تحقیق رایگان با موضوع حمایت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

مزایای به کارگیری اعتماد برای سازمان
اعتماد به افراد و گروهها عنصر با اهمیت در ثبات سازمان و ارتباطات صحیح بین افراد است.

شکل(2-9) مزایای به کارگیری اعتماد در سازمان

اعتماد به سازمان اجازه میدهد که بر فعالیتهای بلندمدت تمرکز نماید. برای مثال توانمندسازی کارکنان ممکن است یک هدف کوتاه مدت باشد اما ممکن است منجر به نوآوری، بهبود کیفیت، افزایش مسئولیتپذیری و شایستگی، بهبود روحیه و کاهش غیبت و ترک خدمت شود. اعتماد یک عنصر برای تغییر اثربخش سازمان است(حسن زاده،1385: 70).

23-3-2. رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی
در خصوص رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی میتوان گفت که هر چه کارکنان از حمایتهای لازم از جانب سازمان برخوردار باشند نسبت به سازمان نگرش مثبتی پیدا میکنند و تعهد، و فاداری، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، تلاش و عملکرد فردی و جمعی آن‌ها افزایش پیدا میکند و همچنین اعتماد آن‌ها نسبت به همکاران خود، مدیران و همچنین اعتماد آن‌ها نسبت به ساختار و فرآیندهای سازمانی مانند سیاست‌های منابع انسانی بیشتر می‌شود.
4-2. قسمت دوم: پیشینه پژوهش
1-4-2. تحقیقات انجام شده در داخل کشور
زکی(1385) در پژوهش خود حمایت سازمانی ادراک شده را بین مدیران و معلمان مورد بررسی قرار داد. نتیجه تحقیق وی نشان داد که مدیران از میزان حمایت سازمانی بالاتری نسبت به معلمین برخوردارند.
عریضی و گل‌پرور (1387) در پژوهش خود با عنوان الگوی مسیر روابط حمایت سازمانی ادراک شده با متغیرهای شغلی، حرفه‌ای و سازمانی به این نتیجه رسیدند که بین حمایت سازمانی ادراک شده با ترک خدمت و جایگزین‌های شغلی رابطه منفی و معنادار و با دیگر متغیرهای پژوهش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
طالقانی ، دیواندری و شیرمحمدی (1388) در پژوهش خود تحت عنوان تاثیر حمایت ادراک شده از سوی سازمان بر تعهد و عملکرد سازمانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران به این نتیجه رسیدند که بین حمایت ادراک شده از سوی سازمان و تعهد عاطفی و همچنین تعهد هنجاری کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این بین حمایت ادراک شده از سوی سازمان و تعهد استمراری و عملکرد سازمانی رابطه معناداری مشاهده نشد.
نادی و مشفقی(1388) در پژوهش خود تحت عنوان شناخت ادراك معلمان از روابط ابعاد اعتماد سازماني با تعهد مستمر و عاطفي به منظور ارائه يك مدل معادلات ساختاري مناسب درآموزش و پرورش اصفهان به این نتیجه رسیدند که اعتماد سازماني به طور مستقيم بر تعهد سازماني تأثيرمي گذارد. و اين تأثير از طريق اعتماد به مدير به تعهد مستمر و عاطفي معلمان بيشتر نمايان گرديد.
قلی‌پور، پورعزت و حضرتی (1388) در پژوهش خود تحت عنوان بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمند سازی در سازمان‌های دولتی به این نتیجه رسیدند که میان رهبری خدمتگزار، اعتماد سازمانی و توانمند سازی رابطه قوی وجود دارد. همچنین میان ادراک کارکنان و مدیران از رهبری خدمتگزار رابطه معناداری وجود دارد.
شاکری‌نیا و نبوی (1389) در پژوهش خود به عنوان رابطه رضایت شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی در بین کارکنان پلیس راه و پلیس راهور استان گیلان به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان بیشتر از حمایت سازمانی ادراک شده است. همچنین بین حمایت سازمانی ادراک شده، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد.
