تحقیق رایگان با موضوع حمایت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده، تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

نگهداری آنان تاثیر بگذارند، ایفا می‌کند. گرچه به نظر میرسد، حمایت سازمانی ادراک شده مفهومی است که با تعهد سازمانی ارتباطی تنگاتنگ دارد ولی با این حال نسبت به مفاهیم تعهد سازمانی سنتی دارای رویکرد جدیدی است. به علاوه، حمایت سازمانی ادراک شده میزان تعهدی که سازمان در قبال کارکنان دارد را در مقابل تعهدی که کارکنان نسبت به سازمانشان دارند، می‌سنجد (رودآس و آیزنبرگر،2002). همچنین، آیزنبرگر (1986) شواهد و مدارکی را برای استدلال در این زمینه که حمایت سازمانی ادراک شده مقدمه‌ای بر تعهد سازمانی می‌باشد، یافته است (آیزنبرگر و همکاران،1986). رابطه علت و معلولی بین پیشبینیکننده‌ها و پیامدهای حمایت سازمانی ادراک شده وجود دارد. توجه، تایید و احترام آمیخته در حمایت سازمانی ادراک شده، نیازهای اجتماعی – عاطفی کارکنان را برآورده می‌سازد و در واقع منجر به آن می‌شود تا کارکنان این حمایت‌ها را در شکلگیری هویت اجتماعی‌شان سهیم بدانند. بعلاوه، حمایت سازمانی ادراک شده میتواند باورها وعقاید کارکنان را در زمینه پاداش و قدردانی سازمان از عملکرد مثبت، تقویت نماید. این فرایندها پیامدهای مطلوبی برای کارکنان (مانند افزایش رضایتمندی از شغل) و برای سازمان (مانند افزایش تعهد عاطفی، عملکرد و کاهش ترک شغل) به دنبال دارد (رودآس، آیزنبرگر و آرملی، 2001: رودآس و آیزنبرگر،2002).
انصاف و مساوات40، حمايت سرپرست41، پاداشهاي سازماني و زمينه هاي شغلي42 بر اساس نظريه حمايت سازماني موجب رفتارهاي مطلوبي در سازمان ميشوند و خاستگاه عوامل مذكور سازمان است و در نهايت موجب افزايش حمايت سازماني ميگردند و علاوه بر اين عوامل، مي توان متغيرهاي جمعيتي را نيز به آنها افزود(آیزنبرگر و همکاران،1986: 500). منظور از انصاف، احساس مساوات نسبت به استفاده و اجراي روشهاي توزيع منابع ميان كاركنان مي شود كه بدان عدالت رويه اي 43 نيز اطلاق مي شود. رعايت انصاف و مساوات به منظور تصميم گيري براي توزيع منابع، تاثيرات فزاينده اي بر حمايت سازماني ادراك شده دارد. حمايت سرپرست از آن جهت مورد توجه است كه رفتار و كنش سرپرست به عنوان يكي از كارگزاران و عاملان هر سازماني تلقي مي شوند. جهتگيري مناسب يا نامناسب، تاثير قابل ملاحظهاي در حمايت سازماني دارد. هر چه كاركنان با حمايت سرپرست روبه رو شوند، حمايت سازماني افزايش مي يابد. توجه به منابع انساني (پاداشهاي سازماني و زمينه هاي شغلي) اهميت نماياني در واكنش مثبت كاركنان (حمايت سازماني ادراك شده) دارد.
فرصتهاي مناسب و مساعد براي ارايه پاداشها موجب ارزيابي مثبت كاركنان نسبت به حمايت سازماني ادراك شده ميشود. تمايلات سازمان به منظور مهم جلوه دادن آينده شغلي اعضايش با حمايت سازماني ادراك شده رابطه قوي خواهد داشت. گذشته از امنيت شغلي، متغيرهاي آموزش و استقلال در كار (به طورمثبت) و فشارهاي نقش و بعد سازمان(به طورمنفي) در حمايت سازماني تاثير دارد. افزايش آموزش كاركنان و بهبود آزادي عمل آنان در ايفاي نقش و شغل، باعث ارتقاي حمايت سازماني ميشود.
