تحقیق رایگان با موضوع حمل و نقل، صنایع دستی، جهاد کشاورزی، محصولات زراعی

دانلود پایان نامه ارشد

1390
نام محصول
سطح زیر کشت به هکتار
تولید به تن
عملکرد در هکتار به تن
جمع کل
5470
29200
4/4
برنج
4250
15300
6/3
نباتات علوفه ای
300
2100
7
سایر سبزیجات
200
1000
5
حبوبات
600
10200
7/1
جالیزها
120
600
5
ماخذ : مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ماسال، 1390.
نمودار 3-20، سطح زیر کشت و عملکرد محصولات عمده زراعی در بخش شاندرمن، 1390

نمودار 3-21، تولید به تن محصولات عمده زراعی در بخش شاندرمن، 1390

تصویر 3-6-نمایی از شالیزار برنج محدوده مورد مطالعه

تصویر 3-7-نمایی دیگر از شالیزار برنج (برداشتمحصول)محدوده مورد مطالعه

جدول 3-23- سطح زیر کشت محصولات زراعی بخش شاندرمن
ردیف

نام روستا
سطح زیر کشت برنج(هکتار)
سطح زیر کشت باغات مثمر و غیر مثمر(هکتار)

اراضی آبی
دیم
اراضی آبی
دیم
کل
1
اسطلخ زیر
135

155

290
2
امامزاده شفیع
30

60

90
3
برگسرا
155
0
88

243
4
بنه سرا
60

45

105
5
اولم
44

85

129
6
پیرسرا
150

35

185
7
بی تم
46

45

91
8
توسعه سرا
116

64

180
9
پاشکم
289

165

451
10
پشد
35

22

57
11
پلنگسرا
38

37

75
12
چماچار
180

140

320
13
تلابدره
8

35

43
14
چاله سرا
165

75

240
15
چموش دوزان
89

18

107
16
چپه زاد
107

54

161
17
خلورجان
92

35

127
18
چیت ین


8

8
19
دلیجان
96

27

123
20
خرف کوره
114

50

164
21
سیاهدوله
165

32

197
22
دران
78

47

125
23
شیخ نشین
322

130

452
24
زرابچه
45

28

73
25
قران
170

90

260
26
کوره جان
111

33

144
27
سیاه مرد
150

125

175
28
شالکه
113

56

169
29
گرمسر
36

17

53
30
کفود
64

28

92
31
کفود مژده
65

38

103
32
ملک بگور
60

22

82
33
ملک جهان
115

39

154
34
گسکمینجان
75

59

134
35
میر محله
191

36

227
36
استه سر


85

85
37
انجیلان
65

32

97
38
مشه که


15

15
39
معاف
85

78

163
40
نیلاش
70

81

151
41
وزمتر
40

40

80
42
رزین دول


27

27
43
بازار جمعه شاندرمن


15

15
ماخذ: مديريت جهاد كشاورزي ، شهرستان ماسال ، 1390

بقیه روستاهای موجود در سطح این بخش به دامداری وکوچ نشین مشغول هستند.درضمن دراین بخش به کشت دوم نیز پرداخته میث شودکه شامل پاچه باقلا، شبدر برسیم، ترتیکاله، ذرت علوفه ای، سبزیجات برگی و غده ای، باقلا مازندرانی، سیر و جو که خارج از آمار روستاها در سطح شالیزارهای بخش شاندرمن کشت می شود وطبق جدول زیر سطح هکتار کشت آنها می باشد.
جدول 3-24- کشت دوم محصولات زراعی بخش شاندرمن
ردیف
نام محصول
سطح زیر کشت (هکتار)
1
پاچه باقلا
850
2
شبدر برسیم
1200
3
ترتیکاله
60
4
ذرت علوفه ای
50
5
سبزیجات برگی و غده ای
90
6
باقلا مازندرانی
80
7
سیر
90
8
جو
50
جمع
2470
ماخذ:جهاد کشاورزی شهرستان ماسال سال 1390
نمودار3-22 کشت دوم محصولات زراعی بخش شاندرمن

تصویر 3-8-نمایی از کشت دوم محصولات زراعی محدوده مورد مطالعه
3-2-2-1- 2-باغداری
سطح زیر کشت محصولات باغی بخش شاندرمن 80 هکتار با تولید 311 تن است. این محصولات شامل مرکبات با سطح زیر کشت 20 هکتار و تولید 110 تن با عملکرد 5/5 تن در هکتار، گردو با سطح زیر کشت 30 هکتار و تولید 2/1 تن در هکتار، سایر میوه جات با سطح زیر کشت 15 هکتار و تولید 60 تن با عملکرد 4 تن در هکتار می باشد و توتستان با سطح زیر کشت 15 هکتار و تولید 105 تن و عملکرد 7 تن در هکتار می باشد.

جدول 3-25، سطح زیر کشت، تولید و عملکرد محصولات باغی در بخش شاندرمن، 1390
نام محصول
سطح زیر کشت به هکتار
تولید به تن
عملکرد هکتار به تن
جمع کل
80
311
6
مرکبات
20
110
5/5
گردو
30
36
2/1
سایر میوه جات
15
60
4
توتستان
15
105
7
مآخذ : مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ماسال، 1390.
نمودار 3-23، سطح زیر کشت، تولید و عملکرد محصولات باغی در بخش شاندرمن، 1390

تولید اراضی زراعی بخش شاندرمن نشان می دهد که فعالیت اصلی و محوری تولید محصولات کشاورزی متوجه برنج است که این خود مبتنی بر شرایط خاص آب و هوایی و منابع ارضی منطقه می باشد.

تصویر 3-9-نمایی از باغ مرکبات محدوده مورد مطالعه
2-2-1- 3-دامداری
تربیت و نگهداری دام در کشاورزی مدرن در اشکال مختلف و با اهداف متفاوت انجام می گیرد.هدف عمده از تربیت و نگهداری دام تهیه و تولید گوشت، شیر، الیاف (پشم ، نخ)، پوست و نیز استفاده از آنها برای حمل و نقل می باشد(بدری فر، 1381، ص154).
در سال 1390 تعداد گاو و گاومیش موجود در بخش شاندرمن 18800 راس گزارش شده است. براساس آمار مقدار 800 تن گوشت قرمز 181 تن پوست تولید شده است. مقدار شیر تولید شده از گاو و گاومیش های موجود بخش شاندرمن در این سال 4366 تن گزارش شده است. این بخش در سال 1390 دارای 34000 راس گوسفند و بز بوده و مقدار 712 تن گوشت قرمز و 6/47 تن پوست تولید شده است و از مجموع گوسفند و بز بخش شاندرمن مقدار 1701 تن شیر، 174 تن پشم و 7/9 تن کرک و مو حاصل گردیده است.
جدول3-26- تعداد و انواع دام بخش شاندرمن در سال 1390
نوع دام
تعداد دام
گاو و گاومیش
18800
گوسفند و بز
34000
ماخذ : مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ماسال، 1390.
نمودار 3-24، تعداد و انواع دام بخش شاندرمن در سال 1390

جدول3-27- مقدارتولیدات دام بخش شاندرمن در سال 1390
نوع دام
گوشت قرمز
شیر
پشم
پوست
کرک و مو
شیر
گاو و گاومیش
712
4366
ـ
181
ـ
4366
گوسفند و بز
520
1701
174
6/47
7/9
1701
ماخذ : مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ماسال، 1390
نمودار 3-25، تولیدات محصولات دامی بخش شاندرمن در سال 1390

تصویر 3-10-نمایی از دامداری صنعتی محدوده مورد مطالعه
3-2-2-1- 4- سایر فعالیتهای کشاورزی
در سال 1390، از 1320 کندوی عسل موجود در بخش شاندرمن مقدار 10560 کیلوگرم عسل تولید شده است.در سال 1390 بخش شاندرمن دارای 207 خانوار نوغاندار بوده است که این خانوارها با استفاده از 15 هکتار توتستان و 406 جعبه تخم نوغان مقدار 20300 کیلوگرم پیله تولید نموده اند.
3-2-2-2- صنعت
در استراتژیهای توسعه روستایی، باید به متنوع سازی اقتصاد روستایی و کارآ نمودن آن از طریق ایجاد انواع فعالیتهای اقتصادی، بویژه صنعتی کردن روستاها، توجه نمود. زیرا تمرکز صنایع در روستاها، علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد، سبب کاهش مشکلات مربوط به همجواری صنایع با شهرها، نظیر: تراکم شدید جمعیت، مشکلات مربوط به ترافیک، آلودگی های زیست محیطی و…، می شود(مطیعی لنگرودی، 1380، ص1).
توسعه صنایع روستایی موجب ایجاد دگرگونیهای بنیادی در ساخت اقتصادی و اجتماعی بخش روستایی و به تبع آن کل جامعه خواهد بود. این صنایع دارای آثار مثبت بسیار می باشد. با توسعه صنایع روستایی، رشد صنعتی و در پی آن رشد اقتصادی جامعه از سرعت بالاتری برخوردار می گردد. این افزایش سرعت به این دلیل است که این صنایع امکانات و قابلیتهایی را به کار خواهند انداخت و آنها را از حالت غیر مفید به مرحله بازدهی خواهند رساند. صنایع روستایی مواد اولیه پراکنده و با مقدار ناچیز، سرمایه های غیر فعال، نیروی انسانی دور از مرکز صنعتی و با تخصص کم …، را در قالب صنایع کوچک، صنایع دستی و تبدیلی بکار می گیرند(مطیعی لنگرودی، 1382، ص155).
در بخش شاندرمن هیچ صنعتی وجود ندارد لذا توجه به این که صنایع می توانند زمینه اشتغال جوانان را ایجادنماید واز مهاجرت به نقاط دیگر جلو گیری نماید مطالعه دراین زمینه بسیار ضروری می باشد.
3-2-2-2-1- صنایع کارخانه ای بخش شاندرمن
در این بخش تنها صنایع تبدیلی برنج کوبی وجود دارد که به تعداد 19 واحد تبدیلی بر اساس جدول زیر در روستاهای این بخش فعالیت می نمایند از این بین دو کارخانه برنجکوبی واقع در روستای پاشکم غیر فعال و بقیه فعال می باشند.