همتی نژاد طولی همکاران (1389) در تحقیق خود تحت عنوان رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران دریافتند که رابطه مثبت و معناداری بین حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن به‌جز بعد جوانمردی وجود دارد.
دعایی و برجعلی لو (1389) در مقاله‌ای تحت عنوان بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت کارکنان یک سازمان دولتی دریافتند که حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و با قصد ترک خدمت کارکنان رابطه منفی وجود دارد.
فرهنگ و همکاران (1389) در تحقیقی به عنوان بررسی ساختار عاملی اعتماد سازمانی و رابطه مولفه‌‌های آن با یادگیری سازمانی در دانشگاه‌های دولتی جنوب شرق کشور دریافتند که بین مولفه اعتماد افقی و مولفه عمودی و نهادی با یادگیری سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نشان دادند که بین مولفه اعتماد سازمانی افقی با مولفه اعتماد عمودی و نهادی رابطه معناداری وجود دارد، اما بین مولفه اعتماد سازمانی افقی و یادگیری سازمانی رابطه معنادار نیست.
شفیع پورمطلق و همکاران(1390)، در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی مدل عدالت سازمانی با تکیه بر اعتماد سازمانی برای آموزش و پرورش به این نتیجه رسیدند که اعتماد به سازمان، به تنهایی 5% واریانس عدالت تعاملی را تبیین می‌کند. با ورود اعتماد به مدیر، میزان واریانس تبیین شده به 13% و با ورود اعتماد به همکاران به 18% افزایش می‌یابد. روابط بین اعتماد به سازمان، اعتماد به مدیر و اعتماد به همکاران با عدالت 05/0 p معنی دار بوده است.
فاضل و همکاران( 1390) در پژوهش خود به عنوان نقش اعتماد در نوآوری سازمانی در بین کارکنان یکی از بانک‌های خصوصی شهر شیراز: دریافتند که اعتماد نهادی، بیشترین تاثیر را در ایجاد نوآوری سازمانی دارد.
ابراهیمی و مشبکی(1391) در تحقیق خود به عنوان بررسی تاثیر ادراک از سیاست‌های سازمانی و حمایت سازمانی در بروز رفتارهای انحرافی در بین کارکنان دو دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران به این نتیجه رسیدند که درک سیاست‌های سازمانی تاثیر مثبتی در بروز ابعاد مختلف رفتارهای انحرافی همچون: طفره‌روی اینترنتی، رفتارهای مخرب اموال سازمان و همچنین اتلاف وقت و اتلاف منابع سازمان دارد. از سوی دیگر، نتایج بیانگر آن بود که حمایت سازمانی ادراک شده، تاثیر منفی در بروز طفره‌روی اینترنتی، رفتارهای مخرب اموال سازمان و اتلاف وقت و منابع سازمان دارد.
شیرازی، خداوردیان و نعیمی (1391) در پژوهش خود به عنوان تاثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان شرکت گاز استان خراسان شمالی دریافتند که بین تمام ابعاد اعتماد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نشان دادند که از میان ابعاد مختلف اعتماد سازمانی، اعتماد نهادی بیشترین سهم را در تبیین تغییرات رفتار شهروندی دارد.
پرناک(1392) در تحقیق خود به عنوان بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی مدارس متوسطه دولتی آموزش و پرورش شهر گیلانغرب از دیدگاه دبیران به این نتیجه رسید که بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد . همچنین نتایج نشان داد بین مولفههای اعتماد سازمانی با نوآوری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