دسته نهايي پيش شرطهاي حمايت سازماني ادراك شده، مشخصات كاركنان است كه در دو بخش كلي قابل تفكيك است: الف) شخصيت شامل خود آگاهي، محركهاي مثبت ومنفي، ب) مشخصات جمعيتي شامل سن، جنس، تحصيلات و سنوات شغلي.
هرچه كاركنان احساس كنند مورد حمايت سازمان قرار ميگيرند به همان نسبت بر ميزان پايبندي آنها به سازمان افزوده ميشود. يكي از روشهاي مفيد و موثر براي افزايش تعهد سازماني، توجه به افزايش حمايت سازماني ادراك شده است، برخي اثرات حمايت سازماني، مرتبط با حوزههاي شغل همچون رضايت شغلي 44 است. منظور از رضايت شغلي، نگرشها و واكنشهاي عمومي مثبت پرسنل نسبت به شغل است. به همان نسبت كه كاركنان احساس كنند كه مورد حمايت سازمان هستند بر ميزان رضايت و خشنودي شغلي آنها افزوده ميشود .حمايت سازماني باعث افزايش نگرش مثبت كاركنان نسبت به شغل آنها ميگردد. علاوه بر آن حمايت سازماني در افزايش الزام و درگيري شغلي45 تاثير دارد. منظور از آن، درگيري با علايق مرتبط با كار است. هر چه حمايت سازماني پرسنل بيشتر شود، ميزان التزام آنان با شغل و كارشان افزايش مييابد. چهار اثر نهايي حمايت سازماني ادراك شده از اين قرار است كه افزايش درك حمايت سازماني كاركنان از يك سو موجب افزايش عملكرد و تمايل به ماندن كاركنان در سازمان ميشود و از سويي ديگر موجب كاهش ميزان فشارهاي شغلي و رفتارهاي باز خوردي (هم چون تمایل به ترك خدمت و ترك خدمت) ميگردد. هر چه كاركنان ادراك حمايت سازماني بيشتري داشته باشند ، بر عملكردشان تاثير ميگذارد و موجب افزايش كارايي آنها ميشود، علاوه بر آن تمايل به ماندن آنها افزوده ميشود احساس حمايت سازماني موجب كاهش فشارهاي شغلي شده و تمايل به ترك خدمت نيزكاسته ميگردد(آیزنبرگر و همکاران، 1986: 501).

3-2-2 . متغیرهای همبسته با حمایت سازمانی ادراک شده
1-3-2-2. متغیرهای معطوف به نحوه عمل و رفتار سازمان با کارکنان
متغیرهای انصاف،46 عدالت47، حمایت سرپرست و پاداشهای سازمانی48 از گروه متغیرهایی محسوب میشوند که به عنوان چگونگی رفتار و عمل سازمان با کارکنان با حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان مرتبط هستند. در حوزه عدالت و انصاف در محیطهای کار، ابعاد چندگانهای نظیر عدالت توزیعی49، رویهای50 و تعاملی51 مطرح هستند(گلپرور، 1385: 11). علیرغم اینکه هر یک از ابعاد عدالت به اشکال مختلفی با یکی از ابعاد رفتاری در محیطهای کار مربوط میشوند، با این حال رویههای تصمیمگیری و اجرای منصفانه و عادلانه تصمیمها در محیطهای کار قادر است تا با انتقال این پیام که سازمان مراقب حضور، بهزیستی و تلاش کارکنان در سازمان است، باعث تقویت حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان شود(شور52، 1995 به نقل از عریضی و گلپرور، 1389: 151). در کنار عدالت و انصاف، حمایت همه جانبه سرپرست از کارکنان قرار میگیرد که از طریق ایجاد جو و بستر اعتماد و اطمینان در فضای سازمان میتواند باعث تقویت حمایت سازمانی ادراک شده شود(رودآس، آیزنبرگر و آرملی، 2001). دلیل نظری اینکه حمایت و رفتار سرپرست و مدیران اغلب به عنوان شاخص و نماینده کل سازمان مشاهده میشوند. بنابراین در صورتیکه سرپرستان از کارکنان