تحقیق رایگان با موضوع رشد شرکت، صورتهای مالی، بورس اوراق بهادار، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

ملاحظه باشد که منظور کردن آن در صورت سود وزیان دوره تغییر، اطلاعات مزبور را برای استفاده کنندگان گمراه سازد از رویکرد تسری به گذشته استفاده می شود به بیان دیگر با عطف به ماسبق کردن روش جدید باید صورتهای مالی دوره های قبل ارائه مجدد شوند. همچنین چنانچه اشتباهات در دوره جاری کشف نشوند و مبلغ آنها نیز با اهمیت باشند صورتهای مالی باید تجدید ارائه شوند. در صورت تجدید ارائه صورت های مالي، تعدیلات انباشته مربوط به سنوات قبل به دليل عدم ارتباط آن ها با نتایج عملکرد دوره جاری ، نباید در تعيين سود یا زیان دوره دخالت داده شود. تعدیلات مزبور باید از طریق ارائه مجدد ارقام سالهای قبل به حساب گرفته شود، درنتيجه ، مانده سود( زیان) انباشته ابتدای دوره نيز بدین ترتيب تعدیل خواهد شد.تجدید ارائه صورتهای مالی به منظورایجاد ثبات رویه و افشاء مناسب اطلاعات ضروری است. (کميته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388)
در سالهاي اخير، تعداد صورتهاي مالي تجديد ارائه شده توسط شركتهاي سهامي عام به طور قابل ملاحظه اي در حال افزايش است. افزايش تجديد ارائه، مبين اين موضوع است که صورتهاي مالي منتشر شده دوره يا دوره هاي قبل توسط مديريت كه مورد تاييد استفاده كنندگان جهت اتخاذ تصميم واقع شده است به طور نادرست ارائه شده و غيرقابل اتكا است. در حقيقت، ارائه مجدد صورت هاي مالي، اعتقاد سرمايه گذاران را پيرامون توانايي، اعتماد صداقت و اعتبار گزارشگري مالي تنزل مي دهد .(شریعت پناهی وکاظمی،1389)
از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود به عبارت دیگر موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده می گردد (همان منبع).
درحقيقت صورت هاي مالي تجديد ارائه شده به صورت شفاف و صريح پيام وعلائمي پيرامون قابل اتكا نبودن صورت هاي مالي دوره هاي گذشته و كيفيت پايين آن ها ارائه مي نمايد. بنابراين، متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمايه گذاران در ارتباط با جريان هاي نقدي آتي و نرخ بازده مورد انتظار آن ها تغيير مي يابد(ژیا1، 2006).
در بیشتر مواقع سرمایه گذاران تصمیم گیری هایی را در خصوص سرمایه گذاری خود انجام می دهند و به دنبال حداکثر نمودن بازده خود می باشند لذا هرگونه اطلاعاتی که با استفاده ازآن بتوان رشد شرکت را پیش بینی نمود مورد توجه سهامداران قرارمی گیرد (خادمی،1388). فرصتهای رشد شرکت عبارت است از استفاده و بهره گیری از فرصتهای سرمایه گذاری در جهت ایجاد یا افزایش ارزش شرکت (معصوم پور،1390). فرصت رشد نشان دهنده استعداد بالقوه شرکت در سرمایه گذاری‎ می‎باشد.فرصتهای رشد نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. در این میان سرمایه گذاران همیشه باید در تصمیمات سرمایه گذاری خود ریسک را در نظر داشته باشند زیرا آنچه باعث موفقیت می‌گردد استفاده بهینه از فرصتهای سرمایه‌گذاری موجود است که برای این امر می‌بایست سیاستهای مالی موثر بر ایجاد فرصتهای رشد را در واحدهای تجاری شناسائی‌کرد. (تهرانی و نوربخش ،1382)
ارائه مجدد صورتهای مالی به روابط قراردادی میان شرکت و بخش های خارجی مانند مشتریان صدمه می زند و تاثیر منفی بر جریان نقدی شرکت دارد این تاثیر منفی سطح موجودی نقد داخلی قابل استفاده برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد و تاثیر منفی بر رشد شرکت بخصوص رشد تامین مالی داخلی دارد.(آلبرینگ و همکاران،2 2013)
تحقيق (پالمرز و همکاران3 ، 2004) نشان مي دهد که واکنش منفي بازار سرمایه به تجدید ارائه صورت های مالي ناشي از دو عامل اصلي است: تنزل چشم انداز آتي شرکت و افزایش عدم اطمينان در مورد این چشم انداز. اگر ارائه مجدد صورتهای مالی باعث ایجاد عدم اطمینان در مورد چشم انداز آینده شرکت شود مانع از توانایی شرکت برای پایین آوردن هزینه وجوه خارجی شده و این ناتوانی می تواند سرمایه گذاری شرکت را محدود کرده و به کاهش رشد شرکت کمک زیادی کند .(کارپوف و همکاران4، 2008)
ارائه مجدد صورت های مالي کيفيت گزارشگری مالي دوره های قبل را به چالش مي کشد.این مسئله باعث مي شود تا سرمایه گذاران نسبت به آینده سرمایه گذاری خود در شرکت، تصميماتي جدید اتخاذ نمایند.به طورمعمول سرمایه گذاران پورتفوی خود را به سمت سرمایه گذاری های کم ریسک تر انتقال خواهند داد و این امر هزینه سرمایه شرکت را تحت تاثير قرار می دهد. (دمیرکان5،2007 )
1-4 اهداف تحقیق
در سالهاي اخير، تعداد صور تهاي مالي تجديد ارائه شده توسط شركتهاي سهامي عام به طور قابل ملاحظه اي در حال افزايش است. افزايش تجديد ارائه، مبين اين موضوع است که صورتهاي مالي منتشر شده دوره يا دورههاي قبل توسط مديريت كه مورد تاييد استفاده كنندگان جهت اتخاذ تصميم واقع شده است به طور نادرست ارائه شده و غيرقابل اتكا است. در حقيقت، ارائه مجدد صورت هاي مالي، اعتقاد سرمايه گذاران را پيرامون توانايي، اعتماد، صداقت و اعتبار گزارشگري مالي تنزل مي دهد.
از آنجائیکه رشد شرکتها برای سرمايه گذاران با اهمیت است و همانطور که قبلاٌ اشاره شد ارائه مجدد صورتهای مالی موجب بی اعتمادی سرمايه گذاران می گردد از این رو با انجام این تحقیق درصدد دستیابی به اهداف زیر هستیم:
تبیین تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها.
تبیین تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهایی که ارائه مجدد صورتهای مالی می کنند در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد نمی کنند
1-5 فرضیه های تحقیق
بر اساس بررسی های صورت گرفته، به منظور بررسي رابطه بين ارائه مجدد صورتهای مالی و رشد شرکتهای بورس اوراق بهادار فرضيه هايي به شرح زير تدوین گرديده است :
ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها تاثیر دارد.
بين رشد شرکتهایی که ارائه مجدد صورتهای مالی می کنند با شرکتهای که ارائه مجدد صورتهای مالی نمی کنند تفاوت معنی داری وجود دارد.
1-6 قلمرو تحقیق
1-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق
در این تحقیق تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است.
1-6-2 قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در نظر می گیرد.
1-6-3 قلمرو زمانی تحقیق
این پژوهش به منظور بررسی سوالات تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 لغایت 1391 در نظر گرفته شده است.
1-7 روش تحقیق
از آنجایی که در تحقیق حاضر هدف بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها می باشد، در اين تحقيق پس از استخراج اطلاعات كافي از نمونه ها و استخراج ارزش هاي هر يك از متغيرها، با استفاده از نرم افزار SPSSو Eviews و با بهره گیری از مدل رگرسیونی Panel Data و آزمون ویلکاکسون و همبستگی اسپیرمن به تجزیه وتحلیل فرضیات براساس آماره های F و t شده است.
1-8 روش جمع آوری اطلاعات
با استفاده از روش کتابخانه ای داده های بخش نظری پیشینه تحقیق جمع آوری گردیده است. بدین ترتیب که با مطالعه کتب، مقالات و پایان نامه های تحصیلی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده و اطلاعات مربوط به اعضای نمونه با استفاده از پایگاه اطلاعاتی تدبیر پرداز و ره آورد نوین گردآوری شده است.
1-9 جامعه و نمونه آماری
جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 87 لغايت 91 مي باشد.جهت همگن نمودن جامعه آماری در اجرای آزمون فرضیات و تعمیم نتایج آن، شرایط ذیل در خصوص شرکتهای جامعه آماری موردنظر می باشد.(روش حذف سيستماتيك)
پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
شرکت در دوره مورد مطالعه تغيیر سال مالی نداشته باشد.
شركت هاي سرمايه گذاري، بانکها و بیمه ها نباشند.
نماد معاملاتی شرکت فعال و توقف نماد معاملاتی نداشته باشد.
در محدوده زماني تعيين شده حداقل يك بار صورتهاي مالي سالانه تجديد ارائه شده، منتشر نموده باشند.
اطلاعات مالی مورد نياز در دسترس باشد.
1-10 تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها
1-10-1 ارائه مجدد صورتهای مالی
عبارت است از اصلاح اشتباهات دوره قبل و حذف اثر ناشي از برآوردهاي نادرست مديران از ارقام حسابداری و گزارش مجدد آن ارقام در دوره جاری(هیربار و جنکیز،2004). اين متغير منعکس کننده خطا در برآوردهای حسابداری و یا تخطی از اصول پذیرفته شده حسابداری است. در تحقیق حاضر، این متغیر از طریق بررسی تعدیلات سنواتی که در صورت سود و زیان شرکتها منعکس می شود؛ اندازه گیری می شود.

1-10-2 رشد شرکت
به لحاظ نظری، دسترسی شرکتها به منابع مالی برای آنها فرصت و امکان رشد بالقوه ای را فراهم می کند. در تحقیق حاضر از نسبت کیوتوبین به عنوان معیار رشد شرکت استفاده مي شود. کیوتوبین يکي از ابزارهاي اندازه گيري رشد شرکت مي باشد اين نسبت توسط آقاي جيمز توبين در تجزيه و تحليل ها اقتصاد کلان بمنظور پيش بيني آينده فعاليت هاي سرمايه گذاري در سال 1978 مطرح شد. هدف وي برقراري يک رابطه علت و معلولي بين شاخص Q توبين و ميزان رشد شرکتها بود. اگر شاخص Q توبين محاسبه شده براي شرکت بازار بزرگتر از يک باشد، انگيزه زيادي براي سرمايه گذاري وجود دارد، بعبارتي نسبت Q توبين بالا، معمولاً نشانة ارزشمندي فرصت هاي رشد شرکت مي باشد. اگر نسبت Q توبين کوچکتر از يک باشد سرمايه گذاري متوقف مي شود. در صورتي که شرکت از تمامي فرصت هاي سرمايه گذاري بهره برداري کند ارزش نهايي Q توبين بسوي عدد واحد يک ميل پيدا مي کند. هرگونه تغییری در مقدار Qممکن است در اثر سرمایه گذاری در بازارهای مالی یا در نتیجه تغییر انتظارات سرمایه گذاران در بازده مورد انتظارشان در بازار سرمایه رخ دهد.در سال 1969 توبین در مقاله ای با نام «روش تعادل عمومی در نظریه پول» نتیجه گرفت که تغییر تقاضا در بخش مالی تنها با تغییر در Qامکانپذیر می شود. البته تغییر در ترجیحات افراد برای پول، اوراق قرضه وسهام نیز ممکن است باعث چنین تغییری شود.سیاست پولی تنها یکی از عناصری است که نرخ تورم وبیکاری را تغییر می دهد،ولزوماً مهمترین عامل نیست. این مطلب،به نوبه خود پاسخی به پول گرایان است.
شیتو و ادیت در تحقیق خود از نسبت Q توبین بعنوان فرصت رشد استفاده کرده اند و آنرا حاصل تقسیم ارزش بازار دارایی های شرکت بر ارزش دفتر دارایی ها فرض کرده اند و بیان می نمایند که اگر ارزش بازار فقط منعکس کننده ارزش ثبت شده دارایی های شرکت باشد آنگاه 1 = Q خواهد شد ،اگر 1 Qباشد نشانه این است که ارزش بازار کمتر از ارزش ثبت شده دارایی های شرکت است.
مزایای نسبت Q توبین:
الف) سادگی محاسبه برای استفاده کنندگان وتحلیلگران مالی.
ب) سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه آن.
ج) در ایران به علت عدم وجود اوراق قرضه وسهام ممتاز منتشره توسط شرکت ها، محاسبه آن ساده است.
د) معیاری است که بیشتر مبتنی بر اطلاعات بازار است بنابراین نقاط ضعف معیارهای مبتنی بر سود حسابداری را ندارد.(صالحی، 1380)
1-11 ساختار تحقیق
با توجه به تحقیق حاضر، پژوهش پنج فصل مجزا طبقه بندی شده است. همانگونه که ارائه شد، فصل اول اختصاص به کلیات تحقیق داشته و در فصل دوم به ادبیات موضوعی و سوابق مطالعاتی موجود پیرامون اثر ارائه مجدد بر رشد شرکتها، مورد مطالعه و بررسی پرداخته شده است. در فصل سوم چگونگی جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ دادن به سوالات پژوهش و بررسی فرضیه ها تشریح شده است. فصل چهارم به تجزیه تحلیل و آزمون فرضیات اختصاص داده شده و در نهایت در فصل پنجم نتایج حاصل از تحقیق و آزمون فرضیات بیان شده است.

2-1 مقدمه
ارائه مجدد صورت های مالی از ديدگاه سرمايه گذاران نه تنها بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته است

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع رشد شرکت، صورتهای مالی، بورس اوراق بهادار، آزمون فرضیه Next Entries تحقیق رایگان با موضوع گزارشگری مالی، صورتهای مالی، استانداردهای حسابداری، صورت های مالی