2-4-2. تحقیقات انجام شده در خارج کشور
ریبری192(2005)در پژوهشی به بررسی نقش اساسی اعتماد در مدیریت دانش پرداخت و به این نتیجه رسید که اعتماد سازمانی به عنوان یک عامل کلیدی در تولید و تسهیم دانش سازمانی مطرح است.
اسکات – کریستوفر193 (2006) در مطالعهاي با عنوان رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در تعدادي از مؤسسات دولتی، درباره رابطه میان اعتماد در بین افراد و در مجموعه واحدهاي سازمانی و میزان تعهد کارکنان دریافت که میان اعتماد سازمانی و تعهد و نیز اعتماد به سرپرست و افزایش کیفیت و بهبود سازمان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
شانوک و آیزنبرگر194 (2006)، در بررسي رابطه بين حمايت سرپرستي ادراک شده کارکنان، حمايت سازماني ادراک شده توسط کارکنان و عملکرد دريافتند که بين حمايت سازماني ادراک شده توسط کارکنان و عملکرد آنها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
هاکت195 (2006) در پژوهش خود رابطه ارزیابی پیشرفت و سه مدل تعهد در سازمان را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که رابطه معناداری بین حمایت در سازمان و ابعاد تعهد وجود دارد و حمایت پیشبین معناداری برای تعهد در سازمان می باشد.
پترسون196 (2008) در پژوهشی با عنوان رابطه بین خودکارآمدي جمعی و اعتماد که در تعدادي از مدارس ایالات متحده آمریکا انجام داده، به این نتیجه رسیده است که این دو سازه با یکدیگر رابطه مثبت و معنادار دارند و اعتماد میان کادرآموزشی خودکارآمدي جمعی در مدارس را تسهیل میکند و آن را بهبود می بخشد.
لام و همکاران197(2008) در پژوهش خود، دلیل توجه به میزان داشتن رضایت شغلی و رضایت از تعهد را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که از الزامات ایجاد تعهد ادراک حمایت در سازمان میباشد.
روشا198 (2008) در تحقيقي به منظور بررسي اثر حمايتهاي سازماني ادراك شده بر عملكرد سازماني با توجه به نقش واسطهاي تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني انجام داد و به اين نتيجه رسيد كه حمايت سازماني ادراك شده در ميان متغيرهاي نگرشي بر رفتارها و نگرشهاي مهم كاركنان مانند رفتار شهروندي سازماني، تعهد سازماني، رضايت شغلي و تمايل به ترك شغل تأثير ميگذارد.
چن و همکاران199 (2009) در تحقیقی با عنوان حمایت سازمانی ادراک شده و رفتارهای فرانقشی کدام یک باعث دیگری میشود؟ دریافتند که حمایت سازمانی ادراک شده با تغییرات موقتی در عملکردهای فرانقشی همراه است. با وجود این، ارتباط بین عملکرد فرا نقشی و تغییر موقتی در حمایت سازمانی ادراک شده از لحاظ آماری معنادار نبود.
ریگل و ادمنسون و هانسن (2009) در پژوهش خود با عنوان فرا تحلیل رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و پیامدهای شغلی در بیست سال پژوهش دراین حوزه را بررسی کردند و از میان آنها رابطه میان حمایت سازمانی ادراک شده و چهار متغیر شغلی مهم ( تعهد سازمانی، رضایت شغلی، عملکرد و تمایل به ترک خدمت را به دقت بررسی کردند و دریافتند که میان حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مستقیم و قوی، با عملکرد رابطه مستقیم و متوسط و با تمایل به ترک خدمت رابطه معکوس و قوی وجود دارد.
ییلماز و اتالی200 (2009) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که اعتماد سازمانی تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، و همچنین بهبود ارتباطات اجتماعی دارد.
سینگ و اسریواستاوا201(2009)، در تحقیقی رابطه بین اعتماد بین فردی و رفتار شهروندی سازمانی را بررسی کردند و دریافتند فراوانی تعاملات بین افراد، ثبات و صلاحیت، پیشبینی کنندههای مهم اعتماد بین فردی هستند و اعتماد بین فردی به طور مثبتی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارد.
آلن 202(2009: به نقل از کردونی، 1390) در پژوهشی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و انگیزه پیشرفت کارکنان زن را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که حمایت در سازمان میتواند پیشبینی معناداری برای انگیزه پیشرفت بالا در سازمان باشد.
ویلسون و تروپ203(2010) در تحقیق خود تحت عنوان اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان بعضی سازمانها به این نتیجه رسیدند که در صورت وجود اعتماد بین مافوق و زیردستان، کارکنان به رفتار شهروندی سازمانی تمایل بیشتری دارند.
واینی، شور و بومر204(2010) نوع ادراک حمایت سازمانی ادراک شده و حمایت اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که بین ادراک حمایت در سازمان و حس انگیزه پیشرفت در کار و حس تعهد و ابعاد آن رابطه معناداری وجود دارد.
دی کونینک205(2010) در پژوهش خود به عنوان تاثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و حمایت سرپرستی ادراک شده روی سطح اعتماد کارکنان بازاریاب به این نتیجه رسیدند که حمایت سازمانی ادراک شده به عنوان میانجی میان عدالت رویهای و اعتماد سازمانی عمل میکند. عدالت مراودهای هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم اعتماد را از طریق حمایت سرپرستی ادراک شده پیش بینی میکند، همچنین نشان دادند که عدالت توزیعی از طریق حمایت سرپرستی ادراک شده رابطه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع اعتماد سازمانی، حقیقت وجود، خلاقیت کارکنان، ارزیابی عملکرد Next Entries تحقیق رایگان با موضوع حمایت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی