تحقیق رایگان با موضوع حمل و نقل، خدمات بهداشتی، زمین داران، اصلاحات ارضی

دانلود پایان نامه ارشد

به واسطه نزدیکی منطقه به شهر شاندرمن و ماسال یک جریان مداوم روزانه بین مناطق شهری و روستایی بخش شاندرمن مشاهده می گردد. شبکه ای از سیستم حمل و نقل شامل، وانت بار، تاکسی و وسائط نقلیه در منطقه به کار حمل و نقل اشتغال دارند و تعداد شاغلین این بخش 320 نفر می باشند.

3-2-2-3- 2-خدمات تجاری و بازرگانی
خدمات تجاری و بازرگانی خدماتی هستند که کالاهای مورد نیاز و مازاد محصولات کشاورزان و مردم روستا را در قالب خرید و فروش در سطح روستاها انجام می پذیرند.
در زمینه خدمات تجاری نیز تعداد 197 واحد کسب و کار در بخش شاندرمن شمارش گردیده است. و روستای اولم و شیخ نشین دارای بیشترین واحد بوده اند. بنابراین بیش از 450 نفر از نیروهای شاغل منطقه در این بخش فعالیت دارند.
همچنین 3 روستا دارای شرکت تعاونی می باشند، که وظیفه آنها فراهم نمودن نیازهای زراعی زارعان برای توسعه کشاورزی، تهیه کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات نباتی و سایر کالا و مایحتاج روستائیان می باشند. روستاهای فاقد شرکت تعاونی نیز جهت استفاده از خدمات این شرکت بایستی وقت و هزینه زیادی را صرف نمایند. تعداد شاغلین این شرکتهای تعاونی 5 نفر می باشند.

3-2-2-3- 3-خدمات اداری، آموزشی، بهداشتی
ـ خدمات اداری
آن دسته از خدماتی را شامل می شود که امورات اداری روستائیان را پوشش می دهد.
مراکز اداری شامل: بخشداری، مراکز بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، خدمات کشاورزی، بانک ها، مرکز پست و مخابرات و سایر مراکز دولتی و خصوصی در شهر شاندرمن و ماسال مستقر می باشند، لذا ساکنان نقاط روستایی بخش شاندرمن جهت انجام امور فوق باید به این دو شهر عزیمت کند.
ـ خدمات آموزشی
آن دسته از خدماتی است که به آموزش و تعلیم فرزندان روستائیان و اولیای آنها را شامل می شود.لازم به ذکر است که تعداد کارمندان آموزشی و دفتری بخش شاندرمن 270 نفر می باشند. که اکثر در نقاط شهری ساکن می باشند.
3-3-10- 4-خدمات بهداشتی و درمانی
خانه بهداشت اولین مکان برای ارائه خدمات بهداشتی، درمانی شامل: آموزش، بهداشت، واکسیناسیون، بهبود تغذیه و . . . می باشند. بر اساس مطالعات میدانی 14 روستا دارای خانه بهداشت می باشند. این تعداد خانه بهداشت دارای 30 نفر پرسنل است. مراکز بهداشتي و درمانی نیز اولین محل ارجاع بیماران از خانه های بهداشت می باشند. البته در روستاهای مورد مطالعه مرکز بهداشتی و درمانی وجود ندارد، لذا از شهر شاندرمن استفاده می کنند.
3-3-10- 5- خدمات مخابراتی
شامل آن دسته از خدماتی است که در زمینه پرداخت قبوض مختلف و تلفن و ICT های روستایی انجام می شود. در این بخش تعداد 24 روستای بخش شاندرمن دارای دفتر مخابراتی می باشند، که تعداد 26 نفر در این قسمت به فعالیت اشتغال دارند.

جدول3ـ30 ـ جمعیت شاغل بخش خدمات به تفکیک نوع فعالیت در بخش شاندرمن،سال 1390
ســال
خدمـات
1390

تعـــداد
درصـــد
حمل و نقل
320
21
تجاری و بازرگانی
455
3/41
آموزشـــی
270
5/24
بهداشتی و درمانی
30
7/2
مخابراتی
26
3/2
جمع
1101
100
مآخذ: آمارنامه استان گیلان، 1390