جدول3-28، برنجکوبی های موجود در بخش شاندرمن
ردیف
نام روستا
تعداد
فعال
غیر فعال
1
سیاهمرد
2
*

2
شیخ نشین
2
*

3
چاله سرا
2
*

4
اسطلخ زیر
1
*

5
شالکه
1
*

6
برگسرا
1
*

7
قران
2
*

پاشکم
2

*
8
توسه سرا
1
*

9
خرفه کوره
1
*

10
میر محله
1
*

11
پیرسرا
1
*

12
کوره جان
1
*

13
گسکیمجان
1
*

جمع
19
17
2
ماخذ:جهاد کشاورزی شهرستان ماسال 1390

نمودار3-26- برنجکوبی های موجود در بخش شاندرمن

درضمن یک واحد تولیدی ادوات کشاورزی در مرکز بخش (بازارجمعه ) بصورت فعال وجود دارد.
3-2-2-2-2- صنایع دستی بخش شاندرمن
صنایع دستی یکی از سازوکارهای اقتصادی، به شمار می آید. برای تولید این صنایع، از منابع داخلی استفاده می شود، منابعی مانند: نیروی کار، مواد اولیه و ابزار کار که هشتاد درصد تولید را فراهم می کنند.
انواع صنایع دستی فعال بخش شاندرمن تا پایان سال 1390 تعداد 317 فقره است که توانسته 720 نفر را به فعالیت مشغول نماید. انواع صنایع مورد نظر عبارتند از: قالی بافی، گلیم بافی، تولیدات دست بافت پشمی و سفال سازی. بالاترین تعداد یا بیشترین شاغل با 55 درصد مربوط به صنعت دستی گلیم بافی این بخش و کمترین آنها با 3/0 درصد به رشته سفالسازی تعلق دارد.
جدول 3-29، صنایع دستی بخش شاندرمن تا سال 1390
نوع صنعت
تعداد
میزان اشتغال
جمع کل
317
720
قالی بافی
80
242
گلیم بافی
176
310
تولیدات دست بافت پشمی
60
163
سفالسازی
1
5
مآخذ : سازمان صنایع دستی استان گیلان،.1390

نمودار 3-27، صنایع دستی بخش شاندرمن تا سال 1390

درروستای دلیجان یک واحد کارگاهی و آموزشی صنایع دستی بصورت فعال وجود دارد که به بافتن چادر شب بافی ،قالی و …می پردازد و زنان زیادی در آن فعالیت می نمایند.
در بخش شاندرمن معادن فعال و شناخته شده ای غیر از معادن شن و ماسه وجود ندارد از این رو مطالعات مقدماتی و اکتشافی برای شناسایی دقیق معادن این بخش ضرورت دارد.
3-2-2-3- خدمات
این گروه از فعالیتها که بخشی از روابط اقتصادی محسوب می شوند، یکی از بخشهای وسیع را در اقتصـاد بخش شاندرمن تشکیل می دهد. عمده فعالیتهایی که در این راستا انجـام می گیرد
عبارتند از :
1-خدمات حمل و نقل
2-خدمات تجاری و بازرگانی
3-خدمات اداری، آموزشی، بهداشتی ـ درمانی، مخابراتی

3-2-2-3- 1-خدمات حمل و نقل
به آن دسته از خدماتی گفته می شود که در زمینه جابجایی تولیدات کشاورزی و دامی و مسافران روستایی انجام می گیرد.حمل و نقل کالا، انسان و محصولات مختلف از جمله فعالیتهای چشمگیر در منطقه می باشد. در بخش حمل و نقل منطقه می توان محورهای اساسی زیر را تشکیل داد.
ـ حمل و نقل محصولات کشاورزی
ـ حمل و نقل نیروی کار
ـ حمل و نقل افراد ساکن در منطقه جهت دسترسی به مراکز خدماتی و تجاری
جریانات حمل و نقل بسته به نوع و میزان محصولات، بازار مصرف و نیازهای منطقه در جهات مختلف توسعه پیدا نموده است.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع رشد جمعیت، بخش کشاورزی، مناطق روستایی، فعالیتهای اقتصادی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع حمل و نقل، خدمات بهداشتی، زمین داران، اصلاحات ارضی