تحقیق رایگان با موضوع خدمات گردشگری، گیاهان دارویی، توان اکولوژیکی

دانلود پایان نامه ارشد

درباره جشن سده سروده بودند برای حاضران می خواندند و آنگاه خرد و کلان به شادمانی و پایکوبی می پرداختند.در استان و شهرستان جیرفت این جشن متعلق به زردتشتیان است و توسط آنها برگزار می شود ولی در میان مردم خصوصاً کشاورزان و دامداران و عشایر کرمان سرآغاز دوباره گرم شدن هواست .این جشن در شهرستان های جیرفت و بافت به سده سوزی چوپانی معروف است. این مراسم علاوه بر آنکه برای زردتشتیان یک مراسم مذهبیست برای سایر مردم شهر یک مراسم جالب به حساب می آید به همین خاطر برای سایر افراد از مناطق دیگر از جمله ایرانگردان و جهانگردان می تواند بسیار جالب و دیدنی باشد.(آمار نامه استان کرمان 1375ص 135 ).

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1- مقدمه
امروزه در بيشتر تحقيقاتي كه متكي بر اطلاعات جمع‌آوري شده از موضوع تحقيق مي‌باشند، تجزيه و تحليل داده‌ها از اصلي‌ترين بخش‌هاي پژوهش محسوب شده و بررسي درستي فرضيه‌هاي پژوهش از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد. داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از فنون مختلف مورد بررسی و تحليل قرار مي‌گيرند و پس از پردازش به شكل اطلاعات ارائه مي‌شوند. در اين فصل سعي شده است كاركرد فرضيه‌ها در عمل مورد بررسي قرار گيرد. از اين رو، در ابتدا به بررسي و خلاصه‌سازي داده‌هاي حاصل از ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي با استفاده از ابزارهاي آمار توصيفي (جداول و نمودارها) پرداخته مي‌شود. سپس، با استفاده از تكنيك‌ QSPM اولويتهاي راهبردي پيشنهادي در توسعه گردشگري شهرستان جیرفت ارائه مي‌شود.
4-2- بررسي شاخص‌هاي دموگرافيك و سؤالات توصيفي
در اين بخش به بررسي چگونگي توزيع فراوني عواملي نظير؛ جنسیت، سن، ميزان تحصيلات، وضعيت اشتغال و نوع شغل پرداخته مي‌شود.
در مجموع 384 پرسشنامه تكميل شده است كه از نظر جنسيت بيشترين سهم مربوط به آقايان (حدود 77 درصد) میباشد.

جدول شماره 4-1- توزيع فراواني متغير جنسيت
شرح
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
زن
90
4/23
4/23
مرد
294
6/76
100
جمع
384
100

شكل شماره 4-1- نمودار دایرهای توزيع جنسيت پاسخگويان

بيشترين فراواني سنی مشاهده شده در رده سني 30-20 سال قرار داشته که حدود 75% از پاسخگویان را تشکیل میدهد، در نتیجه میتوان وضعیت سنی پاسخگویان را با اولویت نظرات جوانان در نظر گرفت که با توجه به اهمیت نقش این رده سنی در گردشگری و توان برنامهریزی مناسبتر برای ایشان، مبنای مناسبی برای تحقیق تشکیل یافته است .

جدول شماره 4-2- توزيع فراواني متغير سن طبقه‌بندي شده پاسخگویان
شرح
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
كمتر از 20 سال
48
5/12
5/12
30-20 سال
288
75
5/87
40-30 سال
18
7/4
2/92
50-40 سال
24
3/6
4/98
بالاتر از 50 سال
6
6/1
100
مجموع
384
100

شكل شماره 4-2- نمودار میلهای توزيع سن پاسخگويان

از ميان پاسخگويان، بيشترين فراواني 50% و مربوط به رده تحصيلي فوقديپلم و لیسانس بوده است. حدود 20% پاسخگویان نیز از تحصیلات زیردیپلم برخوردار بودهاند.

شكل شماره 4-3- نمودار دايره‌اي توزيع تحصيلات پاسخگويان

جدول شماره 4-3- توزيع فراواني متغير تحصيلات پاسخگویان
شرح
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
زيرديپلم
78
3/20
3/20
ديپلم
60
6/15
9/35
فوق‌ديپلم و لیسانس
192
50
9/85
فوق‌ليسانس و بالتر
54
1/14
100
جمع
384
100

از ميان پاسخگويان، بيشترين فراواني شاغلين مربوط به شاغلین در بخشهای دولتی با 126 نفر فرواني بوده است. پس از آن، دانشجويان بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند. با استفاده از اين اطلاعات مي‌توان طرح‌ها و برنامه‌هايي خاص گروه‌هاي گردشگر و با توجه به توان هزينه‌اي ايشان برگزار نمود.