نمودار3ـ28 ـ جعیت شاغل بخش خدمات به تفکیک نوع فعالیت در بخش شاندرمن،سال 1390

3-2-3- ویژگیهای فرهنگی
3-2-3-1-دین وزبان:
طی بررسی های بعمل آمده از بخش شاندرمن اکثریت مردم نواحی جلگه ای و کوهپایه ای دارای مذهب شیعه بوده ودین آنان اسلام است زبان اکثریت آنان تالشی می باشد هرچند دربین آنان عده ای یافت می شود که به زبان گیلکی و ترکی وبه ندرت فارسی صحبت می کنند. اقوام گیلک بیشتر مهاجرانی هستند که از شهرهای اطراف مثل انزلی ،ضیابر،گسکرات و غیره به این مکانها برای کار آمده اند وماندگار شده اند آنهایی نیز که به زبان ترکی سخن می گویند عده ای هستند که از خلخال وروستاهای اطراف به این منطقه آمده وماندگار شده اند فارسی زبانان نیز مهاجرانی هستند که از تهران به این منطقه آمده اند. هرچه به طرف روستاهای کوهستانی بالاتر می رویم زبان آنها مختص به زبان تالشی می شود و مذهب آنان به اهل تسنن گرایش می یابد ولی می توان گفت که اکثریت مردم این بخش شیعه وزبان غالب آنها تالشی است. گرچه در زمانی کنونی فرزند بیشتر این روستانشینان به شهر مهاجرت کرده اند ودر آنجا سکونت گزیده اند درنتیجه بچه های آنان به زبان فارسی صحبت می کنند وکمتر بچه ای را می توان یافت که به زبان تالشی دراین روستاها صحبت کند مگرروستاهای کوهستانی وتعداد اندکی از روستاهای پای کوهها که این اصالت را حفظ کرده اند ولی به طور کلی زبان غالب تالشی می باشد.
3-2-3-2-طوایف وگروههای فرهنگی:
باتوجه به اینکه که بخش شاندرمن از نظر زیست بسیار مناسب وشرایط کشت وکار دراین منطقه به گونه ای است که محصول فراوان درآن بدست می آید بنابراین مهاجرت اقوام و طوایف متعدد را برای سکونت و کشاورزی در این منطقه از نظر دور داشت از زمان حمله روسها به گیلان و به خصوص به این ناحیه می توان شمار جمعیت آن را متغییر دانست ولی بطور کلی بعد از انکه آرامش نسبی در این ناحیه بوجود آمد سیل مهاجران به این بخش از روستاها وشهرهای اطراف شدت گرفت بیشتر افراد از خلخال،زنجان،انزلی،فومن وغیره به این بخش برای کار می آمدند ودرنهایت در آنجا ماندگار می شدند و تشکیل خانواده می دادند
طوایف و گروههای متعددی در این دیار می زیستند که همگی آنان از بازماندگان خانهای قدیم و زمین داران بزرگ بوده اند معروفترین خان شاندرمن در عهد فتحعلی شاه_ابراهیم خان شاندرمنی) بود که در شاندرمن حکومت مورثی داشت ازدیگر طایفه هایی که دراین منطقه می زیسته اند می توان از نصراله خان نام برد که تا زمان میرزا کوچک خان حیات داشت .بعد ازآن حکومت به رحیم خان رسید که ازوی نسل رحیمی ها برجای مانده است که ازخانهای روستای بی تم محسوب می شود ودر دیگر نقاط اینبخش نیز گروهها وطوایف خاصی بودند که اموال واحشام داشتند واداره قسمتی ازاین دیار رابرعهده گرفته بودند.
ارتفاعات این بخش نیز پذیرای عده ای از دامداران بود که در همان نواحی کوهستانی زیست می کردند وبه کار دامداری اشتغال داشتند این افراد با گذشت زمان به قسمت های جلگه ای آمده ودر آنجا به خرید زمینهای کشاورزی اقدام نمودند وبه تدریج برمقدار زمینهای خود افزودند اینان کم کم کارگرانی رابرای کار در روی زمین های خود بکار گرفتند وتبدیل به زمینداران بزرگی شدند این افرادبرای اینکه بتوانند
اداره امور دام خود درارتفاعات را نیز داشته باشند به ازدواج های متعددی روی آوردند که هم دامنه خانواده خود راگسترش دهند وهم بتوانند برتمام امور زندگی خود احاطه داشته باشند. قبل از اصلاحات ارضی زمین داران روز به روز بر تعداد زمین های خودمی افزودند و نظام ارباب رعیتی دراین بخش حاکم شد ولی بعد از اصلاحات ارضی این نظام برچیده شد زمین های زمینداران به رعایا واگذار گردید وعلا همه تکه زمینی به عنوان مزرعه در اختیار داشتند ولی با همه این احوال بعضی خوانین زمین هایی را از خود به ارث گذاشتند وطایفه های بزرگی بودند که در این بخش زندگی می کردند و نظام ارباب رعیتی و خان سالاری در این دهستان رواج عجیبی داشت که با پیروزی انقلاب اسلامی نظام خان سالاری بطورکلی دراین بخش ازبین رفت .

