور تهاي مالي، طبقه بندي نادرست مخارج به حساب مخارج سرمايه اي به جاي هزينه است. در اين حالت، هزينه ها كمتر از ميزان واقعي گزارش مي گردند و سود خالص بيشتر از ميزان واقعي گزارش مي شود.
در حقيقت، زماني كه شركت از بهاي تمام شده جاري در آينده منتفع نمي گردد نبايد اين مبالغ به حساب مخارج سرمايه اي منظور شود. براي مثال، شركت Waste Managementصورت هاي مالي خود را براي سا لهاي 1992 الي 1997 به علت سرمايه اي نمودن مخارج جاري، ارائه مجدد نمود. در واقع شركت سود عملياتي خود را با كمتر از واقع نشان دادن هزينه هاي عملياتي، افزايش داده است.
ارائه كمتر از واقع بدهي ها و كاهش ارزش دارايي ها
كمتر از واقع گزارش كردن بدهيها، بيانگر قصور در ثبت بدهيهاي برآوردي و احتمالي است. در حقيقت، بيانگر آن است كه در شركت بدهي هاي ثبت نشده اي وجود دارد كه احتمال وقوع ارائه مجدد را افزايش مي دهد. قصور در ثبت صحيح كاهش ارزش دارايي ها نظير دريافتني هاي غيرقابل وصول، كاهش ارزش دارايي هاي بلند مدت و ذخيره موجوديهاي ناباب نيز منجر به تجديد ارائه صور تهاي مالي خواهد شد. بنابراين، شركتهاي با درجه اهرم بالا و شرکتهاي زيان ده انگيزه بالايي براي تجديد ارائه صورت هاي مالي خود دارند.
2-4 رشد شرکت
سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیم در هر مرحله از خرید، یا نگهداری سهام به اطلاعاتی نیاز دارند که بیان کننده رشد آتی شرکت است. در واقع پیش بینی رشد همواره ازاهمیت زیادی برخوردار بوده است، زیرا از متغیر های موثر بر قضاوت ها و تصمیم گیری های استفاده کنندگان و عاملی مهم در کارآیی بازارهای سرمایه به حساب می آید. رشد اقتصادي شرکت فرآیندي است که در آن تولید کالاها و خدمات به صورت مداوم و پایدار با سرعتی مناسب افزایش می یابد و نرخ رشد آن از مهمترین شاخصهاي پیشرفت و توسعۀ شرکت محسوب میگردد آنچه مسلم است، انتظار میرود که نتیجه نهایی همه برنامه ها، فعالیتها، تصمیمات مالی و رشد اقتصادي از جنبه تولید در نرخ رشد شرکت منعکس شود.
رشد شرکتها نه تنها فرصت طلبي شركت ها را از طريق ايجاد فرصتهاي سرمايه گذاري خوب افزايش مي دهد،بلكه سبب رقابت بيشتر نيز مي شود. به عبارت ديگر، با افزايش رشد شرکتها ما شاهد یک رشد اقتصادي در كشور خواهیم بود و محيط فعاليت شركتها نيز رقابتي تر مي شود. حال آنکه سرمايه گذاري از موارد ضروري و اساسي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است. از عوامل مؤثر در انتخاب سرمايه گذاري، توجه سرمايه گذار به رشد شرکتها است. سرمايه گذاران مي كوشند منابع مالي خود را در جايي سرمايه گذاري نمايند كه بيشترين رشد را داشته باشد. رشد به دو دسته تقسیم می شود: رشد داخلی و رشد خارجی.
2-4-1 رشد داخلی
توانایی شرکت در افزایش فروش و گسترش عملیاتی است. امروزه رشد بسیاری از شرکتها با ورود به خطوط تجاری ناهمگن امری عادی محسوب می شود.به این خطوط تجاری اگر با اهمیت باشد قسمت تجاری و به این مناطق جغرافیایی مختلف اگر با اهمیت باشند قسمت جغرافیایی می گویند. قسمت تجاری ، جزئی قابل تفکیک از واحد تجاری است که یک محصول یا خدمت یا گروهی از محصولات یا خدمات مرتبط را ارائه می کند و دارای مخاطره و بازده ای متفاوت از سایر قسمتهای واحد تجاری است . قسمت جغرافیایی جزئی قابل تفکیک از واحد تجاری است که به ارائه محصولات یا خدمات در منطقه جغرافیایی مشخصی مشتمل بر یک کشور یا گروهی از کشورها اشتغال دارد و دارای مخاطره و بازده ای متفاوت از اجزایی است که در سایر مناطق جغرافیایی فعالیت می کنند مخاطرات و بازده های یک واحد تجاری هر دو تحت تاثیر محل جغرافیایی عملیات و نیز بازارهای آن قرار می گیرد (نوروش و همکاران ،1386)
2-4-2 رشد خارجی
رشدخارجی همان توانایی بالقوه شرکت برای بدست آوردن مدیریت دیگر شرکتها است.مدیریت دیگر شرکتهااز طریق کنترل شرکت های دیگر انجام می شود.کنترل عبارت است از توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی یک واحدتجاری به منظور کسب منافع اقتصادی حاصل از فعالیتهای آن ، هنگامی که یک واحد تحاری مالک بیش از 50% سهام با حق رای یک واحد تجاری باشد فرض بر وجود کنترل است مگر در موارد استثنایی که بتوان آشکارا نشان داد چنین مالکیتی سبب کنترل واحد تجاری نمی شود(همان منبع)
رشد یک شرکت افزایش در اندازه و فعالیت شرکت در یک دوره طولانی است.رشد داخلی و خارجی مستقیما تحت تاثیر سیاست های مالی مدیران قرار می گیرد.
رشدعایدات که در سودهای جاری نمود می یابند، مهمترین عامل اثرگذار بر انتظارات سرمایه گذاران درباره سودهای آتی است. سرمایه گذاران ،سهام شرکت های با رشد زیاد را ترجیح می دهند. زمانی که افزایش سودهای جاری حاکی از رشد سودهای آتی باشد، آنگاه این افزایش در بالارفتن قیمت سهام نمود می یابد.(لی و همکاران17 ،2006)
کالینز و همکاران18 (1989) پیش بینی می کنند که فرصتهای رشد شرکت دارای تاثیری مثبت بر ضریب واکنش سود است. با توجه به این تاثیر آنها یک رابطه مثبت بین ضریب واکنش سود و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام را به اثبات رساندند. رشد اشاره به پروژه های فعلی شرکت یا فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های جدیدی دارد که انتظار می رود نرخ بازده آنها فراتر از نرخ بازده تعدیل شده با ریسک (r) که متناسب با ریسک سیستماتیک جریانات نقدی پروژه است، باشد (فاما و میلر،1972) .توانایی شرکت در کسب نرخ بازده بالاتر از نرمال،از محل سرمایه گذاری های جاری یا آتی آن تناقض با کارایی بازار سرمایه ندارد.بلکه کسب بازده بالاتر از نرمال بدین معنی است که شرکت در بازار محصولات دارای قدرتی انحصاری است که می تواند منافعی را در یک دوره محدود کسب کند. به طریقی دیگر بیان شده است که ورود یا خروج از بازار محصولات ، فورا منجر به از بین رفتن قابلیت شرکت در کسب بازده بالاتر از نرمال نمی گردد.تا حدی که سود های جاری حاوی اطلاعات مفیدی درباره فرصتهای رشد شرکت باشند،انتظار می رود که تغییرات قیمت بیشتر باشد.
آنها بیان می کنند که واکنش قیمت در این حالت تا اندازه ای شدیدتر از واکنش آن نسبت به سودهای پایدار است.زیرا احتمالا در برآورد پایداری سود براساس داده های تاریخی ، فرصتهای رشد جاری بدرستی منعکس نمی شوند.
2-4-3 فرصتهای رشد
فرصت های رشد دو ویژگی اساسی دارند: اول، فرصت های سرمایه گذاری پروژه هایی با ارزش فعلی خالص19 مثبت را نشان می دهند . دوم ، فرصت های سرمایه گذاری به مخارج اختیاری(مخارجی که طی سرمایه گذاری های مختلف محتمل می باشند)بستگی دارند.بنابراین فرصت های سرمایه گذاری نشان دهنده سرمایه گذاری های اختیاری است که سرمایه گذاری ها در راستای تولید و تصمیمات مالی که بازده پیش بینی شده در اندازه و یا بیشتر از نرخ بازده مورد انتظار باشد می باشند.مجموعه فرصتهای رشد یک شرکت ، مجموعه ای از پروژه های موجود باارزش فعلی خالص مثبت برای شرکت می باشد .
2-4-3-1 فرصت هاي سرمایه گذاري
براساس نظر می يرز20(1977)، منظور از فرصت هاي سرمايه گذاري، آن قسمت از ارزش شركت مي باشد، كه بيشتر از دارايي هاي موجود مي باشد و هر چه قسمت كمتري از ارزش شركت ناشي از دارايي هاي موجود باشد فرصت هاي رشد يا فرصتهای سرمایه گذاری بيشتر خواهد بود. موسن و مرتن (1985) اشاره مي كنند كه شركت هاي داراي اختيار فرصت هاي رشد، آن هايي هستند كه به طورنسبي پروژه هاي توسعه ظرفيت، خطوط توليد محصول جديد، اكتساب ساير شركت ها و طرح هاي جايگزيني يا نگهداري دارايي هاي موجود بيشتري دارند. به عبارت ديگر منظور از فرصتهای سرمایه گذاری گزینه های رشد و سرمايه گذاري شركت ها مي باشد، يا به عبارتي انتظار فعاليت هايي در آينده كه منجر به رشد سود آوري شركت مي شود.
در مطالعات حسابداری و مالی، اغلب از مفهوم فرصت سرمایه گذاری در جهت تبیین بهتر تصمیمات تامین مالی و سیاستی شرکت استفاده می شود.برای مثال می یرز (1977) مجموعه فرصت سرمایه گذاری شرکت را به عنوان طرحهای با ارزش فعلی خالص مثبتی مشخص کرده است که به هزینه های اختیاری در آینده نیاز خواهند داشت . میرز و مجلوف (1984) بیان می کنند که مدیران در خصوص ارزش این فرصت های سرمایه گذاری ،نسبت به افراد خارج از شرکت دارای مزیت اطلاعاتی می باشند.هرچند که اصولا در این مقالات نظری، به مباحث تامین مالی از طریق بدهی پرداخت شده است، اما عدم تقارن اطلاعاتی که بین مدیران و سرمایه گذاران وجود دارد،حاکی از این است که ممکن است عایدات شرکتهای با فرصتهای سرمایه گذاری بزرگتر بطور متفاوتی تفسیر شوند.
به اعتقاد جونز و همکاران (2000) ، با افزایش مجموعه فرصت های سرمایه گذاری شرکت، سهم ارزش شرکت که وابسته به هزینه های اختیاری آتی است، بیشتر می شود.سرمایه گذاران در خصوص شرکتهایی که دارای فرصت های سرمایه گذاری اندکی فراتر از

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع گزارشهای مالی، اطلاعات مالی، صاحبان سهام، بازار اوراق بهادار Next Entries تحقیق رایگان با موضوع دارایی ها، اوراق قرضه، ارزش بازار، ارزش دفتری