خود حمایت لازم را در زمان مقتضی به عمل آورند و در آن‌ها اعتماد به خود را پدید آورند، در این صورت از طریق همانندسازی، کارکنان نیز احساس مورد حمایت بودن از طرف سازمان را تجربه میکنند(اسلاس، کلیمچاک و هولمز، 2008). بر اساس نظریه حمایت سازمانی ادراک شده، فرصتهای مطلوب و مناسب برای دریافت پاداش و ترفیع، برای کارکنان حامل پیام ارزشمندی حضور و تلاش آنها خواهد بود. این ارزشمندی از نظر ادراکی خود را در عرصه حمایت سازمانی ادراک شده نزد کارکنان نشان میدهد(رودآس و آیزنبرگر،2002)
2-3-2-2. شرایط و ویژگیهای شغل
در کنار عوامل مربوط به نحوه عمل و رفتار سازمان با کارکنان، ویژگیها و شرایط شغل نظیر امنیت شغلی53، خودمختاری54، فشارآورهای نقش 55و آموزش شغلی56 هم ازهمبستههای سطح شغل و حرفه با حمایت سازمانی ادراک شده معرفی شدهاند. در درجه اول اطمینان از این موضوع که سازمان خواهان حفظ کارکنان خود برای آینده است، برای کارکنان چیزی جز حمایت سازمان ادراک شده نخواهد بود(آلن، شور و گریفیث57،2007). وقتی کارکنان احساس کنند که بر شرایط کار و شغل خود کنترل لازم و کافی را دارند، یعنی وقتی کارکنان اختیار و آزادی این امر را دارند که برای کارها و امور شغلی خود برنامهریزی کنند، رویههای انجام کارها و امور شغلی شان را خودشان انتخاب کنند و در صورت لزوم تنوع در امور و کارها را به وجود آورند، سطح اعتماد سازمان به کارکنان در آنها بالا میرود. این اعتماد فزاینده سازمان به کارکنان در یک فرایند زنجیرهای رو به جلو باعث تقویت حمایت سازمانی ادراک شده نزد کارکنان میشود(آیزنبرگر، رودآس و کامرون58، 1999). اما با رجوع به تعریف عوامل فشارآور59، یعنی تقاضاهای محیطی که فرد احساس میکند قادر به بر آوردن یا مقابله با آنها نیست(رودآس و آیزنبرگر، 2002: 702). از لحاظ نظری نیز به خوبی قابل تشخیص است که در یک محیط کاری و شغلی پرفشار، افراد دچار احساس بیپناهی و عدم حمایت میشوند. بالاخره با آموزش شغلی، کارکنان با توجه به این امر که سازمان برای حال و آینده آنها در سازمان برنامهریزیهای معطوف به رشد و ترقی را در نظر گرفته است، باعث تقویت حمایت سازمانی میشود(ویت60، 2002).
3-3-2-2. ویژگیهای کارکنان
در حوزه تحقیقات صورت گرفته درباره نقش ویژگیهای شخصی کارکنان در حمایت سازمانی ادراک شده، پژوهشهای به نسبت محدودی صورت گرفته است. شواهد ارائه شده در فراتحلیل رودآس و آیزنبرگر نشان میدهد که از ویژگیهای فردی کارکنان، بیشترین مطالعات بر ویژگیهای شخصیتی61 و جمعیتشناختی62 متمرکز شده است. باور آکینو و گریفث63 بر این است که ویژگیها و تمایلات شخصیتی افراد به اشکال مختلف میتوانند حالات عاطفی مثبت و منفی افراد و تجربه این حالات را در محیطهای مختلف، به ویژه در محیطهای کار تحت تاثیر قرار دهند. این تاثیر بدون تردید میتواند باعث تغییر سطح احساس حمایت سازمانی ادراک شده افراد شود. اما متغیرهای جمعیتشناختی نظیر سن، سابقه شغلی، تحصیلات و جنسیت در اغلب پژوهشهای گزارش شده در حوزه حمایت سازمانی ادراک شده به طور مستقیم با این متغیر مرتبط گزارش نشدهاند. بلکه نوع ارتباطات گزارش شده به صورت غیرمستقیم بوده است(گریفث و آکینو،2001).