جدول شماره 4-4- توزيع فراواني متغير وضعیت اشتغال پاسخگویان
شرح
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
دولتی
126
8/32
8/32
آزاد
108
1/28
9/60
دانشجو
120
3/31
2/92
سایر
30
8/7
100
جمع
384
100

شكل شماره 4-4- نمودار دایره‌اي توزيع فراواني وضعیت اشتغال پاسخگويان

شغل بیشتر پاسخگویان، غیر مرتبط با گردشگری بوده است و حدود 70% پاسخگویان را در بر میگیرد. در نتیجه میتوان امید داشت که علاوه بر جمعآوری 30% نظرات افراد شاغل و مرتبط با گردشگری، نظرات سایر افراد که تنها بهرهمند از خدمات گردشگری بوده و شغل ایشان در این ارتباط نمیباشد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول شماره 4-5- توزيع فراواني متغير نوع شغل پاسخگویان
شرح
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
مرتبط با گردشگری
114
7/29
7/29
غیر مرتبط با گردشگری
270
3/70
100
جمع
384
100

شكل شماره 4-5- نمودار دایره‌اي توزيع فراواني نوع شغل پاسخگويان

بررسی پاسخهای داده شده به میزان اهمیت هر یک از قوتهای فهرستشده و نمودار راداري ميانگين آنها نشان میدهد، قوت شماره 10، ”قطب گردشگری باستانی ایران به لحاظ تمدن“ در ميان كليه قوت‌ها از اهمیت بیشتري با ميانگين 02/4 برخوردار بوده است. شایان توجه است که کمترین اهمیت به قوت شماره 6، ”اهتمام جدی مسئولان به اشتغال زايي بيشتر به وسيله گسترش گردشگري“ با ميانگين 75/2 اختصاص دارد.
جدول شماره 4-6- توزيع فراواني پاسخها درباره اهمیت قوتها
قوتها
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
وجود تپه ها و محوطه های باستانی،بناهای تاریخی از دوران پارینه سنگی تا اسلامی
فراوانی
24
24
102
138
96

درصد فراوانی
6%
6%
27%
36%
25%
فرهنگ پذيرش گردشگران از سوي جامعه میزبان
فراوانی
24
54
114
120
72

درصد فراوانی
6%
14%
30%
31%
19%
وجود آبشارها و چشمه های آبگرم متعدد
فراوانی
12
48
120
144
60

درصد فراوانی
3%
13%
31%
38%
16%
آب و هوایی مناسب برای گردشگری در فصول سرد سال
فراوانی
12
6
114
108
144

درصد فراوانی
3%
2%
30%
28%
38%
شهرت جهانی جاذبه هاي گردشگري تاريخي و فرهنگي
فراوانی
30
36
84
102
132

درصد فراوانی
8%
9%
22%
27%
34%
اهتمام جدی مسئولان به اشتغال زايي بيشتر به وسيله گسترش گردشگري
فراوانی
78
84
120
60
42

درصد فراوانی
20%
22%
31%
16%
11%
تنوع چشم اندازهای طبیعی و محدوده رویش گیاهان دارویی
فراوانی
24
12
126
156
66

درصد فراوانی
6%
3%
33%
41%
17%
وجود چشم اندازهای طبیعی و ملی توأم با زیست بوم های حائز اهمیت
فراوانی
6
24
120
120
114

درصد فراوانی
2%
6%
31%
31%
30%
قابلیت بالای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تولید محصولات و خدمات گردشگری
فراوانی
12
54
108
102
108

درصد فراوانی
3%
14%
28%
27%
28%
قطب گردشگری باستانی ایران به لحاظ تمدن
فراوانی
0
30
84
120
150

درصد فراوانی
0%
8%
22%
31%
39%
وجود دومین موزه بزرگ میراث فرهنگی کشور در شهرستان جیرفت
فراوانی
18
12
114
126
114

درصد فراوانی
5%
3%
30%
33%
30%
برخورداری از آثار تاریخی فرهنگی شاخص ملی و بین المللی جهت دهنده گردشگری کشور
فراوانی
12
30
108
150
84

درصد فراوانی
3%
8%
28%
39%
22%
برخورداری از آثار شاخص معماری دوران اسلامی
فراوانی
18
72
114
108
72

درصد فراوانی
5%
19%
30%
28%
19%
توان اکولوژیکی و تنوع زیستی منطقه و غنای آن در سطوح ژنتیکی، اکوسیستمی وگونه ای
فراوانی
18
24
162
126
54

درصد فراوانی
5%
6%
42%
33%
14%
آداب و رسوم و سنت های مردم منطقه به عنوان يك جاذبه
فراوانی
24
30
126
144
60

درصد فراوانی
6%
8%
33%
38%
16%

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع رضایت شغلی، رضایت شغل، پیشرفت شغلی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع رضایت شغل، رضایت شغلی، منبع کنترل