تصویر 3-11-نمایی از خانه های روستایی محدوده مورد مطالعه

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
جهت بررسی میران اثرات توسعه شهری شاندرمن برروستاهای پیرامونی ابتدا به شناخت بیشترمنطقه که شامل ویژگی های طبیعی اجتماعی اقتصادی وکالبدی پرداخته شده وتمامی مباحث فوق درفصل سوم گرداوری شد.سپس به منظورکشف واستنتاج ارتحقیقات انجام یافته لازم است که روشهای ویژه ای رادنبال نمود تا براساس انها به شناخت روابط علت و معلولی پدیده ها پی برد که از جمله مهمترین روشها و پیمایشهای جغرافیایی روش پرسشنامه می باشد. بنابراین پرسشنامه و ترسیم نمودار و جداول مربوط یکی از اساسی ترین مدلهایی است که در پایان نامه های حاضر از انها استفاده به عمل خواهد امد. به منظور انجام مطالعات میدانی بر اساس روش پرسشنامه لازم است حدود و ثغور جامعه اماری مشخص شود که جهت تعیین انها روشهای مختلفی وجود دارد که در ابتدا به ان اشاره می گردد.
ازانجا که یکی از روش های متداول علم جغرافیا جهت بررسی و شناخت پدیده های گوناگون روش مشاهده می باشد. و این روش به دو شکل مشاهده مستقیم و غیر مستقیم انجام می پذیرد که در روش مشاهده مستقیم تکنیک نمونه گیری یکی از روشهای متداول محسوب می شود تکنیک از راه نمونه گیری عبارت است سوال از نمونه کوچکی از یک جمعیت بزرگ و این نمونه به عنوان نماینده جمعیت مورد مطالعه در نظر می گیرند ( شیرین پور 1392 : 115)
به طور کلی در تحقیق حاضر پرسشنامه هاب به صورت تصادفی که شامل روستاهای پیرامونی بوده انجام شده است پرسشنامه تهیه شده در قالب چندین مبحث مهم بوده است که شامل:
-اثرات روابط شهر با روستاهای پیرامونی
-اثرات روستاهای پیرامونی با شهر
-اثرات شهر بر کیفیت خدمات بر روستاهای پیرامون قبل و بعد از شهر شدن
-اثرات بر ساختار اقتصادی روستاهای پیرامونی
-اثرات بر ساختار اجتماعی و جمعیتی
-اثرات بر ساختار کالبدی – فضا

ضمن انکه انتخاب حجم نمونه نیز متناسب با اندازه جمعیت و همگونی یا ناهمگونی جامعه اماری در محدوده تحقیق می باشد. کل جمعیت بخش شاندرمن در سال 1390 ،19190 نفر است که دارای یک شهر کوچک و 57 ابادی بزرگ وکوچک که در قسمت جلگه ای کوهستانی قرار گرفته اند. بخش شاندرمن دارای 5216 خانوار بوده که این تعداد با جایگذاری درفرمول کوکران حجم نمونه اماری ما 303 مورد خواهد بود.
در این فصل از پژوهش سعی در یافتن ارتباطات خدماتی بین شهر شاندرمن و روستاهای پیرامونی داریم و بنابراین به بررسی و توصیف یافته هایی می پردازیم که از طریق پرسشنامه تکمیل شده و بوسیله خانوار نمونه به دست امده است. در ابتدا به تشریح ویژگیهای افراد ازحیث سن جنس و تحصیلات می پردازیم. و در ادامه با توجه به سوالات تحقیق به طور مجزا به تجزیه و تحلیل شاخص های مندرج در پرسشنامه به منظور شناخت تاثیر شهر شاندرمن بر اقتصاد روستای پیرامونی و همچنین بر ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و افزایش تولیدات کشاورزی در روستاهای پیرامونی را مورد بررسی قرار می دهیم. شایان ذکر است که ابتدا اطلاعات مندرج در پرسشنامه وارد رایانه شده و با استفاده از نرم افزار Excel و Spssبه ترسیم جدول و نمودار مربوط به ان اقدام گردید.
4-1- مشخصات عمومی پاسخگویان
4-1-1- ترکیب پاسخ گویان بر حسب جنس
باتوجه به جدول زیر از مجموع 303 جامعه اماری تعداد 200 نفرمرد معادل 66 درصد مردان و 103 نفر زن معادل34 درصد را زنان تشکیل داده اند که با توجه به علاقه مندی پاسخ گویان امید روزهای خوبی برای کمک به برنامه ریزان و توسعه روستایی ایران می رود.

جدول 4-1-تعداد ودرصد پاسخ گویان براساس جنسیت
جنسیت
تعداد
درصد
مرد
200
66
زن
103
34
جمع
303
100

ماخذ: مطالعات میدانی سال ،1393
نمودار4-1- تعداد پاسخ گویان براساس جنسیت

ماخذ: مطالعات میدانی سال ، 1393

4-1-2- ترکیب پاسخ گویان برحسب سن
جهت مطالعه نمونه انتخاب شده براساس شرایط سنی در چهار رده سنی که شامل زیر 20سال ، 20-40سال ، 40- 65 سال ، و بالای 65 سال انجام یافته که 10.23درصد زیر 20سال ،31.36 درصد 20 – 40 ساله و بیشترین درصد پاسخ گویان 52.80 درصد مربوط به گروه سنی40-65 سال می باشد وگروه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع حمل و نقل، صنایع دستی، جهاد کشاورزی، محصولات زراعی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع محل سکونت، رضایتمندی، توسعه نیافتگی، توسعه یافتگی