4-3-2-2 متغیرهای رفتاری و نگرشی
از مهمترین متغیرهای رفتاری و نگرشی که با حمایت سازمانی ادراک شده در پژوهشها گزارش شده شامل تعهد سازمانی، عواطف وابسته به شغل و سازمان64، دلبستگی شغلی65، عملکرد در نقش66 و فراتر از نقش67، میل به ماندن68 و رفتارهای کنارگیرانه69 هستند. بر اساس هنجار مقابله به مثل70، تعهد سازمانی به اشکال مختلف با حمایت سازمانی ادراک شده ارتباط پیدا میکند. اما در حوزه عواطف به وابسته شغل که رضایت شغلی در ابعاد مختلف آن مطرح است، حمایت سازمانی ادراک شده با روشهای مختلف زمینه را برای رفع نیازهای روانی-شغلی افراد فراهم میسازد و با این شیوه را برای افزایش سطح رضایت افراد از کار، سرپرست و همکاران فراهم میکند. دلبستگی شغلی به عنوان متغیر بعدی اشارهای است به همانندسازی و علاقه به جنبههای خاص شغل که فرد در کار روزانه خود آنها را انجام میدهد(ادریسکول و راندل71، 2002). از این منظر زمانی که فرد به وظایف و امور شغلی خود علاقه و دلبستگی داشته باشد، به طور طبیعی چنین احساسی با حمایت سازمانی ادراک شده پیوند پیدا میکند(رودآس و آیزنبرگر، 2002).
4-2-2. پیشبینی کننده‌های حمایت سازمانی
در بررسی تحلیلی70 مطالعه مربوط به حمایت سازمانی ادراک شده، روداس و آیزنبرگر(2002)، فرایندهای سازمانی منصفانه، حمایت سرپرست و پاداش‌ها و شرایط شغلی مطلوب را به عنوان سه پیش بینیکننده مهم حمایت سازمانی ادراک شده معرفی نمودند( رودآس و آیزنبرگر،2002). به هرحال محققان دیگر بر اقدامات منابع انسانی مشابهی (مانند مشارکت در تصمیمگیری وفرصتهای رشد) توجه داشته‌اند که به سرمایه‌گذاری سازمان برای کارکنان و شناسایی سهم و نقش کارکنان اشاره دارند. پیش بینیکننده‌های حمایت سازمانی عمدتا براساس اشکال مختلفی از رفتارهای مطلوب است که سازمان برای کارکنان ارائه می‌دهد(آلن، شور و گریفیث،2007: کوهن72،2006). پیشبینیکننده‌های حمایت سازمانی ادراک شده شامل موارد ذیل می‌باشند:
1 ) مشارکت در تصمیم گیری، 2) حمایت سرپرست، 3) عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، رویه‌ای و تعاملی ) و 4) فرصت رشد
1-4-2-2.مشارکت در تصمیمگیری
مشارکت در تصمیمگیری عبارت است از ادراک کارکنان از میزان تاثیر آنها در تصمیمات سازمانی(لامبرت و هوگان73، 2009). بنا به تعریف کوپمن و ویرزما74، مشارکت در تصمصمگیری عبارت است از تصمیمگیری مشترک یا حداقل تاثیر مشترک در تصمیمگیری به دست مقام مافوق و کارکنانش. از دید نظری، مشارکت در تصمیمگیري از طریق سازکارهاي انگیزشی، تعهد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع حمایت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده، اعتماد سازمانی، نیازهای اجتماعی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع حمایت سازمانی، تعهد عاطفی، حمایت سازمانی ادراک شده، تعهد سازمانی